Oznámenie č. 377/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 154/2000
Platnosť od 14.11.2000

377

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25. augusta 2000 do 26. októbra 2000 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 uzavretá 22. septembra 2000 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 10. októbra 2000 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 5 zo dňa 8. septembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 12. októbra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. júla 1999 do 30. decembra 2000 uzavretej 20. júla 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu Slovenskej republiky.