Opatrenie č. 386/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 160/2000
Platnosť od 23.11.2000 do31.07.2001
Účinnosť od 01.12.2000 do31.07.2001
Zrušený 309/2001 Z. z.

OBSAH

386

OPATRENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 18. októbra 2000,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa suma „25 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“ a slová „a iné hnuteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk“ sa vypúšťajú.

2. V § 9 písmeno a) znie:

a) hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia, ktorých obstarávacia cena je vyššia než 100 000 Sk, a hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 2 tohto opatrenia,“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Pavol Kanis v. r.