Vyhláška č. 380/2000 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach a strelive

Čiastka 156/2000
Platnosť od 17.11.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2000 do31.12.2003
Zrušený 516/2003 Z. z.

380

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2000,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach a strelive

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 61 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje overovacie a kontrolné značky na označovanie zbraní a streliva a ich súčiastok, podmienky udeľovania overovacích značiek a kontrolných značiek a technický postup znehodnocovania zbraní a streliva.

§ 2

Označovanie zbraní a streliva a ich súčiastok

(1) Strelné zbrane a strelivo patriace do skupiny určených výrobkov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu1) sa označujú overovacími značkami a kontrolnými značkami Slovenskej republiky uvedenými v tomto predpise.

(2) Za rovnocenné s overovacou značkou Slovenskej republiky sa uznávajú aj aktuálne cudzozemské overovacie značky zbraní a streliva členských štátov Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní2) (ďalej len „komisia“), ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise.3) Platné sú aj značky, ktoré boli schválené v komisii, ale na označovanie sa používali len v určitom obmedzenom čase, napríklad značky už neexistujúcich štátov,4) značky štátov, ktoré skončili členstvo v komisii,5) ako aj staršie značky členských štátov komisie, ktoré boli nahradené novými.

§ 3

Podmienky udeľovania overovacích značiek a kontrolných značiek

(1) Podmienky udeľovania overovacích značiek a kontrolných značiek ručných palných zbraní a streliva do týchto zbraní sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise.1)

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uvádza na trh zbraň podliehajúcu kusovému overeniu a strelivo do tejto zbrane, zabezpečí ich overenie a označenie príslušnou značkou.

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla zbraň podliehajúcu kusovému overeniu, zabezpečí jej označenie, ak nie je označená príslušnou značkou.

§ 4

Technický postup znehodnocovania zbraní a streliva

(1) Znehodnotenie zbrane sa vykoná

a) vložením oceľovej zátky, ktorá má dĺžku polovice dĺžky nábojovej komory, do nábojovej komory a zvarením po celom čelnom obvode s nábojovou komorou,

b) znemožnením vzájomného pohybu a možnosti vzájomného oddelenia jednotlivých častí zbrane a mechanizmov, ktoré umožňujú streľbu; pri sklápacích zbraniach je prípustné oddelenie hlavní,

c) odstránením úderníka a zápalníka vrátane bicích pružín; zápalníkový otvor sa zaslepí zvarom,

d) pri revolveroch tak, že sa do každej nábojovej komory revolverového valca vloží oceľová zátka, ktorá má dĺžku aspoň polovice dĺžky nábojovej komory, a zvarením po celom čelnom obvode sa pevne spojí s nábojovou komorou; do zadnej časti hlavne sa vloží 20 mm dlhá oceľová zátka, ktorá sa zvarí po celom čelnom obvode s hlavňou,

e) vyvŕtaním diery do hlavne v mieste prechodu medzi nábojovou komorou a časťou vývrtu na vedenie strely kolmo cez jednu stenu; priemer diery sa musí rovnať 0,8 až 0,9 priemeru vývrtu.

(2) Úpravy zamerané na znehodnotenie zbrane treba vykonať tak, aby výrazne neutrpel celkový vzhľad zbrane.

(3) Znehodnocovanie streliva sa vykoná delaboráciou s následnou úpravou jednotlivých častí. Podstatou delaborácie je vzájomné oddelenie hlavných komponentov streliva.

(4) Delaborácia sa vykoná

a) oddelením strely od nábojnice na zariadení na to určenom, spĺňajúcom zásady bezpečnosti práce s predmetmi obsahujúcimi výbušniny, alebo

b) odstránením výmetovej náplne z nábojnice, alebo

c) odpálením alebo vylisovaním zápalky zo zápalkového lôžka nábojnice; vylisovanú zápalku možno nahradiť nefunkčnou maketou zápalky, alebo

d) vyvŕtaním diery, ktorej priemer sa rovná minimálne 1/3 kalibru náboja cez jednu stenu nábojnice, alebo

e) v prípade, ak strela obsahuje pyroelementy, ich zničením a skompletizovaním náboja za použitia makety vyrobenej podľa tvaru pôvodnej strely; strely neobsahujúce pyroelementy sa môžu použiť na spätné zostavenie nábojov; ak pri delaborácii dôjde k deformácii nábojnice, pred opätovnou kompletizáciou ju treba skalibrovať na pôvodný tvar.

(5) Zničenie výmetovej náplne, pyrotechnických zloží, prípadne ostatných častí náboja obsahujúcich pyroelementy sa musí vykonať podľa predpisov.6)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Dušan Podhorský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády č. 296/2000 Z. z.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní.

3) Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., príloha č. 2.

4) Československá republika, Nemecká demokratická republika.

5) Juhoslovanská zväzová republika.

6) § 15 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.