Oznámenie č. 376/2000 Z. z.Oznámenie Slovenskej informačnej služby o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Slovenskej informačnej služby z 11. októbra 1999 č. 25/385-7/99, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby

Čiastka 154/2000
Platnosť od 14.11.2000 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.

376

OZNÁMENIE

Slovenskej informačnej služby

Slovenská informačná služba vydala podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 8. novembra 2000 č. 77-33/534-5/00, ktorým sa dopĺňa výnos Slovenskej informačnej služby z 11. októbra 1999 č. 25/385-7/99, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 258/1999 Z. z.).

Výnosom sa dopĺňa zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.

Do zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby možno nazrieť v Slovenskej informačnej službe a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.