Oznámenie č. 412/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou

Čiastka 171/2000
Platnosť od 05.12.2000 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 14. júna 2000.

412

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. januára 2000 bolo v Ankare podpísané Rozhodnutie č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 14. júna 2000.

ROZHODNUTIE č. 1/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Tureckou republikou na druhej strane podpísanú v Ankare 20. októbra 1997 a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na mysli ustanovenia článkov 33, 34 a 36 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 3 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Turecku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že je žiaduce revidovať znenie článkov 21, 26 a 30 Protokolu 3 týkajúcich sa súm, aby sa úplne vzal do úvahy vstup euro do platnosti,

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „Ecu“ nahrádza slovom „euro“.

2. Článok 30 znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, uzná ich táto za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca zmluvná strana sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euro podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1999.

4. Sumy vyjadrené v euro a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany preskúma Spoločný výbor, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmaní Spoločný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm vyjadrených v ktorejkoľvek národnej mene, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.

3. Príloha II sa mení takto:

a) pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba:
- z materiálov nepatriacich do čísla 1806;
- pri ktorej všetky použité obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané;1)
- pri ktorej hodnota akýchkoľvek iných materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

b) pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholo metrickým titrom Výroba: &nbsp
- z materiálov nepatriacich do čísel 2207 alebo 2208,
- pri ktorej všetko použité hrozno alebo aké koľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu”.

c) pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola 57 &nbsp Koberce a iné textilné podlahové krytiny: Výroba z: 1)
- Z vpichovanej plsti - prírodných vláken alebo
&nbsp - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
- Z inej plsti Výroba z: 1)
&nbsp - prírodných vláken nemykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadanie, alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z: 1)
&nbsp - kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vláken, alebo
- z chemických strižových vláken nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadame
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad

d) pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísel 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované alebo spojované s inými materiálmi: &nbsp
- Ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII1) Výroba z nepokrytých plochých sklenených podložiek čísla 7006
- Ostatné Výroba z materiálov čísla 7001

e) pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

„Ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny zo závodu konečného výrobku

f) za pravidlo pre číslo HS 9606 sa vkladá

text:

„9608 Guľôčkové perá; perá s plsteným a iným pórovitým hrotom a značkovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na perá, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek), okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené pod číslom iným, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené v rovnakom čísle”.

4. Text prílohy V znie:

„PRÍLOHA V

ZOZNAM VÝROBKOV PÔVODNÝCH V TURECKU, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÝCH V PORADÍ PODĽA KAPITOL A ČÍSEL HS

kapitola 1 &nbsp
kapitola 2 &nbsp
kapitola 3 &nbsp
0401 až 0402 &nbsp
ex 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
0404 až 0410 &nbsp
0504 &nbsp
0511 &nbsp
kapitola 6 &nbsp
0701 až 0709 &nbsp
ex 0710 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená
ex 0711 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30, dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, šírenou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu
0712 až 0714 &nbsp
kapitola 8 &nbsp
ex kapitola 9 - Káva, čaj a korenie, okrem mate čísla 0903
kapitola 10 &nbsp
kapitola 11 &nbsp
kapitola 12 &nbsp
ex 1302 - Pektínové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514 &nbsp
ex 1515- Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516- Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax”
ex 1517 a Margaríny, napodobeniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky
ex 1518- &nbsp
ex 1522 - Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, s výnimkou degrasu
kapitola 16 &nbsp
1701 &nbsp
ex 1702 - Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel, s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703 &nbsp
1801 a 1802 &nbsp
ex 1902 - Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu
ex 2001 - Uhorky a nakladačky, cibuľa, „chutney” z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 a 2003 &nbsp
ex 2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, zmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
ex 2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou výrobkov zo zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
2006 a 2007 &nbsp
ex 2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batatov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín
2009 &nbsp
ex 2106- Ochutené a prifarbené cukry, sirupy
2204 &nbsp
2206 &nbsp
ex 2207 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)
ex 2208 -2209 Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 %, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)
kapitola 23 &nbsp
2401 &nbsp
4501 &nbsp
5301 a 5302 &nbsp

Článok 2

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót.

Podpísaní splnomocnenci, oprávnení plne na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Ankare 13. januára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Tureckú republiku:

Műnir Yetkin v. r.

Anglické znenie textu