Zákon č. 395/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.12.2000 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

OBSAH

395

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona č. 358/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z prostriedkov svojho rozpočtu.1a)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a.

2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „lotérií“ nahrádza slovami „z lotérií a iných podobných hier“.

3. V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

e) odvody a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov z fondu Pro Slovakia,

f) dotácia zo štátneho rozpočtu,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2b.

5. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:

f) úhradu výdavkov spojených so správou fondu Pro Slovakia.“.

6. V § 4a ods. 2 sa slová „v peňažnom ústave“ nahrádzajú slovami „v Národnej banke Slovenska“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.