Oznámenie č. 421/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.

421

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Moldavskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou o ďalší rozvoj spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti cestnej dopravy,

v úsilí uľahčiť uskutočňovanie cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzit cez ich územie,

želajúc si vyriešiť uvedené otázky v duchu vzájomnej výhodnosti, spolupráce a dvojstrannej pomoci,

dohodli sa takto:

I. ČASŤ

ROZSAH POUŽITIA A DEFINOVANIE POJMOV

Článok 1

(1) Táto dohoda medzi zmluvnými stranami upravuje medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou, tranzitom cez ich územia alebo do tretích štátov, vykonávanú dopravnými prostriedkami zaevidovanými v jednom zo štátov zmluvných strán.

(2) Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody

(1) „dopravca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná na území štátu jednej zo zmluvných strán a má oprávnenie vykonávať cestnú dopravu na vlastné náklady alebo za úhradu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

(2) „vozidlo“

a) pri preprave cestujúcich je autobus alebo akýkoľvek iný cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, určený na prepravu cestujúcich, ktorý má viac ako deväť miest vrátane miesta pre vodiča,

b) pri preprave nákladov akýkoľvek cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, určený na prepravu nákladov, alebo akýkoľvek dopravný prostriedok upravený v súlade so štandardnou špecifikáciou vrátane prívesu a návesu. Ťahač, ktorý je súčasťou súpravy, musí byť zaevidovaný v jednom zo štátov zmluvných strán;

(3) „pravidelná autobusová doprava“ je doprava cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje s určitou pravidelnosťou po stanovených trasách, kde cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach. Uskutočňuje sa v súlade s vopred určeným cestovným poriadkom a stanovenými tarifami;

(4) „príležitostná autobusová doprava“ je preprava cestujúcich v rámci obojstrannej autobusovej prepravy alebo v tranzite týkajúca sa

a) chodu motorových vozidiel prepravujúcich tú istú skupinu cestujúcich po celej cestovnej trase a späť do miesta odchodu,

b) dopravy tej istej skupiny cestujúcich zo štátu evidencie vozidla do iného štátu vozidlom, ktoré sa vracia späť prázdne;

(5) „kyvadlová doprava“ je pravidelne sa opakujúca preprava vopred vytvorených skupín cestujúcich autobusom, uskutočňovaná z istého východiskového miesta do istého miesta určenia. Po ukončení prvej jazdy sa autobus vracia späť na územie štátu druhej zmluvnej strany a prvá jazda „späť“ a posledná jazda „tam“ je bez cestujúcich;

(6) „kabotážna doprava“ je preprava uskutočňovaná dopravcom štátu jednej zmluvnej strany medzi dvoma miestami, ktoré sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany;

(7) „príslušné orgány“ sú v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v prípade Moldavskej republiky Ministerstvo dopravy a spojov Moldavskej republiky.

II. ČASŤ

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

(1) Autobusová doprava cestujúcich podľa tejto dohody sa bude vykonávať iba na základe povolení s výnimkou prípadov uvedených v tomto článku ods. (3).

(2) Povolenia na pravidelnú autobusovú dopravu cestujúcich vydávajú po vzájomnej dohode príslušné orgány štátov zmluvných strán. Príslušný orgán štátu každej zmluvnej strany udelí povolenie pre tú časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu. Príslušné orgány štátov zmluvných strán spoločne stanovia podmienky na udeľovanie povolení, najmä čo sa týka ich platnosti, cestovného poriadku a tarifných podmienok.

(3) Na autobusovú dopravu cestujúcich sa nebudú vyžadovať žiadne povolenia v týchto prípadoch:

a) za predpokladu, že tá istá skupina cestujúcich je prepravovaná tým istým autobusom, ktorého jazda sa začína a končí na území štátu jednej zo zmluvných strán, kde je vozidlo evidované,

b) za predpokladu, že tá istá skupina cestujúcich je prepravovaná z východiskového miesta na území štátu jednej zmluvnej strany (štátu evidencie vozidla) do miesta určenia na území štátu druhej zmluvnej strany tým istým autobusom za podmienky, že sa autobus vracia do miesta odchodu prázdny,

c) pri príležitostnej tranzitnej doprave.

(4) Počas uskutočňovania každej prepravy cestujúcich, okrem pravidelnej, musí mať vodič vozidla zoznam cestujúcich, ktorých prepravuje.

(5) V prípade výmeny vozidla zo strany dopravcu za iný prevádzkyschopný autobus druhy dopravných služieb uvedené v tomto článku ods. (3) zostávajú bez zmien.

Článok 4

(1) Žiadosti o povolenia a povolenia samotné sa budú zasielať prostredníctvom príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

(2) Obsah a formu žiadostí a povolení určia príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 5

Na vykonávanie kyvadlovej dopravy dopravca registrovaný na území štátu jednej zo zmluvných strán potrebuje osobitné povolenie vystavené príslušným orgánom druhej zmluvnej strany. Žiadosti o povolenie pre kyvadlovú dopravu sa podávajú na príslušné orgány svojich štátov, ktoré žiadosť po jej posúdení postúpia príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Na vstup prázdneho autobusu na územie štátu druhej zmluvnej strany je potrebné povolenie v prípade uvedenom v článku 3 ods. (4).

III. ČASŤ

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

(1) Preprava nákladov medzi územiami štátov zmluvných strán, tranzit cez tieto územia do tretích štátov a z nich sa uskutočňuje na základe povolení vystavených príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

(2) Pre každú jazdu, ako aj pre každé vozidlo či súpravu musí byť príslušnými úradmi vydané osobitné povolenie. Každé povolenie poskytuje právo na uskutočnenie jednej jazdy tam a späť. Pri preprave uskutočňovanej nákladnou súpravou s prívesom je potrebné povolenie len pre ťahač. Druhy a obsah povolení dohodne zmiešaná komisia podľa článku 13 tejto dohody.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú každoročne rozhodovať o paritnom počte povolení, ktoré budú vystavované obojstranne.

(4) Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom odovzdávajú odsúhlasený počet povolení na nasledujúci rok, a to pred 30. novembrom priebežného roka.

(5) Povolenia uvádzané v tejto dohode sa budú nachádzať vo vozidlách a predkladať na požiadanie kontrolným orgánom.

(6) Platnosť povolení trvá do 31. januára nasledujúceho roku (vrátane).

Článok 8

Povolenia sa nevyžadujú na prepravu

a) hnuteľného majetku pri sťahovaní,

b) výstavných exponátov, zariadení a materiálov určených na veľtrhy a výstavy,

c) dopravných prostriedkov, pretekárskych koní, športového výstroja a iného tovaru určeného na organizovanie športových podujatí,

d) divadelných dekorácií a rekvizít, hudobných nástrojov, filmovacích zariadení, zariadení na rozhlasové vysielanie, televíznu výrobu a cirkusové predstavenia,

e) spojenú s pohrebnými službami,

f) prvých jázd prázdnych motorových vozidiel nákladnej dopravy (nákladných súprav) zakúpených pre dopravcov štátu jednej zo zmluvných strán,

g) poškodených dopravných prostriedkov,

h) spojenú s humanitnou pomocou v súrnych prípadoch týkajúcich sa nepredvídaných udalostí, havárií, nehôd a katastrofy,

i) vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesu nepresiahne 6,0 tony, alebo ak ich užitočná hmotnosť vrátane prívesu nepresiahne 3,5 tony,

j) poštových zásielok.

IV. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Kabotážna doprava nie je povolená.

Článok 10

(1) Dopravcovia štátu jednej zo zmluvných strán a ich posádky motorových vozidiel musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany, na ktorého území prepravu uskutočňujú.

(2) Ak hmotnosť alebo rozmery vozidiel a nákladu používaných na prepravu presiahne maximálne povolené hodnoty platné na území štátu druhej zmluvnej strany, prepravu možno uskutočniť iba po osobitnom povolení, ktoré vystavia príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

(1) Motorové vozidlá, ktoré na základe tejto dohody uskutočňujú prepravu, sa oslobodzujú od platenia cla, daní a iných platieb spojených s vlastníctvom a používaním týchto vozidiel aj s ich obehom na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Opatrenia tohto článku ods. (1) sa nevzťahujú na platbu daní a poplatkov spojených s používaním diaľníc, hlavných ciest, tunelov, mostov a iných inžinierskych a technických cestných stavieb tohto druhu, čo sa týka aj poplatkov za udelenie osobitných povolení podľa článku 10 ods. (2).

(3) Oslobodené od cla, daní a iných platieb sú náhradné dielce a výstroj, ktoré sa dočasne doviezli na územie štátu druhej zmluvnej strany na opravu vozidla alebo vozidiel uskutočňujúcich prepravu podľa tejto dohody. Vymenené, ako aj nepoužité náhradné dielce musia byť vyvezené späť na územie štátu, ktorý má vozidlo v evidencii.

(4) Oslobodené od cla, daní a iných platieb sú pohonné látky v množstve najviac 2001 na vozidlo, ktoré sa nachádzajú v nádržiach pevne zabudovaných vo vozidle výrobcom.

Článok 12

Pri vykonávaní hraničnej, colnej a hygienickej kontroly pri prekračovaní hraníc sa uplatňujú ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán, ako aj ustanovenia medzinárodných dohôd, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 13

(1) V snahe napomáhať vykonávanie tejto dohody a urýchliť postup riešenia vzniknutých sporných otázok zmluvné strany ustanovujú zmiešanú komisiu, zloženú zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán. Zmiešaná komisia bude zasadať podľa potreby striedavo na území Slovenskej republiky a Moldavskej republiky.

(2) Zmluvné strany budú riešiť všetky sporné otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto dohody alebo z výkladu jej ustanovení, rokovaniami a konzultáciami v rámci zmiešanej komisie.

Článok 14

(1) Ak dopravca štátu jednej zmluvnej strany poruší ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány štátu, na ktorého území k porušeniu došlo, môžu prijať tieto opatrenia:

a) upozornia dopravcu na nevyhnutnosť dodržiavať platné ustanovenia tejto dohody,

b) dočasne, čiastočne alebo úplne odoberú právo na vykonávanie dopravy na území štátu tej zmluvnej strany, kde k porušeniu došlo.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú navzájom informovať o opatreniach prijatých na základe tohto článku ods. (1).

Článok 15

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsať dní odo dňa prijatia poslednej diplomatickej nóty o tom, že boli splnené vnútroštátne právne predpisy potrebné na nadobudnutie platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán v lehote najneskôr šesť mesiacov pred skončením jej platnosti diplomatickou cestou písomne nevypovie.

Dané v Prahe 30. mája 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, moldavskom a anglickom jazyku.

V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu
Moldavskej republiky:

Afanasie Smochin v. r.