Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 160/2000
Platnosť od 23.11.2000
Účinnosť od 08.09.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 35 ods. 1, § 44, § 50 ods. 4, § 52 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, a čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 91 a § 152 tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003 Novelou č. 670/2002 Z. z. sa výnimka z účinnosti me...