Oznámenie č. 378/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 155/2000
Platnosť od 16.11.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 28.08.2002
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. marca 1998 na základe článku 41 ods. 1. Dňa 23. apríla 2001 bolo v Tallinne prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody, ktoré sa pre...

378

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1996 bola v Taline podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť 13. marca 1998 na základe článku 41 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 437 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. januára 1997.

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ESTÓNSKOU REPUBLIKOU

PREAMBULA

Slovenská republika a Estónska republika (ďalej len „strany“),

pripomínajúc svoj úmysel aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie ako dôležitej dimenzie stability v Európe a vyjadrujúc svoju pripravenosť na spoluprácu pri hľadaní metód a spôsobov, ako tento proces posilniť,

znovu potvrdzujúc svoj pevný záväzok voči zásadám trhovej ekonomiky, ktorý vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte, a najmä zásadám obsiahnutým v Záverečnom dokumente Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté, že budú postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994,

pevne presvedčené, že táto dohoda bude podporovať posilnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a že prispeje k procesu integrácie v Európe,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie chápať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci ostatných medzinárodných dohôd a organizácií, najmä Svetovej obchodnej organizácie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany postupne vytvoria oblasť voľného obchodu pre takmer celý ich vzájomný obchod v súlade s ustanoveniami tejto dohody a podľa ustanovení článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a podľa Dohovoru o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním vzájomného obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami, a tak napomáhať v stranách rozvoj ekonomickej činnosti, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finančnej stability,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) prispievať odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky s pôvodom v stranách. Pojem „priemyselné výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky, ktoré sú zahrnuté do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“).

Článok 3

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové dovozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky dovozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 4

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 5

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové vývozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 6

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie dovozu ani opatrenie s rovnocenným účinkom.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na dovoz výrobkov s pôvodom v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie vývozu ani opatrenie s rovnocenným účinkom.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na vývoz výrobkov s pôvodom v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe II k tejto dohode.

Článok 8

Postup pri výmene informácií o návrhoch technických predpisov

1. Strany sa navzájom oboznámia v čo najkratšom čase a v súlade s ustanoveniami Prílohy III k tejto dohode s návrhmi technických predpisov a s návrhmi doplnkov k nim, ktoré hodlajú vydať.

2. Spoločný výbor rozhodne o dátume zavedenia ustanovení odseku 1.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 9

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky, ktoré sú zahrnuté do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému.

Článok 10

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové dovozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dovozné clá sa uplatnia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky dovozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 11

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 10 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 12

Základné clá

1. Základným clom pre každý výrobok, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, bude colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod používaná k 1. januáru 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, takéto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počnúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v zmysle odseku 2 sa budú upatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovení odseku 2.

Článok 13

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové vývozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky vývozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom.

Článok 14

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie dovozu ani opatrenie s rovnocenným účinkom.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na dovoz výrobkov s pôvodom v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 15

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Bez ujmy na koncesiách udelených podľa Protokolu 1 k tejto dohode ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušnej poľnohospodárskej politiky strán alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci tejto politiky vrátane uplatňovania príslušných ustanovení Dohody o poľnohospodárstve v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

2. Strany sa budú navzájom informovať o zmenách svojej príslušnej poľnohospodárskej politiky alebo o uplatnených opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky ich vzájomného poľnohospodárskeho obchodu poskytované touto dohodou. Strany na požiadanie uskutočnia okamžité konzultácie na preverenie situácie.

3. Ak sa prihliada na estónsku štruktúru colných sadzieb ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, kde sa na poľnohospodárske výrobky neuplatňujú žiadne clá, v prípade, že sa zavedie nový colný režim na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, Estónska republika zrušením ustanovení článku 10 tejto dohody a uskutočňovaním svojej poľnohospodárskej politiky môže zaviesť dovozné clá na obmedzený počet poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike.

4. Dovozné clá môže Estónska republika zaviesť počas prvých dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a po konzultáciách v Spoločnom výbore. V prípade potreby možno obdobie dvoch rokov predĺžiť o jeden rok rozhodnutím Spoločného výboru. Tieto opatrenia sa uplatnia na obdobie nepresahujúce tri roky.

5. Vo všetkých týchto prípadoch Estónska republika zaručí vhodné rozpätie preferencií pre výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, poskytnutím zaobchádzania s nimi nie menej výhodného, ako poskyt-la Slovenská republika pre výrobky, ktoré majú pôvod v Estónskej republike.

Článok 16

Špeciálne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä článku 29, ak v prípade určitej citlivosti poľnohospodárskych trhov dovoz výrobkov s pôvodom v stranách, ktoré sú predmetom koncesií udelených podľa tejto dohody, spôsobí vážne narušenie trhu druhej strany, dotknutá strana okamžite začne konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Pred dosiahnutím takéhoto riešenia príslušná strana môže prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

Článok 17

Veterinárne, zdravotné a fytosanitárne opatrenia

1. Opatrenia týkajúce sa veterinárnej a fytosanitárnej kontroly sa zladia s legislatívou Európskej únie a medzi stranami.

2. Veterinárno-sanitárne opatrenia a výkon veterinárnych služieb budú v súlade s kódexom Office International des Epizoodies a ďalšími medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

3. Strany sa zaväzujú, že nebudú zavádzať diskriminačné opatrenia, ktoré by limitovali pohyb informácií, zvierat, rastlín alebo produktov.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 2 k tejto dohode ustanovuje pravidlá pôvodu a príslušné metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení Protokolu 2 k tejto dohode a článkov 3 až 7, 10 až 14, 19 a 30 tejto dohody a aby čo možno najviac obmedzili formality uvaľované na obchod a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia všetkých problémov, ktoré by mohli vzniknúť z uplatňovania týchto ustanovení.

3. Vzájomná spolupráca v colných záležitostiach medzi colnými orgánmi sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Protokolu 3 k tejto dohode.

Článok 19

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami majúcimi pôvod v stranách.

2. Vývozcovia výrobkov vyvážaných na územie jednej zo strán nesmú mať výhody z vrátenia vnútornej dane prevyšujúcej sumu priameho alebo nepriameho zdanenia na ne uvaleného.

Článok 20

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a ľudského života, života zvierat a rastlín; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel platných pre zlato alebo striebro alebo na zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 21

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré pokladá za potrebné na

a) zabránenie úniku informácií, ktorý je v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky

i) vzťahujúcich sa na obchod so zbraňami, strelivom a vojenským materiálom za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže vzhľadom na výrobky, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, a na taký obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) vzťahujúcich sa na nešírenie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní a iných jadrových výbušných zariadení, alebo

iii) prijatých v čase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 22

Štátne monopoly

1. Strany postupne prispôsobia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že od 1. júla 1999 nebude existovať medzi štátnymi príslušníkmi strán žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar nakupuje a predáva.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky osoby, prostredníctvom ktorých príslušné orgány strán v skutočnosti alebo podľa zákona, priamo alebo nepriamo riadia, určujú alebo podstatne ovplyvňujú dovoz alebo vývoz medzi stranami. Tieto ustanovenia sa rovnako vzťahujú na monopoly, na ktoré strana previedla právomoc iných osôb.

Článok 23

Platby

1. Platby vo voľne zameniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevod týchto platieb na územie strany tejto dohody, kde sídli veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany neprijmú žiadne devízové ani administratívne obmedzenia na poskytovanie, splácanie alebo prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov v obchode s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 všetky opatrenia týkajúce sa bežných platieb spojených s pohybom tovaru sa budú vykonávať podľa podmienok ustanovených v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 24

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikania

1. S riadnym plnením tejto dohody sú v rozpore tieto skutočnosti, ak môžu ovplyvniť obchod medzi stranami:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a spoločný postup podnikateľských subjektov, ktorých cieľom alebo účelom je zabraňovanie, obmedzovanie alebo narúšanie súťaže,

b) zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a takých, ktorým strany udelia mimoriadne alebo výlučné práva. Podnikateľské subjekty poverené prevádzkou služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo služieb, ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho príjmy, podliehajú ustanoveniam odseku 1, ak ich uplatňovanie v skutočnosti alebo podľa zákona neprekáža pri výkone príslušných verejných úloh, ktorými sú poverené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a postupy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie národného trhu.

4. Ak strana považuje daný postup za nezlučiteľný s odsekmi 1 až 3 a ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu, môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 33.

Článok 25

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá stranou tejto dohody alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší súťaž uprednostňovaním určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, ak by ovplyvnila obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže Spoločný výbor prijať kritériá, na ktorých základe budú posúdené postupy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, ako aj pravidlá na ich zavedenie.

4. Strany zabezpečia prehľadnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného vzájomným predkladaním ročných správ o celkovej výške a rozdelení poskytnutej pomoci a poskytnutím informácií o programoch pomoci a o konkrétnych prípadoch štátnej pomoci, ak o to požiada druhá strana.

5. Ak sa strana domnieva, že príslušný postup vrátane postupu v poľnohospodárstve

- je nezlučiteľný s podmienkami odseku 1 a nie je primerane riešený podľa pravidiel uvedených v odseku 3 alebo

- ak takéto pravidlá neexistujú a ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 33. Takéto opatrenia možno prijať len v súlade s postupom alebo za podmienok stanovených Svetovou obchodnou organizáciou a všetkými ostatnými dokumentmi dohodnutými pod jej záštitou, ktoré sú platné medzi stranami.

Článok 26

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vypracujú príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr k 1. januáru 1999 prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch verejného obstarávania v zmysle ustanovení Dohody o verejnom obstarávaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov podľa tohto článku a môže odporučiť praktické metódy realizovania ustanovení odseku 2 tak, aby zabezpečil voľný prístup, prehľadnosť a úplnú rovnováhu práv a záväzkov.

4. Počas skúmania uvedeného v odseku 3 Spoločný výbor môže zvážiť, najmä vzhľadom na vývoj v tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia rozsahu a/alebo stupňa otvorenia trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú snažiť o prístup k príslušným dohodám uzavretým pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 27

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany poskytnú a zabezpečia ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytnutie a uplatňovanie takýchto práv. Ochrana sa bude postupne zdokonaľovať a pred 1. januárom 1999 dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd uvedených v Prílohe IV k tejto dohode.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv vrátane počítačových programov a databáz a príbuzných práv, ochranných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa usporiadajú odborné konzultácie o týchto otázkach, najmä o činnostiach súvisiacich so súčasnými alebo s budúcimi medzinárodnými dohovormi o zladení, vykonávaní a presadzovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Svetová obchodná organizácia, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s každou treťou krajinou v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 28

Dumping

Ak strana zistí, že sa v zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 uplatňuje dumping v obchodných vzťahoch podliehajúcich tejto dohode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

Článok 29

Všeobecné ochranné opatrenia

V prípade, že sa dováža akýkoľvek výrobok v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí

a) vážne ohrozenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne problémy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie obchodnej situácie regiónu,

príslušná strana môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

Článok 30

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek strana môže prijať mimoriadne opatrenia krátkodobého charakteru, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať len novorozvíjaných priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, v ktorých sa uskutočňuje reštrukturalizácia alebo ktoré majú značné ťažkosti, najmä tam, kde tieto ťažkosti vyvolávajú závažné sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené týmito opatreniami, nesmú presahovať 25 % ad valorem a vytvoria preferenčný prvok v colnej sadzbe na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie v priebehu posledného roka, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje, prekročiť 15 % z celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany v zmysle definície kapitoly I.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať v období nepresahujúcom tri roky. Ich uplatňovanie sa skončí najneskôr k 1. januáru 2001.

5. Takéto opatrenia nemožno zaviesť vo vzťahu k výrobku po uplynutí viac než dvoch rokov od zrušenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnocenným účinkom na tento výrobok.

6. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie druhej strany sa v Spoločnom výbore uskutočnia konzultácie o tých opatreniach a odvetviach, na ktoré sa vzťahujú, a to skôr, než sa začnú uplatňovať. Pri prijímaní takýchto opatrení dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh zabezpečí postupné odstraňovanie týchto ciel, počnúc najneskôr rok od ich zavedenia. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 31

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení článkov 5 a 7 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva kvantitatívne vývozné obmedzenia na príslušný výrobok, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky s rovnocenným účinkom, alebo

b) vážnemu nedostatku výrobku potrebného pre vyvážajúcu stranu alebo k hrozbe takéhoto nedostatku,

a tam, kde uvedené situácie vyvolávajú alebo môžu vyvolať závažné problémy pre vyvážajúcu stranu, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

Článok 32

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všetky všeobecné alebo konkrétne opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Budú sa snažiť o to, aby sa ciele vytýčené touto dohodou dosiahli.

2. Ak strana uváži, že druhá strana nesplnila záväzok v zmysle tejto dohody, potom dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

Článok 33

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Pred začatím procesu uplatňovania ochranných opatrení uvedených v nasledujúcich odsekoch tohto článku strany sa budú usilovať vyriešiť všetky vzájomné rozpory priamymi konzultáciami.

2. Ak strana podrobuje dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 29, administratívnemu konaniu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o trende obchodných tokov, musí o tom informovať druhú stranu.

3. Bez dotknutia odseku 7 strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, okamžite o tom upovedomí druhú stranu a predloží všetky príslušné informácie. Medzi stranami sa bezodkladne uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore s úmyslom nájsť riešenie.

4. a) Pokiaľ ide o články 28, 29 a 31, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak takéto rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od predloženia záležitosti Spoločnému výboru, dotknutá strana môže prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 32, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa prvého oznámenia druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 24 a 25, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek spoluprácu potrebnú na preskúmanie prípadu a v jednotlivých prípadoch odstráni postup, proti ktorému boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neodstráni postup, proti ktorému bola vznesená námietka, v termíne stanovenom Spoločným výborom alebo ak Spoločný výbor nedosiahne dohodu do 30 dní od predloženia tejto záležitosti výboru, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia na riešenie problémov vyplývajúcich z príslušného postupu.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneď oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na najnevyhnutnejšiu mieru v záujme nápravy situácie, ktorá bola dôvodom ich použitia, a nebudú presahovať škodu spôsobenú príslušným postupom alebo ťažkosťami. Prednosť dostanú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia uplatňovanie tejto dohody.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s úmyslom dosiahnuť ich zmiernenie alebo zrušenie, ak netrvajú podmienky na ich ďalšie zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce bezodkladné kroky neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, dotknutá strana môže v prípade článkov 28, 29 a 31 naďalej uplatňovať dočasné opatrenia nevyhnutné na nápravu situácie. Opatrenia sa bezodkladne oznámia a strany začnú čo možno najskôr konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 34

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú snažiť, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení súvisiacich s dovozom na účely platobnej bilancie.

2. Ak má jedna zo strán ťažkosti s platobnou bilanciou alebo jej bezprostredne hrozia, dotknutá strana môže v zmysle príslušných ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať prechodný charakter a ktoré nesmú presahovať nevyhnutnú mieru potrebnú na nápravu situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky v platobnej bilancii, a odstránia sa, keď okolnosti už nebudú vyžadovať ich zachovanie. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o ich zavedení, a keď to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 35

Vývojová doložka

1. Ak strana zváži, že by bolo užitočné v záujme hospodárstva strán rozvíjať a prehlbovať vzťahy zavedené touto dohodou ich rozšírením na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane žiadosť so zdôvodnením. Strany môžu dať Spoločnému výboru pokyn, aby preskúmal žiadosť a v prípade potreby vypracoval odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý bude tvoriť zástupca vymenovaný vládou Slovenskej republiky na jednej strane a zástupca vymenovaný vládou Estónskej republiky na druhej strane.

2. Spoločný výbor bude dohliadať a riadiť vykonávanie tejto dohody.

3. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore. Spoločný výbor bude sledovať možnosti ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch ustanovených touto dohodou. V ostatných záležitostiach môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 37

Postupy Spoločného výboru

1. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody bude Spoločný výbor zasadať vždy, keď to budú vyžadovať okolnosti, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadania.

2. Spoločný výbor bude konať na základe spoločnej dohody.

3. Ak zástupca strany v Spoločnom výbore prijal s výhradou rozhodnutie podliehajúce splneniu vnútroštátnych právnych predpisov, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom oznámenia odvolania výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadaní a o vymenovaní predsedu a jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré považuje za nevyhnutné na plnenie svojich povinností.

Článok 38

Obchodné vzťahy podliehajúce tejto dohode a iným dohodám

1. Táto dohoda sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou.

2. Táto dohoda nebráni existencii alebo zriaďovaniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd o pohraničnom obchode, ak negatívne neovplyvňujú obchodný režim, a najmä ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru upravené touto dohodou.

Článok 39

Prílohy a protokoly

1. Prílohy I až IV k tejto dohode a Protokoly 1 až 3 k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene príloh a protokolov. V tomto prípade zmeny nadobudnú platnosť dňom doručenia diplomatickej nóty potvrdzujúcej ich schválenie vládou príslušnej strany.

Článok 40

Zmeny

Zmeny tejto dohody okrem zmien uvedených v článku 39 ods. 2 nadobudnú platnosť dňom doručenia diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že boli splnené všetky podmienky na nadobudnutie platnosti zmien ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo strán.

Článok 41

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

2. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

3. Ak dohoda nenadobudne platnosť do 1. júla 1996, budú strany túto dohodu predbežne vykonávať od 1. júla 1996.

Článok 42

Platnosť a vypovedanie

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zo strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí prvý deň siedmeho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Talline 28. mája 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Juraj Schenk v. r.

Za Estónsku republiku:

Siim Kallas v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Strany budú pokračovať vo svojom úsilí o ďalšiu liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci príslušných poľnohospodárskych politík a medzinárodných záväzkov.

2. Najneskôr v druhej polovici roku 1997 strany preveria možnosti vzájomného poskytnutia ďalších koncesií s úsilím o úplnú liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi stranami.

3. Diagonálna kumulácia ustanovená v článku 4 Protokolu 2 k tejto dohode sa uplatní za podmienky, že krajiny uvedené v tomto článku majú uzavretú dohodu o voľnom obchode alebo dohodu o colnej únii, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu, s obidvoma stranami. Na krajiny, ktoré nespĺňajú tieto podmienky ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, článok 4 sa vzťahuje odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode alebo dohody o colnej únii, alebo zmeny takejto dohody, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu, medzi touto krajinou a stranami.

4. Každý odkaz na článok 4 Protokolu 2 k tejto dohode sa bude uplatňovať v súlade s týmto Záznamom o porozumení.

5. Zákaz vrátenia ciel alebo výnimky zo zákazu ustanovené v článku 15 Protokolu 2 k tejto dohode budú dočasne pozastavené, ak sa nebudú uplatňovať v rámci diagonálnej kumulácie medzi obidvoma stranami a Európskou úniou. Každá strana môže rozhodnúť o čiastočnom uplatňovaní uvedeného článku v súlade s možnými podmienkami jeho čiastočného uplatňovania s Európskou úniou.

Příloha 01

Príloha I
(k článku 6 ods. 2)

Slovenská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2001 množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom pri ďalej uvedených výrobkoch s pôvodom v Estónskej republike:

HS kód Opis výrobkov
2701 - Uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie
4707 - Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky
8418 - Chladničky, mrazničky a iné chladiace alebo mraziace zariadenia1)

Příloha 02

Príloha II
(k článku 7 ods. 2)

1. Slovenská republika zruší od 1. januára 1997 opatrenia s rovnocenným účinkom ako množstvové obmedzenia vývozu pri týchto výrobkoch:

HS kód

2505

2517 10

2517 10 10

2517 10 10 10

2517 10 10 90

2517 10 20

2517 10 20 10

2517 10 20 90

2517 10 80

2523 29 00

2523 90 10

2523 90 90

2620 20 00

7802 00

2620 30 00

7404 00

2620 40 00

7602 00

2701

2702

2704 00

2716 00 00

3102 10

3102 40

4102

4103 90 00

4403 20 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 10

4403 99 20

4403 99 30

4403 49 70

ex 4403 49 90

4403 99 50

4403 99 99

4407 10 10 10

4407 10 30 10

4407 10 50 10

4407 10 71 10

4407 10 79 10

4407 10 91 10

4407 10 93 10

4407 10 99 10

ex 4407 29 10

4407 29 20

ex 4407 29 50

4407 29 70

4407 29 83

4407 29 85

4407 29 99

4407 91

4407 92

4407 99

4702 00 00

4703 21 00

4703 29 00

7102

7106

7108

7201

7204

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

7301

7302

7304

7305

7306

2. Automatické licencie uvedené v odseku 1 sú zavedené na monitorovanie vývozu. Slovenská republika nebude používať množstvové obmedzenia vývozu do Estónskej republiky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Slovenská strana bude pravidelne informovať Spoločný výbor, či sú stále oprávnené podmienky na využívanie opatrení s rovnocenným účinkom ako množstvové obmedzenia vývozu.

Příloha 03

Príloha III
(k článku 8 ods. 1)

POSTUP PRI NOTIFIKOVANÍ NÁVRHOV TECHNICKÝCH PREDPISOV

Článok 1

Na účely tohto postupu platia tieto definície:

a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje charakteristiku požadovanú od výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok, pokiaľ ide o terminológiu, symboly, testovanie a testovacie metódy, balenie, označenie a etiketovanie,

b) „technické normy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné de iure alebo de facto pri obchodovaní alebo používaní stranou alebo v jej väčšej časti, okrem tých, ktoré sú stanovené miestnymi úradmi,

c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení formulovaných s cieľom ich vyhlásenia alebo konečného uzákonenia ako technického predpisu, text, ktorý je v štádiu prípravy, v ktorom ešte vždy možno uskutočňovať podstatné zmeny,

d) „výrobok“ – všetky tovary zahrnuté do tejto dohody.

Článok 2

1. Notifikácia bude

a) obsahovať úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo vo výťahu v anglickom jazyku,

b) uvádzať, či návrh technického predpisu je identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka, alebo či sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takýchto špecifikácií odchyľuje; ak dôjde k odchýlke od takýchto špecifikácií, uvedie sa dôvod tejto odchýlky,

c) uvádzať názov a sídlo štátneho orgánu kompetentného na poskytnutie ďalšej informácie o predpise,

d) obsahovať uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.

2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, stačí odkaz na príslušnú normu.

Článok 3

Každá strana môže žiadať ďalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto postupom.

Článok 4

1. Strana môže uplatniť pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.

2. Strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach (Enquiry Points).

Článok 5

Časový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace odo dňa, keď strana dostane text návrhu predpisu. Počas tohto obdobia sa návrh technického predpisu nesmie prijať.

Článok 6

Dodatočná notifikácia uvedie, do akej miery bolo možné vziať do úvahy akékoľvek pripomienky strany, akékoľvek zásadné zmeny uskutočňované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto predpisu.

Článok 7

Obdobie troch mesiacov, keď sa predpis nesmie prijať, sa však neuplatní, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľstva, ochrany zdravia a života zvierat a rastlín musia príslušné úrady pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase, aby ich, pokiaľ je to možné, vyhlásili alebo zaviedli okamžite bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť opatrenia, budú oznámené.

Článok 8

Strany budú v rámci tejto dohody uskutočňovať pravidelné konzultácie, aby zabezpečili uspokojivé vykonávanie postupu pri notifikácii návrhov technických predpisov.

Příloha 04

Príloha IV
(k článku 27 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Mnohostranné dohody podľa článku 27 ods. 1 sú tieto:

- Parížsky dohovor z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967),

- Bernský dohovor z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

- Medzinárodný dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímsky dohovor),

- Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973,

- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid 1989),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, doplnená v roku 1979 a modifikovaná v roku 1984).

Příloha 05

PROTOKOL 1
(k článku 10 ods. 2)

UPLATŇOVANIE CIEL A VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ESTÓNSKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Estónskej republike a sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Pri dovozných clách uplatňovaných v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Estónskej republike a sú uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu, sa bude uplatňovať MFN sadzba.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Estónskej republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu a priložené k tomuto rozhodnutiu budú predmetom tu uvedených koncesií.

4. Dovozné clá uplatňované v Estónskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5. Colné sadzby vzťahujúce sa na tento protokol zahŕňajú ad valorem aj špecifické clá a špecifické poplatky za výrobky.

Příloha 06

Príloha A k Protokolu 1

HS kódy

010111

010119

010120

010210

010310

010410

010420

010600

020500

020610

020621

020622

020629

020630

020641

020649

020680

020690

020810

020820

020890

02109021

030110

030191

030192

030193

030199

030211

030212

030219

030221

030222

030223

030229

030231

030232

030233

030239

030240

030250

030261

030262

030263

030264

030265

030266

030269

030270

030310

030321

030322

030329

030331

030332

030333

030339

030341

030342

030343

030349

030350

030360

030371

030372

030373

030374

030375

030376

030377

030378

030379

030380

030410

030420

030490

030510

030520

030530

030541

030542

030549

030551

030559

030561

030562

030563

030569

030611

030612

030613

030614

030619

030621

030622

030623

030624

030629

030710

030721

030729

030731

030739

030741

030749

030751

030759

030760

030791

030799

050100

050210

050290

050300

050400

050510

050590

050610

050690

050710

050790

050800

050900

051000

051110

051191

051199

060110

060120

060210

060220

060230

060240

060290

06031015

06031055

060390

060410

060491

060499

070110

07019051

07020015

07020020

07020025

07020045

07020050

07041005

07041080

07051105

07051180

07069011

07070010

07070015

07070020

07070035

07070040

070910

070930

070940

07095130

07095150

07095190

070952

07096091

07096095

07099020

07099031

07099039

07099040

07099050

07099071

07099073

07099075

07099077

07099079

07108010

07108061

07108069

07108080

07108085

071110

071120

071130

071140

071190

071230

071290

071310

071320

071331

071332

071333

071339

071340

071350

071390

071410

071420

071490

080111

080119

080121

080122

080131

080132

080211

080212

080221

080222

080231

080232

080240

080250

080290

080300

080410

080420

080430

080440

080450

080510

080520

080530

080540

080590

080620

080720

080820

08101005

08101080

081040

081050

081090

081210

081220

081290

081310

081320

081330

081340

081350

081400

090111

090112

090121

090122

090190

090210

090220

090230

090240

090300

090411

090412

090420

090500

090610

090620

090700

090810

090820

090830

090910

090920

090950

091010

091020

091030

091040

091050

091091

091099

100110

100510

100610

100620

100630

100640

100700

100810

100820

100830

100890

110230

110314

110610

110620

110630

110710

110720

120100

120210

120220

120300

120400

12050010

12060010

120710

120720

120730

120740

120750

120760

120792

120799

120810

120890

120911

120919

120921

120922

120923

120924

120925

120926

120929

120930

120991

120999

121110

121120

121190

121210

121220

121230

121292

121299

121300

121410

121490

130110

130120

130190

130211

130212

130213

130214

130219

130220

130231

130232

130239

140110

140120

140190

140210

140290

140310

140390

140410

140420

140490

150300

150410

150420

150430

150510

150590

150600

150710

150790

150810

150890

150910

150990

151000

151110

151190

151221

151229

151311

151319

151321

151329

151511

151519

151521

151529

151530

151540

151550

151560

151590

151800

152000

152110

152190

152200

160300

160411

160412

160413

160414

160415

160416

160419

160420

160430

160510

160520

160530

160540

160590

170220

170410

170490

180100

180200

180310

180320

180400

180500

180610

180620

180631

180632

180690

190240

190300

19041030

19042095

190530

190540

190590

20019010

20019040

20019060

200310

200320

200570

20059030

20059050

20060010

200791

200811

200819

200820

200830

200911

200919

200920

200930

200940

20098032

20098083

20098095

20099041

20099049

20099071

20099073

20099079

210111

210112

210120

210210

210220

210230

210310

210320

210330

210390

220110

220190

230110

230120

230210

230220

230230

230240

230250

230310

230320

230330

230400

230500

230610

230620

230630

230640

230650

230660

230670

230690

230700

230810

230890

230910

230990

Příloha 07

Príloha B k Protokolu 1

HS kód

010290

010391

010392

010511

010512

010519

010592

010593

010599

020110

020120

020130

020210

020220

020230

020311

020312

020319

020321

020322

020329

020410

020421

020422

020423

020430

020441

020442

020443

020450

020711

020712

020713

020714

020724

020725

020726

020727

020732

020733

020734

020735

020736

020900

021011

021012

021019

021020

02109010

02109011

02109019

02109029

02109031

02109039

02109041

02109049

02109060

02109071

02109079

02109080

02109090

040110

040120

040130

040210

040221

040229

040291

040299

040310

040390

040410

040490

040510

040520

040590

040610

040620

040630

040640

040690

040700

040811

040819

040891

040899

040900

041000

06031011

06031013

06031021

06031025

06031029

06031051

06031053

06031061

06031065

06031069

07019010

07019059

07019090

07020030

0702003510

0702003590

0702004010

0702004090

070310

070320

070390

0704101010

0704101020

0704101090

070420

070490

07051110

070519

070521

070529

070610

07069005

07069017

07069030

07069090

07070025

07070030

0707009010

0707009090

070810

070820

070890

070920

07095110

0709601010

0709601090

07096099

070970

07099010

07099060

07099090

071010

071021

071022

071029

071030

071040

07108051

07108059

07108070

07108095

071090

071220

080610

080711

080719

080810

080910

080920

080930

080940

08101010

081020

081030

081110

081120

081190

090930

090940

100190

100200

100300

100400

100590

110100

110210

110220

110290

110311

110312

110313

110319

110321

110329

110411

110412

110419

110421

110422

110423

110429

110430

110510

110520

110811

110812

110813

110814

110819

110820

110900

12050090

12060091

12060099

120791

121010

121020

121291

150100

150200

151211

151219

151410

151490

151610

151620

151710

151790

160100

160210

160220

160231

160232

160239

160241

160242

160249

160250

160290

170111

170112

170191

170199

170211

170219

170230

170240

170250

170260

170290

170310

170390

190110

190120

190190

190211

190219

190220

190230

19041010

19041090

19042010

19042091

19042099

190490

190510

190520

200110

200120

20019020

20019030

20019050

20019065

20019070

20019075

20019085

20019091

20019096

200210

200290

200410

200490

200510

200520

200540

200551

200559

200560

200580

20059010

20059060

20059070

20059075

20059080

20060031

20060035

20060038

20060091

20060099

200710

200799

200840

200850

200860

200870

200880

200891

200892

200899

200950

200960

200970

20098011

20098019

20098033

20098035

20098036

20098038

20098050

20098061

20098063

20098069

20098071

20098073

20098079

20098084

20098086

20098088

20098089

20098096

20098097

20098099

20099011

20099019

20099021

20099029

20099031

20099039

20099051

20099059

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

210130

210410

210420

210500

210610

210690

220210

220290

220300

220410

220421

220429

220430

220510

220590

220600

220710

220720

220820

220840

220850

220860

220870

220890

220900

240110

240120

240130

240210

240220

240290

240310

240391

240399

Príloha C k Protokolu 1

HS KódOpisKvótaColná tarifa
040210, 040221, 040229Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla200 t0%
04061020, 040690Syry a tvaroh350 t0%
081190Ostatné mrazené ovocie a orechy50 t0%
160100, 16022090, 160231, 160232, 160250Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov a ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv200 t0%
160241, 160242, 160249Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv zo svíň100 t0%
190190Sladový výťažok a ostatné200 t0%
190520Medovník100 t0%
200980Šťava z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny70 t0%
2105Zmrzlina100 t15 %
210690 ex 21069030 to 21069059Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, bez ochutených alebo farbených cukrových sirupov200 t0%
220210Vody obsahujúce cukor alebo sladidla50 t0%
220300Pivo zo sladu100 t0%
220860Vodka100 t25%

Příloha 08

PROTOKOL 2
(k článku 18 ods. 1)

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície

HLAVA II DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 Všeobecné požiadavky

Článok 3 Dvojstranná kumulácia pôvodu

Článok 4 Diagonálna kumulácia pôvodu

Článok 5 Úplne získané výrobky

Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8 Určujúca jednotka

Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje

Článok 10 Súpravy

Článok 11 Neutrálne prvky

HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 Územný princíp

Článok 13 Priama doprava

Článok 14 Výstavy

HLAVA IV VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 Všeobecné požiadavky

Článok 17 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu
o pôvode

Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

Článok 22 Schválený vývozca

Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 25 Dovoz po častiach

Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 27 Podporné dokumenty

Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30 Sumy vyjadrené v ECU

HLAVA VI DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31 Vzájomná spolupráca

Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33 Riešenie sporov

Článok 34 Sankcie

Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36 Colný podvýbor

Článok 37 Prílohy

Článok 38 Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zostavovania alebo špeciálnych postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, časti, súčasti a pod., ktoré sa používajú pri výrobe výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály aj výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnom hodnotení),

f) „cena ex-works“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane,

h) „hodnotou pôvodných materiálov“ sa rozumie hodnota týchto materiálov určená podľa písmena g) mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v zmluvnej strane.

j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej len „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“),

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela jeden vývozca jednému príjemcovi alebo sú uvedené na jednom dopravnom doklade vzťahujúcom sa na ich dopravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené na jednej faktúre,

m) „územie“ zahŕňa teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné v strane pokladajú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v tejto strane v zmysle článku 5 tohto protokolu,

b) výrobky získané v tejto strane, obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto strane v zmysle článku 6 tohto protokolu.

Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky sa považujú za pôvodné v strane, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)] alebo v Turecku v súlade s ustanoveniami opatrení protokolu o pravidlách pôvodu medzi touto stranou a každou z týchto strán, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v strane, len ak tam pridaná hodnota je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, v ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu ani spracovaniu v strane, zachovajú si pôvod, ak sa vyvezú do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo morského dna,

b) rastlinné výrobky v nej zberané,

c) živé zvieratá v nej narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva ho využívať,

k) tovary v nej vyrábané výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmami „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedenými v odseku 1 písm. f) a g) sa rozumejú iba plavidlá:

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany,

c) z ktorých najmenej 50 % vlastnia štátni príslušníci tejto strany alebo spoločnosti s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátní príslušníci tejto strany, a navyše v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 % štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v Prílohe II. Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získa štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri výrobe medziproduktu sa neberú do úvahy.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť pri výrobe výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku ex-works,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II sa neprekročilo uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. S výnimkou ustanovenia odseku 2 sa za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6 považujú tieto operácie:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie, odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie, glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovanie do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v zmluvných stranách sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na účely tohto protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na zaradenie do nomenklatúry Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jedného čísla, celok tvorí určujúcu jednotku,

b) ak zásielka pozostáva z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu brať každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom i obal, potom je zahrnutý do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované podľa všeobecného pravidla 3 Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, celok sa považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny ex-works súpravy.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, netreba určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v strane splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať okrem ustanovení článku 4 za nepôvodný, ak colným orgánom nemožno uspokojivo preukázať, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním ani spracovaním vykonaným mimo územia strany na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) možno colným orgánom uspokojivo preukázať, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie ani na spracovanie vykonané mimo územia strany. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené touto dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územie krajín uvedených v článku 4. Výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takom území, ak zostali pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi neboli uskutočňované iné operácie, ako je vykladanie, opätovné nakladanie, alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územie, ako je územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej strany treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného dopravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a preloženia tovaru a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa tovar nachádzal v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky vyvezené na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článku 4, a následne dovezené do strany majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca vyviezol tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane,

c) výrobky boli dovezené počas výstavy alebo bezpro-stredne po nej v tom istom stave, v akom boli vyvezené na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanovením hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej strany. Na dôkaz pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby je možné požadovať ďalšie písomné doklady o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predať zahraničné výrobky a počas ktorej výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v zmysle tohto protokolu v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v strane vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v strane na materiály použité na výrobu za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výhradne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že ustanovenia tohto článku boli uplatnené na nepôvodné materiály použité na ich výrobu a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly v zmysle článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia nevylučujú ani použitie systému vývozných podpôr pre poľnohospodárske výrobky, ak sa tieto podpory uplatňujú pri vývoze v súlade s touto dohodou.

6. Bez ohľadu na odsek 1 môžu strany uplatňovať opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla alebo dávok majúcich rovocenný účinok na materiály použité na výrobu pôvodného výrobku podľa týchto ustanovení:

a) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému, na vrátenie cla sa použije 5 % sadzba alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v strane,

b) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, na vrátenie cla sa použije 10 % sadzba alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v strane.

Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v Prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky takým spôsobom, aby ich bolo možné stotožniť (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby boli predložené uvedené dokumenty.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo, na zodpovednosť vývozcu, ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť o jeho vystavenie, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyvážajúcej strany. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby tu nezostali prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie vydáva, predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby overili pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu či akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Vydávajúce colné orgány zaručujú, že tlačivá uvedené v odseku 2 sú správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Bez ohľadu na ustanovenie článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie, alebo zvláštne okolnosti alebo

b) je náležite preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických dôvodov.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej evidencii.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

„VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

„TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

„DELIVRE A POSTERIORI“,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“.

5. Označenie uvedené v odseku 4 sa uvedie v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

„DUPLIKÁT“,

„DUPLIKAAT“,

„DUPLICATE“,

„DUPLICATA“,

„DUPLIKAT“.

3. Označenie uvedené v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými pôvodnými osvedčeniami EUR. 1 na účely vývozu všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Nahradenie pôvodného (pôvodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 uskutoční colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovary nachádzajú.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, colné orgány môžu na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takých zásob.

2. Taká metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za „pôvodné“, bude rovnaké, ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ak boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 euro.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak ide o výrobky pôvodné v stranách alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané ručne, treba použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa článku 22 však nemusí toto vyhlásenie podpísať za predpokladu, že colným orgánom vyvážajúcej strany písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, ako keby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo výnimočne po vývoze, ak sa vyhlásenie predloží do dvoch rokov po uskutočnení dovozu príslušných výrobkov.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej strany môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov. Vývozca, ktorý takéto oprávnenie získa, musí poskytnúť colným orgánom dostatočné záruky nevyhnutné na overenie štatútu pôvodu výrobkov i splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

2. Colné orgány majú právo podmieniť vydanie oprávnenia schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo oprávnenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú, ako toto oprávnenie schválený vývozca využíva.

5. Colné orgány môžu toto oprávnenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak zneužíva svoje oprávnenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej strany.

2. Dôkazy o pôvode predkladané colným orgánom dovážajúcej strany po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1 možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej strany prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej strany v súlade s postupmi platnými v tejto strane. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely realizácie tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) Harmonizovaného systému, zaradené do tried XVI a XVII alebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, dôkaz o pôvode sa predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že sa tieto výrobky nedovážajú na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou možno toto vyhlásenie uviesť na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcu alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 euro v prípade malých zásielok a 1 200 euro v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Za dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 21 ods. 3, ktoré dokazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu sa považovať inter alia

a) dokumenty o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovarov tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) dokumenty preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené,

c) dokumenty preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v jednej zo strán, ak sa také dokumenty môžu použiť v súlade s národnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovávať počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovávať počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovávať počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej strany sú povinné uchovávať počas troch rokov predložené sprievodné osvedčenie EUR. 1 a vyhlásenie na faktúre.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných rozdielov medzi údajmi uvedenými v dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely prepustenia dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sa výrobky fakturujú v inej mene ako v eure, sumy v národných menách krajín uvedených v článku 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny k euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Príslušné sumy sa oznámia každej zo zmluvných strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure, na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene možno ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada zmluvná strana.

Ak vzniknú zmeny po tomto preskúmaní, Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej strany, ak je to možné, aj s uvedením dôvodov tejto požiadavky. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o overenie.

3. Overenie uskutočňujú colné orgány vyvážajúcej strany. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak colné orgány dovážajúcej strany rozhodnú pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s tovarmi až do výsledku overenia, umožnia dovozcovi zaobchádzať s tovarom po splnení podmienok, ktoré pokladajú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o následné overenie budú informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak colné orgány dovážajúcej strany v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o overenie alebo ak nebude odpoveď obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány nepriznajú nárok na preferencie okrem prípadov zapríčinených výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú pri overovaní podľa článku 32 a ktoré nebude možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto overenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej strany sa riadi právnymi predpismi tejto strany.

Článok 34

Sankcie

Každá osoba, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami, bude sankcionovaná.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Ak sú, ako výnimka z ustanovení odseku 1, výrobky pôvodné v strane dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, colné orgány vydajú nové osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s podmienkami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zabezpečiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré mu budú zverené.

2. Colný podvýbor je zložený z odborníkov oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Ustanovenia tejto dohody možno uplatniť na tovary, ktoré spĺňajú podmienky tohto protokolu a ktoré sú k dátumu nadobudnutia platnosti dohody v režime tranzitu alebo sú v strane uskladnené v colnom sklade, alebo sa nachádzajú v slobodnom colnom pásme alebo sklade, za predpokladu, že do štyroch mesiacov od tohto dátumu bude colným orgánom dovážajúcej strany predložené sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienky priamej dopravy.

Příloha 10

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 2

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II K PROTOKOLU 2

Poznámka 1

Zoznam stanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pre každý výrobok, aby sa mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný v zmysle článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo alebo kapitolu používanú v Harmonizovanom systéme a druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v tomto systéme pre dané číslo alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je dané číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je preto udaný všeobecne, príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené do čísel, kapitol alebo do akýchkoľvek čísel spolu uvedených v stĺpci 1.

2.3. Keď sa v zozname uplatňujú rozdielne pravidlá na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každá položka časti čísla obsahuje príslušné pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

2.4. Ak je na položku stanovené pravidlo aj v stĺpci 3, aj v stĺpci 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív, a to aplikovať buď pravidlo stanovené v stĺpci 3, alebo pravidlo stanovené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je stanovené žiadne pravidlo, musí sa aplikovať pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré získali štatút pôvodných výrobkov a sú použité na výrobu iného výrobku, sa aplikujú bez ohľadu na to, či tento štatút získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v stranách.

Príklad:

Motor čísla 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nesmie presiahnuť 40 % ceny ex-works, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224. Ak toto kovanie bolo vykonané v strane na nepôvodnom ingote, tento výkovok získal štatút pôvodného na základe pravidla pre číslo ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode v strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania a väčšie opracovanie alebo spracovanie taktiež udeľuje štatút pôvodu; a naopak menšie opracovanie alebo spracovanie nemôže udeliť štatút pôvodu. Ak pravidlo stanovuje, že sa na určitom stupni výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu na nižšom stupni výroby je povolené, ale na vyššom stupni už nie.

3.3. Ak pravidlo bez ohľadu na poznámku 3.2. stanovuje, že možno použiť „materiály akéhokoľvek čísla“, možno použiť i materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale s ohľadom na osobitné obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle tiež obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane ostatných materiálov čísla...“ znamená, že možno použiť iba materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis ako výrobok.

3.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť akýkoľvek jeden alebo viacero materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre látky HS 5208 až 5212 určuje, že možno použiť z iných materiálov prírodné vlákna a chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály; možno použiť buď jeden, alebo druhý, alebo obidva materiály.

3.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, potom, samozrejme, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť. (Pozri aj poznámku 6.2. vzťahujúcu sa na textil.)

Príklad:

Pravidlo pre potravinové prípravky čísla 1904, ktoré špecificky vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použiť minerálne soli, chemické a ostatné prísady, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa neaplikuje na výrobky, ktoré – hoci nemôžu byť vyrobené z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy na nižšom stupni výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, i keď netkané textílie nemôžu byť normálne vyrobené z priadze. V takýchto prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho stupňa výroby ako priadza, t. j. vlákno.

3.6. Ak sa v zozname uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne obmedzenia nesmú sčítať spolu. Inak povedané, maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Ani jednotlivé percentuálne obmedzenia sa nesmú prekročiť vo vzťahu k jednotlivým materiálom, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1. Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vláken ako vláken umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nie spriadané.

4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konské vlásie čísla 0503, hodváb čísel 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadzí.

4.4. Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo umelého hodvábu, strižovým vláknam alebo odpadom čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1. Ak je pre daný výrobok v zozname odkaz na túto poznámku, podmienky stanovené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadny základný textilný materiál použitý na výrobu tohto výrobku, ktorý predstavuje spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri aj poznámky 5.3. a 5.4.)

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1. sa môže uplatniť iba na zmiešané výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

- hodváb,

- vlna,

- hrubé zvieracie chlpy,

- jemné zvieracie chlpy,

- konské vlásie,

- bavlna,

- papierenské materiály a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- juta a iné textilné lykové vlákna,

- sisal a iné textilné vlákna rodu Agave,

- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné vlákna,

- syntetické chemické vlákna,

- umelé chemické vlákna,

- elektricky vodivé vlákna,

- syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

- umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

- ostatné umelé chemické strižové vlákna,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

- výrobky čísla 5605 (metalizovaná priadza) zahŕňajúce pásik pozostávajúci z jadra z hliníkovej fólie alebo plastového filmu, tiež potiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, s priehľadným alebo farbeným spojivom medzi dvoma vrstvami plastového filmu,

- ostatné výrobky čísla 5605.

Príklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vláken čísla 5203 a syntetických strižových vláken čísla 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), možno použiť do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižových vláken čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetickú priadzu, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnenú priadzu, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vláken nemykaných ani nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombináciu týchto dvoch možno použiť za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok, iba ak bavlnená tkanina bola vyrobená z priadzí zaradených do dvoch rozdielnych čísel alebo ak už použité bavlnené priadze boli navzájom zmiešané.

Príklad:

Ak uvedená všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a zo syntetického vlákna čísla 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3. V prípade, že výrobky sú zložené z „priadze vyrobenej z polyuretánu, segmentovanej pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenej“, je tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4. V prípade, že výrobky sú zložené z „pásika pozostávajúceho z jadra z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, vrstvené spojivom medzi dvoma plastovými filmami“, je tolerancia vzťahujúca sa na tieto pásiky 30 %.

Poznámka 6

6.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené odkazom na túto poznámku, textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu predmetných tovarov, možno použiť za predpokladu, že sú zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny ex-works výrobku.

6.2. Bez ohľadu na poznámku 6.3. materiály nezaradené do kapitol 50 až 63 môžu byť voľne použité na výrobu textilných tovarov, ak tiež obsahujú textílie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, musí byť výroba z priadze, to nevylučuje použitie kovových tovarov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené do kapitol 50 až 63. Preto nie je vylúčené použitie zipsov, i keď zipsy normálne obsahujú textíliu.

6.3. Keď sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, musí byť zohľadnená pri určení hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 7

7.1. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sú „špecifické postupy“ tieto:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia,

7.2. Na účely čísel 2710, 2711 a 2712 sú „špecifické postupy“ tieto:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i), j) izomerizácia,

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710, odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním,

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov čísla ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom čísla ex 2710, atmosférická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje čísla ex 2710, spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja.

7.3. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, zisťovanie obsahu síry výrobkov zmiešaných s rozdielnym obsahom síry, a akákoľvek kombinácia týchto operácií neposkytujú pôvod.

Příloha 11

PRÍLOHA II

OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ TREBA VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto treba prihliadať na ostatné časti dohody.

Tabulka 11

Příloha 12

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 2

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 musí byť vyhotovené na formulári, ktorého vzor je uvedený v tejto prílohe. Tento formulár musí byť vytlačený v slovenskom alebo litovskom jazyku, alebo v jazyku jednej z krajín uvedených v článku 4 tohto protokolu. Osvedčenia musia byť vyhotovené v jednom z týchto jazykov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej strany. Ak sa vypĺňajú rukou, musia byť vyplnené atramentom a veľkými tlačenými písmenami.

2. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou – 5 mm alebo + 8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na podtlači musí byť vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

3.Kompletné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u nimi schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiara identifikovať. Musí tiež obsahovať aj vytlačené poradové číslo, ktorého pomocou ho možno identifikovať.

VZOR 01

Příloha 13

PRÍLOHA IV K PROTOKOLU 2

Príloha 01

Příloha 14

PROTOKOL 3
(k článku 18 ods. 3)

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu

a) „colná legislatíva“ znamená predpisy uplatňované na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek iného colného režimu vrátane opatrení zákazu, reštrikcie a kontroly, prijatých spomenutými stranami,

b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú na územiach strán v súlade s colnou legislatívou, ale nezahŕňa dávky a poplatky, ktorých výška je limitovaná približným nákladom za poskytnuté služby,

c) „dožadujúci orgán“ znamená colný orgán, ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

d) „dožiadaný orgán“ znamená kompetentný colný orgán, ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

e) „porušenie“ znamená akékoľvek porušenie colnej legislatívy a tiež akýkoľvek pokus o porušenie takejto legislatívy,

f) „colný orgán“ znamená v Litovskej republike Colný odbor Ministerstva financií (Muitines Departamentas prie Finansu Ministerijos) a v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo.

Článok 2

Rozsah

1. Strany si budú v rámci svojich kompetencií navzájom pomáhať pri zabezpečovaní správnej aplikácie colnej legislatívy spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania tejto legislatívy.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný orgán strany, ktorý je kompetentný na vykonávanie tohto protokolu. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebudú sa utajovať informácie získané úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov, ak s tým tieto súhlasia.

Článok 3

Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho orgánu bude dožiadaný orgán poskytovať všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu legislatívy vrátane informácií týkajúcich sa zaznamenaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s legislatívou.

2. Na požiadanie dožadujúceho orgánu bude dožiadaný orgán informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán bol náležite dovezený na územie druhej strany, a ak treba, uvedie colný režim, do ktorého sa tovar prepustil.

3. Na žiadosť dožadujúceho orgánu vykoná dožiadaný orgán potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

a) fyzickými osobami alebo právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu,

b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colnej legislatívy,

c) dopravnými prostriedkami, ktoré vyvolávajú odôvodnené podozrenie, že sa používajú alebo sa môžu použiť na porušenie colnej legislatívy.

Článok 4

Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú navzájom pomoc, ak uznajú, že to treba na správnu aplikáciu colnej legislatívy, najmä ak získajú informácie o

- operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by porušili takúto legislatívu a o tieto informácie má záujem druhá strana,

- nových používaných prostriedkoch a metódach pri realizácií takýchto operácií,

- tovare, o ktorom je známe, že je predmetom podstatného porušovania colnej legislatívy,

- osobách, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu, ktorá platí na území druhej strany,

- dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že boli, sú použité alebo by sa mohli použiť v rozpore s colnou legislatívou druhej strany.

Článok 5

Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho orgánu vykoná dožiadaný orgán v zhode so svojou legislatívou všetky potrebné opatrenia s cieľom

- doručiť všetky dokumenty,

- oznámiť všetky rozhodnutia,

ktoré sa týkajú tohto protokolu, adresátovi, ktorý býva alebo sídli na jeho území. V takom prípade sa uplatní článok 6 ods. 3.

Článok 6

Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Dokumenty potrebné na výkon takýchto žiadostí treba priložiť k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach možno prijať aj ústnu žiadosť, ale musí sa okamžite písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

a) dožadujúci orgán, ktorý predkladá žiadosť,

b) požadované opatrenia,

c) predmet a dôvody žiadosti,

d) zákony, pravidlá a iné obsiahnuté zákonné prvky,

e) údaje, čo najpresnejšie a vyčerpávajúce, o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

f) súhrn závažných faktov okrem prípadov ustanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho orgánu alebo v jazyku prijateľnom pre tento orgán.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, môže sa vyžadovať jej oprava alebo doplnenie; potrebné predbežné opatrenia sa však môžu vykonať.

Článok 7

Vybavenie žiadosti

1. Na účely vyhovenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán alebo, ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný orgán žiadosť postúpil, bude v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných úkonov alebo pri zabezpečovaní ich získania postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných orgánov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana stanovila, získať od úradov dožiadaného orgánu alebo iného orgánu, ktorému je dožiadaný orgán nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colnej legislatívy, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri šetreniach vykonávaných na jej území.

Článok 8

Forma, v akej sa má informácia oznámiť.

1. Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu výsledky šetrenia vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a pod.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou v akejkoľvek forme na ten istý účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný úrad usúdi, že žiadaná pomoc by mohla narušiť suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy dožiadanej strany, alebo by mohla spôsobiť porušenie priemyselného, obchodného alebo iného tajomstva na území tejto strany, môže odmietnuť poskytnúť takúto pomoc, poskytnúť ju čiastočne alebo ju podrobiť určitým podmienkam alebo požiadavkám.

2. Ak žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, okamžite sa to oznámi dožadujúcemu orgánu spolu s informáciou o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci, prípadne jej čiastočného poskytnutia alebo jej podrobenia určitým podmienkam alebo požiadavkám.

3. Ak colný orgán požiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by o to požiadal colný orgán druhej strany, potom vo svojej žiadosti na tento fakt upozorní. Dožiadaný orgán posúdi, či takejto žiadosti vyhovie.

Článok 10

Povinnosť utajenia

1. Každá informácia v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu bude utajená. Vzťahujú sa na ňu predpisy o utajovaní skutočností a požíva ochranu, ktorá sa poskytuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v strane, ktorá informáciu získala.

2. Tieto informácie sa nebudú prenášať, ak existujú rozumné dôvody veriť, že prenos alebo použitie týchto informácií by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi jednej zo strán, a najmä ak by dotknutej osobe mohli spôsobiť neprimerané nevýhody. Prijímajúca strana bude na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, informovať túto stranu o spôsobe použitia dodaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch.

3. Tieto informácie sa môžu poskytnúť iba colným orgánom a v prípade potreby prokuratúre, verejným súdom a súdnym orgánom. Iné osoby alebo orgány môžu takéto informácie získať len na základe splnomocnenia orgánu, ktorý informácie poskytol.

4. Strana, ktorá poskytuje informácie, si overí presnosť informácií, ktoré sa majú poskytnúť. Ak zistí, že poskytnutá informácia bola nepresná alebo že sa má zrušiť, ihneď upozorní prijímaciu stranu. Strana je povinná uskutočniť korekciu alebo zrušiť informáciu.

5. Okrem prípadov, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná strana získať na požiadanie informácie o uchovávaní údajov a o dôvode ich uchovania.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže použiť každá strana len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného orgánu, ktorý informácie poskytol, a s obmedzeniami, ktoré tento orgán stanovil. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú deliktov vo vzťahu k drogám a psychotropným látkam. Takéto informácie sa môžu poskytnúť iným orgánom priamo činným v boji proti drogám podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni využitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, ktoré je vyvolané porušením colnej legislatívy.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisniciach, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. Originálne záznamy a dokumenty sa budú vyžadovať len v prípadoch, v ktorých by overené kópie neboli dostačujúce a ak to vnútroštátne právne predpisy povoľujú. Poskytnuté originály sa musia okamžite vrátiť, len čo pominie dôvod, pre ktorý sa druhej strane poskytli.

Článok 12

Experti a svedkovia

Úradník dožiadaného orgánu môže byť splnomocnený vystúpiť v rámci poskytnutého splnomocnenia ako expert alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložiť také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na účely tohto konania potrebné. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí osobitne uviesť, o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov týkajúcich sa úhrady nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu okrem, ak je to vhodné, nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách.

Článok 14

Implementácia

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné orgány strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách implementácie, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné orgány strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

Príloha 15

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

1) Uplatňuje sa len na výrobky obsahujúce zložky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme.