Oznámenie č. 381/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Panamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 156/2000
Platnosť od 17.11.2000

381

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Panamskej republiky zo 16. marca 2000 a z 28. septembra 2000 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Panamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Panamskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

(Panama, 17. októbra 1977, č. 27/1978 Zb.)

2. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky

(Panama, 17. apríla 1979, č. 72/1980 Zb.)

3. Základná dohoda o vedeckotechnickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

(Panama, 17. apríla 1979, č. 50/1980 Zb.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmluvných dokumentov uzavretých po 1. januári 1993.