Nariadenie vlády č. 389/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania

(v znení č. 721/2002 Z. z.)

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

389

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. novembra 2000

o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 83 ods. 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania a výsledkov verejného obstarávania (ďalej len „oznámenie“) vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a spôsob, ktorým môže obstarávateľ sprístupniť údaje zverejnené vo vestníku pomocou telekomunikačného zariadenia,1) najmä prostredníctvom siete internetu. Ďalej upravuje podrobnosti o zverejňovaní súťažných podkladov.

§ 2

(1) Vo vestníku sa zverejňujú iba údaje, ktorých zverejnenie ustanovuje zákon.

(2) Vydavateľom vestníka je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

(3) Podkladom na zverejnenie vo vestníku je prvopis oznámenia, ktorý obstarávateľ pošle doporučenou poštovou zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami1a) alebo doručí osobne. Ak obstarávateľ postupuje podľa § 44 ods. 4 zákona alebo § 49 ods. 2 zákona, prvopis oznámenia pošle faxom, elektronickými prostriedkami1a) alebo doručí osobne. Dátum odoslania prvopisu oznámenia preukazuje obstarávateľ. Za obsahovú správnosť podkladu na zverejnenie zodpovedá ten, kto ho na zverejnenie zaslal. Za súlad zverejnených údajov s poskytnutým podkladom zodpovedá úrad. Tlačové chyby sa vo vestníku odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.

(4) Úrad je oprávnený vykonávať redakčnú úpravu údajov, ktoré sa majú zverejniť vo vestníku, bez zmeny vecnej náplne a zmyslu zverejňovaných údajov alebo informácií.

(5) Úrad zabezpečí, aby každý záujemca mal možnosť obstarať si vestník za určenú cenu.

§ 3

(1) Obstarávateľ môže údaje uvedené v oznámení sprístupniť prostredníctvom telekomunikačného zariadenia najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia oznámenia vo vestníku v rovnakom znení, v akom bolo oznámenie zverejnené vo vestníku.

(2) Obstarávateľ môže údaje uvedené v súťažných podkladoch sprístupniť prostredníctvom telekomunikačného zariadenia najskôr 12 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v rovnakom znení, v akom budú poskytnuté uchádzačom.

(3) Sprístupnením údajov uvedených v súťažných podkladoch prostredníctvom telekomunikačného zariadenia sa nezrušuje povinnosť obstarávateľa poskytnúť súťažné podklady v písomnej forme a povinnosť uchádzača alebo záujemcu písomne si vyžiadať súťažné podklady od obstarávateľa.

§ 4

(1) Ak sa zistí rozdiel v obsahu medzi písomnou formou oznámenia zverejneného vo vestníku a oznámenia sprístupneného prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, rozhodujúca je písomná forma.

(2) Ak sa zistí rozdiel v obsahu medzi písomnou formou súťažných podkladov a súťažných podkladov sprístupnených prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, rozhodujúca je písomná forma.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

1a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.