Oznámenie č. 420/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

(v znení č. 391/2005 Z. z., 633/2006 Z. z.)

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Účinnosť od 14.09.2006
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2000.

420

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. marca 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach.

V súlade s článkom 5 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2000.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zriadení colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 30. marca 1993 v Prahe (oznámenie č. 103/1994 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju vzájomných priateľských vzťahov,

prejavujúc prianie rozširovať spoluprácu v oblasti pohybu osôb, medzinárodného obchodu a dopravy,

usilujúc sa o uľahčovanie prekračovania štátnych hraníc v turistickom ruchu,

sledujúc zabezpečenie vhodných podmienok na prestup osôb, dopravných prostriedkov a tovaru cez štátne hranice,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Prekračovanie štátnych hraníc medzi Slovenskou republikou a Českou republikou osobami a dopravnými prostriedkami a preprava tovaru sa uskutočňujú cez otvorené hraničné priechody, ak medzinárodná zmluva, ktorou sú zmluvné strany viazané, nestanovuje inak. Zoznam hraničných priechodov, ich druh a charakter je uvedený v prílohe k tejto dohode.

2. Zriaďovanie, zrušenie hraničných priechodov, ako i stanovovanie rozsahu ich prevádzky a prevádzkovej doby sa vykonávajú formou výmeny diplomatických nót.

3. Výstavba nových objektov na hraničných priechodoch sa uskutočňuje po vzájomnej dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Článok 2

1. Každá zo zmluvných strán môže pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničných priechodoch z dôvodov ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku, zo závažných hygienicko-epidemiologických dôvodov, z dôvodov živelnej pohromy, ako i závažného ohrozenia životného prostredia spôsobeného prevádzkou na hraničnom priechode.

2. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, ktorá chce pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničnom priechode z dôvodov uvedených v článku 2 ods. 1, vyrozumejú o svojom zámere príslušné orgány druhej zmluvnej strany najneskôr päť dní pred pozastavením alebo obmedzením hraničnej prevádzky.

3. V neodkladných prípadoch sa musí vyrozumenie uvedené podľa článku 2 ods. 2 uskutočniť najneskôr 24 hodín pred pozastavením alebo obmedzením prevádzky.

4. O pozastavení alebo obmedzení prevádzky v súvislosti s plánovanou údržbou a rekonštrukciou objektov alebo cestných komunikácií a železničných tratí na hraničných priechodoch sa príslušné orgány štátov zmluvných strán vzájomne vyrozumejú najneskôr tri mesiace pred začatím rekonštrukčných prác a súčasne uvedú rozsah obmedzení a predpokladaný termín ukončenia týchto prác.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o tom, ktoré orgány štátov zmluvných strán sa považujú za príslušné orgány v zmysle tejto dohody.

Článok 4

Rozdielnosť názorov príslušných orgánov štátov zmluvných strán týkajúcich sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody sa bude riešiť vzájomnými konzultáciami a ďalej diplomatickou cestou.

Článok 5

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zriadení colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 30. marca 1993 v Prahe.

3. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Ak nebude dohodnuté inak, platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

4. Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať výmenou diplomatických nót.

5. Príloha tvorí súčasť tejto dohody. Môže sa meniť a dopĺňať v stĺpcoch 2 až 5 písomne po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán výmenou diplomatických nót.

Dané v Prahe 28. marca 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Pavel Dvořák v. r.

Príloha

ZOZNAM
hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

a) Cestné hraničné priechody

Hraničný priechodDislokáciaKategóriaRozsah dopravyPrevádzková doba
12345
1.Brodské - LanžhotSR/ČR1P, C, M, OA, B, N3nepretržitá
2.Brodské - Břeclav (D2)SR/ČR1M, OA, B, Nlnepretržitá
3.Holič - HodonínSR1P, C, M, OA, B, N2nepretržitá
4.Skalica - SudoměřiceSR1P, C, M, OA, B, N2, N4nepretržitá
5.Vrbovce - Velká nad VeličkouČR1P, C, M, OA, B, N2nepretržitá
6Moravské Lieskové - StráníČR1P, C, M, OA, B, N3nepretržitá
7.Nová Bošáca - BrezováČR1P, C, M, OA, B, N3nepretržitá
8.Drietoma - Starý HrozenkovČR1P, C, M, OA, B, Nnepretržitá
9Horné Srnie - Brumov-BylniceSR1P, C, M, OA, B, N3nepretržitá
10.Červený Kameň - Nedašova LhotaSR1P, C, M, OA, N3nepretržitá
11.Lysá pod Makytou - StrelnáČR1P, C, M, OA, B, Nnepretržitá
12.Zrušený od 9. 8. 2005.
13.Makov - Bílá-BumbálkaSR1P, C, M, OA, B, Nnepretržitá
14.Klokočov - BilaČR1P, C, M, OA, N3nepretržitá
15.Čadca-Milošová - ŠanceSR1P, C, M, OAnepretržitá
16.Svrčinovec - Mosty u JablunkovaSR/ČR1P, C, M, OA, B, Nnepretržitá

Vysvetlivky:

Kategória

1 hraničný priechod pre občanov všetkých štátov

P – peší

C – cyklisti

M – motocykle

OA – osobné automobily

B autobusy

N – nákladná  doprava

1. len pre motorové vozidlá a jazdné súpravy, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je niššia ako 50 km/h

2. nákladná doprava len pre prepravu vozidlami evidovanými v SR a ČR vrátane prepravy do tretích štátov a späť

3. nákladná doprava len pre prepravu vozidlami do 7 t celkovej hmotnosti evidovanými v SR a ČR vrátane prepravy do tretích štátov a späť

4. nadmerná nákladná doprava len na povolenie

b) Železničné hraničné priechody

Hraničný priechod Dislokácia Kategória Rozsah dopravy Prevádzková doba Miesto a úsek spoločnej kontroly
1 2 3 4 5 6
1. Kúty - Lanžhot SR 1 OS, N nepretržitá Kúty, ako i železničná trať medzi Kútmi a Bŕeclavou pre osobné vlaky a medzi Bratislavou a Bŕeclavou pre rýchliky
2. Holíč - Hodonín SR/ČR 1 OS, N5, N6 nepretržitá železničné stanice Holíč a Hodonín
3. Skalica - Sudoměřice SR/ČR 1 OS, N6 nepretržitá železničné stanice Skalica a Sudoméflce
4. Vrbovce - Velká nad Veličkou SR/ČR 1 OS, N6 nepretržitá železničné stanice Vrbovce a Velká nad Veličkou, ako i železničná trať medzi týmito stanicami
5. Horné Srnie - Vlárský průsmyk ČR 1 OS, N5 nepretržitá železničná trať medzi Trenčianskou Teplou a Bylnicou
6. Lúky pod Makytou - Horní Lideč ČR 1 OS, N nepretržitá Horní Lideč, ako i železničná trať medzi Lúkami pod Makytou a Horným Lidčom pre osobné vlaky a medzi Púchovom a Vsetínom pre rýchliky
7. Čadca - Mosty u Jablunkova SR 1 OS, N nepretržitá Čadca, ako i železničná trať medzi Čadcou a Mostami u Jablunkova pre osobné vlaky a medzi Žilinou a Českým Téšínom pre rýchliky

Vysvetlivky:

Kategória

1 – hraničný priechod pre občanov všetkých štátov

OS – osobná  doprava

N – nákladná  doprava

5. nákladná doprava obmedzená na dopravu ucelených vlakov s hromadnými substrátmi s výnimkou tovaru, ktorý podlieha rastlinnolekárskej alebo veterinárnej kontrole, a preprava súprav vlakov prázdnych železničných vozňov

6. nákladní  doprava len mimoriadne

c) Riečne hraničné priechody

Hraničný priechodKategóriaHraničný znakRozsah
dopravy
Prevádzková doba
Hodonín přístaviště -
Skalica prístavisko
1IX 7/4C - 7/5C
IX 4/4S - 4/5S
OS1. 4. - 31. 10.
9:30 - 10:00 h
11:30 - 12:00 h
13:30 - 14:00 h
15:30 - 16:00 h
Rohatec přístaviště -
Skalica prístavlsko
1IX 1/5C - 1/6C
IX 4/4S - 4/5S
OS1. 4. - 31. 10.
10:30 - 11:30 h
14:30 - 15:30 h
Sudoměřice (Výklopník) -
Skalica prístavisko
1VIII 30/35S, VIII 31C -
VIII 31/14C, VIII 31/15S
OS1. 4. - 31. 10.
10:45 - 11:15 h
14:45 - 15:15 h

Vysvetlivky:

Kategórie

1 – hraničný priechod pre občanov všetkých štátov

OS – osobná doprava