Nariadenie vlády č. 425/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie

(v znení č. 295/2002 Z. z., 253/2003 Z. z.)

Čiastka 176/2000
Platnosť od 08.12.2000 do30.06.2010
Účinnosť od 01.08.2003 do30.06.2010
Zrušený 209/2010 Z. z.

425

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. novembra 2000,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 3.

(2) Do skupiny určených výrobkov „elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria

a) chladničky pre domácnosť,

b) konzervátory zmrazených potravín,

c) mrazničky pre potraviny,

d) kombinácie písmen a) až c)

napájané z elektrickej siete (ďalej len „chladiace spotrebiče“), uvedené v prílohe č. 1.

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na spotrebiče na chladenie a mrazenie potravín, ktoré používajú na svoju činnosť iné zdroje energie, najmä akumulátory, chladničky pre domácnosť fungujúce na absorpčnom princípe a spotrebiče vyrábané jednotlivo.

§ 2

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba zodpovedná za uvádzanie chladiacich spotrebičov na trh uvedie chladiaci spotrebič na trh len vtedy, ak je hodnota spotreby elektrickej energie menšia alebo sa rovná hodnote maximálne prípustnej spotreby elektrickej energie vypočítanej podľa metódy uvedenej v prílohe č. 1.

(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba zodpovedná za uvádzanie chladiacich spotrebičov na trh zabezpečí, aby každý chladiaci spotrebič uvedený na trh spĺňal požiadavky podľa odseku 1.

§ 3

(1) Výrobca chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2.

(2) Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje

a) identifikačné údaje o výrobcovi chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnencovi, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode,

b) identifikačné údaje o chladiacom spotrebiči,

c) opis a určenie chladiaceho spotrebiča,

d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo slovenských technických noriem vhodných na posúdenie zhody, ktoré sa použili pri posudzovaní zhody,

e) identifikačné údaje o autorizovanej osobe alebo akreditovanej osobe, ak sa zúčastnila na skúšaní chladiaceho spotrebiča,

f) text, ktorým sa vyhlasuje, že vlastnosti chladiaceho spotrebiča spĺňajú určené technické požiadavky,

g) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo jeho splnomocnenca a jej podpis.

(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.

§ 4

Chladiace spotrebiče, ktoré budú uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu namiesto technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením spĺňať technické požiadavky na ich vlastnosti ustanovené doterajšími predpismi, najdlhšie však do 31. decembra 2002.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 425/2000 Z. z.

METÓDA NA VÝPOČET HODNOTY NAJVÄČŠEJ PRÍPUSTNEJ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE CHLADIACEHO SPOTREBIČA

Hodnota najväčšej prípustnej spotreby elektrickej energie chladiaceho spotrebiča je definovaná ako lineárna závislosť jeho objemu vyjadrená rozdielnymi rovnicami pre každú kategóriu. Preto spotreba elektrickej energie chladiaceho spotrebiča, ktorú možno vyjadriť v kW za 24 h, je funkčne závislá od kategórie chladiaceho spotrebiča, od jeho objemu a od energetickej účinnosti jeho konštrukcie a od rozdielu okolitej teploty a teploty vnútri chladiaceho spotrebiča. Pri určení normalizovaných hodnôt spotreby energie sa zohľadňujú rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie.

Pri výpočte hodnoty najväčšej prípustnej spotreby elektrickej energie daného chladiaceho spotrebiča je tento chladiaci spotrebič predovšetkým zatriedený do príslušnej kategórie podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. 1

Kategória Opis
1 Chladnička bez priestoru s nízkou teplotou1)
2 Chladnička, chladiace zariadenie s priestorom s teplotou 5 °C a/ alebo 12 °C
3 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou bez označenia hviezdičkou
4 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným jednou hviezdičkou (*)
5 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným dvoma hviezdičkami (**)
6 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným troma hviezdičkami (***)
7 Kombinovaná chladnička - mraznička s priestorom na zmrazovanie (****)
8 Skriňová mraznička na potraviny
9 Truhlicová mraznička na potraviny
10 Kombinovaná chladnička - mraznička s viac ako dvoma dverami alebo ostatné spotrebiče nepokryté vyššie uvedenými kategóriami

Keďže sa chladiace spotrebiče skladajú z rôznych priestorov, v ktorých sa udržujú rôzne teploty, čo má zodpovedajúci vplyv na spotrebu elektrickej energie, hodnota najväčšej spotreby elektrickej energie je v praxi definovaná ako funkcia tzv. korigovaného objemu, ktorý je váženým súčtom objemov jednotlivých priestorov chladiaceho spotrebiča.

Na účely tejto prílohy je korigovaný objem (Vadj) chladiaceho spotrebiča definovaný takto:

Vadj = Σ Vc x Wc x Fc x Cc,

kde Vc je úžitkový objem daného typu priestoru chladiaceho spotrebiča,

Wc = (25 – Tc)/20,

Tc je výrobcom konštrukčne určená teplota príslušného priestoru (v oC) chladiaceho spotrebiča,

Fc je faktor, ktorý sa rovná 1,2 pre NO FROST (beznámrazový) priestor a ktorý sa rovná 1,0 pre ostatné typy priestorov chladiaceho spotrebiča,

Cc = 1 pre chladiace spotrebiče patriace k miernej (N) a stredne miernej (SN) klimatickej triede,

Cc = Xc pre chladiace spotrebiče patriace k subtropickej klimatickej triede (ST),

Cc = Yc pre chladiace spotrebiče patriace k tropickej klimatickej triede (T).

Váhové koeficienty Xc a Yc majú pre rôzne typy priestorov hodnoty uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Hodnoty váhových koeficientov Xc a Yc v závislosti od teploty priestoru
Xc Yc
Priestor s miernou teplotou 1,25 1,35
Priestor na skladovanie čerstvých potravín 1,20 1,30
Priestor s teplotou 0 °C 1,15 1,25
Priestor bez označenia hviezdičkou 1,15 1,25
Priestor označený jednou hviezdičkou (*) 1,12 1,20
Priestor označený dvoma hviezdičkami (**) 1,08 1,15
Priestor označený troma a štyrmi hviezdičkami (***), (****) 1,05 1,10

Korigovaný a úžitkový objem sa vyjadruje v litroch.

Hodnota najväčšej prípustnej spotreby elektrickej energie (Emax vyjadrená v kWh za 24 h vypočítaná na dve desatinné miesta) pre typ chladiaceho spotrebiča s korigovaným objemom Vadj je pre každú kategóriu chladiaceho spotrebiča definovaná rovnicami uvedenými v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

Kategória Opis Emax (kWh/24 h)
1 Chladnička bez priestoru s nízkou teplotou (0,207 x Vadj + 218)/365
2 Chladnička, chladiace zariadenie s priestorom s teplotou 5 °C a/alebo 12 °C (0,207 x Vadj + 218)/365
3 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou bez označenia hviezdičkou (0,207 x Vadj + 218)/365
4 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným jednou hviezdičkou (*) (0,557 x Vadj + 166)/365
5 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným dvoma hviezdičkami (**) (0,402 x Vadj + 219)/365
6 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným troma hviezdičkami (***) (0,573 x Vadj + 206)/365
7 Kombinovaná chladnička - mraznička s priestorom na zmrazovanie (****) (0,697 x Vadj + 272)/365
8 Skriňová mraznička na potraviny (0,434 x Vadj + 262)/365
9 Truhlicová mraznička na potraviny (0,480 x Vadj + 195)/365

Pre kombinované chladničky – mrazničky s viac ako dvoma dverami a ostatné chladiace spotrebiče nepokryté vyššie uvedenými kategóriami je hodnota najväčšej prípustnej spotreby elektrickej energie (Emax) určená teplotou a označením hviezdičkami priestoru chladiaceho spotrebiča s najnižšou teplotou podľa tabuľky č. 4.

Tabuľka č. 4

Teplota najchladnejšieho priestoru Kategória Emax (kWh/24 h)
> -6°C 1/2/3 (0,207 x Vadj + 218)/365
≤ -6 °C (*) 4 (0,557 x Vadj + 166)/365
≤ -12°C(**) 5 (0,402 x Vadj+219)/365
≤ -18 °C (***) 6 (0,573 x Vadj + 206)/365
≤ -18 °C (****) 7 (0,697 x Vadj + 272)/365

Skúšobný postup na overenie, či chladiaci spotrebič spĺňa požiadavky na spotrebu elektrickej energie

Ak je spotreba elektrickej energie chladiaceho spotrebiča podliehajúceho overeniu menšia alebo sa rovná Emax + 15 %, chladiaci spotrebič sa certifikuje ako vyhovujúci požiadavkám na spotrebu elektrickej energie.

Ak je spotreba elektrickej energie chladiaceho spotrebiča väčšia ako Emax + 15 %, je potrebné zmerať spotrebu elektrickej energie na ďalších troch chladiacich spotrebičoch. Ak je aritmetický priemer spotreby elektrickej energie týchto troch chladiacich spotrebičov menší alebo sa rovná Emax + 10 %, chladiaci spotrebič sa certifikuje ako vyhovujúci požiadavkám na spotrebu elektrickej energie. Ak aritmetický priemer prekračuje Emax + 10 %, chladiaci spotrebič sa posúdi ako nevyhovujúci požiadavkám na spotrebu elektrickej energie.

Definície

Pojmy použité v tejto prílohe sú zhodné s definíciami v európskej technickej norme.1)

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 425/2000 Z. z.

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY

1. Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec postupuje podľa bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že chladiaci spotrebič spĺňa príslušné technické požiadavky nariadenia, a vydáva písomné vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca vyhotoví dokumentáciu špecifikovanú v bode 3, ktorú on alebo jeho splnomocnenec uchováva pre potreby orgánov dohľadu najmenej tri roky od dátumu výroby posledného chladiaceho spotrebiča.

3. Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody chladiaceho spotrebiča s technickými požiadavkami nariadenia. Zahŕňa, ak je to pre takéto posúdenie rozhodujúce, konštrukciu, výrobu a prevádzku chladiaceho spotrebiča a v tejto súvislosti obsahuje

a) meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis chladiaceho spotrebiča kvôli jeho nezameniteľnej identifikácii,

c) informáciu, ktorá podľa možnosti zahŕňa výkresy hlavných konštrukčných častí chladiaceho spotrebiča a čiastkových položiek, ktoré podstatne ovplyvňujú spotrebu energiu, ako sú rozmery, objemy jednotlivých priestorov, charakteristiky kompresorov, špecifické vlastnosti a pod.,

d) návod na používanie,

e) výsledky meraní spotreby elektrickej energie vykonaných podľa bodu 5,

f) podrobnosti týkajúce sa overenia zhody týchto meraní s požiadavkami na spotrebu elektrickej energie, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 1.

4. Technickú dokumentáciu vyhotovenú pre potreby iných nariadení vlády vzťahujúcich sa na chladiace spotrebiče možno použiť v rozsahu, v akom spĺňa požiadavky tejto prílohy.

5. Výrobca chladiacich spotrebičov je zodpovedný za určenie hodnoty spotreby elektrickej energie každého chladiaceho zariadenia podľa postupov špecifikovaných v slovenskej technickej norme STN EN 153:1998 Metódy merania spotreby elektrickej energie domácich chladničiek, konzervátorov mrazených potravín, mrazničiek na potraviny a ich kombinácií spolu so súvisiacimi charakteristikami, ako aj za zhodu chladiaceho spotrebiča s požiadavkami § 2 tohto nariadenia.

6. Výrobca chladiaceho spotrebiča alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode spolu s technickou dokumentáciou.

7. Výrobca uskutoční všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečil, že výrobný proces a vyrobené chladiace spotrebiče sa zhodujú s technickou dokumentáciou podľa bodu 2 a s príslušnými požiadavkami nariadenia.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 425/2000 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/57/ES z 3. septembra 1996 o požiadavkách na energetickú účinnosť elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.

2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze Centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1) EN 153:1995 Metódy merania spotreby elektrickej energie domácich chladničiek, konzervátorov mrazených potravín, mrazničiek na potraviny a ich kombinácií spolu so súvisiacimi charakteristikami.

1) Akýkoľvek priestor s teplotou –6 oC alebo nižšou.