Zákon č. 388/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

388

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z. a zákona č. 343/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 sa druhý bod dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) od 3,5 tony do 12 ton vrátane je 400 Sk,

d) nad 12 ton je 900 Sk.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.