Opatrenie č. 407/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Prvý doplnok Klasifikácie produkcie

Čiastka 167/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2002
Zrušený 632/2002 Z. z.

407

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. novembra 2000,

ktorým sa vyhlasuje Prvý doplnok Klasifikácie produkcie

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vyhlasuje sa Prvý doplnok Klasifikácie produkcie uvedený v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Peter Mach v. r.


Príloha k opratreniu č. č. 407/2000 Z. z.

PRVÝ DOPLNOK

Klasifikácia produkcie

Úvod

Klasifikáciu produkcie vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky svojím opatrením č. 172/1995 Z. z. Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 1996. Klasifikácia produkcie z roku 1995 je vypracovaná na báze európskej klasifikácie produktov podľa činností CPA (Classification of Products by Activity), ktorá bola zavedená nariadením Rady Európskej hospodárskej spoločnosti č. 3696/93.

Cieľom zavedenia Klasifikácie produkcie bolo harmonizovať slovenský štatistický systém s európskym štatistickým systémom. Komisia Európskeho spoločenstva na základe revízie Harmonizovaného systému vydala 17. júna 1998 nové nariadenie č. 1232/98, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady Európskej hospodárskej spoločnosti č. 3696/93. Podstatné zmeny vyplývajúce z tohto nariadenia sú predmetom Prvého doplnku Klasifikácie produkcie. Tento doplnok obsahuje len položky, pri ktorých došlo k zmenám (vypustené, zmenené a nové položky). Na základe týchto zmien sa zmenila aj obsahová náplň niektorých položiek vo vysvetlivkách.

Zmeny Klasifikácie produkcie

Vypúšťajú sa tieto položky:

Kód Názov HS/CN
01.3 Produkty rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
01.30 Produkty rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
15.86.2 Kávové šupky a pulpy,
15.86.20 Kávové šupky a pulpy 0901.30
31.40.13 Časti a súčasti galvanických článkov a batérií 8506.90
51.38.25 Veľkoobchod s ostatnými potravinárskymi výrobkami,
55.11 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch,
55.11.1 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch,
55.11.10 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch,
55.12. Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch,
55.12.1 Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch,
55.12.10 Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch,

Menia sa tieto položky:

Kód Názov položky HS/CN Nový názov položky HS/CN
02.01.5 Služby lesných škôlok Drevo na pni ,
02.01.50 Služby lesných škôlok Drevo na pni ,
15.86.12 Kávové náhradky; výťažky, esencie, koncentráty vyrobené z kávy alebo z náhradiek kávy 0901.40,2101.10,.30 Kávové náhradky; výťažky, esencie, koncentráty vyrobené z kávy alebo z náhradiek kávy, kávové šupky a pulpy 0901.9,2101.1,.3
24.13.32 Fosfornany (hyposulfidy); fosforitany (fosfity), fosforečnany a polyfosforečnany 2835.10, Fosfornany (hyposulfidy); fosforitany (fosfity), fosforečnany a polyfosforečnany; fosforečnan triamónny 2834.22,.29, 2835
.22 - .39
24.14.52 Heterocyklické zlúčeniny i. n. 2932.1,.21, .90,2933.29- .40,.61, .7 -.90,2934.10,.20, .90 Heterocyklické zlúčeniny i. n.; nukleové kyseliny a ich soli 2932.1,.21, .9,2933.29,.3, .4,.61, .7,.9,2934.1,.2, .9
24.15.2 Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; fosforečnan triamónny; uhličitan amónny Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; uhličitan amónny ,
24.15.20 Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; fosforečnan triamónny; uhličitan amónny 2827.10,2834.10,.212835.21,2836.10 Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; uhličitan amónny 2827.1,2834.1,.21,2836.1
24.41.31 Laktóny, i. n.; heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (-i) heteroatómom (-ami); nukleové kyseliny a ich soli; hydantoín a jeho deriváty 2932.29,2933.1,.21, .5,.69,2934.30 Laktóny i. n.; heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (-i) heteroatómom (-ami); hydantoín a jeho deriváty 2932.29,2933.1,.21, .5,.69,2934.3
30.02.11 Analógové alebo hybridné počítače 8471.10 Analógové alebo hybridné zariadenia na automatizované spracovanie údajov 8471.1
30.02.12 Číslicové počítače so vstupnými a výstupnými jednotkami 8471.20 Prenosné zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov s hmotnosťou < 10 kg, ako sú laptopy, notebooky a subnotebooky 8471.3
30.02.13 Jednotky číslicových počítačov obsahujúce pamäťové, vstupné a výstupné jednotky 8471.91 Zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov, ktoré obsahujú aspoň jeden procesor a vstupnú a výstupnú jednotku, samostatné aj kombinované 8471.41
30.02.14 Vstupné alebo výstupné jednotky i. n. 8471.92 Zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov vo forme systémov 8471.49
30.02.15 Pamäťové jednotky 8471.93 Iné zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov, ktoré vnútri obsahujú (ale nemusia) jeden alebo dva z týchto typov jednotiek: pamäťové jednotky, vstupné jednotky, výstupné jednotky 8471.5
30.02.16 Magnetické alebo optické snímače; stroje na spracovanie dát i. n. 8471.99 Vstupné alebo výstupné jednotky, ktoré v sebe môžu, ale nemusia obsahovať pamäťové jednotky 8471.6
30.02.17 Časti, súčasti a príslušenstvo pre stroje na spracovanie dát 8473.30 Pamäťové jednotky 8471.7
31.40.11 Galvanické články a batérie, s vonkajšou veľkosťou do 300 cm3 8506.1 Galvanické články a batérie 8506. 1-.8
31.40.12 Galvanické články a batérie, s vonkajšou veľkosťou nad 300 cm3 8506.20 Časti galvanických článkov a batérií 8506.9
36.63.61 Zapaľovače cigariet, iné zapaľovače; fajky, cigarové a cigaretové špičky, ich časti a súčasti 9613.10 -.80, Zapaľovače cigariet, iné zapaľovače; fajky, cigarové a cigaretové špičky, ich časti a súčasti; časti a súčasti na výrobu fajok 9613.1-.8, 9614
9614.20 -.90
36.63.62 Časti a súčasti zapaľovačov cigariet a iných zapaľovačov; pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov; diely do potrieb pre fajčiarov 3606.90,9613.90,9614.10 Časti a súčasti zapaľovačov cigariet a iných zapaľovačov; pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov 3606.9,9613.9
37 Úprava druhotných surovín Druhotné suroviny ,
37.1 Úprava druhotných kovových surovín Druhotné kovové suroviny,
37.10 Úprava druhotných kovových surovín Druhotné kovové suroviny,
37.10.1 Úprava druhotných kovových surovín Druhotné kovové suroviny,
37.10.10 Úprava druhotných kovových surovín Druhotné kovové suroviny,
37.2 Úprava druhotných nekovových surovín Druhotné nekovové suroviny,
37.20 Úprava druhotných nekovových surovín Druhotné nekovové suroviny,
37.20.1 Úprava druhotných nekovových surovín Druhotné nekovové suroviny ,
37.20.10 Úprava druhotných nekovových surovín Druhotné nekovové suroviny ,
51.38.22 Veľkoobchod s pekárskymi výrobkami Veľkoobchod s hotovými jedlami vrátane detských, diétnych a iných homogenizovaných hotových jedál,
51.38.23 Veľkoobchod s hotovými jedlami vrátane detských, diétnych a iných homogenizovaných hotových jedál Veľkoobchod s krmivami pre drobné domáce zvieratá ,
51.38.24 Veľkoobchod s krmivami pre drobné domáce zvieratá Veľkoobchod s ostatnými potravinárskymi výrobkami ,
52.27 Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach ,
52.27.1 Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach ,
74.84.14 Služby obchodných maklérov a odhadcov Služby odhadcov a sprostredkovateľské služby i. n. ,

Za položku 02.01.50 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

Kód Názov HS/CN
02.01.6 Služby lesných škôlok,
02.01.60 Služby lesných škôlok,

Za položku 29.31.24 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

Kód Názov HS/CN
29.31.9 Údržba a opravy pôdohospodárskych traktorov,
29.31.90 Údržba a opravy pôdohospodárskych traktorov,

Za položku 30.02.17 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

Kód Názov HS/CN
30.02.18 Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov inde neuvedené 8471.8, .9
30.02.19 Súčasti a príslušenstvo výpočtových zariadení 8473.3, .5

Za položku 31.40.24 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

Kód Názov HS/CN
31.40.3 Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; opotrebované galvanické články, batérie a elektrické akumulátory,
31.40.30 Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; opotrebované galvanické články, batérie a elektrické akumulátory 8548.1

Za položku 55.1 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

Kód Názov HS/CN
55.10 Hotelové služby,
55.10.1 Hotelové služby,
55.10.10 Hotelové služby,

Zmeny v obsahu vysvetliviek Klasifikácie produkcie

1. Položky

„01.3 Produkty rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou
01.30 Produkty rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou“ sa vypúšťajú.

2. Názvy položiek kódov 02.01.5 a 02.01.50 znejú:

„Drevo na pni“.

3. Za položku 02.01.50 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„02.01.6 Služby lesných škôlok

02.01.60 Služby lesných škôlok“, ktorej obsahová náplň je:

„Z: zakladanie lesných škôlok, pestovanie sadeníc lesných stromov a krov a pod.“.

4. Názov položky kódu 15.86.12 znie:

„Kávové náhradky; výťažky, esencie, koncentráty vyrobené z kávy alebo z náhradiek kávy, kávové šupky a pulpy“ a dopĺňa sa rozsah jej produkcie takto:

„TZ: Kávové šupky a pulpy“.

5. Položky

„15.86.2 Kávové šupky a pulpy

15.86.20 Kávové šupky a pulpy“ sa vypúšťajú.

6. Názov položky kódu 24.13.32 znie:

„Fosfornany (hyposulfidy); fosforitany (fosfity), fosforečnany a polyfosforečnany; fosforečnan triamónny“.

Do Z: v položke kódu 24.13.32 sa dopĺňa „fosforečnan triamónny“.

7. Názov položky kódu 24.14.52 znie:

„Heterocyklické zlúčeniny i. n.; nukleové kyseliny a ich soli“.

8. Názvy položiek kódov 24.15.2 a 24.15.20 znejú:

„Chlorid amónny; dusitany; dusičnany draslíka; uhličitan amónny“.

Zo Z: v položke kódu 24.15.20 sa vypúšťa „fosforečnan“.

9. Názov položky kódu 24.41.31 znie:

„Laktóny i. n.; heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (-i) heteroatómom (-ami); hydantoín a jeho deriváty“ .

10. Za položku 29.31.24 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„29.31.9 Údržba a opravy pôdohospodárskych traktorov

29.31.90 Údržba a opravy pôdohospodárskych traktorov“ , ktorej obsahová náplň je:

„Z: údržbu a opravy poľnohospodárskych, lesných, záhradných traktorov a kosačiek na trávu“.

11. Obsahová náplň položky 29.32.92 znie:

„Z: údržbu a opravy rôznych poľnohospodárskych alebo lesníckych strojov a zariadení, údržbu a opravy kosačiek na trávu a jednonápravových kultivačných traktorov“.

12. Názov položky kódu 30.02.11 znie:

„Analógové alebo hybridné zariadenia na automatizované spracovanie údajov“.

13. Názov položky kódu 30.02.12 znie:

„Prenosné zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov s hmotnosťou ≤ 10 kg, ako sú laptopy, notebooky a subnotebooky“.

14. Názov položky kódu 30.02.13 znie:

„Zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov, ktoré obsahujú aspoň jeden procesor a vstupnú a výstupnú jednotku, samostatné aj kombinované“.

15. Názov položky kódu 30.02.14 znie:

„Zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov vo forme systémov“.

16. Názov položky kódu 30.02.15 znie:

„Iné zariadenia na číslicové automatizované spracovanie údajov, ktoré vnútri obsahujú (ale nemusia) jeden alebo dva z týchto typov jednotiek: pamäťové jednotky, vstupné jednotky, výstupné jednotky“.

17. Názov položky kódu 30.02.16 znie:

„Vstupné alebo výstupné jednotky, ktoré v sebe môžu, ale nemusia obsahovať pamäťové jednotky“.

18. Názov položky kódu 30.02.17 znie:

„Pamäťové jednotky“.

19. Obsahová náplň pôvodných položiek 30.02.11 až 30.02.17 sa vypúšťa.

20. Za položku 30.02.17 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„30.02.18 Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov inde neuvedené

30.02.19 Súčasti a príslušenstvo výpočtových zariadení“.

21. Názov položky kódu 31.40.11 znie:

„Galvanické články a batérie“.

22. Názov položky kódu 31.40.12 znie:

„Časti galvanických článkov a batérií“.

23. Obsahová náplň pôvodných položiek 31.40.11 a 31.40.12 sa vypúšťa.

24. Položka „31.40.13 Časti a súčasti galvanických článkov a batérií“ sa vypúšťa.

25. Za položku 31.40.24 vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„31.40.3 Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; opotrebované galvanické články, batérie a elektrické akumulátory

31.40.30 Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; opotrebované galvanické články, batérie a elektrické akumulátory“.

26. Názov položky kódu 36.63.61 znie:

„Zapaľovače cigariet, iné zapaľovače; fajky, cigarové a cigaretové špičky, ich časti a súčasti; časti a súčasti na výrobu fajok“.

27. Názov položky kódu 36.63.62 znie:

„Časti a súčasti zapaľovačov cigariet a iných zapaľovačov; pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov“.

28. Názov položky kódu 37 znie:

„Druhotné suroviny“.

29. Názvy položiek kódov 37.1, 37.10, 37.10.1 a 37.10.10 znejú:

„Druhotné kovové suroviny“.

30. Názvy položiek kódov 37.2, 37.20, 37.20.1 a 37.20.10 znejú:

„Druhotné nekovové suroviny“.

31. Pôvodná obsahová náplň položiek
„37, 37.1, 37.10, 37.10.1 a 37.10.10“ a položiek
„37.2, 37.20, 37.20.1 a 37.20.10“ sa vypúšťa.

32. Vo vysvetlivkách sa v položke 51.36.12 dopĺňa rozsah produkcie takto:

„TZ: Veľkoobchodný predaj pekárskych výrobkov“.

33. Názov položky kódu 51.38.22 znie:

„Veľkoobchod s hotovými jedlami vrátane detských, diétnych a iných homogenizovaných hotových jedál“ a mení sa aj jeho obsahová náplň na:

„Z: Veľkoobchodný predaj termixov, pudingov, nemrazených krémov a podobných mliekarenských výrobkov, dehydrovanej komplexnej výživy, sušených mliečnych výrobkov na dojčenskú a detskú výživu a pod.

TZ: Veľkoobchodný predaj nespracovaného kukuričného oleja a jeho frakcií“.

34. Názov položky kódu 51.38.23 znie:

„Veľkoobchod s krmivami pre drobné domáce zvieratá“ a jeho obsahová náplň znie:

„Z: Veľkoobchodný predaj hotového krmiva pre drobné domáce zvieratá“.

35. Názov položky kódu 51.38.24 znie:

„Veľkoobchod s ostatnými potravinárskymi výrobkami“ a jeho obsahová náplň znie:

„Z: Veľkoobchodný predaj múky, múčnych a škrobových výrobkov, cestovín a pod.

TZ: Veľkoobchodný predaj kuchynskej soli, ochucovadiel, polievkových prípravkov, potravinárskych koncentrátov, medu, kečupov, horčice, upravovaného korenia, droždia, sladu...

V: Veľkoobchodný predaj ryže (51.21.11)“.

36. Položka „51.38.25 Veľkoobchod s ostatnými potravinárskymi výrobkami“ sa vypúšťa.

37. Názvy položiek kódov 52.27. a 52.27.1 znejú:

„Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach“.

38. Položky

„55.11 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch

55.11.1 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch

55.11.10 Ubytovacie služby vrátane stravy, poskytované v hoteloch

55.12. Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch

55.12.1 Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch

55.12.10 Ubytovacie služby bez stravy, poskytované v hoteloch“ sa vypúšťajú.

39. Za položku 55.1 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„55.10 Hotelové služby

55.10.1 Hotelové služby

55.10.10 Hotelové služby“.

40. Názov položky 74.84.14 znie:

„Služby odhadcov a sprostredkovateľské služby i. n.“.