Oznámenie č. 382/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 157/2000
Platnosť od 18.11.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 9. októbra 2000.

382

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 1999 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 9. októbra 2000.

ROZHODNUTIE č. 1/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode
medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3
k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Lotyšskou republikou na druhej strane podpísanú v Rige 19. apríla 1996 a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 3 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že by bolo vhodné do 31. decembra 2000 zachovať systém plošných paušálnych sadzieb podľa článku 15 Protokolu 3 v súvislosti so zákazom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla,

vzhľadom na to, že by bolo primerané rozšíriť systém kumulácie takisto na výrobky pôvodné v Turecku,

vzhľadom na to, že je žiaduce zmeniť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu 3, aby sa uľahčila a zjednodušila administratívna práca,

ako aj vzhľadom na dôvod zohľadnenia zmien v spracovateľských postupoch a nedostatku určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor, zložený zo zástupcov zúčastnených strán,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článku 1 písmeno i) znie:

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v strane,“.

2. Článok 3 sa vypúšťa.

3. Článok 4 znie:

„Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, sa výrobky považujú za pôvodné v strane, ak tam boli získané, ak obsahujú materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)] alebo v Turecku v súlade s ustanoveniami opatrení Protokolu o pravidlách pôvodu medzi touto stranou a každou z týchto strán, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v strane len vtedy, ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých pôvodných materiálov v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu ani spracovaniu v strane, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.“.

4. Článok 12 znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v strane splnené po celý čas bez prerušenia, s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať, s výnimkou ustanovení článku 4, za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním ani spracovaním vykonaným mimo územia strany na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sa úplne získali v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie ani spracovanie vykonané mimo územia strany. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

5. V článku 15 ods. 6 sa slová „31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.

6. V článku 26 sa slová „C2/CP3“ nahrádzajú slovami „CN22/CN23“.

7. V prílohe I v poznámke 5.2 sa medzi slová „umelé chemické vlákna“ a „syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu“ vkladajú slová „elektricky vodivé vlákna,“.

8. V prílohe I v poznámke 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Koberec so slučkami ... spĺňajú hmotnostnú požiadavku“).

9. V prílohe II sa za pravidlo pre číslo HS 2202 vkladá text:

„Číslo HS (1) Názov tovaru (2) Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje charakter pôvodu (3) alebo (4)
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba z materiálov nezaradených do čísiel 2207 alebo 2208”.

10. V prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
  - Z vpichovanej plsti Výroba z1):
   - prírodných vlákien alebo
   - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
   - polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
   - polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
   - jutovú tkaninu, ktorá môže byť použitá ako podklad
  - Z inej plsti Výroba z1):
   - prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadame alebo
   - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
  - Ostatné Výroba z1):
   - priadze z kokosových alebo jutovýcha) vlákien,
   - syntetickej alebo umelej priadze,
   - prírodných vlákien, alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie,
   - jutovej tkaniny, ktorá môže byť použitá ako podklad”.

11. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované, ani spojované s inými materiálmi:
- Ploché sklené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII1) Výroba z nezarámovaných sklených platní (podložiek) čísla 7006
  - Ostatné Výroba z materiálov čísla 7001”.

12. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, pri ktorej: &nbsp
&nbsp &nbsp - všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle, ako je výrobok, a &nbsp
&nbsp &nbsp - hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu alebo výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo hliníkového odpadu a šrotu”. &nbsp

Článok 2

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót po tomto vnútroštátnom schválení.

Podpísaní splnomocnenci, oprávnení plne na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 2. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Kaspars Gerhards v. r.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

1) K špeciálnym podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky vyrobené zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku.

a) Použitie priadze z jutových vlákien je možné od 1. 7. 2000.

1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.