Vyhláška č. 414/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Čiastka 172/2000
Platnosť od 06.12.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 15.12.2000 do31.12.2003
Zrušený 558/2003 Z. z.

414

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 17. novembra 2000

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 395/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa vypúšta písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

2. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Na vnútornej strane nálepky je okrem náležitostí uvedených v odseku 1 vyobrazený

a) identifikačný čiarový kód EAN, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky; čiarový kód je na nálepke i na kontrolnom kupóne,

b) oddeliteľný kontrolný kupón.“.

3. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „kruhového tvaru“.

4. § 5 znie:

㤠5

(1) Ročná nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

(2) 15-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.“.

5. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Farba podkladu nálepky sa odlišuje podľa hmotnostnej kategórie vozidla.“.

6. V § 6 ods. 2 sa slová „série a poradového čísla nálepky“ nahrádzajú slovami „identifikačného čiarového kódu EAN“.

7. V § 6 ods. 3 sa slovo „písmena“ nahrádza slovami „identifikačného čiarového kódu EAN“.

8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Platnosť 15-dňovej nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu na nálepke.

(2) Začiatok platnosti 15-dňovej nálepky predajca vyznačuje podľa požiadavky kupujúceho.“.

9. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.

10. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2000.


Jozef Macejko v. r.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 414/2000 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 01

Obrázek 03

vnútorná strana nálepky

Obrázek 02

Obrázek 04

VZORY NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 05

Obrázek 07

vnútorná strana nálepky

Obrázek 06

Obrázek 08

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 09

Obrázek 11

vnútorná strana nálepky

Obrázek 10

Obrázek 12

Příloha 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 414/2000 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 01

Obrázek 03

vnútorná strana nálepky

Obrázek 02

Obrázek 04

VZORY NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 05

Obrázek 07

vnútorná strana nálepky

Obrázek 06

Obrázek 08

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 09

Obrázek 11

vnútorná strana nálepky

Obrázek 10

Obrázek 12