Vyhláška č. 398/2000 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001

(v znení č. 426/2001 Z. z.)

Čiastka 164/2000
Platnosť od 29.11.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 15.11.2001 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

398

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. novembra 2000,

ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhlasuje sa Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001 uvedený v prílohách č. 1 až 5.

§ 2

Štatistickými zisťovaniami, podľa ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť,1)

a) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 1,

b) štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 2,

c) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 3,

d) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4,

e) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. novembra 2000.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 398/2000 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 3-99 Dotazník na registráciu organizácie

2. Org 4-99 Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

3. Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke

4. Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke

5. Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

6. Pen P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

7. Pin P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

8. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva

9. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení

10. Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

11. Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode

12. CR 1-12 Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

13. Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

14. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)

15. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci

16. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

17. Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

18. Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

19. Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

20. Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

21. Ceny VC 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

22. Ceny VC 3-99 Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

23. Ceny VC 4-99 Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov - Revízia 2000

24. Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

25. Ceny D Poľ 2-99 Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov sledovania vývoja cien vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve - Revízia 2000

26. Ceny Stav 1-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve

27. Ceny Stav 2-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v pozemnom staviteľstve

28. Ceny Stav 3-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v priemyselnom staviteľstve

29. Ceny Stav 4-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v inžinierskom staviteľstve

30. Ceny Stav 5-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve vo vodnom staviteľstve

31. Ceny Stav 6-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve v oprave a údržbe

32. Ceny Stav 7-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

33. Ceny Stav 8-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

34. Ceny Stav 9-99 Štvrťročný mimoriadny návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Klasifikácie produkcie - Revízia 2000

35. Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

36. Poľ 2-04 Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

37. Osev 3-99 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

38. Poľ 6-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

39. Poľ 8-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

40. Poľ 10-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

41. Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

42. Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

43. Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v priemysle

44. Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

45. VTS 1-12 Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

46. OPU 1-12 Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

47. Dop 1-12 Mesačný výkaz v doprave

48. Dop VZCD 1-52 Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

49. Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

50. NÚP 2-04 Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

51. Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

52. Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch, rozdelení a predaji palív

53. PaT P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

54. P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

55. Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Dotazník na registráciu organizácie

Značka štatistického formulára: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe potrebné pre register organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, identifikačné číslo organizácie, predchodcu, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, prevažujúca ekonomická činnosť podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „odvetvová klasifikácia“), počet zamestnancov, korešpondenčná adresa a počet lokálnych jednotiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej štatistike“). Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

2. Názov zisťovania: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

Značka štatistického formulára: Org 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizovať údaje a základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe, ktoré sa vedú v registri organizácií na účely štatistických zisťovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: adresa sídla, obchodné meno, korešpondenčná adresa, ekonomické činnosti podniku podľa odvetvovej klasifikácie, stav ekonomickej aktivity, vlastníctvo, počet zamestnancov a počet lokálnych jednotiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, dôvod vyplnenia hlásenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade rozdelenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú katastrálne odbory okresných úradov podľa § 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, dôvod vyplnenia hlásenia, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú katastrálne odbory okresných úradov podľa § 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v poisťovníctve, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, organizačné zložky podnikov v zahraničí a obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

6. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v peňažníctve, vybrané aktíva a pasíva, organizačné zložky podnikov v zahraničí, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

7. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

Značka štatistického formulára: Pin P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, organizačné zložky podnikov v zahraničí a obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

8. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú matričné úrady v Slovenskej republike podľa § 18 a 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

9. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných aj perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú matričné úrady v Slovenskej republike podľa § 18 a 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

10. Názov zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných aj perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a o trvalom pobyte zomretého.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú matričné úrady v Slovenskej republike podľa § 18 a 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

11. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných aj perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú okresné súdy v Slovenskej republike podľa § 18 a 27 zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. kalendárny deň a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

Značka štatistického formulára: CR 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky sa využívajú na publikačné a analytické práce a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacom zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacieho zariadenia, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte začatých, rozostavaných, dokončených bytov, o počte úbytku bytov, o počte začatých a dokončených garáží, záhradných a rekreačných chát a o ich úbytku. Okrem toho sa získavajú údaje o veľkosti (izbovosti) obytnej a podlahovej plochy dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1. januáru sledovaného roka, začaté, dokončené byty, úbytky bytov (z toho asanáciou), podlahová plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch podľa počtu bytov a obytnej plochy v m2, z toho v rodinných domoch, počet začatých a dokončených garáží, záhradných a rekreačných chát a ich úbytok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú okresné úrady - odbory životného prostredia podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

14. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet dní a hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne - v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných mesačných a hodinových zárobkov v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách, z toho zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu štvrťroka, z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; osoby pracujúce na dohodu; mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku po zdanení; odstupné; ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

16. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb na výpočet indexov spotrebiteľských cien a indexov životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

18. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľ-nohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené ich výrobcovi. Údaje sa využijú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

19. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení domácnosti a ostatní odberatelia, jedenkrát ročne hrubý obrat.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

21. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca, do 15. júna a do 17. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

22. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca, do 15. júna a do 17. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

23. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov - Revízia 2000

Značka štatistického formulára: Ceny VC 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v priemysle v roku 2000. Týmto opatrením sa dosiahne zvýšenie vypovedacej schopnosti v súčasnej dobe publikovaného indexu cien priemyselných výrobcov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov, tržby z predaja vybraných priemyselných výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok pre poľnohospodárstvo, t. j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

25. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie na výber reprezentantov sledovania vývoja cien vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve - Revízia 2000

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry nákupu (spotreby) vybraných výrobkov a služieb na zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie v roku 2000. Týmto opatrením sa dosiahne zvýšenie vypovedacej schopnosti, v súčasnej dobe publikovaného indexu cien dodávok výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov a služieb spotrebovaných v poľnohospodárstve, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v roku 2000 v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v pozemnom staviteľstve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v priemyselnom staviteľstve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve v inžinierskom staviteľstve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve vo vodnom staviteľstve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve v oprave a údržbe

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných montážnych prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

33. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupných cenách rozhodujúcich materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie nákupných cien vybraných stavebných materiálov podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

34. Názov zisťovania: Štvrťročný mimoriadny návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Klasifikácie produkcie - Revízia 2000

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 9-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác podľa Klasifikácie produkcie v rámci revízie a zostavenia nového modelu indexu cien v stavebníctve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

35. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Značka štatistického formulára: Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti a o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, časové rady, medzinárodné štatistiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

36. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

Značka štatistického formulára: Poľ 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami a o bilančnom stave obilnín, strukovín a olejnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania budú podkladom na usmerňovanie trhu, pri celoštátnej bilancii obilnín, strukovín a olejnín, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, správy o vývoji národného hospodárstva a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a sledovanie stavu prírastkov a úbytkov, počiatočných a konečných zásob obilnín, strukovín a olejnín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

37. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

Značka štatistického formulára: Osev 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva, na spracovania odhadov úrod a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

38. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

Značka štatistického formulára: Poľ 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu, ktoré sú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

39. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

Značka štatistického formulára: Poľ 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu, ktoré sú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

40. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

Značka štatistického formulára: Poľ 10-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru, ktoré sú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

41. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území Slovenskej republiky. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody podľa odberateľov, poplatky za dodávky povrchovej vody a poplatky za odber podzemnej vody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

42. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné (pre domácnosti, ostatných odberateľov), odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), voda odkanalizovaná (pre domácnosti, ostatných odberateľov) a stočné (pre domácnosti, ostatných odberateľov).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

43. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade a údaje priemyselných i nepriemyselných organizácií o výrobe priemyselných výrobkov (priemyselných služieb) na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselné služby (podľa Zoznamu priemyselných výrobkov a služieb PRODSLOV), spotreba materiálu pri výrobe výrobkovej skupiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

44. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva, ktoré sa použijú na hodnotenie krátkodobého vývoja. Súčasne budú slúžiť ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancami, odpracované hodiny robotníkmi na stavebných prácach spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, dokončené byty, tržby za vlastné výkony a tovar, tržby zo stavebnej činnosti, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne, príloha štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

45. Názov zisťovania: Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar, za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzdách a náhradách mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

46. Názov zisťovania: Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

47. Názov zisťovania: Mesačný výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií s prevažujúcou dopravnou činnosťou. Výsledky sa využijú pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave - prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby za nákladnú dopravu a osobnú dopravu a náklady spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

48. Názov zisťovania: Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop VZCD 1- 52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť všetkých organizácií v cestnej doprave (právnické osoby, ako aj fyzické osoby) vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby (za úplatu) a pre vlastné potreby (na zabezpečenie vlastnej činnosti). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave - miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Náhodný výber z obchodného registra a zo živnostenského registra podľa typu dopravného prostriedku, meniaci sa každý týždeň.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

49. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), zdravotné poistné podľa platiteľov, príspevok zo štátneho rozpočtu a poistné hradené z Národného úradu práce, pokuty, penále, dlžné poistné, počet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná zdravotná starostlivosť primárna a špecializovaná, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, liečivá na recepty, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v špeciálnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady) a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

50. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraných investíciách a úhradách Národného úradu práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, ostatné príjmy, návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu, hospodársky výsledok pred zdanením), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), príspevky na poistenie v nezamestnanosti a ich platitelia, počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce na výdavky na podporu v nezamestnanosti, na aktívnu politiku trhu práce a odvody poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

51. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), systémové dávky nemocenského poistenia, systémové dávky dôchodkového zabezpečenia, dávky sociálneho zabezpečenia hradené štátom, finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), príjmy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa platiteľov, počet a odmeny zamestnancov, poistenci Sociálnej poisťovne a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

52. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch, rozdelení a predaji palív

Značka štatistického formulára: Energ P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie stavu palivovohospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

53. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o organizáciách s prevažujúcou činnosťou v odvetví pôšt a telekomunikácií. Informácie sa využijú na publikačné účely a na analytické práce štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

54. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroekonomických údajov v systéme národných účtov a využijú sa na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií a základné ukazovatele o práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

55. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Prod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o organizačných zložkách podnikov v zahraničí, informácia o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality, informácia o licenciách, informácia o neplatených osobách, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy a vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 398/2000 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní

2. VZPS 1-99, VZPS 2-99 Výberové zisťovania pracovných síl

3. Poľ C 1-99 Poľnohospodársky cenzus 2001

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť určuje spravodajským jednotkám Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií podľa § 10 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva (ďalej len „zákon o zisťovaniach u obyvateľstva“).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

2. Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára:VZPS 1-99
VZPS 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Spracované štvrťročné výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, zamestnanie podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť určuje spravodajským jednotkám Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona o zisťovaniach u obyvateľstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Poľnohospodársky cenzus 2001

Značka štatistického formulára: Poľ C 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať aktuálne informácie týkajúce sa štruktúry poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Zisťovanie sa vykoná podľa zákona o zisťovaniach u obyvateľstva a zákona o štátnej štatistike, ako aj podľa európskej normy 2000/115/EC. Získané výsledky sa využijú ako údajová základňa na upresnenie registra fariem, na výberové zisťovania, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva po vstupe do Európskej únie. Výsledky budú slúžiť aj na informovanie verejnosti a medzinárodných inštitúcií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa organizačnej štruktúry podnikov, osôb podnikajúcich a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekového a vzdelanostného zloženia, počtu odpracovaných hodín, druhu hlavnej a vedľajších činností, výmery obhospodarovanej pôdy, výmery jednotlivých druhov pestovaných plodín a ich úrody, počtu chovaných hospodárskych zvierat a ich produkcie, vybavenosti hmotným investičným majetkom, kapacít a vekovej štruktúry budov a stavieb, strojov a zariadení, ako aj základných otázok ochrany životného prostredia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (registrované subjekty s hlavnou a vedľajšou poľnohospodárskou činnosťou, domácnosti a iné) podľa § 13 zákona o zisťovaniach u obyvateľstva a § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a navštívil ju sčítací komisár s cieľom vyplniť príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: raz za desať rokov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 398/2000 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉMINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMIŠTÁTNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

6. BM (MP SR) 1a-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

7. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

8. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

9. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

10. ML (MP SR) 6-04 Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekarne

11. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

12. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru

13. VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

14. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

15. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

16. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

17. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

18. KRMZ (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

19. LIAH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

20. VÍNO (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o bilancii vína

21. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

22. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu

24. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

26. V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

27. Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

28. Škol P (MŠ SR) 1a-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

29. Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. MŠSP (MV SR) 8-04 Štvrťročný výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do platových tried

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O - Ostatná činnosť

31. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

P - Práca a mzdy

32. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Z - Zdravotný stav

33. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii

34. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

35. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke

36. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi

37. Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby

38. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

39. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby

40. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

41. Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby

42. Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie drogovej závislosti

43. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

44. Energ (SŠHR SR) 1-12 Mesačný výkaz pre rafinérie

45. Energ (SŠHR SR) 2-12 Mesačný výkaz pre ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

46. OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu osobitných zásob

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

47. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

48. Kat (ÚGKK SR) 3-04 Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR)2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie

produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1-04 o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zabitia (vrátane nevyhnutného zabitia) zvierat v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa a kvót na nákup mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

Značka štatistického formulára: BM (MP SR)1a-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zabitia (vrátane nevyhnutného zabitia) zvierat v tonách a kusoch a kvót na nákup mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

8. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien jatočných zvierat podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

9. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podniky, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

10. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekarne

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekarenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekarenských výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky malé podniky, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pro-stredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

11. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podniky zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru - nárokov, výroby, nákupu zo Slovenskej republiky, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, iných dodávok, nákupu a dodávok pre Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce rafinovaný cukor v Slovenskej republike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR)1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt a očakávanej skutočnosti o výrobe a bilancii konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR)7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu zo Slovenskej republiky, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, ostatného príjmu, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre Českú republiku, ostatných dodávok a dodávok spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu a rafinérie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a dovozcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

Značka štatistického formulára: KRMZ (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí, na zistenie potreby kŕmnych zmesí na zabezpečenie spoločenskej objednávky potravín živočíšneho pôvodu z domácej produkcie a na zistenie potreby dovozu a možnosti vývozu jednotlivých kŕmnych zmesí a ich jednotlivých komponentov. Výsledky zisťovania slúžia aj ako podklad na negociačné rokovania súvisiace so vstupom do Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby, zloženia, použitia a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci registrovaní výrobcovia kŕmnych zmesí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

Značka štatistického formulára: LIAH (MP SR)1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať ucelený prehľad o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine. Výsledky sa využívajú v rámci analýz Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa nosníc, výroby, ponuky, nákupu a odbytu násadových vajec, jednodňovej hydiny a liahnutia jednotlivých druhov hydiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú liahnutím, výrobou a odbytom násadových vajec a jednodňovej hydiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii vína

Značka štatistického formulára: VÍNO (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a zásobách vína. Výsledky sa využijú v analýzach Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilančné ukazovatele týkajúce sa zásob, zdrojov a použitia jednotlivých druhov vín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vinohradníckeho a vinárskeho sektora a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu, nákup alebo odbyt vína v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

21. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR)2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Výkaz sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze, pokiaľ ide o objem v naturálnych i peňažných jednotkách, najmä na účely speňaženia dreva. Výkaz obsahuje aj skutočné dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva v skladoch. Sortimentová skladba vo výkaze súhlasí s klasifikáciou výrobkov AGROPROD a je odvodená od štátnych noriem.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulíč, Vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a určené spravodajské jednotky obhospodarujúce neštátne lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR)2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD, ktoré tvoria súčasť rezortného informačného systému. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkárstva, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sleduje stav zásob surového dreva k poslednému dňu sledovaného štvrťroka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulíč, školské lesy, Vojenské lesy a majetky a určené spravodajské jednotky neštátnych lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

23. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu

Značka štatistického formulára: P (MPSVR SR)1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku na poistenie v nezamestnanosti a výška príspevku do garančného fondu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia v súlade s § 57 a 128a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov a platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Národného úradu práce.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať objektívne informácie o cene konkrétnej práce podľa jednotlivých zamestnaní za všetkých zamestnancov spravodajskej jednotky zahrnutých v evidenčnom počte. Výsledky a získané údaje o úrovni miezd slúžia na mzdové analýzy, na účely kolektívneho vyjednávania, zisťovania indexu nákladov práce, vyhodnocovania rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky zamestnanosti s osobitným zreteľom na sledovanie mobility pracovných síl a rešpektovanie požiadaviek Európskej únie akceptovaním nových indikátorov trhu práce, ako je druh pracovného pomeru a pracovný čas.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, odpracovaných hodín, mzdy a priemerného hodinového zárobku (funkčný plat) v požadovanom členení (odvetvie, región, právna forma subjektov, odborový zväz, zamestnanie podľa príslušnej klasifikácie, vek, pohlavie, tarifná trieda, stupeň vzdelania, bydlisko zamestnanca).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané spravodajské jednotky podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry, ako i združení občanov a podniky s počtom zamestnancov 500 a viac.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

26. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresný súd v sídle kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1a-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení a podľa rozpočtovej skladby školstva - kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do platových tried

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR)8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o počte zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na jednotlivých úsekoch činností a o ich zaradení do platových tried. Štatistické zisťovanie o personálnom obsadení krajských úradov a okresných úradov vyplýva z úlohy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky definovanej v § 11 ods. 3 písm. b), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti a mzdového vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zaradenia zamestnancov podľa platových tried na jednotlivých úsekoch činnosti krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení a využitia postelí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych zamestnancov. Spracované údaje využíva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa jednotlivých kategórií zamestnancov a o počte a pohybe vybraných kategórií zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a krajské úrady podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby a počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí zdravotnej starostlivosti žene počas tehotenstva, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do 28. dňa života. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u živo narodených (do 1 roka života dieťaťa), mŕtvo narodených a o počte vykonaných umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, mŕtvo narodených a počtu umelých prerušení tehotenstva vykonaných z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu, ako aj údaje o ich matkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku o samovoľných potratoch, o umelom prerušení tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratov. Spracované údaje sa využijú na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu samovoľných potratov, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii s ochorením na pohlavné choroby a o jeho časovom priebehu. Spracované údaje sa využijú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa príčin a okolností dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov hlásených zdravotníckymi zariadeniami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41. Názov zisťovania: Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v štátnych a neštátnych prírodných liečebných kúpeľoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej liečby (počtu liečených tuzemských a zahraničných pacientov podľa indikačných skupín a diagnóz - dospelí, dorast a deti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42. Názov zisťovania: Hlásenie drogovej závislosti

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii užívajúcej drogy a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

43. Názov zisťovania: Hlásenie choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 12-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

44. Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre rafinérie

Značka štatistického formulára: Energ (SŠHR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre potreby zisťovania údajov o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa bilancie rafinérskeho procesu, ako aj údaje o zásobách ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky spracúvajúce ropu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

45. Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre ťažobé organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

Značka štatistického formulára: Energ (SŠHR SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre potreby zisťovania údajov o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa bilancie ropy, ropných výrobkov a zemného plynu, ako aj údaje o zásobách ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie ťažby ropy a plynu, dovozu, vývozu a skladovania palív.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

46. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu osobitných zásob

Značka štatistického formulára: OZ (SŠHR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave vybraného sortimentu osobitných zásob v naturálnom vyjadrení, ktorý bude slúžiť na pokrytie základných potrieb obyvateľstva a nasadených jednotiek civilnej obrany v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti štátu a pri regulácii predaja. Výsledky zisťovania využijú ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky na pohotové riešenie krízových stavov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce stav zásob vybraných tovarov v organizačnej jednotke v naturálnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané podniky výrobných a obchodných organizácií produkujúce, resp. obchodujúce s požadovaným sortimentom potravinárskych a hygienických výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne (len k 31. marcu a k 30. septembru).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

47. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., najmä plnenie úloh z konania o povolení vkladu do katastra a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva v sledovanom období, počtu novozaložených listov vlastníctva podľa rozhodnutia správneho orgánu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ako aj evidencie - sledovania počtu založených listov vlastníctva od 1. apríla 1964 po príslušný sledovaný rok a ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. januára 1993.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - katastrálne odbory.

Krajské úrady - katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady - katastrálne odbory do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období, krajské úrady - katastrálne odbory do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

48. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Značka štatistického formulára: Kat (ÚGKK SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa plnenia vybraných úloh krajských úradov - katastrálnych odborov ako druhostupňových orgánov štátnej správy v katastrálnom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevybavených podaní, došlých podaní na vybavenie, odvolaní proti rozhodnutiu o zastavení konania, odvolaní proti rozhodnutiu o oprave chýb v katastrálnom operáte, podaných protestov prokurátorov, odvolaní proti rozhodnutiu o priestupku a dôvodných podnetov na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady - katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 398/2000 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Poi P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

2. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

3. CR 6-01 Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

4. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

5. OŽP 2-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

6. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách

7. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

8. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

9. OŽP 10-01 Ročný výkaz o kvalite vody

10. OŽP 11-01 Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

11. OŽP 12-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

12. OŽP 13-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

13. VV P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

14. VV P 8-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality

15. VV P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách

16. Inov 1-01 Štatistické zisťovanie o inováciách

17. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci

18. Práca 4-01 Ročný výkaz o platoch vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

19. ÚNP 1-01 Zisťovanie o úplných nákladoch práce

20. Mzdy 1-01 Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov

21. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb

22. Les P 2-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve

23. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií kanalizácií

24. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

25. Vod 5-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obce

26. Priem P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách

27. Dop 2-01 Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách

28. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz v doprave

29. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

30. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

31. Nem Úr 1-99 Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

32. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

33. Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

34. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

35. NÚP 1-01 Ročný výkaz Národného úradu práce

36. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

37. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

38. Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

39. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

40. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

41. Energ P 6-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

42. PaT 2-01 Ročný výkaz v pošte a v telekomunikáciách

43. MOŠ-MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

44. NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií

45. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií

46. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií

47. NSNO 2-01 Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

48. Roč 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví

49. Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

50. Roč 3-01 Ročný výkaz podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

51. Panel 2001 Štatistický dotazník o podnikoch a podnikateľoch

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, stav investičného majetku k 1. 1. a k 31. 12. sledovaného roka v štruktúre, prírastky a úbytky investičného majetku a základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

2. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, stav investičného majetku k 1. 1. a k 31. 12. sledovaného roka v štruktúre, prírastky a úbytky investičného majetku a základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestov-ných dopravcov a o iných turistických službách

Značka štatistického formulára: CR 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby z turistických a pobytových zájazdov, tržby z predaja cestovných lístkov, leteniek a iné tržby), informácie za ostatné poskytované služby, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, suma uložených pokút, suma pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú odbory životného prostredia okresných úradov podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, suma uložených pokút, suma skutočne zaplatených pokút, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej republiky a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich si osobitnú ochranu ovzdušia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenský hydrometeorologický ústav podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenský hydrometeorologický ústav podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Údaje sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, separovaný zber komunálneho odpadu, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú obce podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára: OŽP 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečisťovaní povrchových vôd odpadovými vodami a o kvalite vody vo vybraných vodných tokoch na území Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenský hydrometeorologický ústav podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára: OŽP 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

11. Názov zisťovania: Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára: OŽP 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

12. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára: OŽP 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej a leteckej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

13. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v rozpočtových organizáciách, na vysokých školách, v iných podnikateľských a nepodnikateľských organizáciách, ktoré majú pracovisko výskumu a vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

14. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality

Značka štatistického formulára: VV P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch, certifikovaných systémoch riadenia kvality a o priemyselných výrobkoch schválených do obehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, schválené výrobky do obehu, prevádzky s certifikovaným systémom riadenia kvality.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

15. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára: VV P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o uzatvorených zmluvách na nákup a predaj licencií v sledovanom roku a v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy pre licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a času platnosti licenčnej zmluvy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

16. Názov zisťovania: Štatistické zisťovanie o inováciách

Značka štatistického formulára: Inov 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o technologických inováciách produktov a procesov v rozdelení na technologicky nové produkty, resp. procesy a na technologicky zdokonalené produkty, resp. procesy. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku, zdroje informácií na inovácie, ciele inovácií, získanie (transfer) technológií, zachovanie konkurencieschopnosti produktov a procesov, činnosti výskumu a vývoja, typ partnera na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, faktory brániace inováciám, náklady na inovácie a vplyv inovačných aktivít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov Slovenskej republiky pre potreby regionálnych prehľadov, o vývoji na trhu práce, pre úpravy v sociálnej oblasti a pod.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov spolu, osobitne vo vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, počet osôb na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu podľa sídla pracovísk, z toho mzdy vyplatené ženám, počet zamestnancov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy v jednotlivých okresoch republiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

18. Názov zisťovania: Ročný výkaz o platoch vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: Práca 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov a vyplatených platoch podľa platových tried a o vývoji priemerných platov zamestnancov v rozpočtovej sfére. Údaje sa poskytnú vláde Slovenskej republiky, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a vyplatené platy v štruktúre - tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné podľa jednotlivých platových tried.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú rozpočtové a príspevkové organizácie podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

19. Názov zisťovania: Zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná podľa metodiky Eurostatu a výsledky spracovania slúžia na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa predkladajú za podnik a podľa vybraných povolaní (zamestnaní) Klasifikácie zamestnaní, ktoré slúžia pre Európsky index nákladov práce. Spracované agregované údaje sa poskytnú zahraničným inštitúciám, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

20. Názov zisťovania: Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov

Značka štatistického formulára: Mzdy 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov v jednotlivých povolaniach podľa Klasifikácie zamestnaní, podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na hodnotenie úrovne miezd zamestnancov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík, na koncepčné riadenie mzdovej politiky v Slovenskej republike a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, napr. základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, naturálne odmeny, 13., resp. 14. plat a pod., osobné číslo, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní a dosiahnutého vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

21. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o množstve ulovených konzumných rýb na trhové a rekreačné účely (samozásobenie), na sledovanie zásobovania obyvateľstva, na výpočet spotreby na obyvateľa, časové rady, pre potreby medzinárodných ročeniek a rozborov Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť vylovených trhových rýb a rýb ulovených na udicu (rekreačné účely, samozásobenie) a produkcia (počet, resp. hmotnosť) násadových rýb - ikier, plôdikov a ostatných kategórií rýb určených na zarybnenie revírov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

22. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre lesnej pôdy, o stave zásob dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa vlastníctva, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod Z 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe všetkých subjektov zaoberajúcich sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odkanalizovaním a čistením vody. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod Z 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obce

Značka štatistického formulára: Vod 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach a kalové hospodárstvo.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú obce, ktoré vlastnia vodovod alebo kanalizáciu, resp. oboje podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

26. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách

Značka štatistického formulára: Priem P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných a nepriemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky. Získané údaje slúžia na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob na začiatku a na konci sledovaného roka (podľa Zoznamu priemyselných výrobkov a služieb).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách

Značka štatistického formulára: Dop 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu a pre cudzie potreby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

28. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby za prepravu tovaru, preprava osôb podľa cestovného, cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi, mestská hromadná doprava - počet prepravených osôb, miestové kilometre, počet vozidiel, cestná verejná a neverejná doprava - nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok, preprava nebezpečného tovaru, zamestnanci v doprave, z toho ženy, informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy, medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia. Železničná doprava - lokomotívy a vozne v triedení podľa druhov, pracovný park, železničné trate, prevádzkové ukazovatele, nakládka tovaru podľa tovarových skupín, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov. Vodná doprava - plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, preprava tovarov cez nemecko-holandskú hranicu, nákladná preprava po Dunaji, výkonové ukazovatele za prístavy, osobná doprava, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

29. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť na zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Ostatná letecká činnosť - lety. Výkony letiska - pohyby lietadiel, odbavené osoby a odbavený náklad.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

30. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

31. Názov zisťovania: Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, druhov vlastníctva a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, náhrady a regresy, závodná lekárska starostlivosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a do 12. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

32. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v štatistickej ročenke a v ďalších publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, príjmy a výdavky zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

33. Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

Značka štatistického formulára: Soc 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej pomoci pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej pomoci v požadovanej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú krajské úrady podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. augusta sledovaného roka a do 8. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, počiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný stav investičného majetku vrátane pozemkov, aktíva a pasíva, zdravotné poistné (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), počet a odmeny zamestnancov, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú, stomatologickú, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničnú starostlivosť, kúpeľnú starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú zdravotné poisťovne podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o Národnom úrade práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, počiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný stav investičného majetku vrátane pozemkov, aktíva a pasíva, príspevky podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, od zamestnávateľov do garančného fondu, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, dobrovoľných platiteľov), počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce (výdavky na podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných a na aktívnu politiku trhu práce, odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti, výdavky z garančného fondu).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, počiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný stav investičného majetku vrátane pozemkov, aktíva a pasíva, štruktúra príjmov z poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), úhrady Sociálnej poisťovne, počet a odmeny zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

37. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

Značka štatistického formulára: Energ P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa procesu výroby kvapalných palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

38. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa použijú pri energetickej bilancii Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, ukazovatele týkajúce sa výroby tepla a elektriny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

39. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického formulára: Energ P 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov ako podklad na zabezpečenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektriny a tepla, spotreby palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovozu, vývozu, strát a vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a tepla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

40. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: Energ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele predaja a zásob základných druhov tuhých palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

41. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Energ P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podnikateľských subjektoch vykonávajúcich doručovateľské služby zásielok a balíkov. Informácie sa využijú na publikačné účely a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou - zásielky, balíky (podané zásielky a balíky v Slovenskej republike pre tuzemsko a zahraničie a dodané zásielky a balíky pre Slovenskú republiku zo zahraničia).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára: MOŠ-MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktualizácii a doplnení údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídel sa využijú ako základné charakteristiky o sídelných jednotkách a regiónoch na informačno-publikačné účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber ukazovateľov z oblasti bytového fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť majú obce podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

44. Názov zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva - vybrané ukazovatele, dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií a investičný majetok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok a odmeny zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, sektory systému národných účtov, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže, základné finančné ukazovatele, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, odmeny zamestnancov a dane.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch malých nezárobkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na prevádzkovú činnosť organizácie, ostatné výdavky a príjmy, štruktúra výdavkov podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Roč 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - zahraničná kapitálová účasť, finančný lízing, základné finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, počiatočný stav a prírastky investičného majetku (vrátane pozemkov), úbytky a konečný stav investičného majetku, nehmotný investičný majetok a hmotný investičný majetok,

prierezové ukazovatele - náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, odpady - nebezpečné, zvláštne a ostatné, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele a základné ukazovatele týkajúce sa miestnej jednotky,

závodné ukazovatele - hrubý obrat, medzispotreba, dane, poplatky a subvencie, spotrebné dane, komoditná špecifikácia hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia hmotných investícií, zamestnanci a mzdy, v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu,

odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, v priemysle - vodohospodárske ukazovatele, vybrané ukazovatele v priemysle, v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, výstavba bytov, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, odpracované dni a hodiny robotníkmi na stavebných prácach, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Klasifikácie stavieb, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa Klasifikácie produkcie, v obchode, pohostinstve a ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického formulára: Roč 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

finančné ukazovatele - finančný lízing, vybrané finančné ukazovatele, hrubý obrat, medzispotreba, dane a poplatky, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, nehmotný a hmotný investičný majetok, komoditná špecifikácia hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru,

prierezové ukazovatele - zamestnanci a mzdy a dopravné ukazovatele,

odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - výmera pôdy, v lesnom hospodárstve - výkony a pôda v lesnom hospodárstve, v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, v obchode, pohostinstve a ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Roč 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri, v oblasti finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, špecifikácia príjmov a výdavkov a v odvetví obchodu, pohostinstva a ubytovania - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikatelia - fyzické osoby nezapísaní v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

51. Názov zisťovania: Štatistický dotazník o podnikoch a podnikateľoch

Značka štatistického formulára: Panel 2001

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce malé a stredné podniky v procese transformácie ekonomiky. Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu „Demografia malých a stredných podnikov“ štatistických úradov strednej a východnej Európy. Výsledky sa využijú na monitorovanie podmienok ich rozvoja, medzinárodné porovnávanie a vytvorenie časovo ohraničenej longitudinálnej bázy dát.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, ukazovatele aktuálnej situácie podniku a podnikateľa, charakteristiky zmien ekonomickej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (odvetvová klasifikácia, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) podľa § 2 písm. c) zákona o štátnej štatistike. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 398/2000 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉMINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVYSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. V (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

2. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

3. CI (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

4. CI (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o diaľniciach

5. CI (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

6. KD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

7. KD (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

8. VD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

9. ŽD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

10. PO (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

11. PO (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o poštovej prevádzke

12. PO (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

13. PO (MDPT SR) 4-02 Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

14. PO (MDPT SR) 5-02 Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch

15. PO (MDPT SR) 6-02 Polročný výkaz o podaných zásielkach

16. FEP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

17. FEP (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

18. FEP (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov pošty

19. TP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

20. TS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o verejných telekomunikačných službách a ich kvalite

21. TZ (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o pevnej verejnej telekomunikačnej sieti

22. FET (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľnosti

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

24. Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

25. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a etnických skupín

26. Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

27. Kult (MK SR) 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

28. Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

29. Kult (MK SR) 6-01 Ročný výkaz o galérii

30. Kult (MK SR) 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

31. Kult (MK SR) 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní

32. Kult (MK SR) 9-01 Ročný výkaz o múzeu

33. Kult (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o knižnici

34. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

35. Kult (MK SR) 12-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadle

36. Kult (MK SR) 13-01 Ročný výkaz o periodickej tlači

37. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

38. Kult (MK SR) 15-01 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

39. Potrav (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

40. LB (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov - polotovarov

41. Les R (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

42. Les F (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

43. Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve

44. Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

45. Les V (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

46. Les S (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

47. Les Z (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

48. Poľov (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

49. VH (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

50. Energ (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a o ich cene

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

51. Reh (MPSVR SR) 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

52. V (MPSVR SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia

53. V (MPSVR SR) 2a-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky

54. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

55. V (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

56. V (MPSVR SR) 7-01 Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

57. V (MPSVR SR) 8-01 Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

58. V (MPSVR SR) 9-01 Ročný výkaz

A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany

B. o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb

59. V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

60. V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

61. V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia

62. V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti

63. V (MPSVR SR) 30-01 Karta zariadenia sociálnych služieb

64. V (MPSVR SR) 31-01 Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

65. V (MS SR) 1-02 Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

66. V (MS SR) 2-02 Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

67. V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

68. V (MS SR) 3-02/T Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

69. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

70. V (MS SR) 6-02 Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

71. V (MS SR) 7-02 Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

72. Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole

73. Škol (MŠ SR) 2-01 Výkaz o vekovej štruktúre detí a žiakov

74. Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole

75. Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

76. Škol (MŠ SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

77. Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

78. Škol (MŠ SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

79. Škol (MŠ SR) 4b-01 Výkaz o individuálnej integrácii

80. Škol (MŠ SR) 5-01 Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

81. Škol (MŠ SR) 6-01 Výkaz o vekovej štruktúre študentov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

82. Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

83. Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

84. Škol (MŠ SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

85. Škol (MŠ SR) 8-01 Výkaz o vekovej štruktúre absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

86. Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici

87. Škol (MŠ SR) 10-01 Výkaz o akademickej knižnici

88. Škol (MŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole

89. Škol (MŠ SR) 11a-01 Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

90. Škol (MŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl

91. Škol (MŠ SR) 12a-01 Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

92. Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

93. Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

94. Škol (MŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach

95. Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania

96. Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

97. Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže

98. Škol (MŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch

99. Škol (MŠ SR) 21-01 Ročný výkaz o botanickej záhrade

100. Škol (MŠ SR) 22-01 Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

101. Škol (MŠ SR) 23-01 Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

102. Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole

103. Škol (MŠ SR) 24a-01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

104. Škol (MŠ SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

105. Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole - športovej triede

106. Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

107. Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode

108. Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športovom stredisku pri škole

109. Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

110. Škol (MŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

111. Mlad (MŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

112. Mlad (MŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

113. P (MŠ SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

114. Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

115. Dalv (MŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní

116. VVP (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

117. J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

118. MŠS (MV SR) 5-01 Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

119. MŠSP (MV SR) 6-01 Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

120. MŠSP (MV SR) 9-01 Výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do organizačných útvarov

121. MŠSP (MV SR) 10-01 Výkaz o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov krajských úradov a okresných úradov

122. PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

123. PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

124. PO (MV SR) 3-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti mestského požiarneho zboru

125. PO (MV SR) 4-01 Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A - Ambulantná starostlivosť

126. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

127. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

128. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby

129. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

130. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

131. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

132. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

133. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

134. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

135. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o doraste

136. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti:

a) oddelenia telovýchovného lekárstva

b) pracoviska Ústavu telovýchovného lekárstva

137. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

138. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

139. A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o operačných výkonoch a úrazoch

140. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby

141. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

142. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

K - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

143. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

144. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)

145. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

146. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia a ambulancie

147. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

148. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok

149. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

150. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

151. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

L - Lôžková starostlivosť

152. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

153. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

154. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti

155. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia

156. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

157. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne

158. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

159. L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

160. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

161. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

162. L (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

O - Ostatná činnosť

163. O Kniž (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o knižnici

164. O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku

165. ON (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

166. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancie, lekárne)

167. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach

P - Práca a mzdy

168. P (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o vekovej a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdraotníckych službách

169. P (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o evidenčnom počte zamestnancov podľa vybraných kategórií

R - Registre

170. R (MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách štátnej zdravotníckej organizácie

171. R (MZ SR) 2-01 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi, farmaceutovi

172. R (MZ SR) 4-02 Register chronických ochorení pľúc

S - Sieť zdravotníckych zariadení

173. S (MZ SR) 1-02 Polročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení

174. S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení

175. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)

176. S (MZ SR) 6-02 Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební

Z - Zdravotný stav

177. Z (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

178. Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk

179. Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

180. ZOO (MŽP SR) 1-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

181. Mer (ÚGKK SR) 1-02 Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

182. RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osady)

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

183. VO (ÚVO) 1-01 Ročný výkaz o použitých metódach verejného obstarávania

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

Značka štatistického formulára: V (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy - dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vnútroorganizačné jednotky Slovenskej správy ciest (správy a údržby), odbor správy a prevádzky diaľnic.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej správy ciest v Bratislave.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára: ZF (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčné- ho riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity - dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej príjmov a kapitálových výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby vybraných materiálov a technologickej vybavenosti potrebnej pri starostlivosti o komunikácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vnútroorganizačné jednotky Slovenskej správy ciest (správy a údržby), odbor správy a prevádzky diaľnic.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej správy ciest v Bratislave.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave cestnej siete a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa platných územno- správnych regiónov republiky. Uvedené zisťovanie zohľadňuje Nariadenie Rady EHS 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dĺžky cestnej siete v členení podľa tried, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestných objektov v členení na mosty, podjazdy a železničné priecestia, nákladov na výstavbu, opravu a údržbu cestnej siete podľa tried, na prevádzkové objekty a ostatné objekty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vnútroorganizačné jednotky Slovenskej správy ciest (správy a údržby), odbor správy a prevádzky diaľnic.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej správy ciest v Bratislave.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o diaľniciach

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, o nákladoch vynakladaných na jej výstavbu, opravy a celoročnú údržbu a o zložení diaľničného fondu na diaľnice, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výsledky sa využijú na rozhodovacie procesy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti cestnej infraštruktúry, na publikačnú činnosť a na všeobecné informovanie verejnosti. Uvedené zisťovanie zohľadňuje Nariadenie Rady EHS 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dĺžky diaľničnej siete, druhu povrchu s prihliadnutím na stav vozovky, počtu a plôch odpočívadiel, počtu a druhu mostov a tunelov, nákladov na výstavbu, opravu a údržbu diaľnic, na prevádzkové objekty a ostatné objekty, zostatkov, prírastkov a úbytkov diaľničného fondu podľa druhového členenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vnútroorganizačné jednotky Slovenskej správy ciest (správy a údržby), odbor správy a prevádzky diaľnic.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej správy ciest v Bratislave.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry a o spôsobe ich vynakladania, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť a na tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Uvedené zisťovanie zohľadňuje Nariadenie Rady EHS 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa členenia príjmov Štátneho fondu cestného hospodárstva podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovania prostriedkov podľa účelu použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátny fond cestného hospodárstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej správy ciest v Bratislave.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch terminálov kombinovanej dopravy slúžiace na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek technických a prevádzkových parametrov terminálov kombinovanej dopravy v členení na celkovú plochu terminálu kombinovanej dopravy, počtu a dĺžky manipulačných koľají, počtu, nosnosti a vybavenia manipulačných prostriedkov, prekládkovej kapacity, stohovacej kapacity bežnej a prídavnej, dĺžky bežného pracovného času, počtu vlečkových obslúh za 24 hodín a počtu zamestnancov v termináli kombinovanej dopravy a zoznam prevádzkovateľov dopravy zabezpečujúcich zvoz a rozvoz nákladových jednotiek z a do terminálu kombinovanej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia terminálov kombinovanej dopravy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou slúžiace na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kombinovanej dopravy na železničných vozňoch a plavidlách v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vrátane tranzitu cestných prostriedkov, výmenných nadstavieb a veľkých kontajnerov, kombinovanej dopravy zvozu a rozvozu z a do terminálov kombinovanej dopravy cesta - železnica a cesta - voda v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vrátane tranzitu cestných prostriedkov, výmenných nadstavieb a veľkých kontajnerov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia cestnej dopravy podľa štruktúry zisťovania výkazu Dop P 6-01 (oddiel č. 1, 2).

Prevádzkovatelia železničnej a vodnej dopravy (oddiel č. 3, 3a, 3b, 4 a 4a).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka prevádzkovatelia železničnej a vodnej dopravy a do 15. júna nasledujúceho roka prevádzkovatelia cestnej dopravy.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

Značka štatistického formulára: VD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť a na tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Uvedené zisťovanie zohľadňuje Nariadenie Rady EHS 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov na výstavbu, opravu a údržbu vodnej cesty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Dunaja, Povodie Váhu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

Značka štatistického formulára: ŽD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu železničnej infraštruktúry, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť a na tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Uvedené zisťovanie zohľadňuje Nariadenie Rady EHS 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov a výdavkov na výstavbu, opravu a údržbu dopravnej cesty, zdrojov financovania obstaraných investícií dopravnej cesty a výdavkov podľa ich druhového členenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Železnice Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Údaje sú potrebné na určenie sadzieb leteckých príplatkov a na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kilogramoch spolu v členení na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu podľa druhu záverov, údaje o štáte vypravenia a doručenia leteckých záverov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

11. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poštovej prevádzke z hľadiska štruktúry poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach, technických prostriedkoch a zamestnancoch v poštovej prevádzke. Údaje sa využijú ako podklad na reguláciu cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a na reguláciu poštovej prevádzky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, prepravy a dodania novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, počtu vypravených a došlých uzáverov, počtu prvkov poštovej siete, počtu technických prostriedkov a mechanizačných zariadení a počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

12. Názov zisťovania: Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku v členení podľa jednotlivých štátov. Údaje slúžia na reguláciu medzinárodnej poštovej prevádzky a na zostavenie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v Slovenskej republike, došlých z cudziny a tranzitných balíkov členených na otvorený a uzavretý prevoz.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

13. Názov zisťovania: Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, na ktorých základe sa hodnotí kvalita poštovej prevádzky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok členených na zásielky s overením dodania, doporučené zásielky, obyčajné balíky, balíky s udanou cenou, cenné listy, zásielky EMS a zásielky tovaru so zvýšeným hmotnostným limitom v kusoch, ako aj ukazovatele týkajúce sa vyplatenej náhrady v korunách z hľadiska vnútroštátneho a medzinárodného styku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

14. Názov zisťovania: Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 5-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti peňažných služieb pošty. Údaje sú podkladom na reguláciu týchto služieb a sú súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú úniu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele dokumentujúce príjmy a výdavky pošty v členení na poštové sadzby za premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, tržby a ostatné príjmy a výplaty na jednotlivé výkony pošty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

15. Názov zisťovania: Polročný výkaz o podaných zásielkach

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o objeme podaných poštových zásielok v štruktúre Poštového sadzobníka pre potreby cenotvorby a tarifnej politiky, ako aj cenovej regulácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele dokumentujúce objemy podaných zásielok tuzemského a medzinárodného styku obsahujúce lístky, listy, odpovedné zásielky, noviny a časopisy, tlačoviny, slepecké zásielky, balíčky, infotlačoviny, propagačné zásielky, cenné listy, balíky, zásielky tovaru so zvýšeným hmotnostným limitom, prioritné zásielky, zásielky EMS, poštové poukážky, poštové peňažné poukazy a zvláštne služby v štruktúre Poštového sadzobníka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

16. Názov zisťovania: Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability poštových služieb a pre potreby regulácie pošty.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb v členení na premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, výnosov z výrobných a nevýrobných činností, ďalej tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmeny stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte zamestnancov, o hmotných a nehmotných investíciách do poštových služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. apríla po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

17. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch pošty z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej ukazovatele prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti pošty s vyčlenením ekonomicky neoprávnených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. apríla po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

18. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov pošty pre potreby kalkulácie nákladov a tarifnej politiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek ekonomicky oprávnených nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej ukazovatele prvotných a druhotných výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony pošty v nadväznosti na požiadavky cenovej regulácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. apríla po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

19. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára: TP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa výkonov jednotlivých prevádzok využívajúcich telekomunikačnú sieť. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prevádzky v pevných verejných sieťach a prevádzky verejných mobilných sietí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podniky a podnikatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

20. Názov zisťovania: Polročný výkaz o verejných telekomunikačných službách a ich kvalite

Značka štatistického formulára: TS (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telekomunikačných službách a ich kvalite. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prenájmu okruhov, telefaxovej, dátovej, telegrafnej a ďalekopisnej služby, Internetu, mobilnej siete, pagingu, rádiových trunkingových sietí, satelitnej služby, rozhlasového a televízneho vysielania, kvality univerzálnej služby a nevybavených žiadostí o zriadenie účastníckych prípojok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podniky a podnikatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

21. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pevnej verejnej telekomunikačnej sieti

Značka štatistického formulára: TZ (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telekomunikačných zariadeniach a ich technickej úrovni v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa účastníckych prípojok v pevnej sieti, miestnych ústrední, vybraných účastníckych prenosových a združovacích zariadení a prenosovej siete.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podniky a podnikatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

22. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia služieb telekomunikácií a pre potreby regulácie týchto služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov, nákladov, zamestnanosti a investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podniky a podnikatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

23. Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a dane z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy, zaplatené pokuty a penále v sledovanom roku a ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom Datacentra.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa skutočností pamiatkovo chráneného fondu, reštaurovania, činností ústrednej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Pamiatkový ústav, ústredné orgány štátnej správy, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového ústavu.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a etnických skupín

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Podklady a prehľady je potrebné periodicky vykazovať pri monitorovaní plnenia záväzkov vo vzťahu k prijatým medzinárodným dokumentom Rady Európy a Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa aktivít a financovania kultúry národnostných menšín a etnických skupín zo štátnych a neštátnych zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priebehu kultúrneho diania v oblasti miestnej kultúry (údaje o aktivitách jednotlivých subjektov a inštitúcií, o finančnom a personálnom zabezpečení) na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce subjekty podieľajúce sa na kultúrno-osvetovej činnosti, ich hospodárenie a aktivity.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, regionálne osvetové strediská, Národné osvetové centrum.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a počte výtlačkov, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská národná knižnica.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies a umeleckých súborov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných telies a umeleckých súborov - koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, bežných výdavkov a príjmov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu zamestnancov a hospodárenia organizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhlasového vysielania podľa typu programu, programov spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných a zahraničných, národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch a výdavkov na rozhlasové vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci prevádzkovatelia rozhlasového vysielania na Slovensku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

31. Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa televízneho vysielania podľa typu a pôvodu programu, spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných programov, národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch a výdavkov na televízne vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci prevádzkovatelia televízneho vysielania na Slovensku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

32. Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí expozícií, výkonov múzea, počtu zamestnancov a celkového hospodárenia múzea.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti knižníc (Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, vedecké knižnice, štátne krajské, regionálne a okresné knižnice, obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami, s neprofesionálnymi zamestnancami a ostatné knižnice). Získané výsledky sa využijú pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Knižnice zriadené alebo založené v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obecné (mestské) knižnice s profesionálnymi zamestnancami, s neprofesionálnymi zamestnancami do 20. januára, regionálne štátne knižnice do 20. februára a krajské štátne knižnice do 16. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby a výroby audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní a súkromného podnikania v audiovizuálnej oblasti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský filmový ústav, Únia filmových distribútorov, Združenie prevádzkovateľov a zamestnancov kín a iné právnické osoby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych divadiel na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá zriadené štátnymi orgánmi, samosprávami alebo súkromnými právnymi subjektmi, ktoré vykonávajú pravidelnú divadelnú činnosť za úhradu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v správe divadelnú sálu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o periodickej tlači podľa druhu, periodicity, jazyka vydania a vydavateľa. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov rozvoja systému periodickej tlače a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce systém periodickej tlače z hľadiska vývoja počtu titulov novín a časopisov, priemerných jednorazových nákladov, počtu výtlačkov, periodicity a jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, na krajských a okresných úradoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: vydavatelia do 20. januára, krajské a okresné úrady do 10. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetoch na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov, zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví a náboženských spoločností na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa personálneho obsadenia, cirkevných činností, materiálno-technickej základne cirkví a náboženských spoločností.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v Slovenskej republike podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi.

39. Názov zisťovania: Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára: Potrav (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Výsledky zisťovania sú v súlade s požadovanými údajmi EÚ a FAO. Využijú ich zamestnanci sekcie poľnohospodárstva a potravinárstva a vedenie ministerstva pri vypracúvaní koncepcií, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, nákladov a výnosov, hrubého obratu a medzispotreby, aktív a pasív, nových investícií, výroby, odbytu, vývozu, nepriamych daní a dotácií, zamestnancov, miezd a kapacít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou, ako aj ďalšie podniky určené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. júla a do 29. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov - polotovarov

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a dodávkach ovocných destilátov (polotovarov).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby ovocných destilátov - polotovarov vyrábaných v liehovarníckom závode, predaja na výrobnú spotrebu, resp. na vývoz, dovozu ovocných destilátov - polotovarov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia ovocných destilátov, dovozcovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

41. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

Značka štatistického formulára: Les R (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o postupe vracania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiadostí o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem a spôsobu obhospodarovania pozemkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., Pliešovce, Školský lesný podnik Technickej univerzity, Zvolen, Správa školských lesov Strednej lesníckej školy, Banská Štiavnica, Školský lesný závod Strednej lesníckej školy, Liptovský Hrádok, Školské lesy Strednej lesníckej školy, Prešov-Cemjata.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. júla a 20. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

Značka štatistického formulára: Les F (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov, ktoré sa v lesníctve vykonávajú, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Ďalej sa sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov a hospodárskeho výsledku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, vojenské lesy a školské lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P (MP SR)1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase podľa výkonov a činností vykonávaných vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, vojenské lesy a školské lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

44. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke. Ďalej sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Sledujú sa doplnkové technologické ukazovatele (ťažbových technológií), vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach a ostatné doplnkové ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, vojenské lesy a školské lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe v neštátnych lesoch. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, stratégiu a koncepciu lesného hospodárstva v sektore neštátnych lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhodujúcich výkonov pestovnej činnosti (obnova lesa, zalesňovanie nelesných pôd, prerezávky, ochrana lesa) a ťažbovej činnosti (ťažba dreva, prebierky, stav a spracovanie kalamity), údaje o počte zamestnancov a mzdách, údaje o obchode s drevom (sortimenty surového dreva dodané pre tuzemsko a na vývoz), údaje o vlastnej spotrebe dreva, ďalej ukazovatele charakterizujúce stav a využitie mechanizačných prostriedkov a finančné ukazovatele lesníckej činnosti (náklady, výnosy, hospodársky výsledok).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané spravodajské jednotky sektora neštátnych lesov [súkromní vlastníci a užívatelia lesov, užívatelia spoločenstvových lesov (urbariáty, komposesoráty, lesné spoločenstvá)], mestských, obecných a cirkevných lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, investičnú politiku, koncepciu a stratégiu investičnej výstavby v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa objemu stavebných prác a dodávok členené na realizované vlastnými a cudzími prostriedkami (dodávateľsky) a podľa smerov výstavby (lesné cesty, zvážnice, drevosklady, škôlkárske strediská, hradenie bystrín a lesotechnické meliorácie, lesovne a pod.), ukazovatele týkajúce sa zamestnancov a miezd v stavebnej činnosti a nákladov a výnosov zo stavebnej činnosti vykonanej vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, vojenské lesy a školské lesy, ktoré zabezpečujú stavebnú činnosť vlastnými prostriedkami alebo dodávateľsky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára: Les Z (MP SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, poškodení lesov a o ich ochrane. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozlohy lesnej a porastovej pôdy, zastúpenia ihličnatých a listnatých drevín, poškodenia stromov imisiami, stupňov defoliácie asimilačných orgánov drevín, ochranných látok v lesnom hospodárstve, výskytov požiarov a ich následkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesnícky výskumný ústav, Zvolen a Lesoprojekt, Zvolen.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa revíru - výmery revíru, obhospodarovania revíru, normovaných kmeňových stavov a výmery poľovnej plochy podľa akostných tried, klasifikácie revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia - lovu zveri, zazverovania, stavu zveri a škôd spôsobených zverou.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov vojenských a školských lesov a majetkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesníckeho výskumného ústavu, Zvolen.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ich nadobúdacej hodnote a o odpisoch hlavných melioračných zariadení. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, malých vodných nádrží, drobných vodných tokov a kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdacej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a o ich cene

Značka štatistického formulára: Energ (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebe palív a energie vrátane pohonných hmôt. Palivá, elektrina (nakupovaná) a teplo (nakupované) vytvárajú základný rámec na vypracovanie palivovo-energetických bilancií v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva. Sú základom na sledovanie energetickej náročnosti, ako aj vplyvov ich cenovej liberalizácie na nákladovosť výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa spotreby palív a energie v merných jednotkách a vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané spravodajské jednotky s počtom zamestnancov menším ako 20 v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktoré boli zaradené do súboru spravodajskej povinnosti a ktorým Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zaslalo príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Značka štatistického formulára: Reh (MPSVR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pre podklady do štatistickej ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity týchto zariadení, počtu občanov, ktorí v nich absolvovali prípravu na pracovné uplatnenie, rekvalifikačné kurzy, ukazovatele týkajúce sa výšky finančných prostriedkov, ktoré tieto zariadenia za uvedenú činnosť získali, a ukazovatele týkajúce sa zamestnancov týchto zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní o invalidite, bezvládnosti, zmenenej pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Sociálna poisťovňa.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Sociálna poisťovňa.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch a príjmoch detských domovov s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detských domovov, detí, zamestnancov, príjmov a výdavkov detských domovov a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Detské domovy, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: detské domovy do 31. januára, krajské úrady do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

55. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné informácie na vyhodnotenie pracovných, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnávateľa, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráce, mzdových nárokov, minimálnych miezd, mzdových taríf, mzdových príplatkov, zvýhodnení a odmien, doplnkového dôchodkového poistenia, pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podnikovej sociálnej politiky (ide o náklady vynaložené na podnikovú sociálnu politiku na základe právnych predpisov, kolektívneho vyjednávania a kolektívnej zmluvy u zamestnávateľov, kde sa uzatvára kolektívna zmluva, dobrovoľnej iniciatívy zamestnávateľov a zamestnancov v podnikoch, kde nepôsobí odborová organizácia, a dobrovoľnej podpory podnikovej sociálnej politiky zo zisku po zdanení).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví podnikateľskej i nepodnikateľskej sféry vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a občianskych združení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadateľov o registráciu v registri neštátnych subjektov, počtu registrovaných subjektov, počtu výmazov v registri, rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počtu zamestnancov v neštátnych subjektoch, počtu občanov, ktorým sa poskytuje sociálna služba, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb (neštátneho subjektu), objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmov neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkových výdavkov neštátnych subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby (neštátne subjekty).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní štátnych sociálnych dávok prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku štátne sociálne dávky, a vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 31. januára, krajské úrady do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

58. Názov zisťovania: Ročný výkaz
A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany
B. o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany, o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytla sociálna prevencia, sociálno-právnej ochrany (vrátane jednotlivých foriem a činností), sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb v sledovanom roku a bližšie ukazovatele týkajúce sa vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 31. januára, krajské úrady do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

59. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci zo strany obcí, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vybraných zariadení sociálnych služieb, počtu občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, ukazovatele týkajúce sa počtu domov s opatrovateľskou službou a počtu bytov v domoch s opatrovateľskou službou, počtu poskytnutých sociálnych pôžičiek a ich celkovej výšky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb, obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: zariadenia sociálnych služieb do 10. januára, obce do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

60. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej štátnej správy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počtu zariadení opatrovateľskej služby, štruktúry a počtu zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložených bežných výdavkov na opatrovateľskú službu, príjmov z úhrad za opatrovateľskú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počtu automobilov prepravnej služby, vynaložených bežných výdavkov na prepravnú službu, príjmov z úhrad za prepravnú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: vybrané zariadenia sociálnych služieb do 15. januára, okresné úrady do 30. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

61. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o čerpaní miezd a o vývoji miezd jednotlivých kategórií zamestnancov v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť, na zamestnancov úradov práce, Sociálnej poisťovne - pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady práce, domovy sociálnych služieb, Sociálna poisťovňa - pobočky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

62. Názov zisťovania: Ročný výkaz o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre koncepciu a plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí, na ktoré sa v danom roku vyplatili prídavky na deti, a počtu príjemcov prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské poistenie oprávnenej osoby, Sociálna poisťovňa - pobočky, Národný úrad práce, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Sociálna poisťovňa.

63. Názov zisťovania: Karta zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa zariadení sociálnych služieb, obyvateľov týchto zariadení, ukazovatele personalistické, technické a ekonomické.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

64. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom pre komplexnú správu o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívno-výchovných podujatí, odborno-metodickej činnosti a stavu zamestnancov a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Územné a detašované pracoviská Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

65. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestno- právnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov štátnej správy, záujmových združení, právnických fakúlt a vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, ukazovatele týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

66. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt a vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom úseku, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných agendách. Ďalej sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave a prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

67. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/C

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom a vyrovnávacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

68. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/T

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a o výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

69. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, osobitne z trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Najvyšší súd Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. júla a 4. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

70. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré podmienečne prepustili z výkonu trestu odňatia slobody. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, prípadne rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

71. Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 7-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa používajú pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte detí s nariadenou ochrannou výchovou v občianskoprávnom a trestnom konaní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

72. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národnosti, evidenčného počtu zamestnancov a škôl v prírode.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Materské školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

73. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre detí a žiakov

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre detí a žiakov v materských školách, základných školách a špeciálnych školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry detí a žiakov materských, základných a špeciálnych škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

74. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov základných škôl, tried a žiakov podľa ročníkov, organizácie vyučovania, školských klubov, žiakov podľa národnosti, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počtu pedagogických zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

75. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakov opakujúcich ročník.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

76. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky a podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

77. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

78. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

79. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov škôl, počtu detí, žiakov, študentov, tried a ročníkov podľa druhu postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

80. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počtu klientov evidovaných podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania, evidenčného počtu zamestnancov a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

81. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov v stredných odborných školách a špeciálnych stredných školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry študentov stredných a špeciálnych škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

82. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických podkladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

83. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. júnu sledovaného roka.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

84. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Informácie sa využijú na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

85. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov v stredných odborných školách a špeciálnych stredných školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistík pre medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry absolventov stredných a špeciálnych stredných škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

86. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, informačných technológií, počtu zamestnancov, finančných nákladov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské knižnice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

87. Názov zisťovania: Výkaz o akademickej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja akademických knižníc a podklady na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek, informačných technológií, finančných nákladov a podobne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Čiastkové knižnice, ústredné knižnice, knižničné strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

88. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich, počtu študentov podľa národnosti, počtu učiteľov, počtu štipendistov a vyplatenej sumy na štipendiá.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

89. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistík pre medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry študentov vysokých škôl podľa foriem štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

90. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

91. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad pre medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa vekovej štruktúry a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

92. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova (centra), chovancov, žiakov vyslaných do škôl v prírode, vybavenia zariadení, počtu zamestnancov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá domovov a centier.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

93. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a záujmovej činnosti detí a mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táborov a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

94. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a zamestnancov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

95. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadení školského stravovania. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu zamestnancov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia školského stravovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

96. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. novembru sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. decembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

97. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o domove mládeže podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu jeho zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy domovov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

98. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a zamestnancov internátu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Internáty prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

99. Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

100. Názov zisťovania: Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 22-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychologickom a výchovnom poradenstve a preventívnej starostlivosti o deti a mládež. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti poradenstva a prevencie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov pedagogicko-psychologickej poradne, počtu klientov podľa druhu školy a zariadenia, počtu zamestnancov, aktivít v oblasti poradenstva, prevencie drogových závislostí a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Pedagogicko-psychologické poradne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. októbra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

101. Názov zisťovania: Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 23-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o centrách výchovnej a psychologickej prevencie. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti a na zhodnotenie projektov v rámci prevencie drogových závislostí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti centra výchovnej a psychologickej prevencie, dôvodu príchodu klienta do centra podľa druhu problému, prevencie drogových závislostí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá výchovnej a psychologickej prevencie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. októbra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

102. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

103. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hudobného odboru základnej umeleckej školy, členenia študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

104. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

105. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

106. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, evidenčného počtu zamestnancov a materiálno-technickej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

107. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školách v prírode. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenia a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy v prírode.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 11. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

108. Názov zisťovania: Výkaz o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov športového strediska pri škole podľa druhu športu, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

109. Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telovýchovných zariadení využívaných školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

110. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 32-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, činnosti zariadenia, počtu zaškolených frekventantov, počtu zamestnancov a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

111. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Jednotlivé organizácie prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

112. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovanie pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie - mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu zamestnancov centier.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Informačné centrá mladých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

113. Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

Značka štatistického formulára: P (MŠ SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre poisťovňu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie, a počtu žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov, za ktorých platí štát aj dôchodkové poistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. júla a 4. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

114. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podkladový materiál na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

115. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej činnosti, pri tvorbe koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacieho subjektu, kapacity, evidenčného počtu zamestnancov, zdroja financovania, vzdelávacej činnosti a účastníkov vzdelávania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie subjekty prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

116. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

Značka štatistického formulára: VVP (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre Celoštátny informačný systém výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a jeho využiteľnosť vytvorený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 576/1997 bodu B.3.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopĺňajúce ukazovatele výskumno-vývojového potenciálu týkajúce sa štruktúry kapacít výskumu a vývoja (ďalej len „VV“) podľa vecného zamerania a podľa druhu VV činností, štruktúry realizačných výstupov VV, medzinárodných vedecko-technických kontaktov a spolupráce, ukazovatele hospodárenia a úrovne laboratórneho vybavenia organizácie VV.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky spravodajské jednotky, ktoré sa zaoberajú výskumnou a vývojovou činnosťou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

117. Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára: J (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby každoročne vykonávanej analýzy stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 10. januára, krajské úrady do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

118. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

Značka štatistického formulára: MŠS (MV SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti krajského úradu a okresného úradu v správnom konaní a podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Získané informácie umožnia porovnávať a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy medzi okresmi a krajmi a získať agregované údaje za celú republiku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu podaní, vybavení, odstúpení, odvolaní, nevybavení a nevykonaní rozhodnutí podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

119. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti krajského úradu a okresného úradu v tých činnostiach, ktoré nepodliehajú režimu správneho konania (nerozhodujú podľa zákona o správnom konaní). Ide o veľmi rôznorodé činnosti a na základe ich kvantifikácie bude možné objektívnejšie hodnotiť náročnosť, kvalitu a kvantitu štátnej správy vykonávanej týmito úradmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vydávania všeobecne záväzných vyhlášok a interných predpisov, predkladania návrhov príslušným orgánom, vypracovania koncepcií, kontrolnej činnosti, vedenia rôznych evidencií, vydávania stanovísk, osvedčení, preukazov, uzatvárania zmlúv na úseku matričnom, štátoobčianskom, verejných zbierok, majetkovoprávnom, škôl a školských zariadení, sociálnej podpory a služieb, pôdohospodárstva a lesného hospodárstva, rybárstva, riadenia rozpočtových a príspevkových organizácií a niektorých ďalších úloh.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady, okresné úrady a ich príslušné odbory, ktoré vykonávajú štátnu správu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

120. Názov zisťovania: Výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do organizačných útvarov

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizačnej štruktúre krajského úradu, okresného úradu, počte zamestnancov v jednotlivých odboroch a ich zaradení do platových tried. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti a mzdového vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa platového zaradenia zamestnancov podľa tried 1 - 12 v jednotlivých odboroch a na stálych pracoviskách krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

121. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov krajských úradov a okresných úradov

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o dosiahnutom vzdelaní zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na ich organizačných útvaroch. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne vzdelávania zamestnancov v miestnej štátnej správe.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry vzdelania zamestnancov, t. j. stupňov vzdelania - vysokoškolského, úplného stredného, stredného a iného podľa jednotlivých odborov a stálych pracovísk krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

122. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení dobrovoľných požiarnych zborov požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odborov požiarnej ochrany okresných a krajských úradov.

123. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodných požiarnych útvarov a dobrovoľných závodných požiarnych zborov požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré majú zriadené jednotky požiarnej ochrany.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

124. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti mestského požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení mestských požiarnych zborov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

125. Názov zisťovania: Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami na území Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok a prehľad o vybavení jednotiek požiarnej ochrany protipovodňovými prostriedkami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a finančného zhodnotenia následkov povodní, prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon záchranných prác s cieľom zmierniť následky povodní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky obce (mestá), ktorých územie bolo postihnuté následkami povodní v hodnotenom roku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

126. Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o počte ošetrení (vyšetrení) a počte lekárskych miest v ambulanciách a zdravotníckych zariadeniach. Spracované údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ošetrení (vyšetrení) v jednotlivých oddeleniach ambulantného zdravotníckeho zariadenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

127. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druhu liečby diabetu a vekového zloženia chorých na diabetes mellitus.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

128. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu TBC a respiračných chorôb, prehľadu o jednotlivých typoch vyšetrení a očkovaní proti TBC.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

129. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave pacientov evidovaných na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách podľa vybraných diagnóz. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, ako podklady na zabezpečenie prevencie obyvateľstva, na rozvoj a riadenie zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa psychiatrických zariadení, záchytných staníc, zdravotného stavu obyvateľstva podľa psychiatrických diagnóz, veku a pohlavia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

130. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti od narodenia až do skončenia prípravy na povolanie. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí a dorastu a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činností špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

131. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín a ako podklady na riadenie zdravotníctva. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o zamestnancoch v ordináciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky a o prenatálnych a chromozómových vyšetreniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

132. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a o používaní antikoncepčných prostriedkov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a na riadenie zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nových tehotenstvách, o počte a štruktúre gynekologických vyšetrení a prvýkrát zistených Ca ochorení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

133. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Súhrnné údaje sa využijú ako podklady do publikácií a na riadenie zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti stomatológa a stomatologickej starostlivosti o deti a dorast.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

134. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kožných, pohlavných a iných chorobách prenosných prevažne sexuálnym stykom podľa jednotlivých diagnóz. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných kožných a pohlavných ochorení a počtu ošetrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

135. Názov zisťovania: Ročný výkaz o doraste

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnej starostlivosti o dorast. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách a poskytnú sa Svetovej zdravotníckej organizácii. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o doraste, vyšetreniach, dispenzarizovaných ochoreniach a o defektnom doraste.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

136. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti
a) oddelenia telovýchovného lekárstva
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa preventívnych vyšetrení, odborných výkonov a zdravotného zabezpečenia športových podujatí a výcvikových táborov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

137. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednotlivých ambulantných a posteľových chirurgických odboroch a vybraných chirurgických výkonoch. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o vybraných chirurgických výkonoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

138. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stredísk, o pacientoch, ktorí vyžadujú liečbu nahrádzajúcu funkciu obličiek. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nefrologických pracoviskách a lôžkovom fonde, počte zamestnancov, diagnózach, vekovom zložení pacientov a o spôsobe a dĺžke ich liečby, technickom a laboratórnom vybavení dialyzačných stredísk a nefrologických laboratórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

139. Názov zisťovania: Ročný výkaz o operačných výkonoch a úrazoch

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o operačných výkonoch a ošetrených úrazoch v oddeleniach a ambulanciách chirurgie, neurochirurgie, plastickej chirurgie, kardiochirurgie, ortopédie, traumatológie a liečbe popálenín. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa časového rozsahu operačných výkonov, počtu neplánovaných operácií a reoperácií, operačných rán bez komplikácií, infikovaných operačných rán, nozokomiálnych nákaz, počtu dopravných, pracovných úrazov a úrazov v domácnosti a vo voľnom čase.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

140. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte cudzokrajných chorôb. Informácie slúžia na ich včasné diagnostikovanie a vyhodnocovanie. Údaje sa uverejnia v publikáciách a poskytnú sa Svetovej zdravotníckej organizácii.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu cudzokrajných chorôb, nárokov na jednotlivé druhy vyšetrení a prehľadu o odborných zamestnancoch poskytujúcich zdravotnícku pomoc.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - oddelenia cudzokrajných chorôb Fakultnej nemocnice v rámci Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

141. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií a o evidovaných pacientoch podľa vybraných skupín diagnóz. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovísk, pracovných miest, činnosti neurologických ambulancií, počtu evidovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz a vekovej štruktúry pacientov s cievnymi chorobami mozgu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

142. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách, pracovných miestach a činnosti záchrannej zdravotnej služby a lekárskej služby prvej pomoci. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovísk, pracovných miest, činnosti záchrannej zdravotnej služby a lekárskej služby prvej pomoci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

143. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podiele na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a na určení prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte pracovných miest podľa kategórií zamestnancov a o počte a druhu vyšetrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

144. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevencii, diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby, darcoch krvi, odberoch a o využívaní krvi a jej zložiek. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte hematologických vyšetrení, počte darcov krvi, ich vyšetrení, o príprave jednotlivých zložiek krvi a o spotrebe krvných prípravkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

145. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie súvisiace s používaním otvorených rádioaktívnych žiaričov na preventívne, diagnostické a liečebné účely. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte rádionuklidových vyšetrení, počte zamestnancov a o prístrojovom vybavení na oddeleniach nukleárnej medicíny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

146. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia a ambulancie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiodiagnostických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a o používaných rádiodiagnostických metódach. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rádiodiagnostických vyšetrení, prístrojového vybavenia a personálneho zabezpečenia rádiodiagnostických oddelení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

147. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach, výkonoch, počte pacientov a ich štruktúre na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu a rozdelenia evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, výkonov a personálneho vybavenia oddelení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

148. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť z hľadiska ortopedickej protetiky. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, počtu vyšetrení, počtu zariadení výdajní individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok, počtu osôb evidovaných na oddeleniach (ambulanciách) ortopedickej protetiky a poskytnutých individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

149. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na alergické a iné imunopatogeneticky podmienené stavy a informácie o činnosti imunologických laboratórií. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte ambulancií, pracovných miest, o počte ochorení u sledovaných osôb a o vybraných vyšetreniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

150. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach a diagnostickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek odobratých pri lekárskom výkone. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky využíva tieto informácie ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu úmrtí, počtu pitiev, počtu oddelení a pracovných miest, ako aj prehľadu o činnosti oddelení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

151. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vybrané vyšetrenia. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vyšetrení, počtu pitiev podľa vekových kategórií detí, ostatných pitiev a personálneho vybavenia daného oddelenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

152. Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie lôžkovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa posteľového fondu zdravotníckeho zariadenia a jeho využitia podľa jednotlivých oddelení, lekárskych miest na lôžkových oddeleniach a pracovných miest stredných zdravotníckych zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

153. Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie priebehu a druhov pôrodov a úmrtnosti rodičiek. Spracované výsledky slúžia na monitorovanie zdravotného stavu žien - gynekologická starostlivosť. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v lôžkovej časti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

154. Názov zisťovania: Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti oddelení. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií, ako aj pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a personálneho zabezpečenia a zdravotníckych výkonov na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - pr