Zákon č. 400/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

Čiastka 165/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

OBSAH

400

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 116 ods. 1 sa slová „28 kalendárnych dní za 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“.

2. V § 117 ods. 1 sa slová „28 kalendárnych dní za 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“.

3. Za § 188 sa vkladajú § 188a a 188b, ktoré znejú:

㤠188a

(1) Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a vykonal základnú službu v trvaní najmenej deväť mesiacov, skončí výkon základnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nahrádzanie a odpustenie zameškaného času výkonu povinnej vojenskej služby podľa osobitného predpisu77a) zostáva nedotknuté.

(2) Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a k tomuto dňu vykonal základnú službu v trvaní menej ako deväť mesiacov, vykoná základnú službu podľa tohto zákona.

§ 188b

(1) Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a vykonal náhradnú službu v trvaní najmenej tri mesiace, skončí výkon náhradnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nahrádzanie a odpustenie zameškaného času výkonu povinnej vojenskej služby podľa osobitného predpisu77a) zostáva nedotknuté.

(2) Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a k tomuto dňu vykonal náhradnú službu v trvaní menej ako tri mesiace, vykoná náhradnú službu podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie:

77a) § 33 Branného zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.