Oznámenie č. 416/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 173/2000
Platnosť od 06.12.2000

416

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. októbra 2000 do 28. novembra 2000 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 26. októbra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretej 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 26. októbra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu technických služieb uzavretej 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 26. októbra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu biologických služieb uzavretej 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 6 zo dňa 15. novembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.