390

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2000 na základe článku 16 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania
a postihovania colných podvodov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colného zákonodarstva poškodzuje hospodárske, finančné, spoločenské, kultúrne a obchodné záujmy vlastných štátov, ako aj oprávnené záujmy obchodu,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri vývoze alebo dovoze tovaru, ako aj správne uplatňovanie opatrení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,

presvedčené, že úsilie na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie na zabezpečenie správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb sa môžu stať účinnejšími prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami,

berúc do úvahy Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,

rešpektujúc odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody :

1. „Colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v zákone a iných právnych predpisoch, ktoré colné orgány štátov oboch strán uplatňujú pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru alebo akomkoľvek inom colnom režime, týkajúce sa cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole.

2. „Porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov a akýkoľvek pokus o ich porušenie.

3. „Colné orgány“ sú v Slovenskej republike Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a vo Francúzskej republike Generálne riaditeľstvo ciel a nepriamych daní.

4. „Dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach.

5. „Dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý je požiadaný o pomoc v colných otázkach.

6. „Osoba“ označuje tak fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu.

7. „Omamné produkty a psychotropné látky“ sú omamné látky uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988.

8. „Kontrolovaná dodávka“ je postup sledovania dopravy látok alebo rastlín klasifikovaných ako omamné tak, ako bol definovaný v článku 1 písm. g) Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988.

Článok 2

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán si vzájomne poskytnú pomoc v súlade s ustanoveniami tejto dohody na účely

a) zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,

b) predchádzania, preverovania a postihovania porušovania colných predpisov.

2. Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v rámci právomoci colnej správy štátu dožiadanej zmluvnej strany a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom tejto zmluvnej strany.

Článok 3

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán si z vlastnej iniciatívy a bez meškania vzájomne poskytnú všetky informácie, ktoré získali o

a) zistených alebo plánovaných nezákonných činnostiach, ktoré porušujú alebo môžu porušovať colné predpisy,

b) o nových prostriedkoch alebo metódach podvodov,

c) druhoch tovaru, o ktorých existuje podozrenie, že sú predmetom nezákonnej prepravy,

d) osobách, o ktorých existuje predpoklad, že porušili alebo môžu porušiť colné predpisy,

e) vozidlách, plavidlách, lietadlách alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré sú podozrivé, že sa používajú na porušovanie colných predpisov,

f) nových technikách boja proti porušovaniu colných predpisov.

2. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán si urýchlene na základe písomnej žiadosti vzájomne poskytnú všetky informácie

a) obsiahnuté v colných dokladoch o výmene tovaru medzi štátmi oboch zmluvných strán, ktorý je predmetom alebo môže sa stať predmetom nezákonnej prepravy, ktorá môže viesť k porušeniu colných predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany, prípadne overené kópie uvedených dokladov,

b) ktoré pomôžu odhaliť porušovanie colných predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

3. Písomné žiadosti musia obsahovať tieto údaje:

a) názov dožadujúceho colného orgánu,

b) druh prebiehajúceho konania,

c) predmet a dôvod žiadosti,

d) mená a adresy fyzických osôb a právnických osôb, ktorých sa prípad týka,

e) stručný opis prípadu a právne odôvodnenie žiadosti.

Článok 4

Na žiadosť colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany vykoná v rámci svojej právomoci a svojich možností špeciálny dohľad nad

a) pohybom osôb vstupujúcich na územie štátu jednej zo zmluvných strán alebo z neho vystupujúcich, o ktorých je v štáte dožadujúcej zmluvnej strany známe, že sa obvykle alebo profesionálne zaoberajú činnosťou, ktorá vedie k porušovaniu colných predpisov, alebo ktoré sú z takéhoto konania podozrivé,

b) podozrivým pohybom tovaru, ktorý je predmetom prepravy v rozpore s colnými predpismi, určeného pre územie štátu jednej z dvoch zmluvných strán, ktorý avizuje dožadujúca zmluvná strana,

c) miestami, kde má byť uskladnený tovar, o ktorom existuje podozrenie, že bude nezákonne dovezený na územie štátu dožadujúcej zmluvnej strany,

d) vozidlami, plavidlami, lietadlami a inými dopravnými prostriedkami, o ktorých existuje podozrenie, že sa môžu použiť na porušenie colných predpisov na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán v prípade potreby spolupracujú v rámci medzinárodných kontrolovaných dodávok omamných a psychotropných látok s cieľom zistiť totožnosť osôb, ktoré porušujú colné predpisy.

2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať postupne pre každý prípad.

3. Kontrolovaná dodávka môže pokračovať v neporušenej forme alebo nezákonný tovar sa može zadržať alebo čiastočne nahradiť.

Článok 6

1. Na uľahčenie a urýchlenie postihovania porušenia colných predpisov v príslušnom štáte colný orgán štátu jednej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci vykoná na žiadosť colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany úradné pátranie a preverovanie, vypočuje podozrivé osoby a svedkov. O výsledkoch svojho pátrania informuje dožadujúci colný orgán.

2. Dožiadaný colný orgán môže povoliť pracovníkom dožadujúceho colného orgánu, aby sa zúčastnili preverovania na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 7

1. Na žiadosť súdov alebo príslušných orgánov štátu jednej zo zmluvných strán v súvislosti s porušovaním colných predpisov môže colný orgán štátu druhej zmluvnej strany splnomocniť svojich pracovníkov, aby vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako svedkovia alebo experti.

2. Žiadosť o vystúpenie pre súdom musí presne určovať, v akej veci a v akom rozsahu budú pracovníci vystupovať.

3. Títo pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností, v rozsahu splnomocnenia, ktoré dostali od príslušného colného orgánu.

Článok 8

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán môžu použiť informácie a dokumenty, ktoré získali v súlade s touto dohodou ako dôkaz, tak pri súdnom konaní a stíhaní, ako aj v zápisniciach, správach a svedectvách.

2. Použitie týchto informácií a dokumentov, ako aj právo ich použitia ako dôkazu na súdoch, je upravené vnútroštátnym právnym poriadkom štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 9

1. Informácie získané pri uplatňovaní tejto dohody sa môžu použiť na iné účely ako na účely podľa tejto dohody len s výslovným súhlasom colného orgánu, ktorý tieto informácie dodal.

2. Informácie, oznámenia a dokumenty, ktoré colná správa štátu jednej zmluvnej strany získala od colnej správy štátu druhej zmluvnej strany pri uplatňovaní tejto dohody, sú chránené ako rovnaký druh informácií podľa vnútroštátneho právneho poriadku štátu dožadujúcej zmluvnej strany upravujúceho danú oblasť.

Článok 10

1. Na základe žiadosti colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany oznámi osobám, ktorých sa to týka a ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, všetky oznámenia, rozhodnutia, opatrenia a iné dokumenty vydané v štáte dožadujúcej zmluvnej strany týkajúce sa uplatňovania colných predpisov tejto zmluvnej strany.

2. Pomoc uvedená v odseku 1 sa netýka vyberania cla, daní, poplatkov, pokút a iných platieb v prospech štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán nie sú povinné poskytnúť pomoc v súlade s touto dohodou v prípade, ak by táto pomoc narušila verejný poriadok alebo iné zásadné záujmy svojich štátov alebo by spôsobila porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva.

2. Ak colný orgán štátu jednej zmluvnej strany, ktorý požiada o pomoc, nemôže vyhovieť žiadosti o pomoc rovnakého charakteru, ktorú by podal colný orgán štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. V takomto prípade dožiadaný colný orgán uváži, či vyhovie takejto žiadosti.

3. Každé odmietnutie poskytnúť pomoc musí byť odôvodnené.

Článok 12

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán sa zriekajú náhrady nákladov vynaložených na plnenie tejto dohody s výnimkou nákladov vzniknutých pri uplatňovaní článku 7.

2. Náklady na dopravu, ako aj príspevky expertom a svedkom podľa článku 7, znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 13

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán prijmú opatrenia, aby ich pracovníci poverení predchádzaním, preverovaním a postihovaním porušovania colných predpisov boli v osobnom a priamom styku na účel výmeny informácií.

2. Zoznam pracovníkov špeciálne určených na tento účel bude úradne oznámený colnej správe štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 14

1. Colné orgány štátov oboch zmluvných strán sa vzájomne dohodnú o spôsobe vykonávania tejto dohody.

2. Na tento účel je vytvorená zmiešaná komisia, ktorá je zložená z predstaviteľov colných orgánov štátov oboch zmluvných strán a ktorá je poverená prešetrovať a riešiť otázky súvisiace s uplatňovaním tejto dohody. Zmiešaná komisia sa zvoláva podľa potreby striedavo na území každého štátu. Nevyriešené spory na úrovni zmiešanej komisie sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 15

Táto dohoda sa bude uplatňovať na colných územiach Slovenskej republiky a Francúzskej republiky.

Článok 16

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršej nóty o tomto schválení, keď si obidve strany vzájomne písomne oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán však môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o jej vypovedaní.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Paríži 27. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za vládu
Francúzskej republiky:

Christian Sautter v. r.