Oznámenie č. 411/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1998 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou upravujúce Protokol 3 týkajúci sa pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 170/2000
Platnosť od 05.12.2000 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1998 nadobudlo platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení nót, t. j. 1. septembra 2000.

411

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júla 2000 bolo v Ankare podpísané Rozhodnutie č. 1/1998 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou upravujúce Protokol 3 týkajúci sa pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1998 nadobudlo platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení nót, t. j. 1. septembra 2000.

ROZHODNUTIE č. 1/1998

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou upravujúce Protokol 3 týkajúci sa pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Spoločný výbor,

berúc do úvahy ustanovenia článkov 33, 34 a 36 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou;

vzhľadom na ustanovenie článku 38 Protokolu 3 o zmene ustanovení protokolu Spoločným výborom;

majúc na zreteli vyhlásenie strán obsiahnuté v Spoločnej deklarácii k Protokolu 3, ktorá je prílohou dohody;

vzhľadom na potrebu upraviť pojem „pôvodné výrobky“ z dôvodu zabezpečenia správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Turecku, Slovenskej republike, Českej republike, Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska);

vzhľadom na to, že by bolo vhodné do 31. decembra 2000 zachovať systém plošných paušálnych sadzieb podľa článku 15 Protokolu 3 v súvislosti so zákazom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla;

vzhľadom na to, že je žiaduce zmeniť znenie článkov 3, 4, 12 a 15, aby sa uľahčil obchod a zjednodušila administratívna práca;

vzhľadom na dôvod zohľadnenia zmien v spracovateľských postupoch a nedostatku určitých surovín pokladá za nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3, týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce, sa mení takto:

1. Článok 1 písm. i) znie:

„(i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu, znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v strane.“.

2. Články 3 a 4 znejú:

„Článok 3

Kumulácia v Turecku

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky obsahujúce materiály pôvodné v Turecku, Českej republike, Estónsku, Rumunsku, Litve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Slovenskej republike, Lotyšsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)1) alebo v Európskom spoločenstve2) sa považujú za pôvodné v Turecku, ak tam boli získané, v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi Tureckom a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Turecku presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Turecku nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Turecku, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité pri výrobe v Turecku predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Turecku, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumuláciu uvedenú v tomto článku možno uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 4

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky obsahujúce materiály pôvodné v Slovenskej republike, Turecku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Litve, Estónsku, Lotyšsku, Rumunsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)1) alebo v Európskom spoločenstve2) sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité pri výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli nijako opracované alebo spracované v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sa vyvezú do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumuláciu uvedenú v tomto článku možno uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.“.

3. Článok 12 znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v strane splnené po celý čas bez prerušenia okrem ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať, okrem ustanovení článkov 3 a 4, za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným; a

b) nebol v danej krajine alebo pri vývoze podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II neovplyvní opracovanie alebo spracovanie materiálov vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených vykonané mimo územia strany za predpokladu, že

a) uvedené materiály sa úplne získali v jednej zo strán, alebo boli opracované alebo spracované nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov, a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strany uplatnením tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia strany. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II alebo ktoré možno považovať za dostatočne opracované alebo spracované iba uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

4. V článkoch 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 sa slová „uvedené v článku 4“ nahrádzajú slovami „uvedené v článkoch 3 a 4“.

5. V článku 15 ods. 6 sa dátum „31. december 1998“ nahrádza dátumom „31. december 2000“.

6. V Prílohe I v bode 5.2 sa za slová „umelé chemické vlákna“ vkladajú slová „elektricky vodivé vlákna“.

7. V Prílohe I v bode 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami ... spĺňajú hmotnostnú požiadavku“).

8. V Prílohe II sa za pravidlo pre číslo HS 2202 vkladá text:

„Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie na nepôvodných materiáloch, ktoré poskytuje charakter pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: - z materiálov nezaradených do čísel 2207 alebo 2208”.

9. V Prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„kapitola 57Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1): - prírodných vláken alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402; - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
- jutová tkanina môže byť použitá ako podklad
- Z inej plsti Výroba z1): - prírodných vláken nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadame alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
- Ostatné Výroba z1): - priadze z kokosových alebo jutovýcha) vláken,
- syntetickej alebo umelej priadze, - prírodných vláken alebo - chemických strižových vláken nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadame
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

10. V Prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované alebo spájané s inými materiálmi:
- Ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII1) Výroba z materiálov (podložiek) čísla 7006
- Ostatné Výroba z materiálov čísla 7001

11. V Prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, v ktorej:
- všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je výrobok; a
- hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu alebo výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo hliníkového odpadu a šrotu”.

12. Za Prílohu IV sa pripája Príloha V, ktorá znie:

„PRÍLOHA V

ZOZNAM VÝROBKOV PÔVODNÝCH V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÝCH V PORADÍ PODĽA KAPITOL A ČÍSEL HS

kapitola 1

kapitola 2

kapitola 3

0401 až 0402

ex 0403 -

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia alebo kakaa

0404 až 0410

0504

0511

kapitola 6

0701 až 0709

ex 0710 -

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená

ex 0711 -

Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30, dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, sírenou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu

0712 až 0714

kapitola 8

ex kapitola 9

Káva, čaj a korenie, okrem maté čísla 0903

kapitola 10

kapitola 11

kapitola 12

ex 1302 -

Pektín

1501 až 1514

ex 1515 -

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené

ex 1516 -

Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, inter-esterifikované, re-esterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opal-wax“

ex 1517 a

ex 1518 -

Margaríny, napodobneniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky

ex 1522 -

Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov s výnimkou degrasu

kapitola 16

1701

ex 1702 -

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10

1703

1801 a 1802

ex 1902 -

Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu

ex 2001 -

Uhorky a nakladačky, cibuľa, „chutney“ z manga, plody rodu Capsicum, iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej

2002 a 2003

ex 2004 -

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, zmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky alebo krupice, vločiek zo sladkej kukurice

ex 2005 -

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou výrobkov zo zemiakov a sladkej kukurice

2006 a 2007

ex 2008 -

Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batatov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín

2009

ex 2106 -

Ochutené a prifarbené cukry, sirupy a melasy

2204

2206

ex 2207 -

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)

ex 2208 -

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 %, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)

2209

kapitola 23

2401

4501

5301 a 5302“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1999 za predpokladu, že strany si navzájom oznámia splnenie vnútroštátnych právnych procedúr spojených s nadobudnutím platnosti tohto rozhodnutia. Ak sa do tohto dátumu uvedená notifikácia neuskutoční, toto rozhodnutie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení notifikácie.

Dané v Ankare 3. júla 2000 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Tureckú republiku:

Műnir Yetkin v. r.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2) Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatní na materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, ktoré sú uvedené v zozname v Prílohe V tohto protokolu.

1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky vyrobené zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku č. 5.

a) Priadze z jutových vláken možno použiť od 1. 7. 2000.".