Zákon č. 387/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodov 6 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002

OBSAH

387

ZÁKON

z 30. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo „štátnych“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „(§ 4)“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.

3. V § 2 ods. 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.

4. V § 2 ods. 2 sa slová „minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.

5. V § 2 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý schvaľuje minister.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.

8. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „štátnych ciest“ nahrádzajú slovami „ciest vo vlastníctve štátu“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou bodov 6 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.