Nariadenie vlády č. 392/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 162/2000
Platnosť od 25.11.2000 do31.12.2000
Účinnosť od 25.11.2000 do31.12.2000
Zrušený 480/2000 Z. z.

OBSAH

392

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. novembra 2000,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 3e sa vkladá § 3f, ktorý znie:

㤠3f

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 14 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 13 sa dopĺňa príloha č. 14, ktorá znie:

Číselné znaky Dočasná colná kvóta(TNN) Dočasná colná sadzba (%) Platnosť do
1703 90 00 16000 0 31. 12. 2000
0203 4000 0 31. 12. 2000

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.