Nariadenie vlády č. 410/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Čiastka 169/2000
Platnosť od 01.12.2000
Účinnosť od 15.03.2006

410

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. novembra 2000

o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia tak, že z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňuje pozemok vo vlastníctve štátu parcelné číslo 287/2 s výmerou 250 332 m2 evidovaný ako lesný pozemok. Vyčlenený pozemok je vyznačený v kópii mapy z vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je v prílohe.

(2) Pozemok parcelné číslo 287/2 katastrálneho územia Bažantnica sa začleňuje do katastrálneho územia obce Lozorno.

§ 1a

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie podľa § 1 sa od 15. novembra 2001 menia tak, že v južnej časti Vojenského obvodu Záhorie sa z katastrálneho územia Bažantnica vyčleňuje pozemok parcelné číslo 286/2 s výmerou 75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok a do Vojenského obvodu Záhorie sa začleňuje pozemok z katastrálneho územia Lozorno parcelné číslo 9996/2 s výmerou 75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok.

(2) Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 286/2 katastrálneho územia Bažantnica sa začleňuje do katastrálneho územia obce Lozorno; pozemok je vyznačený v kópii z mapy Vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je prílohou č. 1.

(3) Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 9996/2 katastrálneho územia Lozorno sa začleňuje do katastrálneho územia Bažantnica; pozemok je vyznačený v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je prílohou č. 2.

§ 1b

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:

a) z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2,

b) z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 308 513 m2,

c) z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2.

(2) Pozemky vyčlenené z Vojenského obvodu Záhorie sa začleňujú do katastrálnych území takto:

a) z katastrálneho územia Nivky sa začleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2 do katastrálneho územia Veľké Leváre,

b) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 243 894 m2 do katastrálneho územia Lozorno,

c) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 1 740 424 m2 do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok,

d) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 3 324 195 m2 do katastrálneho územia Malacky,

e) z katastrálneho územia Riadok sa začleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2 do katastrálneho územia Malacky.

(3) Pozemky, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z Vojenského obvodu Záhorie, sú uvedené podľa katastrálnych území, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer v prílohe č. 1; vyčlenené pozemky, ktoré sa začleňujú do jednotlivých katastrálnych území podľa odseku 2, sú vyznačené v kópiách z máp vojenského katastra nehnuteľností, ktoré sú v prílohe č. 2.

§ 1c

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:

a) z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 12 895 m2 a začleňujú sa do územia obce Hlboké, katastrálne územie Hlboké,

b) z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 162 m2 a začleňujú sa do územia obce Cerová, katastrálne územie Cerová-Lieskové,

c) z katastrálneho územia Obora sa vyčleňujú pozemky s výmerou 1 930 m2 a začleňujú sa do územia obce Rohožník, katastrálne územie Rohožník,

d) z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 601 m2 a začleňujú sa do územia obce Lozorno, katastrálne územie Lozorno,

e) z katastrálneho územia Turecký Vrch sa vyčleňujú pozemky s výmerou 10 516 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,

f) z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 8 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,

g) z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 395 054 m2 a začleňujú sa do územia obce Malacky, katastrálne územie Malacky,

h) z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 79 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Veľké Leváre, katastrálne územie Veľké Leváre,

i) z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 44 544 m2 a začleňujú sa do územia obce Studienka, katastrálne územie Studienka,

j) z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 404 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Lakšárska Nová Ves,

k) z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 4 790 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Mikulášov.

(2) Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Záhorie, je podľa katastrálnych území parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 5.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 410/2000 Z. z.

Obrázok 01-1

Príloha č. 2

k vyhláške č. 410/2000 Z. z.

Obrázok 02-2

Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.

Zoznam pozemkov vyčlenených z územia Vojenského obvodu Záhorie

Katastrálne územie Nivky

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
47 lesný pozemok 91 350
49 orná pôda 5 397
50 lesný pozemok 4 816
91 lesný pozemok 68 768
92 lesný pozemok 128 079
96 lesný pozemok 1 970
102 lesný pozemok 13 161
103 lesný pozemok 24 331
105 lesný pozemok 57 901
106 lesný pozemok 492 190
107 lesný pozemok 254 509
109 záhrady 2 819
111 lesný pozemok 64
161 lesný pozemok 940 610
162 lesný pozemok 9 684
164 trvalý trávny porast 14 075
166 ostatná plocha 39 957
104/1 ostatná plocha 3 348
104/2 ostatná plocha 3 540
108/1 ostatná plocha 9 700
108/2 ostatná plocha 2 416
110/1 zastavaná plocha 3 147
110/2 zastavaná plocha 92
110/3 zastavaná plocha 175
110/4 zastavaná plocha 412
110/5 zastavaná plocha 90
42/1 ostatná plocha 1 641
42/10 ostatná plocha 166
42/4 ostatná plocha 1 053
42/5 ostatná plocha 3 106
42/6 ostatná plocha 310
42/7 ostatná plocha 4 783
42/8 ostatná plocha 147
44/2 ostatná plocha 18 648
44/3 ostatná plocha 30 197
44/4 ostatná plocha 1 842
44/5 ostatná plocha 29 087
44/6 ostatná plocha 44 156
44/7 ostatná plocha 60 748
48/1 zastavaná plocha 1 170
48/10 zastavaná plocha 50
48/11 zastavaná plocha 3 652
48/2 zastavaná plocha 162
48/3 zastavaná plocha 128
48/4 zastavaná plocha 2 862
48/5 zastavaná plocha 1 586
48/6 zastavaná plocha 35
48/7 zastavaná plocha 119
48/8 zastavaná plocha 2 579
48/9 zastavaná plocha 108
51/1 orná pôda 3 137
51/2 orná pôda 1 802
51/3 orná pôda 84
51/4 orná pôda 75
51/5 orná pôda 436
52/1 zastavaná plocha 806
52/2 zastavaná plocha 102
52/3 zastavaná plocha 1 235
52/4 zastavaná plocha 102
52/5 zastavaná plocha 1 183
52/6 zastavaná plocha 106
52/7 zastavaná plocha 1 143
52/8 zastavaná plocha 105
94/2 vodná plocha 138
94/3 vodná plocha 201
94/4 vodná plocha 299
94/5 vodná plocha 218
Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre 2 392 108 m2

Katastrálne územie Riadok

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
75lesná plocha196 471
76/1ostatná plocha14 268
76/2ostatná plocha41 796
76/3ostatná plocha583
86/1ostatná plocha1 533
86/10zastavaná plocha859
86/11zastavaná plocha95
86/12zastavaná plocha48
86/13zastavaná plocha899
86/14zastavaná plocha96
86/15zastavaná plocha55
86/16zastavaná plocha848
86/17zastavaná plocha96
86/18zastavaná plocha42
86/19zastavaná plocha696
86/2zastavaná plocha199
86/20zastavaná plocha52
86/21zastavaná plocha96
86/22zastavaná plocha92
86/23zastavaná plocha52
86/24zastavaná plocha509
86/25zastavaná plocha94
86/26zastavaná plocha53
86/27zastavaná plocha518
86/28zastavaná plocha95
86/29zastavaná plocha49
86/3zastavaná plocha23
86/30zastavaná plocha501
86/31zastavaná plocha96
86/32zastavaná plocha49
86/33zastavaná plocha663
86/34zastavaná plocha646
86/35zastavaná plocha1 211
86/4zastavaná plocha23
86/5zastavaná plocha29
86/6zastavaná plocha29
86/7zastavaná plocha28
86/8zastavaná plocha95
86/9zastavaná plocha51
Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky263 638 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
1/1ostatná plocha999
10trvalý trávny porast3 075
11lesná plocha172 713
114lesná plocha10 062
115ostatná plocha3 226
116lesná plocha109 240
117vodná plocha151 786
118vodná plocha19 988
119vodná plocha6 782
12lesná plocha39 920
120/1lesná plocha317 666
120/2lesná plocha121 823
129lesná plocha112 135
13orná pôda20 921
130/2lesná plocha178 522
133/2lesná plocha4 439
134/2lesná plocha4 338
135/1lesná plocha285 602
14/1vodná plocha9 406
14/4vodná plocha1 075
15lesný pozemok34 621
2trvalý trávny porast2 209
21/1zastavaná plocha13 835
21/2zastavaná plocha313
21/3zastavaná plocha47
21/4zastavaná plocha15
21/5zastavaná plocha1 828
21/6zastavaná plocha20
22ostatná plocha2 592
23orná pôda6 704
24/1zastavaná plocha1 718
24/2zastavaná plocha1 540
24/3zastavaná plocha353
24/4zastavaná plocha48
24/5zastavaná plocha36
24/6zastavaná plocha186
24/7zastavaná plocha174
24/8zastavaná plocha122
24/9zastavaná plocha40
26/1zastavaná plocha4 607
26/2zastavaná plocha189
27/1ostatná plocha8 827
28/1zastavaná plocha5 711
28/2zastavaná plocha403
28/3zastavaná plocha759
28/4zastavaná plocha398
28/5zastavaná plocha110
28/6zastavaná plocha340
3lesný pozemok209 919
31/1zastavaná plocha1 562
31/2zastavaná plocha96
31/3zastavaná plocha26
31/4zastavaná plocha1 054
31/5zastavaná plocha99
31/6zastavaná plocha24
32/1zastavaná plocha914
32/2zastavaná plocha87
32/3zastavaná plocha23
32/4zastavaná plocha1 183
32/5zastavaná plocha97
32/6zastavaná plocha22
33orná pôda63 013
34orná pôda3 504
35/1zastavaná plocha10 526
35/2zastavaná plocha256
35/3zastavaná plocha19
35/4zastavaná plocha19
35/5zastavaná plocha44
35/6zastavaná plocha331
36orná pôda1 016
37ostatná plocha1 595
38lesná plocha67 959
39/1ostatná plocha6 729
39/2ostatná plocha17 425
4/1ostatná plocha43 483
4/2ostatná plocha104
4/3ostatná plocha196 749
4/7ostatná plocha71 850
41zastavaná plocha74 730
42/1zastavaná plocha1 824
42/2zastavaná plocha182
42/3zastavaná plocha49
43orná pôda2 520
44orná pôda2 312
45/1zastavaná plocha1 617
45/2zastavaná plocha139
45/3zastavaná plocha51
46zastavaná plocha118
47ostatná plocha3 273
48/1ostatná plocha11 933
48/2ostatná plocha2 857
49lesná plocha170 154
50trvalý trávny porast82 035
51orná pôda14 112
52lesná plocha318 367
53trvalý trávny porast3 734
54trvalý trávny porast3 494
55trvalý trávny porast3 321
56lesná plocha107 201
8/1zastavaná plocha3 497
8/10zastavaná plocha230
8/11zastavaná plocha1 977
8/2zastavaná plocha94
8/3zastavaná plocha881
8/4zastavaná plocha154
8/5zastavaná plocha1 225
8/6zastavaná plocha231
8/7zastavaná plocha1 036
8/8zastavaná plocha229
8/9zastavaná plocha1 223
83lesná plocha41 845
9/1trvalý trávny porast56 657
9/2trvalý trávny porast49 702
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Malacky3 324 195 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
130/1lesná plocha298 699
131ostatná plocha8 773
132trvalý trávny porast9 177
133/1lesná plocha66 713
134/1ostatná plocha7 291
135/2lesná plocha36 539
136lesná plocha379 763
137ostatná plocha4 856
138ostatná plocha3 127
139ostatná plocha3 522
140/1zastavaná plocha3 865
140/2zastavaná plocha105
140/3zastavaná plocha156
140/4zastavaná plocha856
140/5zastavaná plocha2 784
141/1lesná plocha145 384
141/2ostatná plocha100
142vodná plocha394
143ostatná plocha315 880
233lesná plocha126 904
234ostatná plocha1 955
235ostatná plocha1 669
236/1ostatná plocha56 269
236/2ostatná plocha30 721
236/3ostatná plocha4 034
236/4ostatná plocha269
251lesná plocha115 152
252ostatná plocha4 991
253ostatná plocha3 295
255/4lesná plocha17 829
275/1ostatná plocha1 141
275/2ostatná plocha326
276/1lesná plocha1 399
4/4ostatná plocha71 732
4/5ostatná plocha14 443
4/6ostatná plocha311
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok1 740 424 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
236/5ostatná plocha58 930
236/6ostatná plocha19 788
288/2lesná plocha41 681
255/1lesná plocha41 920
255/2ostatná plocha4 892
255/3lesná plocha10 622
278lesná plocha66 061
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno243 894 m2

Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 7 964 259 m2.

Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.

Obrázok 04-1

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 04-2

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 04-3

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 04-4

Obrázok 04-5

Obrázok 04-6

Príloha č. 5

k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.

Zoznam pozemkov vyčlenených z územia Vojenského obvodu Záhorie

1. Katastrálne územie Šranek

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
4
5/1
5/2
5/3
6/2
23
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
3 704
4 101
308
117
674
3 991
Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Hlboké 12 895

2. Katastrálne územie Šranek

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
254/2
254/3
254/4
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 809
202
151
Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Cerová-Lieskové 3 162

3. Katastrálne územie Obora

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
92 ostatná plocha 1 930
Spolu z katastrálneho územia Obora do katastrálneho územia Rohožník 1 930

4. Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
289
290/1
290/2
290/3
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 283
3 161
55
102
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno 5 601

5. Katastrálne územie Turecký Vrch

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
29
30/1
30/2
30/3
30/4
30/5
30/6
30/7
77/1
lesný pozemok
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
522
8 227
86
86
24
24
171
151
1 225
Spolu z katastrálneho územia Turecký Vrch do katastrálneho územia Jablonové 10 516

6. Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
296/1
296/2
296/3
296/4
297
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
2 865
87
180
368
4 817
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Jablonové 8 317

7. Katastrálne územie Riadok

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
74
87/2
88
89/1
89/2
89/3
89/4
89/5
89/6
89/7
89/8
89/9
89/10
89/11
89/12
89/13
89/14
89/15
89/16
89/17
89/18
89/19
89/20
89/21
89/22
89/23
89/24
90/1
90/2
90/3
90/4
90/5
90/6
90/7
90/8
91
92
93/1
93/2
93/3
93/4
93/5
93/6
93/7
93/8
93/9
93/10
93/11
93/12
93/13
93/14
93/15
93/16
93/17
93/18
93/19
93/20
93/21
93/22
93/23
93/24
93/25
93/26
93/27
93/28
93/29
93/30
93/31
93/32
94/2
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
182 565
5 978
4 029
874
92
36
772
92
36
802
84
36
865
84
36
725
86
35
833
86
35
793
92
36
979
92
36
10 757
178
51
51
51
51
51
51
9 476
4 966
57 184
179
62
43
1 560
287
530
537
544
1 191
1 405
605
396
802
54
425
26
205
54
380
397
626
150
56
30
543
35
244
179
244
103
86
100 000
Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky 395 054

8. Katastrálne územie Nivky

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
3/4
4/2
9
11/1
11/7
18/1
18/2
19
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8
20/9
20/10
20/11
20/12
20/13
20/14
20/15
20/16
20/17
20/18
20/19
20/20
20/21
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
20/27
20/28
20/29
20/30
20/31
21
42/3
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
1 728
927
4 402
766
898
6 680
1 033
233
16 412
367
21
714
41
904
87
331
178
200
440
576
526
64
1 334
2 585
574
93
24
366
89
24
364
89
24
369
90
24
630
90
24
24 406
10 590
Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre 79 317

9. Katastrálne územie Záhorie

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
187
188/1
188/2
189/1
189/2
189/3
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
30 887
6 787
191
5 065
152
1 462
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Studienka 44 544

10. Katastrálne územie Záhorie

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
17/1
17/2
17/3
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
3 269
78
57
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Lakšárska Nová Ves 3 404

11. Katastrálne územie Záhorie

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
28
29/1
29/2
29/3
záhrada
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 082
2 561
92
55
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Mikulášov 4 790

Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 569 530 m2.