Vyhláška č. 419/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000 do31.12.2008
Účinnosť od 08.12.2000 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

419

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 24. novembra 2000

o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia sa vydávajú pamätné jednostranne trimetalové mince v hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí v tvare trojuholníka so zaoblenými stranami.

(3) Päťtisíckorunák sa razí zo striebra, zlata a platiny rýdzosti 999. Hmotnosť päťtisíckorunáka je 37,63 g, opísaný priemer cez vrcholy je 50 mm a hrúbka 3,2 mm. Hmotnosť striebornej platničky je 31,10 g, zlatej platničky 6,22 g a platinovej platničky 0,31 g; priemer zlatej platničky je 24 mm a platinovej platničky 5 mm; vzdialenosť vrcholov od stredov protiľahlých strán je 43,5 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená celková horná a dolná odchýlka vo vzdialenosti vrcholov od stredov protiľahlých strán 0,20 mm a v hrúbke 0,35 mm; povolená horná odchýlka je v celkovej hmotnosti 0,43 g, v hmotnosti striebra 0,4 g, v hmotnosti zlata 0,02 g a povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti platiny 0,01 g.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka je do stredu základnej striebornej platničky vložená zlatá platnička a do jej stredu platinová platnička. Uprostred mincového poľa sú na zlatej platničke vyobrazené kruhy znázorňujúce vesmír s trojuholníkom vo vnútri. V centrálnej časti znázorneného vesmíru je umiestnené štylizované Slnko a linkami vytvorené štylizované oko s astrologickými symbolmi planét na dúhovke. Dúhovka oka a astrologické symboly planét sú umiestnené na platinovej platničke. Smerom k spodnej časti päťtisíckorunáka sú vyobrazené hviezdy a planéty s časťami ich obežných dráh v pravej spodnej časti s dominujúcou planétou Zem. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený po stranách päťtisíckorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je zdola nahor vľavo a slovo „REPUBLIKA“ zhora nadol vpravo. Názov štátu je rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je umiestnený letopočet razby „2001“. Označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“ je v spodnej časti mince; vpravo od nej sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube päťtisíckorunáka je vyobrazená kompozícia troch rúk, ktoré vychádzajú z vrcholov mince a ukazovákmi sa spájajú v jej strede. Na ich pozadí je umiestnená kružnica, vo vnútri ktorej sú písmená gréckej abecedy „α“ a „Ω“. Slovenský nápis „NOVÉ TISÍCROČIE“ a latinský nápis „TERTIO MILLENNIO“ sú umiestnené po stranách päťtisíckorunáka tak, že vytvárajú trojuholník. Pri ľavom okraji zdola nahor je slovo „NOVÉ“ a zhora nadol slovo „TERTIO“; obidve slová sú oddelené štylizovanou hviezdou. Slovo „TISÍCROČIE“ je pri pravom okraji zhora nadol a slovo „MILLENNIO“ pri spodnom okraji mince.

(3) Hrany päťtisíckorunáka sú hladké.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.