Vyhláška č. 41/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

(v znení č. 414/2000 Z. z., 532/2001 Z. z.)

Čiastka 16/2000
Platnosť od 10.02.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 558/2003 Z. z.

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 26. januára 2000,

ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 395/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (D 31a) a „Koniec diaľnice“ (D 31b).

(2) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).

§ 2

(1) Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“.

(2) Začiatok úsekov cesty pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“.

(3) Úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady a ktoré nemajú dopravne spôsobilú súbežnú cestu, veľmi krátke úseky do 10 km a úseky s obojsmernou premávkou bez smerového oddelenia jazdných pruhov stredným deliacim pásom alebo zvodidlom sa označia dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady“.

§ 3

Nálepka1) sa nalepuje na pravý horný okraj vnútornej strany predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy z pohľadu spolujazdca tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.

§ 4

(1) Na oboch stranách nálepky sú vyobrazené:

a) ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,

b) doba platnosti nálepky vyjadrená slovom „ROČNÁ“, „15-dňová“ alebo „1-dňová“,

c) štátny znak Slovenskej republiky,

d) rok platnosti nálepky,

e) hmotnosť, resp. rozpätie hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí,

f) ak ide o nálepku s dobou platnosti 15 dní alebo 1 deň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1 – 31) a číslice na označenie mesiacov (I – XII).

(2) Na vnútornej strane nálepky je okrem náležitostí uvedených v odseku 1 vyobrazený

a) identifikačný čiarový kód EAN, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky; čiarový kód je na nálepke i na kontrolnom kupóne,

b) oddeliteľný kontrolný kupón.

(3) Na vonkajšej strane nálepky je okrem náležitostí uvedených v odseku 1 viditeľný ochranný hologram zabudovaný v materiáli nálepky, ktorý obsahuje

a) štátny znak Slovenskej republiky,

b) opakujúci sa text v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a v druhom riadku text „DIAĽNIČNÁ NÁLEPKA“.

(4) Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov nálepky.

(5) Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s ročnou dobou platnosti a hmotnosť vozidiel v čiernobielom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 1.

(6) Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s 15-dňovou dobou platnosti a hmotnosť vozidla v čiernobielom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 2.

(7) Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s 1-dňovou dobou platnosti a údaj o hmotnosti vozidla v čiernobielom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

(1) Ročná nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

(2) 15-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

(3) 1-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

§ 6

(1) Farba podkladu nálepky sa odlišuje podľa hmotnostnej kategórie vozidla.

(2) Farba všetkých vyobrazených symbolov a textov nálepky okrem identifikačného čiarového kódu EAN je na všetkých druhoch nálepiek rovnaká.

(3) Farba identifikačného čiarového kódu EAN označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla nálepky je na všetkých druhoch nálepiek čierna.

§ 6a

(1) Platnosť 15-dňovej alebo 1-dňovej nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu na nálepke.

(2) Začiatok platnosti 15-dňovej alebo 1-dňovej nálepky predajca vyznačuje podľa požiadavky kupujúceho.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úpravu nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 309/1997 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Macejko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2000 Z. z.

Príloha 01

VZORY NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

Obrázok 01-1

Obrázok 01-1a

Obrázok 01-1b

vnútorná strana nálepky

Obrázok 01-2

Obrázok 01-2a

Obrázok 01-2b

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

Obrázok 03

Obrázok 04

Obrázok 05

Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2000 Z. z.

Príloha 02

VZORY NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázok 02-1

Obrázok 02-3

Obrázok 02-3a

vnútorná strana nálepky

Obrázok 02-2

Obrázok 02-4

Obrázok 02-4a

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

Obrázok 02-5

Obrázok 02-6

Obrázok 02-7

Príloha 03

VZORY NÁLEPIEK

s 1-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázok 03-1

vnútorná strana nálepky

Obrázok 03-2

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

Obrázok 03-3

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.