Oznámenie č. 384/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania

Čiastka 159/2000
Platnosť od 21.11.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom prijatia Asociačnou radou, t. j. 24. júla 2000.

384

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júla 2000 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania.

V súlade s článkom 3 rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom prijatia Asociačnou radou, t. j. 24. júla 2000.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY Č. 2/2000

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

z 24. júla 2000

o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania

Asociačná rada,

zohľadňujúc Dodatkový protokol k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej týkajúci sa účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva, najmä jeho články 1 a 2,1)

keď že

1. podľa článku 1 Dodatkového protokolu sa môže Slovenská republika zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch alebo na iných akciách Spoločenstva, hlavne v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania,

2. podľa článku 2 Dodatkového protokolu o podmienkach a dojednaniach účasti Slovenskej republiky na týchto aktivitách rozhodne Asociačná rada,

3. na základe Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/98 z 3. marca 1998 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej o prijatí podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, mládeže a vzdelávania2) Slovenská republika sa zúčastňovala na prvej etape programov Leonardo da Vinci3) a Socrates4) od 1. apríla 1998 a vyjadrila želanie zúčastňovať sa na druhej etape programov,

rozhodla takto:

Článok 1

Slovenská republika sa zúčastní na druhej etape programov Európskeho spoločenstva Leonardo da Vinci a Socrates stanovených Rozhodnutím Rady č. 382/1999/EC z 26. apríla 1999, zakladajúcim druhú etapu akčného programu Spoločenstva Leonardo da Vinci5) v oblasti odbornej prípravy, a Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/EC z 24. januára 2000, zakladajúcim druhú etapu akčného programu Spoločenstva Socrates6) v oblasti vzdelávania (ďalej len „Leonardo da Vinci II“ a „Socrates II“), na základe podmienok a dojednaní stanovených v prílohách I a II, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie platí počas trvania programov Leonardo da Vinci II a Socrates II, ktoré sa začínajú 1. januára 2000.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia Asociačnou radou.

Vyhotovené v Bruseli 24. júla 2000.

Za Asociačnú radu predseda:

Eduard Kukan v. r.

PRÍLOHA I

PODMIENKY A DOJEDNANIA ÚČASTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PROGRAMOCH LEONARDO DA VINCI II A SOCRATES II

1. Slovenská republika sa bude zúčastňovať na aktivitách programov Leonardo da Vinci II a Socrates II (ďalej len „programy“), ak toto rozhodnutie nestanovuje inak, v súlade s cieľmi, kritériami, postupmi a lehotami definovanými v Rozhodnutí Rady č. 382/1999/EC a v Rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/EC, ktoré zriaďujú tieto akčné programy Spoločenstva.

2. V súlade s ustanoveniami článkov 5 rozhodnutí o programoch Leonardo da Vinci II a Socrates II a s ustanoveniami prijatými Komisiou, ktoré sa týkajú zodpovednosti členských štátov a Komisie za Národné kancelárie programov Leonardo da Vinci a Socrates, Slovenská republika vytvorí vhodné štruktúry na koordinované riadenie realizácie aktivít programov na národnej úrovni a prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie adekvátneho financovania týchto kancelárií, ktoré budú na svoje aktivity dostávať programové granty. Slovenská republika podnikne všetky ostatné kroky potrebné na efektívne fungovanie programov na národnej úrovni.

3. Aby sa Slovenská republika mohla zúčastňovať na programoch, bude každoročne platiť príspevok do všeobecného rozpočtu Európskej únie spôsobmi uvedenými v prílohe II.

Ak to bude potrebné z dôvodu rozvoja programu alebo z dôvodu vývoja absorpčnej kapacity Slovenskej republiky, Asociačný výbor je oprávnený prispôsobiť výšku tohto príspevku, aby bolo možné vyhnúť sa rozpočtovej nevyváženosti pri realizácii programov.

4. Podmienky a dojednania na predkladanie, vyhodnocovanie a výber žiadostí oprávnených inštitúcií, organizácií a jednotlivcov zo Slovenskej republiky budú rovnaké, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú pri oprávnených inštitúciách, organizáciách a jednotlivcoch zo Spoločenstva.

Pri vymenovaní nezávislých expertov podľa príslušných článkov rozhodnutí zriaďujúcich programy, ktorých úlohou je asistovať pri hodnotení projektov, môže Komisia vziať do úvahy aj slovenských expertov.

5. V záujme zabezpečenia charakteru programov Spoločenstva, aby boli kvalifikované na finančnú podporu Spoločenstva, musia projekty a aktivity zahŕňať aspoň jedného partnera z jedného členského štátu Spoločenstva.

6. Čo sa týka aktivít týkajúcich sa mobility, uvedených v prílohe I bode 3 rozhodnutia o programe Leonardo da Vinci II a decentralizovaných akcií programu Socrates, ako aj finančnej podpory aktivít národných kancelárií, ktoré sa zriadili v súlade s bodom 2, na tieto účely budú pridelené finančné prostriedky Slovenskej republike na základe rozpisu jednotlivých položiek ročného rozpočtu programu, o ktorom sa rozhodne na úrovni Spoločenstva, a na základe príspevku Slovenskej republiky na daný program. Maximálna výška finančnej podpory aktivít národných kancelárií neprekročí 50 % rozpočtu na pracovné programy národných kancelárií.

7. Členské štáty Spoločenstva a Slovenská republika urobia všetko, čo je v ich silách, aby v rámci existujúcich ustanovení uľahčili voľný pohyb a pobyt študentov, učiteľov, účastníkov odbornej prípravy, učiteľov odbornej prípravy, administrátorov univerzít, mladých ľudí a ďalších oprávnených osôb pohybujúcich sa medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Spoločenstva na účely účasti na aktivitách, ktorých sa týka toto rozhodnutie.

8. Aktivity, ktorých sa týka toto rozhodnutie, budú vyňaté z povinností stanovených Slovenskou republikou, ako sú nepriame dane, clá, zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu tovarov a služieb, ktoré sa majú používať v rámci takýchto aktivít.

9. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Komisie Európskych spoločenstiev a Audítorského dvora Európskych spoločenstiev pri monitorovaní a hodnotení programov v súlade s rozhodnutiami týkajúcimi sa programov Leonardo da Vinci II a Socrates II (príslušné články 13 a 14), účasť Slovenskej republiky na týchto programoch sa bude sústavne monitorovať na partnerskej báze medzi Komisiou Európskych spoločenstiev a Slovenskou republikou. Slovenská republika predloží Komisii príslušné správy a bude sa zúčastňovať na ostatných špecifických aktivitách stanovených Spoločenstvom v tomto kontexte.

10. V súlade s finančnými predpismi Spoločenstva zmluvné dojednania uzavreté so subjektmi Slovenskej republiky alebo ich prostredníctvom zabezpečia kontroly a audity, ktoré vykoná Komisia a Audítorský dvor alebo nimi oprávnené inštitúcie. Pokiaľ ide o finančné audity, možno ich vykonať s cieľom kontroly príjmov a výdavkov takýchto subjektov týkajúcich sa zmluvných záväzkov voči Spoločenstvu. V duchu spolupráce a spoločného záujmu príslušné orgány Slovenskej republiky poskytnú akúkoľvek primeranú a realizovateľnú pomoc, ktorá môže byť potrebná alebo ktorá môže za daných okolností pomôcť pri výkone takýchto kontrol a auditov.

Ustanovenia o zodpovednosti členských štátov a Komisie za Národné kancelárie programov Leonardo da Vinci a Socrates, ktoré prijala Komisia, budú sa týkať vzťahov medzi Slovenskou republikou, Komisiou a slovenskými národnými kanceláriami. V prípade nezrovnalostí, nedbalosti alebo podvodu, z ktorých budú podozrivé slovenské národné kancelárie, budú slovenské orgány zodpovedať za opätovne nezískané finančné prostriedky.

11. Bez toho, aby boli dotknuté postupy, na ktoré sa odvoláva článok 7 rozhodnutia o programe Leonardo da Vinci II a článok 8 rozhodnutia o programe Socrates II, zástupcovia Slovenskej republiky sa budú zúčastňovať na práci výborov programov ako pozorovatelia pri bodoch, ktoré sa ich týkajú. Tieto výbory sa budú stretávať v neprítomnosti zástupcov Slovenskej republiky pri ostatných bodoch programu, ako aj v čase hlasovania.

12. Jazykom, ktorý sa bude používať pri kontaktoch s Komisiou, pokiaľ ide o postup pri žiadostiach, o zmluvy a správy, ktoré sa majú predkladať, a o ostatné administratívne dojednania týkajúce sa daných programov, bude jeden z úradných jazykov Spoločenstva.

13. Spoločenstvo a Slovenská republika môžu skončiť aktivity, ktoré vyplývajú z tohto rozhodnutia, kedykoľvek po uplynutí dvanásťmesačnej písomnej výpovede. Projekty a aktivity, ktoré prebiehajú v čase ukončenia, budú pokračovať až do ich dokončenia podľa podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

PRÍLOHA II

FINANČNÝ PRÍSPEVOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PROGRAMY LEONARDO DA VINCI II A SOCRATES II

1. Leonardo da Vinci

Výška finančného príspevku, ktorý bude platiť Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie za účasť na programe Leonardo da Vinci II, bude (v EUR):

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
2 068 000 2 126 000 2 268 000 2 369 000 2 469 000 2 597 000 2 697 000

2. Socrates

Výška finančného príspevku, ktorý bude platiť Slovenská republika do rozpočtu Európskej únie za účasť na programe Socrates II v roku 2000, bude 2 131 000 EUR.

O príspevku, ktorý bude Slovenská republika platiť v nasledujúcich rokoch programu, rozhodne Asociačná rada v priebehu roku 2000.

3. Slovenská republika bude hradiť uvedený príspevok čiastočne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a čiastočne z Národného programu PHARE pre Slovenskú republiku. Požadované prostriedky z fondov PHARE budú presunuté do Slovenskej republiky podľa samostatného Finančného memoranda, keďže podliehajú samostatnému postupu programu PHARE. Spolu s časťou, ktorá pochádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, budú tieto prostriedky tvoriť národný príspevok Slovenskej republiky, z ktorého sa budú poskytovať platby v závislosti od každoročných požiadaviek Komisie týkajúcich sa finančných prostriedkov.

4. Finančné prostriedky PHARE sa budú požadovať takto:

- ako príspevok na program Socrates II 1 456 700 EUR v roku 2000,

- ako príspevok na program Leonardo da Vinci II tieto ročné sumy (v EUR):

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
1 430 800 1 262 000 1 122 000 Suma bude špecifikovaná neskôr Suma bude špecifikovaná neskôr Suma bude špecifikovaná neskôr Suma bude špecifikovaná neskôr

Zostávajúca časť príspevku Slovenskej republiky sa bude hradiť zo slovenského štátneho rozpočtu.

5. Finančné predpisy týkajúce sa všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev1) budú platiť najmä v prípade riadenia príspevku Slovenskej republiky.

Cestovné náklady a náklady týkajúce sa diét, ktoré vzniknú zástupcom alebo expertom Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastňujú na práci výborov ako pozorovatelia, čo je uvedené v prílohe I bode 11, alebo na iných zasadnutiach, ktoré sa týkajú realizácie programov, bude hradiť Komisia na rovnakom základe a v súlade s postupmi, ktoré platia v súčasnom období pre mimovládnych expertov z členských štátov Európskej únie.

6. Po tom, ako toto rozhodnutie nadobudne platnosť, a na začiatku každého nasledujúceho roka pošle Komisia Slovenskej republike výzvu na zaplatenie finančných prostriedkov, ktoré sa rovnajú jej príspevku na každý z príslušných programov podľa tohto rozhodnutia.

Tento príspevok bude vyjadrený v euro a uhradený na bankový účet Komisie, vedený v EUR.

Slovenská republika bude platiť svoj príspevok v súlade s výzvou na zaplatenie finančných prostriedkov takto:

- do 1. mája časť financovanú z jej štátneho rozpočtu, ak je výzva na zaplatenie finančných prostriedkov zaslaná Komisiou pred 1. aprílom, alebo najneskôr do jedného mesiaca po zaslaní výzvy na zaplatenie finančných prostriedkov, ak je zaslaná neskôr,

- do 1. mája časť financovanú z PHARE, ak boli zodpovedajúce sumy do tohto termínu zaslané do Slovenskej republiky, alebo najneskôr do 30 dní po zaslaní týchto finančných prostriedkov do Slovenskej republiky.

Akékoľvek oneskorenie platby príspevku bude mať za následok povinnosť Slovenskej republiky platiť úroky z nesplatenej sumy od dátumu jej splatnosti. Úroková miera zodpovedá sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou v deň splatnosti na operácie uskutočňované v EUR, zvýšenej o 1,5 percentuálneho bodu.

Poznámky pod čiarou

1) OJ (Úradný vestník) L 115, 9. mája 1996, s. 43.

2) OJ (Úradný vestník) L 88, 24. marca 1998, s. 49.

3) OJ (Úradný vestník) L 340, 29. decembra 1994, s. 8.

4) OJ (Úradný vestník) L 87, 20. apríla 1995, s. 10, Rozhodnutie v znení Rozhodnutia č. 576/98/EC [OJ (Úradný vestník) L 77, 12. marca 1998, s. 1].

5) OJ (Úradný vestník) L 148, 11. mája 1999, s. 33.

6) OJ (Úradný vestník) L 28, 3. februára 2000, s. 1.

1)
OJ (Úradný vestník) L 356, 31. decembra 1977, s. 1, Finančnéĺ
nariadenie v znení nariadenia Ce, CECA, Eukaton č. 2673/1999 [OJ (Úradnýĺ
vestník) L 326, 18. decembra 1999, s. 1].