Oznámenie č. 422/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000

422

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva z 27. novembra 1997 a 14. apríla 1998 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Zmierovacia a rozhodcovská zmluva medzi Československou republikou a Španielskym kráľovstvom

(Praha 16. novembra 1928, č. 18/1930 Zb.),

2. Dohoda o recipročnom vyplácaní náhrad pri pracovných úrazoch v priemysle uzatvorená výmenou nót medzi vládami Československa a Španielska

(Madrid 29. júna 1932),

3. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave

(Praha 4. septembra 1973, vyhláška č. 89/1974 Zb.),

4. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

(Madrid 7. marca 1979, vyhláška č. 5/1980 Zb.),

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

(Madrid 7. marca 1979, vyhláška č. 155/1979 Zb.),

6. Základná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o vedecko-technickej spolupráci

(Madrid 16. januára 1980, registrovaná v čiastke 17/1980 Zb.),

7. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

(Madrid 8. mája 1980, vyhláška č. 23/1982 Zb.),

8. Dohoda o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

(Praha 21. marca 1986, registrovaná v čiastke 21/1986 Zb.),

9. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach

(Madrid 4. mája 1987, vyhláška č. 6/1989 Zb.),

10. Dohovor o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

(Madrid 12. decembra 1990),

11. Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

(Madrid 12. decembra 1990, oznámenie č. 647/1992 Zb.),

12. Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

(Praha 11. novembra 1991, oznámenie č. 578/1992 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.