Zákon č. 396/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 28.11.2000

OBSAH

396

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z. a zákona č. 285/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) 9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia,“.

Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená j) až s).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.