Zákon č. 409/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 168/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 650/2004 Z. z.

409

ZÁKON

z 30. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Účelom doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov (ďalej len „doplnkové dôchodkové poistenie“) je umožniť poistencovi (§ 7 ods. 4) získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo v invalidite a pozostalým po poistencovi (§ 7 ods. 7) získať doplnkový dôchodkový príjem v prípade úmrtia poistenca.“.

2. V § 1 ods. 3 v prvej vete sa slová „(§ 35 ods. 3 a 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 35 ods. 3)“.

3. V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:

f) návrh finančného plánu a návrh dlhodobého finančného plánu,“.

4. V § 4 ods. 5 písm. b) sa za slovo „štatútu“ vkladá čiarka a slová „a návrh finančného plánu“ sa nahrádzajú slovami „návrh finančného plánu a návrh dlhodobého finančného plánu“.

5. V § 5 ods. 3 písmeno d) znie:

d) finančný plán a dlhodobý finančný plán,“.

6. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Doplnková dôchodková poisťovňa zaúčtuje účelový vklad podľa spôsobu jeho vyrovnania s účelovým vkladom určeným v štatúte ako pôžičku alebo dar do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o zápise doplnkovej dôchodkovej poisťovne do registra podľa § 5 ods. 4.“.

7. V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Zamestnávateľom na účely tohto zákona je

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo ktorá plní voči fyzickej osobe povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,3a) ak uzatvorila zamestnávateľskú zmluvu (§ 8 ods. 1), a

b) fyzická osoba, ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak uzatvorila zamestnávateľskú zmluvu (§ 8 ods. 1).

(3) Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, za ktorú sa jej poskytuje plat,3a) okrem fyzickej osoby, ktorá vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,3b) ako aj občana, ktorý vykonáva profesionálnu službu v služobnom pomere.3c)

(4) Poistencom na účely tohto zákona je

a) zamestnanec, ktorý uzatvoril zamestnaneckú zmluvu podľa § 8 ods. 4 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,

b) samostatne zárobkovo činná osoba a spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré uzatvorili poisteneckú zmluvu podľa § 8 ods. 6 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, okrem samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré už majú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu podľa § 8 ods. 4 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:

3a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

3b) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

3c) § 2 ods. 1 písm. b) a § 8 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.“.

8. V § 7 ods. 6 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

9. V § 7 ods. 7 sa za slovo „zmluve“ vkladajú slová „alebo v poisteneckej zmluve“ a za slovo „zmluvy“ sa vkladajú slová „alebo poisteneckej zmluvy“.

10. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Zamestnávateľská zmluva, zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva

(1) Zamestnávateľskú zmluvu uzatvára zamestnávateľ s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, ktorou sa zaväzuje

a) zamestnávateľ

1. platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou za svojich zamestnancov, ak uzatvoria s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu,

2. plniť ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z jeho účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy,

b) doplnková dôchodková poisťovňa plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z účasti zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy.

(2) Zamestnávateľ, ktorý zriadil doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, je povinný uzatvoriť s touto doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu.

(3) Ak zamestnávateľ nezriadil doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, môže s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu podľa odseku 1.

(4) Zamestnaneckú zmluvu uzatvára zamestnanec s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, ktorou sa zaväzuje

a) zamestnanec platiť doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou,

b) doplnková dôchodková poisťovňa poskytovať zamestnancovi, ktorý takúto zmluvu uzatvoril, dávky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou.

(5) Súčasťou zamestnaneckej zmluvy je dohoda zamestnanca so zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy na príspevky platené zamestnancom.

(6) Poisteneckú zmluvu uzatvára poistenec podľa § 7 ods. 4 písm. b) s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou. Touto zmluvou sa zaväzuje

a) poistenec platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za seba a za spolupracujúcu osobu samostatne zárobkovo činnej osoby za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou, plniť zmluvné záväzky a

b) doplnková dôchodková poisťovňa vyplácať dávky a plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy.

(7) V poisteneckej zmluve uzatvorenej podľa odseku 6 sa musia dohodnúť podmienky vypovedania tejto zmluvy.

(8) Zamestnávateľská zmluva, zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva sa uzatvárajú písomne.“.

11. V § 10 ods. 6 sa v úvodnej vete na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak,“.

12. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Poistencovi, ktorý uzatvára poisteneckú zmluvu podľa § 8 ods. 6, zaniká účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení

a) dohodou s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,

b) vypovedaním poisteneckej zmluvy,

c) skončením prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a činnosti spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby,

d) zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

e) smrťou.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

13. V § 10 ods. 8 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „a poisteneckú zmluvu“ a v druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v týchto zmluvách dohodnutá iná lehota.“.

14. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia

Doplnková dôchodková poisťovňa vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie podľa dávkového plánu, zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy.“.

15. V § 12 ods. 1 písmeno ch) znie:

„ch) sankcie, ak zamestnávateľ neodviedol príspevky vo výške, v termíne a spôsobom určenými zamestnávateľskou zmluvou, a sankcie, ak samostatne zárobkovo činná osoba neodviedla príspevok vo výške, v termíne a spôsobom určenými poisteneckou zmluvou,“.

16. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Dávkový plán musí vždy upravovať podmienky nároku na doplnkový starobný dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. a) a výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. b). Dávkový plán môže upravovať aj podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. a), doplnkový invalidný dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. b) a na pozostalostný dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. c).“.

17. V § 12 odsek 5 znie:

(5) Dávkový plán je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy. Zmeny a doplnky dávkového plánu sú súčasťou zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy len vtedy, ak sa na týchto zmenách a doplnkoch zamestnávateľ alebo poistenec dohodne s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.“.

18. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Finančný plán a dlhodobý finančný plán

(1) Finančný plán a dlhodobý finančný plán obsahujú

a) príjmy doplnkovej dôchodkovej poisťovne zodpovedajúce

1. predpokladanému počtu poistencov,

2. predpokladanej výške príspevkov zamestnávateľa a príspevkov poistencov,

3. predpokladaným výnosom z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne [§ 31 ods. 1 písm. c)],

b) výdavky (náklady) doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

c) zameranie, spôsob a rozsah použitia peňažných prostriedkov ako investícií (§ 34),

d) výšku rezervného fondu (§ 33 ods. 2).

(2) Doplnková dôchodková poisťovňa vypracúva finančný plán na jeden kalendárny rok a dlhodobý finančný plán na päť kalendárnych rokov.

(3) Finančný plán a dlhodobý finančný plán, zmeny a doplnky finančného plánu a dlhodobého finančného plánu po schválení správnou radou doplnková dôchodková poisťovňa predkladá orgánom štátneho dozoru (§ 42).“.

19. V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) výsluhový dôchodok pre poistencov vykonávajúcich práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.

20. V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:

a) výsluhový dôchodok pre poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie výsluhového dôchodku podľa odseku 1 písm. b),“.

21. V § 16 ods. 1 druhá veta znie: „Potrebný vek na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok určený dávkovým plánom nesmie byť nižší ako 50 rokov veku a podmienka potrebného času platenia príspevkov vo vzťahu na vznik nároku na tento dôchodok nesmie byť určená dlhšie ako päť rokov.“.

22. V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. b) vznikne poistencovi nárok, ak vykonával v období určenom dávkovým plánom práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

23. V § 16 ods. 3 písmeno a) znie:

a) poistencovi, ktorý nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa odseku 2, vznikne nárok na výsluhový dôchodok, ak vykonával v období určenom dávkovým plánom taký druh práce, ktorého výkonom dávkový plán podmieňuje vznik nároku na tento dôchodok,“.

24. V § 17 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Jednorazové vyrovnanie patrí aj poistencovi alebo pozostalému po poistencovi, ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok podľa § 16, ak zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení z dôvodu skončenia zamestnania podľa osobitného predpisu.4b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce.“.

25. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Ak účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení zanikla (§ 10 ods. 6 a 7), zachovávajú sa poistencovi práva z doplnkového dôchodkového poistenia aj po zániku účasti na tomto poistení, ak splní ďalšie podmienky určené dávkovým plánom.“.

26. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príjemcov doplnkového starobného dôchodku a výsluhového dôchodku o výške ich podielov na hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne“.

27. V § 24 ods. 3 písmeno c) znie:

c) schvaľovanie po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade

1. finančného plánu, dlhodobého finančného plánu a ich zmien a doplnkov,

2. plnenia finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,

3. ročnej účtovnej závierky,

4. výročnej správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne a o stave majetku a záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,“.

28. V § 24 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) rozhodovanie o použití rezervného fondu,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f) .

29. V § 24 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. f)“.

30. V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:

d) prerokúva pred schválením v správnej rade

1. návrh finančného plánu, návrh dlhodobého finančného plánu a návrhy na ich zmeny a doplnky,

2. plnenie finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,

3. ročnú účtovnú závierku,

4. výročnú správu o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne a o stave majetku a záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,“.

31. § 29 znie:

㤠29

(1) Doplnková dôchodková poisťovňa hospodári s majetkom, ktorý tvoria príjmy podľa § 31, a s majetkom, ktorý užíva podľa osobitného predpisu.8) Príspevky zamestnávateľov a príspevky poistencov nie sú majetkom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

(2) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná hospodáriť s majetkom uvedeným v odseku 1 v súlade s týmto zákonom tak, aby neboli ohrozené práva poistencov a nároky príjemcov dávok.

(3) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná rozdeliť hospodársky výsledok

a) na tvorbu rezervného fondu (§ 33 ods. 2) a

b) v prospech poistencov a príjemcov dávok.

(4) Pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vedie depozitár (§ 30 ods. 1) jeden bežný účet v určenej mene, cez ktorý musia prechádzať všetky platby a prevody peňažných prostriedkov, s ktorými doplnková dôchodková poisťovňa hospodári.

(5) Doplnková dôchodková poisťovňa nakladá s cennými papiermi, s ktorými má právo nakladať samostatne alebo prostredníctvom depozitára, ktorému dáva pokyny na nakladanie s týmito cennými papiermi.“.

32. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Depozitár

(1) Depozitárom doplnkovej dôchodkovej poisťovne môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike8a) (ďalej len „banka“), ktorá má povolenie vykonávať funkciu depozitára podľa osobitného predpisu8b) a nie je v nútenej správe.

(2) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná uložiť a viesť peňažné prostriedky na jednom bežnom účte podľa § 29 ods. 4 a uložiť všetky listinné cenné papiere u svojho depozitára.

(3) Ak doplnkovú dôchodkovú poisťovňu zriadil zamestnávateľ, ktorý je banka, nemôže pre túto doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonávať funkciu depozitára.

(4) Na výkon funkcie depozitára pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu sa primerane vzťahuje osobitný predpis,8c) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Depozitár doplnkovej dôchodkovej poisťovne koná v súlade so zmluvou o činnosti depozitára doplnkovej dôchodkovej poisťovne, podľa finančného plánu a podľa dlhodobého finančného plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne tak, aby neboli ohrozené práva poistencov a nároky príjemcov dávok.

(6) Zmena depozitára musí byť schválená ministerstvom. Ministerstvo o nej rozhodne po dohode s ministerstvom financií.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:

8a) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

8b) § 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8c) § 21, § 22 ods. 1 až 4, 6 až 8 a 10, § 23 a 24 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.

33. V § 31 v úvodnej vete sa za slovo „Príjmami“ vkladá slovo „(výnosmi)“ a písmeno c) znie:

„c)

výnosy z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,“.

34. § 32 znie:

㤠32

(1) Výdavky (náklady) doplnkovej dôchodkovej poisťovne sú:

a) výplata dávok,

b) náklady na správu,

c) výdavky na zabezpečenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok (§ 41),

d) výdavky na obstaranie investícií,

e) príspevky vrátane výnosov z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré boli prevedené do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

(2) O výške nákladov na správu príslušného roka v období dvoch rokov od vzniku doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozhoduje správna rada. Výška nákladov na správu v príslušnom roku po uplynutí dvoch rokov nemôže ročne presiahnuť 6 % a po uplynutí piatich rokov 3 % z príjmov doplnkovej dôchodkovej poisťovne uvedených v § 31 písm. a) až e).

(3) Mesačný zostatok peňažných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne na uspokojovanie práv poistencov vyplývajúcich z ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení nesmie byť nižší, ako je suma potrebná na zabezpečenie trojmesačnej výplaty už priznaných dávok a dávok, ktoré budú priznané na predpokladaný počet poistencov v nasledujúcich troch mesiacoch bežného roka.“.

35. V § 33 odsek 2 znie:

(2) Rezervný fond sa tvorí z hospodárskeho výsledku doplnkovej dôchodkovej poisťovne vo výške 2,5 % ročne.“.

36. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Zameranie, spôsob a rozsah použitia peňažných prostriedkov ako investícií

(1) Doplnková dôchodková poisťovňa môže umiestniť peňažné prostriedky v banke inej ako depozitár tak, že hodnota vkladu v jednej banke zvýšená o menovitú hodnotu nakúpených vkladových listov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov alebo dlhopisov emitovaných touto bankou nepresiahne 40 % základného imania banky a nepresiahne 25 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť.

(2) Doplnková dôchodková poisťovňa môže investovať peňažné prostriedky do

a) cenných papierov,

1. štátnych dlhopisov,8d) pokladničných poukážok8e) a dlhopisov Fondu národného majetku Slovenskej republiky,8f)

2. dlhopisov prijatých na hlavnom trhu burzy cenných papierov8g) do 20 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,

3. akcií a podielových listov uzatvorených podielových fondov prijatých na verejné obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov,8h) ako aj podielových listov otvorených podielových fondov bez ohľadu na to, či sú verejne obchodovateľné, do 20 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,

b) zahraničných cenných papierov,8i) s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu tuzemskej burzy cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov do 15 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,

c) nehnuteľností, pri ktorých je predpoklad stáleho výnosu do 10 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť.

(3) V majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, nemôže byť viac ako 10 % z celkovej menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom okrem cenných papierov podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu.

(4) Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže investovať peňažné prostriedky do akcií svojho depozitára a do akcií obchodníka s cennými papiermi, ak pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva správu cenných papierov.8j)

(5) Doplnková dôchodková poisťovňa pri predaji cenných papierov alebo zahraničných cenných papierov z majetku alebo do majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť, alebo pri kúpe cenných papierov alebo zahraničných cenných papierov je povinná predávať alebo kupovať tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú možno dosiahnuť v prospech poistencov a príjemcov dávok, najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň predaja alebo nákupu obchodovaný na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov.8k)

(6) Aktuálna hodnota cenných papierov v majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť, sa určí podľa osobitného predpisu.8l)

(7) Doplnková dôchodková poisťovňa v prípade kúpy nehnuteľnosti je povinná požiadať o ocenenie tejto nehnuteľnosti znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností zapísaným do zoznamu znalcov podľa osobitného predpisu.8m)

(8) Ak doplnková dôchodková poisťovňa prekročila výšku podielov uvedených v odsekoch 2 až 4 z dôvodu uplatnenia nákupných práv a predkupných práv, zmien kurzov cenných papierov a zmien v oceňovaní nehnuteľností, je povinná dať do súladu výšku podielov s výškou podielov uvedenou v odsekoch 2 až 4 do šiestich mesiacov odo dňa ich prekročenia.

(9) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná bezodkladne oznámiť orgánu štátneho dozoru (§ 42) prekročenie podielov uvedených v odsekoch 1 až 4.

(10) Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže vydávať dlhopisy.

(11) Z majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť podľa § 29, nemožno poskytovať dary, peňažné pôžičky alebo úvery ani týmto majetkom zabezpečovať záväzky iných fyzických osôb alebo právnických osôb.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8d až 8m znejú:

8d) § 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

8e) § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8f) § 24 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

8g) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

8h) § 71 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8i) § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8j) § 36 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8k) § 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8l) § 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8m) § 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“.

37. V § 35 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Príspevky platí

a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu,

b) zamestnávateľ, ktorý neuzatvoril zamestnávateľskú zmluvu a vzťahuje sa na neho povinnosť podľa odseku 4,

c) poistenec.

(3) Zamestnávateľ a poistenec platia doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky podľa podmienok určených dávkovým plánom. Výšku príspevku zamestnávateľa určí zamestnávateľská zmluva a výšku príspevku poistenca určí zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva.

(4) Ak poistenec vykonáva práce, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, zamestnávateľ je povinný platiť príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, najmenej 2 % zo zúčtovanej mzdy poistenca.“.

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 24 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z.“.

39. V § 36 ods. 1 sa slovo „vyplatených“ nahrádza slovom „zúčtovaných“.

40. V § 36 odsek 2 znie:

(2) Príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú poistencami a vykonávajú práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4, sú do 6 % úhrnu zúčtovaných miezd poistencov súčasťou nákladov zamestnávateľa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.18)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) § 24 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 358/2000 Z. z.“.

41. § 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Príspevky platené poistencom na doplnkové dôchodkové poistenie sú položkou znižujúcou základ jeho dane a u poistenca podľa § 7 ods. 4 písm. b), u ktorého predmetom dane sú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, sú výdavkom (nákladom) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 6 ods. 12 písm. b), § 7 ods. 7, § 24 ods. 3 písm. i) a § 24 ods. 3 písm. j) zákona č. 366/1999 Z. z.“.

42. V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zamestnávateľ, ktorý neuzatvoril s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný uzatvoriť so zamestnancom, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu, dohodu o zrážkach zo mzdy a o spôsobe platenia a odvádzania príspevku plateného zamestnancom na účet príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa podmienok dohodnutých s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou v zamestnaneckej zmluve.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

43. § 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Poistenec podľa § 7 ods. 4 písm. b) odvádza príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za seba a za spolupracujúcu osobu samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá uzatvorila poisteneckú zmluvu.“.

44. § 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41

Zabezpečenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok

Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná zabezpečiť práva poistencov vyplývajúce z ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a nároky príjemcov dávok podľa dávkového plánu rozložením rizika podľa pravidiel obmedzenia použitia peňažných prostriedkov ako investícií podľa § 34 a tvorby rezervného fondu podľa § 33.“.

45. § 43 znie:

㤠43

(1) Orgány štátneho dozoru pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontrolujú

a) dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) dodržiavanie dávkového plánu a štatútu,

c) zabezpečenie ochrany práv poistencov a nárokov príjemcov dávok,

d) hospodárenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

e) plnenie finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,

f) dodržiavanie podmienok na umiestnenie peňažných prostriedkov a použitie peňažných prostriedkov ako investícií (§ 34),

g) činnosť depozitára (§ 30).

(2) Ministerstvo pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontroluje skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a ministerstvo financií pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontroluje skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a), e) až g).“.

46. V § 44 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „orgán štátneho dozoru môže požadovať finančný plán, dlhodobý finančný plán, ich plnenie a správy uvedené v tomto ustanovení v elektronickej forme s výnimkou účtovnej závierky.“.

47. V § 51 odsek 3 znie:

(3) Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa na uspokojenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok použije majetok, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť; ustanovenia § 50 sa použijú primerane.“.

48. § 52 sa vypúšťa.

49. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54a

Prechodné ustanovenia

(1) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná vypracovať návrh dlhodobého finančného plánu a po jeho schválení správnou radou predložiť dlhodobý finančný plán orgánu štátneho dozoru najneskôr do 31. mája 2001.

(2) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná do šiestich mesiacov od 1. januára 2001 vypracovať návrh na zmenu dávkového plánu v súlade s týmto zákonom a tento návrh predložiť do 30 dní od určenej lehoty na vypracovanie zmeny dávkového plánu ministerstvu na schválenie.

(3) Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu a vzťahuje sa na neho povinnosť podľa § 35 ods. 4, je povinný zladiť uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou najneskôr do šiestich mesiacov od 1. januára 2001.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.