Oznámenie č. 375/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

(v znení č. 87/2001 Z. z., 258/2002 Z. z.)

Čiastka 154/2000
Platnosť od 14.11.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.04.2002
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku 39 ods. 1. Zmeny príloh C a F k protokolu 3 Dohody o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou boli vyhlásené oznámením č. 147/2002 Z. z. a do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slove...

375

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku 39 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 591 z 21. marca 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 21. marca 1997.

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LITOVSKOU REPUBLIKOU

PREAMBULA

Slovenská republika a Litovská republika (ďalej len „strany“),

majúc na zreteli Deklaráciu predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode podpísanú 11. septembra 1995 v Brne,

pripomínajúc si svoj úmysel aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie ako dôležitej dimenzie stability v Európe a vyjadrujúc svoju pripravenosť spolupracovať pri hľadaní metód a spôsobov na posilnenie tohto procesu,

potvrdzujúc svoj pevný záväzok voči princípom trhovej ekonomiky, ktorý vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc si svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte a najmä princípom obsiahnutým v Záverečnom dokumente Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté, že budú postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994,

pevne presvedčené, že táto dohoda bude podporovať posilnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a že prispeje k procesu integrácie v Európe,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie chápať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci iných medzinárodných dohôd a organizácií, najmä Svetovej obchodnej organizácie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany postupne vytvoria oblasť voľného obchodu v prechodnom období, ktoré sa skončí najneskôr 1. januára 1998, v súlade s ustanoveniami tejto dohody a podľa ustanovení článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a podľa Dohovoru o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami a tak napomáhať v stranách rozvoj ekonomickej činnosti, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finančnej stability,

b) poskytnúť spravodlivé podmienky konkurencie v obchode medzi stranami,

c) prispieť odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky majúce pôvod v stranách. Pojem „priemyselné výrobky“ na účely tejto dohody znamená výrobky, ktoré sú zahrnuté do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „Harmonizovaný systém“).

Článok 3

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nebude zavádzať žiadne nové dovozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dovozné clá a všetky poplatky s rovnocenným účinkom sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky s rovnocenným účinkom, aký majú dovozné clá.

Článok 4

Základné clo

1. Základné clo pre každý výrobok, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, bude colná sadzba podľa Doložky najvyš-ších výhod používaná k 1. júlu 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, tieto znížené clá nahradia základné clo uvedené v odseku 1, počnúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s odsekom 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovenia odseku 2.

Článok 5

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 6

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nebude zavádzať žiadne nové exportné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Exportné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 2 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky s rovnocenným účinkom, aký majú exportné clá.

Článok 7

Množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové množstvové obmedzenia dovozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom.

2. Všetky množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na dovoz výrobkov majúcich pôvod v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v Prílohe I k tejto dohode.

Článok 8

Množstvové obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové množstvové obmedzenia vývozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom.

2. Všetky množstvové obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na vývoz výrobkov majúcich pôvod v stranách sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 9

Postup pri výmene informácií o návrhoch technických predpisov

1. Strany sa navzájom oboznámia v najkratšom čase a v súlade s ustanoveniami Prílohy II k tejto dohode s návrhom technických predpisov a s návrhom doplnkov k nim, ktoré hodlajú vydať.

2. Spoločný výbor rozhodne o dátume zavedenia ustanovení odseku 1.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 10

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky majúce pôvod v stranách. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ na účely tejto dohody znamená výrobky zahrnuté do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému.

Článok 11

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nebude zavádzať žiadne nové dovozné clo ani poplatok s rovnocenným účinkom.

2. Dovozné clá sa budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami Protokolu 3 k tejto dohode.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky s rovnocenným účinkom, aký majú dovozné clá.

Článok 12

Základné clo

1. Základným clom pre každý výrobok bude colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod používaná k 1. júlu 1996.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga omnes, tieto znížené clá nahradia základné clo uvedené v odseku 1, počnúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané podľa odseku 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovenia odseku 2.

Článok 13

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Bez ohľadu na koncesie udelené v Protokole 3 k tejto dohode ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušnej poľ-nohospodárskej politiky strán ani prijímanie akýchkoľvek opatrení v zhode s touto politikou vrátane uplatňovania príslušných ustanovení dohôd v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

2. Strany sa budú navzájom informovať o zmenách vo svojej poľnohospodárskej politike alebo o uplatnených opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky poľnohospodárskeho obchodu stanovené medzi nimi touto dohodou. Strany na požiadanie uskutočnia okamžité konzultácie na účely preskúmania situácie.

Článok 14

Špeciálne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto dohody a najmä na článok 27, ak v prípade určitej citlivosti poľnohospodárskych trhov dovoz výrobkov majúcich pôvod v stranách, ktoré sú predmetom koncesií udelených podľa tejto dohody, spôsobí vážne narušenie trhu druhej strany, dotknutá strana začne okamžite konzultácie s cieľom nájsť primerané riešenie. Pred dosiahnutím tohto riešenia príslušná strana môže prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

Článok 15

Veterinárne, zdravotné a fytosanitárne opatrenia

1. Opatrenia týkajúce sa veterinárnej a fytosanitárnej kontroly budú harmonizované medzi stranami v súlade s legislatívou Európskej únie.

2. Veterinárno-sanitárne opatrenia a výkon veterinárnych služieb budú v súlade s kódexom Office International des Epizoodies a s ďalšími medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

3. Strany sa zaväzujú, že nebudú zavádzať diskriminačné ani iné neobvyklé opatrenia, ktoré by limitovali tok informácií a obchod s poľnohospodárskymi produktmi.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 4 k tejto dohode stanovuje pravidlá pôvodu a súvisiace metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a opatrenia na administratívnu spoluprácu, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení Protokolu 4 a článkov 3 až 8, 11 až 12, 17 a 28 tejto dohody a aby čo najviac znížili formality používané v obchode a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia všetkých problémov, ktoré by mohli vzniknúť z uplatňovania týchto ustanovení.

3. Vzájomná spolupráca v colných záležitostiach medzi administratívnymi orgánmi sa uskutoční v súlade s ustanoveniami Protokolu 5 k tejto dohode.

Článok 17

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami majúcimi pôvod v stranách.

2. Vývozcovia nesmú mať výhody z vrátenia domácej dane prevyšujúcej sumu uvaleného priameho alebo nepriameho zdanenia na výrobky vyvážané na územie jednej zo strán.

Článok 18

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy ani obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel platných pre zlato a striebro alebo zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkami ľubovoľnej diskriminácie ani skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 19

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenia tejto dohody nebránia strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na

a) zabránenie prezradenia informácií v rozpore so svojimi základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky, ktoré sa

i) vzťahujú na obchod so zbraňami, strelivom a s vojenským materiálom, za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže výrobkov, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, a ani obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) vzťahujú na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, nukleárnych zbraní a iných výbušných prostriedkov, alebo

iii) prijali v čase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 20

Štátne monopoly

1. Strany postupne prispôsobia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že od 1. júla 1999 nebude existovať medzi štátnymi príslušníkmi strán žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar nakupuje a predáva.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky osoby, ktorých prostredníctvom kompetentné orgány strán v skutočnosti alebo podľa zákona priamo alebo nepriamo riadia, určujú alebo podstatne ovplyvňujú dovoz alebo vývoz medzi stranami. Tieto ustanovenia sa rovnako vzťahujú na monopoly, ktoré zabezpečujú iné osoby poverené stranou.

Článok 21

Platby

1. Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevodu týchto platieb na územie strany tejto dohody, na ktorom má sídlo veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany nezavedú žiadne devízové ani administratívne obmedzenia na poskytovanie, splácanie alebo prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov v obchode s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 2 všetky opatrenia týkajúce sa platieb spojených s pohybom tovarov budú podľa podmienok stanovených v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 22

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikania

1. Riadne plnenie tejto dohody je v rozpore s nasledovnými okolnosťami, ak by mohli ovplyvniť obchod medzi stranami:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a spoločný postup podnikateľských subjektov, ktorých cieľom je zabraňovať, obmedzovať alebo narúšať súťaže,

b) zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a takých, ktorým strany poskytnú mimoriadne alebo výlučné práva. Podnikateľské subjekty poverené výkonom služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo služieb, ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho príjmy, podliehajú ustanoveniam odseku 1, ak uplatňovanie týchto ustanovení neprekáža v skutočnosti alebo podľa zákona výkonu príslušných verejných úloh, ktorými sú poverené.

3. Vzhľadom na výrobky uvedené v kapitole II ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a postupy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie trhu v štátnom meradle.

4. Ak strana považuje daný postup za nezlučiteľný s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3 a ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážne poškodenie záujmu tejto strany alebo materiálnu škodu jej domácemu priemyslu, môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v zmysle ustanovení článku 31.

Článok 23

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá stranou tejto dohody alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušiť súťaž uprednostňovaním určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, ak by ovplyvnila obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Strany zabezpečia priehľadnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného predkladaním ročných správ o celkovej výške a rozdelení poskytnutej pomoci a po-skytnutím informácií na požiadanie druhej strany o programoch pomoci a o konkrétnych jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.

4. Ak sa strana domnieva, že príslušný postup

- je nezlučiteľný s podmienkami odseku 1 a

- ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážne poškodenie záujmov strany alebo materiálnu škodu jej domácemu priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 31. Takéto vhodné opatrenia môžno prijať len v súlade s postupom alebo za podmienok stanovených v rámci Svetovej obchodnej organizácie a na základe všetkých ostatných dokumentov dohodnutých pod jej záštitou, ktoré sú platné medzi stranami.

Článok 24

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany postupne vypracujú príslušné pravidlá na verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr k 1. januáru 2001 prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch verejného obstarávania podľa ustanovení Dohody o vládnom obstarávaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov podľa tohto článku a môže odporučiť praktické metódy realizovania ustanovení odseku 2, aby zabezpečil voľný prístup, priehľadnosť a úplnú rovnováhu práv a záväzkov.

4. Počas preskúmavania uvedeného v odseku 3 môže Spoločný výbor najmä vzhľadom na vývoj v tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch zvážiť možnosť rozšírenia rozsahu a/alebo stupňa otvorenia trhu upraveného v odseku 2.

5. Strany sa budú usilovať o pristúpenie k Dohode o vládnom obstarávaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 25

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany budú poskytovať a zabezpečovať ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytovanie a uplatňovanie takýchto práv. Ochrana sa bude postupne zdokonaľovať na úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd uvedených v Prílohe III k tejto dohode pred 1. júlom 1999.

2. Na účely tejto dohody ochrana duševného vlastníctva zahŕňa najmä ochranu autorského práva vrátane počítačových programov a databáz a príbuzných práv, obchodných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa usporiadajú odborné konzultácie o týchto záležitostiach, najmä o činnostiach súvisiacich so súčasnými alebo budúcimi medzinárodnými konvenciami o zosúladení, vykonávaní a presadzovaní duševného vlastníctva, a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Svetová obchodná organizácia, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s každou treťou krajinou v záležitostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 26

Dumping

Ak strana zistí, že v rámci článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 sa uplatňuje dumping v obchodných vzťahoch podliehajúcich tejto dohode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 za podmienok a v súlade s postupom stanoveným v článku 31.

Článok 27

Všeobecné ochranné opatrenia

Ak sa dováža akýkoľvek výrobok v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť

a) vážne ohrozenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie obchodnej situácie oblasti,

príslušná strana môže prijať vhodné opatrenia v rámci podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 28

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek zo strán môže prijať mimoriadne opatrenia krátkodobého charakteru, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať len novo sa rozvíjajúcich priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou alebo ktoré majú vážne ťažkosti, najmä v prípadoch, keď tieto ťažkosti spôsobujú vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené týmito opatreniami nesmú presahovať 25 % ad valorem a zachovajú si preferenčný prvok na výrobky majúce pôvod v druhej strane. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie prekročiť 15 % celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany v zmysle definície v kapitole I v poslednom roku, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať po dobu nepresahujúcu tri roky, ak Spoločný výbor neschváli ich dlhšie trvanie. Tie sa prestanú uplatňovať najneskôr od 1. januára 2001.

5. Takéto opatrenia sa nemôžu zaviesť pri výrobku po uplynutí viac než troch rokov od zrušenia všetkých ciel a množstvových obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnocenným účinkom na tento výrobok.

6. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie druhej strany sa uskutočnia v Spoločnom výbore konzultácie o tých opatreniach a sektoroch, na ktoré sa vzťahujú, a to skôr, než sa budú uplatňovať. Pri prijímaní takýchto opatrení poskytne dotknutá strana Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh zabezpečí postupné odstraňovanie týchto ciel najneskôr po dvoch rokoch od ich zavedenia. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 29

Reexport a vážny nedostatok

Ak dodržiavanie ustanovení článkov 6 a 8 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana udržuje množstvové vývozné obmedzenia na príslušný výrobok, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky s rovnocenným účinkom, alebo

b) vážnemu nedostatku výrobku potrebného pre vyvážajúcu stranu alebo k hrozbe takéhoto nedostatku,

a v prípadoch, keď uvedené situácie spôsobujú alebo môžu spôsobiť závažné problémy pre vyvážajúcu stranu, môže táto strana prijať príslušné opatrenia v rámci podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 30

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všetky všeobecné alebo konkrétne opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov v rámci tejto dohody. Budú sa usilovať o dosiahnutie cieľov vytýčených touto dohodou.

2. Ak strana uváži, že druhá strana nesplnila záväzok v zmysle tejto dohody, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 31.

Článok 31

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Pred začatím procesu uplatňovania ochranných opatrení uvedeným v nasledujúcich odsekoch tohto článku sa strany budú snažiť vyriešiť všetky vzájomné rozpory priamymi konzultáciami.

2. Ak strana podrobuje dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 27, administratívnemu konaniu, ktorého účelom je rýchle poskytnúť informácie o trende obchodných tokov, musí o tom informovať druhú stranu.

3. Bez porušenia odseku 7 strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, okamžite o tom upovedomí druhú stranu a predloží jej všetky príslušné informácie. Medzi stranami sa bezodkladne uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore s cieľom nájsť riešenie.

4.

a) Pokiaľ ide o články 26, 27 a 29, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať rozhodnutie potrebné na odstránenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak také rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od predloženia záležitosti Spoločnému výboru, dotknutá strana môže prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 30, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa prvého oznámenia druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 22 a 23, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru potrebnú pomoc na preskúmanie prípadu a v jednotlivých prípadoch odstráni postup, proti ktorému boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neskončí s postupom, proti ktorému bola vznesená

námietka v termíne stanovenom Spoločným výborom, alebo ak Spoločný výbor nedosiahne dohodu do 30 pracovných dní od predloženia tejto záležitosti výboru, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia na riešenie problémov vyplývajúcich z príslušného postupu.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneď oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie budú obmedzené na najnevyhnutnejšiu mieru v záujme riešenia situ-ácie, ktorá bola dôvodom na ich použitie, a nesmú presahovať škodu spôsobenú príslušným postupom alebo problémom. Uprednostnia sa také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia výkon tejto dohody.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s cieľom dosiahnuť ich zmiernenie alebo zrušenie čo najskôr, keď už netrvajú podmienky na ich zachovanie.

7. Tam, kde mimoriadne okolnosti vyžadujúce bezodkladné riešenie neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, dotknutá strana môže v prípade článkov 26, 27 a 29 naďalej uplatňovať dočasné opatrenia nevyhnutne potrebné na riešenie situácie. Opatrenia budú bezodkladne oznámené a strany začnú čo najskôr konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 32

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú usilovať vyhnúť zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení súvisiacich s dovozom na účely ochrany platobnej bilancie.

2. Ak sa jedna zo strán nachádza v ťažkostiach v oblasti platobnej bilancie alebo pred ich bezprostrednou hrozbou, dotknutá strana môže v zmysle príslušných ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovozy, ktoré budú prechodného charakteru a ktoré nesmú presahovať nevyhnutnú mieru potrebnú na riešenie situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmierňovať v priebehu zlepšovania podmienok v platobnej bilancii a odstránia sa, keď už nebude potrebné ich dodržiavanie. Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o ich zavedení, a keď to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 33

Vývojová doložka

1. Ak niektorá strana zváži, že by bolo užitočné v záujme hospodárstva strán rozvinúť a prehĺbiť vzťahy zavedené touto dohodou ich rozšírením na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane žiadosť so zdôvodnením. Strany môžu dať pokyn Spoločnému výboru, aby preskúmal takú žiadosť a v prípade potreby vypracoval odporúčania najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich štátnou legislatívou.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý sa bude skladať zo zástupcu vymenovaného vládou Slovenskej republiky na jednej strane a zo zástupcu vymenovaného vládou Litovskej republiky na strane druhej.

2. Na uplatňovanie tejto dohody bude dohliadať Spoločný výbor.

3. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody si budú strany vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa budú konať konzultácie v rámci Spoločného výboru. Spoločný výbor bude sledovať možnosti ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených touto dohodou. V ostatných záležitostiach môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 35

Postupy Spoločného výboru

1. V záujme riadneho uplatňovania tejto dohody bude Spoločný výbor zasadať vždy, keď to budú vyžadovať okolnosti, najmenej však jeden raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadania.

2. Spoločný výbor bude pracovať na základe spoločnej dohody.

3. Ak zástupca strany v Spoločnom výbore prijal s výhradou rozhodnutie podliehajúce splneniu vnútroštátnych právnych podmienok, rozhodnutie nadobudne platnosť v deň, keď bolo oznámené odvolanie výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadaní a o vymenúvaní predsedu a o jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení takých podvýborov a pracovných skupín, aké považuje za nevyhnutné pri plnení svojich povinností.

Článok 36

Obchodné vzťahy podliehajúce tejto dohode a iným dohodám

1. Táto dohoda sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou.

2. Táto dohoda nebráni v zachovaní ani v zriaďovaní colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd o prihraničnom obchode, ak nebudú negatívne ovplyvňovať obchodný režim, a najmä ustanovenia týkajúce sa pravidiel o pôvode tovaru upravené touto dohodou.

Článok 37

Prílohy a protokoly

1. Prílohy I až III a Protokoly 1 až 5 k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene príloh a protokolov. V tom prípade zmeny nadobudnú platnosť v prvý deň druhého mesiaca po dátume výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich súhlas vlád príslušných strán.

Článok 38

Zmeny

Zmeny tejto dohody okrem zmien uvedených v článku 38 ods. 2 nadobudnú platnosť odo dňa doručenia druhej diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo strán o nadobudnutí platnosti zmien.

Článok 39

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť od prvého dňa druhého mesiaca od výmeny ratifikačných listín.

2. Ratifikačné listiny budú vymenené vo Vilniuse.

Článok 40

Dočasné uplatňovanie

Bez ujmy nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa článku 39 bude Slovenská republika túto dohodu uplatňovať od 1. januára 1997 za predpokladu, že Litovská republika oznámi pred 15. decembrom 1996, že boli splnené jej legislatívne podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody a že Litovská republika bude túto dohodu uplatňovať od 1. januára 1997.

Článok 41

Platnosť a vypovedanie

1. Táto dohoda je uzatvorená na neurčitý čas.

2. Každá zo strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí prvý deň siedmeho mesiaca odo dňa dátumu doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 27. novembra 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Karol Česnek v. r.

Za Litovskú republiku:

Povilas Gylys v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. V zmysle článku 37 ods. 2 tejto dohody bude vláda konať v súlade s právnymi predpismi vyžadovanými platnou národnou legislatívou.

2. Diagonálna kumulácia ustanovená v Protokole 4 článku 4 sa uplatní, ak krajiny uvedené v tomto článku majú dohodu o voľnom obchode alebo dohodu vytvárajúcu colnú úniu, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu s obidvoma stranami. Pre krajiny, ktoré nespĺňajú tieto podmienky v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody, článok 4 sa uplatní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode alebo dohody vytvárajúcej colnú úniu alebo zmeny takej dohody, ktorá obsahuje rovnaké pravidlá pôvodu medzi touto krajinou a stranami. Každé odvolávanie sa na Protokol 4 článok 4 sa uplatní v súlade s týmto záznamom.

3. Zákaz navrátenia ciel alebo výnimky z navrátenia ciel stanovený v Protokole 4 článku 15 tejto dohody bude dočasne pozastavený, ak sa nebude uplatňovať s Európskou úniou a členskými krajinami EZVO.

4. Najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany preskúmajú v Spoločnom výbore vplyv koncesií poskytovaných na výrobky v Protokole 3 tejto dohody a môžu rozhodnúť o možných dodatkoch týkajúcich sa vzájomných koncesií a produktov, ktoré sú zahrnuté v prílohách k Protokolu 3 tejto dohody .

Príloha I (k článku 7 ods. 2)

Slovenská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2001 množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom na tieto výrobky pochádzajúce z Lotyšskej republiky:

HS kódy Opis výrobkov
2701 - Uhlie, brikety, vajíčkové brikety a podobné pevné palivá vyrobené z uhlia
2702 - Hnedé uhlie
4707 - Odpad a výmet papiera, kartón a lepenky
8418 - Chladničky, mrazničky a iné chladiace alebo mraziace zariadenia1)

Príloha II (k článku 9 ods. 1)

POSTUP
PRI NOTIFIKOVANÍ NÁVRHOV TECHNICKÝCH PREDPISOV

Článok 1

Na účely tohto postupu platia tieto definície:

a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanoví charakteristiku požadovanú od výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok, ak sa týka terminológie, symbolov, testovania a testovacích metód, balenia, označenia a etiketovania;

b) „technické normy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné de jure alebo de facto v prípade obchodovania alebo používania stranou alebo v jej väčšej časti, okrem tých, ktoré sú stanovené miestnymi úradmi;

c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení, formulovaných s cieľom vyhlásiť ich alebo uzákoniť ako technický predpis, text, ktorý je v štádiu prípravy a v ktorom sa ešte vždy môžu uskutočňovať podstatné zmeny;

d) „výrobok“ – všetky tovary uvedené v tejto dohode.

Článok 2

1. Notifikácia bude

a) obsahovať úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo v zhrnutí v anglickom jazyku;

b) uvádzať, či návrh technického predpisu je identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka, alebo či sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takých špecifikácií odchyľuje; ak sa odchýli od takých špecifikácií, uvedie sa dôvod odchýlení;

c) uvádzať názov a adresu štátneho orgánu kompetentného poskytnúť ďalšiu informáciu o predpise;

d) obsahovať uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.

2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, stačí odkaz na príslušnú normu.

Článok 3

Každá strana môže žiadať ďalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto postupom.

Článok 4

1. Strany môžu uplatniť pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.

2. Strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach (Enquiry Points).

Článok 5

Časový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace od dátumu, keď strana dostane text návrhu predpisu. Počas tohto obdobia sa nesmie návrh technického predpisu prijať.

Článok 6

Dodatočná notifikácia uvedie, do akej miery bolo možné zobrať do úvahy akékoľvek pripomienky od strany, akékoľvek zásadné zmeny uskutočňované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto predpisu.

Článok 7

Časový limit troch mesiacov, keď predpis nesmie byť prijatý, sa však nevyžaduje, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľstva, ochrany zdravia a života zvierat a rastlín musia príslušné úrady pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom časovom období, aby ich, ak je to možné, vyhlásili alebo zaviedli promptne bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť opatrenia, budú oznámené.

Článok 8

Strany budú v rámci tejto dohody uskutočňovať pravidelné konzultácie s cieľom zabezpečiť uspokojivé vykonávanie postupu.

Príloha III (k článku 25 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Mnohostranné dohody podľa článku 25 ods. 1 sú tieto:

- Parížsky dohovor z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Stockholmský akt, 1967);

- Bernský dohovor z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971);

- Medzinárodný dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímska konvencia);

- Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973.

Příloha 04

PROTOKOL 1

(k článku 3 ods. 2 )

ZRUŠENIE DOVOZNÝCH CIEL MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LITOVSKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Litovskej republike, ktoré sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu, budú sa postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 zostávajúce clá sa úplne zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Litovskej republike, ktoré nie sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu, budú zrušené odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, ktoré sú uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu, sa budú postupne znižovať v súlade s týmto harmonogramom:

– odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 zostávajúce clá budú úplne zrušené.

4. Dovozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, ktoré sú uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu, budú zrušené k 1. januáru 2001.

5. Dovozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, ktoré nie sú uvedené v Prílohe B a v Prílohe C k tomuto protokolu, budú zrušené odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Príloha A k Protokolu 1

360500

442190

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511219

511220

511230

511290

511300

520811

520812

520813

520819

520821

520822

520823

520829

520831

520832

520833

520839

520841

520842

520843

520849

520851

520852

520853

520859

520911

520912

520919

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

521011

521012

521019

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521119

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530911

530919

530921

530929

540710

540720

540730

540741

540742

540743

540744

540751

540752

540753

540754

540761

540769

540771

540772

540773

540774

540781

540782

540783

540784

540791

540792

540793

540794

540810

540821

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

551219

551221

551229

551291

551299

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

551612

551613

551614

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580110

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580500

580610

580620

580631

580632

580639

580640

580710

580790

590410

590491

590492

600110

600121

600122

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600241

600242

600243

600249

600291

600292

600293

600299

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611220

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611592

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621112

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621230

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621430

621440

621490

621510

621520

621590

621600

621710

621790

630110

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

640192

640199

640219

640220

640291

640299

640319

640320

640330

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

690810

690890

691010

691090

840310

841430

841810

841821

841829

841830

846291

850910

850920

850930

850940

850980

850990

851660

852812

852813

852821

853910

853921

853922

853929

853931

853932

853939

853941

853949

853990

902820

940110

940120

940130

940140

940150

940161

940169

940171

940179

940180

940190

940310

940320

940330

940340

940350

940360

940370

940380

940390

Príloha B k Protokolu 1

340220

340290

340510

340520

340530

340540

340590

340600

360500

39172391

39172399

391731

39219011

39219020

39219030

39219043

39219049

39219050

39219060

39219090

392510

392520

392610

392620

392630

392640

420211

420212

420219

420221

420222

420229

420231

420232

420239

420291

420292

420299

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511219

511220

511230

511290

511300

52082190

520822

520823

520829

520831

520832

520833

520839

520841

520842

520843

520849

520851

520852

520853

520859

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521212

521213

521214

521215

521222

521223

521224

521225

530911

530919

530921

530929

540710

54072011

54072090

540730

540741

540742

540743

540744

540751

540752

540753

540754

540761

540769

540771

540772

540773

540774

540781

540782

540783

540784

540791

540792

540793

540794

540810

540821

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

551219

551221

551229

551291

551299

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

551612

551613

551614

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580110

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580500

580610

580620

580631

58063210

580639

580640

580710

580790

580810

580890

580900

581010

581091

581092

581099

581100

590410

590491

590492

600110

600121

600122

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600241

600242

600243

600249

600291

600292

600293

600299

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611220

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611592

61159330

61159391

61159399

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621112

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621230

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621430

621440

621490

621510

621520

621590

621600

621710

621790

630110

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

630590

640192

640199

640219

640220

640291

640299

640319

640320

640330

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

690810

690890

691010

691090

840310

84143030

841821

85061011

85061091

85061099

850910

850920

850930

850940

850980

850990

902820

940130

940140

940150

940161

940169

940171

940179

940180

940190

940330

940340

940350

940360

Príloha C k Protokolu 1

87032190

87032290

87032390

87032490

87033190

87033290

87033390

Příloha 05

PROTOKOL 2

(k článku 6 ods. 2)

ZRUŠENIE VÝVOZNÝCH CIEL MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LITOVSKOU REPUBLIKOU

1. Slovenská republika nebude uplatňovať vývozné clá dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Vývozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky vyvážané do Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu, sa budú postupne znižovať v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

– ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 1999 na 30 % základného cla,

– k 1. januáru 2001 zostávajúce clá sa úplne zrušia.

3. Vývozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky vyvážané do Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Prílohe B tohto protokolu, sa budú postupne znižovať v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

– ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 2001 zostávajúce clá budú úplne zrušené.

4. Litovská republika nebude uplatňovať vývozné clá na výrobky vyvážané do Slovenskej republiky dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v Prílohách A a B k tomuto protokolu.

Príloha A k Protokolu 2

HS/CN kód
1996

4101 10

4101 21

4101 22

4101 29

4101 30

4101 40

4103 10

4103 20

4103 90

Príloha B k Protokolu 2

HS/CN kód 1996 Opis výrobkov
3001 10 90 &nbsp
3001 20 10 &nbsp
3001 20 90 &nbsp
3001 90 10 &nbsp
3001 90 91 &nbsp
4403 20 00 1* - rozrezané borovicové polená s pätou 20 cm
4403 91 &nbsp
4403 99 80 1* - surové dubové drevo
4403 99 80 2* - rozrezané brezové polená s pätou 20 cm

Příloha 06

PROTOKOL 3

(k článku 11 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL A VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A LITOVSKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v republike, ktoré sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v republike, ktoré sú uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu, budú znížené na úroveň stanovenú v prílohe dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Litovskej republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú uplatňovať vo výške sadzby stanovenej v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, ktoré sú uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5. Dovozné clá uplatňované v republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, ktoré sú uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu, budú znížené na úroveň stanovenú v prílohe dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

6. Dovozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu sa budú uplatňovať vo výške sadzby stanovenej v tejto prílohe.

Príloha A k Protokolu 3

HS/CN kódy

010111

010119

010120

010210

010310

010410

010420

010600

020450

020500

02062910

02062999

02068091

02068099

020690

020810

020820

020890

02109021

030110

030191

030192

030193

030199

030211

030212

030219

030221

030222

030223

030229

030231

030232

030233

030239

030240

030250

030261

030262

030263

030264

030265

030266

030269

030270

030310

030321

030322

030329

030331

030332

030333

030339

030341

030342

030343

030349

030350

030360

030371

030372

030373

030374

030375

030376

030377

030378

030379

030380

030410

030420

030490

030510

030520

030530

030541

030542

030549

030551

030559

030561

030562

030563

030569

030611

030612

030613

030614

030619

030621

030622

030623

030624

030629

030710

030721

030729

030731

030739

030741

030749

030751

030759

030760

030791

030799

050100

050210

050290

050300

050400

050510

050590

050610

050690

050710

050790

050800

050900

051000

051110

051191

051199

060110

060120

060210

060220

060230

060240

060290

06031015

06031055

060410

060491

060499

070110

07019051

07020015

07020020

07020025

07020045

07020050

07041005

07041080

07051105

07051180

07069011

07070010

07070015

07070020

07070035

07070040

070910

070930

070940

070951

070952

07096091

07096095

07099020

07099031

07099039

07099040

07099050

07099071

07099073

07099075

07099077

07099079

07108010

07108061

07108069

07108080

07108085

071110

071120

071130

071140

071190

071230

071290

071310

071320

071331

071332

071333

071339

071340

071350

071390

071410

071420

071490

080111

080119

080121

080122

080131

080132

080211

080212

080221

080222

080231

080232

080240

080250

080290

080300

080410

080420

080430

080440

080450

080510

080520

080530

080540

080590

080610

080620

080711

080719

080720

080820

080910

080920

080930

080940

08101005

08101080

081020

081040

081050

081090

081210

081220

081290

081310

081320

081330

081340

081350

081400

090111

090112

090121

090122

090190

090210

090220

090230

090240

090300

090411

090412

090420

090500

090610

090620

090700

090810

090820

090830

090910

090920

090950

091010

091020

091030

091040

091050

091091

091099

100110

100510

100590

100610

100620

100630

100640

100700

100810

100820

100830

100890

110230

110314

110610

110620

110630

110720

110814

110819

120100

120210

120220

120300

120400

12050010

120600

120710

120720

120730

120740

120750

120760

120791

120792

120799

120810

120890

120911

120919

120921

120922

120923

120924

120925

120926

120929

120930

120991

120999

121110

121120

121190

121210

121220

121230

121292

121299

121300

121410

121490

130110

130120

130190

130211

130212

130213

130214

130219

130220

130231

130232

130239

140110

140120

140190

140210

140290

140310

140390

140410

140420

140490

150100

150200

150300

150410

150420

150430

150510

150590

150600

150710

150790

150810

150890

150910

150990

151000

151110

151190

151211

151219

151221

151229

151311

151319

151321

151329

151511

151519

151521

151529

151530

151540

151550

151560

151590

151800

152000

152110

152190

152200

160300

160411

160412

160413

160414

160415

160416

160419

160420

160430

160510

160520

160530

160540

160590

170220

170250

180100

180200

180310

180320

180400

180500

190110

190240

190300

19041030

19042095

19059010

19059020

20019010

20019040

20019060

200310

200320

200570

20059030

20059050

20060010

200791

200811

200819

200820

200830

200911

200919

200920

200930

200940

20098032

20098083

20098095

20099041

20099049

20099071

20099073

20099079

210111

210112

210120

210130

210310

21039010

21039030

220110

220190

230110

230120

230210

230220

230230

230240

230250

230310

230320

230330

230400

230500

230610

230620

230630

230640

230650

230660

230670

230690

230700

230810

230890

230910

230990

240110

240120

240130

Príloha B k Protokolu 3

HS/CN kódy clov %
010391 15
010392 15
020410 25
020421 25
020422 25
020423 25
020430 25
020441 25
020442 25
020443 25
02109010 20
02109011 20
02109019 20
02109029 20
040110 20
040120 20
040130 20
040410 14
040490 14
070920 4
08101010 8
090930 4
090940 4
100190 15
100200 15
100300 18
100400 15
110100 15
110220 8
110411 15
110412 15
110419 15
110421 15
110422 15
110423 15
110429 15
110430 15
110710 5
170230 30
170240 30
200551 4
200559 4
200560 4
200960 4
210410 4
210420 4

Príloha C k Protokolu 3

HS/CN kódy 2000, colná sadzba v %

0102900597,5
0102902197,5
0102902997,5
0102904197,5
0102904997,5
0102905197,5
0102905997,5
0102906171
0102906971
0102907152
0102907952
0102909052
0105112
010512006
0105196
0105920010,2
0105930010,2
01059910
02011034
02012034
0201300034
0202100034
02022034
02023034
02031138,5
02031238,5
02031938,5
02032138,5
02032238,5
02032938,5
020610102
020610913
020610952
020610992
020621002
020622102
020622903
020629912
020630102
020630213
020630312
020630902
020641102
020641913
020641993
0206492
020680102
02071143
02071243
0207131043
0207132043
0207133043
0207134043
0207135043
0207136043
0207137043
020713919
0207139943
0207141043
0207142043
0207143043
0207144043
0207145043
0207146043
0207147043
0207149112
0207149943
02072415
02072515
0207261015
0207262015
0207263015
0207264015
0207265015
0207266015
0207267015
0207268015
020726919
0207269915
0207271015
0207272015
0207273015
0207274015
0207275015
0207276015
0207277015
0207278015
0207279112
020727993
02073215
02073315
02073412
0207351115
0207351515
0207352115
0207352315
0207352515
0207353115
0207354115
0207355115
0207355315
0207356115
0207356315
0207357115
0207357915
020735919
0207359915
0207361115
0207361515
0207362115
0207362315
0207362515
0207363115
0207364115
0207365115
0207365315
0207366115
0207366315
0207367115
0207367915
0207368112
0207368512
0207368912
0207369015
02090020
0210111119
0210111920
0210113119
0210113920
0210119020
02101220
02101920
0210201025
0210209030
0210903120
0210903920
0210904120
0210904920
0210906055
0210907120
0210907920
0210908020
0210909020
04021037
04022137
04022937
04029140
04029925
04031024
04039025
04051068
040520106,9
040520306,9
0405209068
04059068
0406108,5
0406208,5
0406309
0406408,5
040690019
040690029
040690039
040690049
040690059
040690069
040690139
040690159
040690179
040690189
040690199
040690219
040690239
040690259
040690279
040690299
040690319
040690339
040690359
040690379
040690399
040690509
040690619
040690639
040690699
040690739
040690759
040690769
040690789
040690799
040690819
040690829
040690849
040690859
040690869
040690879
040690889
040690934,9
040690994,9
040700112,8
040700192,8
0407003017
0407009017
04081117
04081917
04089117
04089917
04090017
04100010
06031010*17
06031020*17
06031040*17
06031050*17
06031080*17
0603904
07019010100
07019050*8,5
07019090100
07020000*12,7
070310113
0703101910
0703109010
07032010
07039010
070410*12
07042012
07049012
07051100*11,8
07051911,8
07052111,8
07052911,8
07061012
07069010*12
0706903012
0706909012
07070005*14
0707009015
07081011,8
07082011,8
07089011,8
070960108,5
070960998,5
07097010
070990107
070990608,5
070990904
0710100
0710219
0710229
0710295
0710309
0710408,5
071080512,5
071080592,5
071080702,5
071080952,5
0710909
0712202
0808101015
08081020*15
08081050*15
08081090*15
0810309
0811108,5
081120118,5
081120198,5
081120318,5
081120398,5
081120518,5
081120591,7
081120901,7
081190118,5
081190198,5
081190318,5
081190398,5
081190501,7
081190701,7
081190751,7
081190801,7
081190851,7
081190951,7
11021017
1 1029015
110311106,2
1103119021,2
11031215
11031317
11031915
11032120
1103291015
1 103292015
1 103293015
1 103294015
1 10329502,5
1 103299015
11051016
1105204
11081160
11081260
11081380
1 1082010
1 1090015
1205009060
1210109
1210209
1212912010
1212918029,5
15141024,8
15149026
15161015
15162012
15171030
1517901030
1517909130
1517909323
1517909923
16010018
16021018
16022018
16023118
16023218
16023918
16024118
16024218
16024918
16025018
1602901018
160290313
160290417
1602905118
1602906125,5
1602906925,5
1602907218
1602907418
1602907618
1602907818
160290987
1701111059,5
1701119068
17011259,5
17019159,5
17019959,5
17021120
17021920
17026040
170290106,6
1702903040
1702905040
1702906040
1702907140
1702907540
1702907940
1702908040
1702909940
17031021,5
17039021,5
17041012,7
17049012,7
18061012,7
18062012,7
18063112,7
18063212,7
18069012,7
1901209
1901908
19021119,2
19021919,2
1902201014,5
1902203019
1902209119
1902209919
19023019
190410103
190410903
190420108
190420913
190420993
1904901025
190490903
1905106
1905205
1905307
1905405
190590305
190590405
190590455
190590555
190590605
190590905
20011018,7
20012017
200190209
200190309
200190504
200190659
200190709
200190759
200190859
200190919
200190969
20021015
20029015
20041018,5
2004901018,5
2004903018,5
2004905018,5
2004909118,5
200490985,5
20051015
20052018,7
20054018
20058018
2005901010
2005906010
2005907010
2005907518,7
2005908010
2006003115
2006003515
2006003815
2006009115
2006009915
20071020
200799104
2007992020
2007993120
2007993320
200799354
200799394
2007995120
2007995520
2007995820
2007999120
2007999320
2007999820
2008404,2
2008508
2008608
2008708
2008808
2008918
2008928
2008991110
2008991910
200899213
200899233
2008992510
200899265
200899285
2008993210
200899335
200899345
200899365
200899375
200899385
200899405
2008994110
200899433
200899455
2008994610
200899475
200899495
2008995110
200899533
200899555
2008996110
200899625
200899685
200899725
200899745
200899795
200899855
2008999110
200899995
20095012
20097020
200980113,2
200980193,2
200980333,2
200980353,2
200980363,2
200980383,2
200980503,2
200980613,2
200980633,2
200980693,2
200980713,2
200980733,2
200980793,2
200980843,2
200980863,2
200980883,2
200980893,2
200980963,2
200980973,2
200980993,2
2009901117
2009901917
200990214
200990294
2009903117
2009903917
200990514
200990594
200990924
200990944
200990954
200990964
200990974
200990984
210210108,5
210210316,8
210210396,8
210210906,8
2102206,8
2102307
2103208
2103307
210390907
21050029
2106104
210690106,9
2106902021,2
210690306,9
210690516,9
210690556,9
210690596,9
210690926,9
210690986,9
22021022
2202909,3
22030020
22041030
22042130
22042975
22043030
22051014
22059014
22060011
22071077
22072059,5
22082021,2
2208308,5
22084012,7
22085012,7
22086056
22087056
22089056
2209005,3
24021040
24022055
2402900055
24031022,1
24039122,1
24039922,1
Poznámky *:
HS kódAplikované clo
0603 10 10*sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 %
0603 10 20*sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 %
0603 10 40*sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 %
0603 10 50*sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 %
0603 10 80*sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 %
0701 90 50*sezónne zníženie: 1. 1. - 15. 6., clo je 0 %
0702 00 00*sezónne zníženie: 1. 11. - 14. 5., clo je 0 %
0704 10*sezónne zníženie: 1. 12. - 14. 4., clo je 0 %
0705 11 00*sezónne zníženie: 1. 12. - 31. 3., clo je 0 %
0706 90 10*sezónne zníženie: 1.5.- 30. 9., clo je 0 %
0707 00 05*sezónne zníženie: 1. 11. - 15. 5., clo je 0 %
0808 10 20*sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 %
0808 10 50*sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 %
0808 10 90*sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 %

Príloha D k protokolu 3

HS/CN kódy

010111

010119

010120

010210

010310

010410

010420

010600

020450

020500

02062910

02062999

02068091

02068099

020690

02071391

02071399

02072691

02072699

02072791

02072799

020734

02073591

02073599

02073681

02073685

02073689

02073690

020810

020820

020890

02109021

030110

030191

030192

030193

030199

030211

030212

030219

030221

030222

030223

030229

030231

030232

030233

030239

030240

030250

030261

030262

030263

030264

030265

030266

030269

030270

030310

030321

030322

030329

030331

030332

030333

030339

030341

030342

030343

030349

030350

030360

030371

030372

030373

030374

030375

030376

030377

030378

030379

030380

030410

030420

030490

030510

030520

030530

030541

030542

030549

030551

030559

030561

030562

030563

030569

030611

030612

030613

030614

030619

030621

030622

030623

030624

030629

030710

030721

030729

030731

030739

030741

030749

030751

030759

030760

030791

030799

04022911

041000

050100

050210

050290

050300

050400

050510

050590

050610

050690

050710

050790

050800

050900

051000

051110

051191

051199

060110

060120

060210

060220

060230

060240

060290

060410

060491

060499

070110

070910

070930

070940

070951

070952

071110

071120

071130

071140

071190

071230

071290

071310

071320

071331

071332

071333

071339

071340

071350

071390

071410

071420

071490

080111

080119

080121

080122

080131

080132

080211

080212

080221

080222

080231

080232

080240

080250

080290

080300

080410

080420

080430

080440

080450

080510

080520

080530

080540

080590

080610

080620

080711

080719

080720

08081061

08081063

08081069

08081071

08081073

08081079

080820

080910

080920

080930

080940

08101005

08101080

081020

081030

081040

081050

081090

081210

081220

081290

081310

081320

081330

081340

081350

081400

090111

090112

090121

090122

090190

090210

090220

090230

090240

090300

090411

090412

090420

090500

090610

090620

090700

090810

090820

090830

090910

090920

090950

091010

091020

091030

091040

091050

091091

091099

100110

100510

100590

100610

100620

100630

100640

100700

100810

100820

100830

100890

110230

110311

110312

110313

110314

11031910

11031990

110321

110329

110510

110520

110610

110620

110630

110720

110811

110812

110814

110819

110820

110900

120100

120210

120220

120300

120400

120500

120600

120710

120720

120730

120740

120750

120760

120791

120792

120799

120810

120890

120911

120919

120921

120922

120923

120924

120925

120926

120929

120930

120991

120999

121010

121020

121110

121120

121190

121210

121220

121230

121291

121292

121299

121300

121410

12149010

130110

130120

130190

130211

130212

130213

130214

130219

130220

130231

130232

130239

140110

140120

140190

140210

140290

140310

140390

140410

140420

140490

150100

150200

150300

150410

150420

150430

150510

150590

150600

150710

150790

150810

150890

150910

150990

151000

151110

151190

151211

151219

151221

151229

151311

151319

151321

151329

151410

151490

151511

151519

151521

151529

151530

151540

151550

151560

151590

15162095

15162096

15162098

151800

152000

152110

152190

152200

160300

160411

160412

160413

160414

160415

160416

160419

160420

160430

160510

160520

160530

160540

160590

170211

170219

170220

170250

170260

170310

170390

17049055

180100

180200

180310

180320

180400

180500

190110

190240

190300

19059010

19059020

200320

200570

20079958

200811

200819

200820

200830

210111

210112

210120

210130

210310

220110

220190

230110

230120

230210

230220

230230

230240

230250

230310

230320

230330

230400

230500

230610

230620

230630

230640

230650

230660

230670

230690

230700

230810

230890

230910

23099010

23099031

23099033

23099035

23099039

23099041

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

23099091

23099098

240110

240120

240130

240310

240391

240399

Príloha E k Protokolu 3

HS/NC kódy clov %
010391 15
010392 15
020410 25
020421 25
020422 25
020423 25
020430 25
020441 25
020442 25
020443 25
02109010 20
02109011 20
02109019 20
02109029 20
040110 20
040120 20
040130 20
040410 14
040490 14
070920 4
08101010 8
090930 4
090940 4
100190 15
100200 15
100300 18
100400 15
110100 15
110220 8
110411 15
110412 15
110419 15
110421 15
110422 15
110423 15
110429 15
110430 15
110710 10
170230 30
170240 30
200551 4
200559 4
200560 4
200960 4
210410 4
210420 4

Príloha F k Protokolu 3

HS/CN kódy 2000, colná sadzba v %

01029020
01051120
01051200020
01051920
01059200020
01059300020
01059920
02011000030
02012030
02013000030
02021000030
02022030
02023030
02031130
02031230
02031930
02032130
02032230
02032930
02061030
02062100030
02062230
02062910930
02062991030
02062999930
02063030
02064130
02064930
02068010030
02071125
02071225
02071310025
02071320025
02071330025
02071340025
02071350025
02071360025
02071370025
02071425
02072425
02072525
02072610025
02072620025
02072630025
02072640025
02072650025
02072660025
02072670025
02072680025
02072710025
02072720025
02072730025
02072740025
02072750025
02072760025
02072770025
02072780025
02073225
02073325
02073511025
02073515025
02073521025
02073523025
02073525025
02073531025
02073541025
02073551025
02073553025
02073561025
02073563025
02073571025
02073579025
02073611025
02073615025
02073621025
02073623025
02073625025
02073631025
02073641025
02073651025
02073653025
02073661025
02073663025
02073671025
02073679025
02090030
02101130
02101230
02101930
02102030
02109031030
02109039030
02109041030
02109049030
02109060030
02109071030
02109079030
02109080030
02109090030
04021020
04022120
04022915020
04022919020
04022991020
04022999020
04029120
04029920
04031020
04039020
04051045
04052045
04059045
04061030
04062030
04063030
04064030
04069030
04070030
04081130
04081930
04089130
04089930
04090000030
06031010150
06031010940
06031020140
06031020930
06031030140
06031030930
06031040130
06031040920
06031050030
06031080020
0603900005
07019020
070200001-07020000310
070200004-07020000640
070200007, 07020000810
0703105
0703200005
0703900005
0704100005
0704200005
07049010020
0704909005
0705110005
0705190005
0705210005
0705290005
0706100005
0706905
070700051-07070005320
070700054, 07070005550
070700056, 07070005720
0707009005
0708100005
0708200005
0708900005
0709605
0709700005
0709905
0710100005
0710210005
0710220005
0710290005
0710300005
0710400005
0710805
0710900005
0712200005
08081010020
08081020120
08081020420
08081050120
08081050420
08081090120
08081090420
0811105
0811205
0811905
11021000030
1 1029010
11031930050
11081300050
12149091030
12149099030
1516105
1516201005
151620915
15171020
1517905
16010014
16021000040
16022040
16023140
16023240
16023940
16024140
16024240
16024940
16025040
16029040
17011135, ale nie menej ako 1,36 Lt/kg
17011235, ale nie menej ako 1,36 Lt/kg
17019187, ale nie menej ako 1,76 Lt/kg
17019987, ale nie menej ako 1,68 Lt/kg
17029087
17041025
17049010025
17049030025
17049051025
1704906125
17049065025
17049071010
17049075025
1704908125
17049099025
18061030
18062030
1806310030
18063230
18069030
190120005
1901905
1902110005
1902193
1902205
1902305
1904105
1904205
1904905
19051000030
19052030
19053030
19054030
1905903005
19059040030
19059045030
19059055030
1905906030
19059090030
20011000040
20012000040
200190100-2001909105
2001909640
2002105
2002905
2003105
2004105
2004905
2005100005
2005205
2005400005
2005800005
2005905
2006005
2007105
2007915
2007991005
2007992005
2007993105
2007993305
2007993505
2007993940
2007995105
20079955040
20079991040
2007999305
2007999805
2008405
2008505
2008605
2008705
2008805
2008910005
2008925
2008995
2009115
2009195
2009205
2009305
2009405
2009505
20097040
2009805
2009905
21021015
2102205
2102300005
2103200005
2103305
2103905
21050030
2106105
2106905
22021000015
22029015
22030015
220410110-220421100, 22042910050, ale nie menej ako 4 Lt/1
220421110-220421800, 220429120-22042975020, ale nie menej ako 1 Lt/1
220421810-220421940, 220429810-220429940, 220430-22051010, 2205901020, ale nie menej ako 1,5 Lt/1
220421950-220421990, 220429950-220429990, 220510900, 22059090020, ale nie menej ako 2 Lt/1
22060020, ale nie menej ako 2 Lt/1
22071000050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
2207200050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22082050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22083050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22084050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22085050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22086050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22087050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
22089050, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu
2209005
2309909320
24021000030, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov
24022030, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov
24029000030, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov

Příloha 07

PROTOKOL 4
(k článku 16 ods. 1)

TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

OBSAH

HLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície

HLAVA II DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 Všeobecné požiadavky

Článok 3 Dvojstranná kumulácia pôvodu

Článok 4 Diagonálna kumulácia pôvodu

Článok 5 Úplne získané výrobky

Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8 Určujúca jednotka

Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Článok 10 Súpravy

Článok 11 Neutrálne prvky

HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 Územný princíp

Článok 13 Priama doprava

Článok 14 Výstavy

HLAVA IV VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 Všeobecné požiadavky

Článok 17 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného
dôkazu o pôvode

Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

Článok 22 Schválený vývozca

Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 25 Dovoz po častiach

Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 27 Podporné dokumenty

Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30 Sumy vyjadrené v ECU

HLAVA VI OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31 Vzájomná spolupráca

Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33 Riešenie sporov

Článok 34 Sankcie

Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36 Colný podvýbor

Článok 37 Prílohy

Článok 38 Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobok“ znamená práve vyrobený výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky,

e) „colná hodnota“ znamená hodnotu určenú podľa Dohody o vykonávaní článku VII GATT 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g) uplatňovanú mutatis mutandis,

i) pridanou hodnotou sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v strane,

j) „kapitola“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov, ďalej len „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“,

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú súčasne zasielané jedným vývozcom jednému príjemcovi alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi, kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú kryté jedinou faktúrou,

m) „územie“ znamená teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v strane pokladajú

a) výrobky úplne získané v strane podľa článku 5 tohto protokolu,

b) výrobky získané v strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v strane podľa článku 6 tohto protokolu.

Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky sa považujú za pôvodné v strane, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)1) alebo v Turecku, v súlade s ustanoveniami opatrení Protokolu o pravidlách pôvodu medzi touto stranou a každou z týchto strán, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie, vykonané v tejto strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v strane, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, v ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu ani spracovaniu v strane, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nej zbierané,

c) živé zvieratá v nej narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva toto morské dno využívať,

k) tovar v nej vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú aplikovať iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany,

c) ktoré sú vlastnené najmenej z 50 % štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany, a navyše ak v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 % štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname prílohy II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí uskutočniť na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 HS.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa ďalej uvedené opracovanie alebo spracovanie považuje za nepostačujúce na priznanie štatútu pôvodu, a to bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zaisťujú zachovanie dobrého stavu počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, chladenie, naloženie do soli, oxidu siričitého, prípadne s použitím iných látok alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie),

b) jednoduché operácie skladajúce sa z odstránenia prachu, preosievania, triedenia alebo združovania (vrátane tvorby súprav predmetov), umývania, natierania, rezania,

c)

i) zmeny balenia, rozobratie a zostavenie zásielok,

ii) jednoduché uloženie do fliaš, baniek, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na dosky atď. a všetky iné jednoduché baliace operácie,

d) pripájanie značiek, štítkov a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

e) jednoduché zmiešavanie výrobkov, tiež odlišného druhu, ak jedna zložka alebo viac zložiek zmesi nespĺňa podmienky ustanovené týmto protokolom, ktoré by umožnili považovať ich za pôvodné v strane,

f) jednoduché skladanie častí s cieľom vytvoriť kompletný výrobok,

g) kombinácie dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až f),

h) zabíjanie zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na uplatnenie tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na zaradenie podľa HS.

Z toho vyplýva, že v prípade,

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel HS do jedného čísla, celok tvorí určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla HS, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu HS zaradený spolu s výrobkom aj obal, tak je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu HS sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa celok považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod tých prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu, a to

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v strane splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článku 4 za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním ani spracovaním vykonaným mimo územia strany na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán, alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlave II neuplatnia na opracovanie ani spracovanie vykonané mimo územia strany. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územia iných krajín uvedených v článku 4. Výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takýchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi nie sú uskutočňované iné operácie, ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územie ako územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej strany je nutné preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do inej krajiny, ako sú krajiny uvedené v článku 4, a následne predané a dovezené do strany majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca vyviezol tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane,

c) výrobky boli vyvezené v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli vyvezené na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel ako na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej strany. Na dôkaz pôvodu je nevyhnutné uviesť názov a adresu výstavy. Ak treba, môžu sa požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorej výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných podľa tohto protokolu v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v tejto strane vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia čiastočného alebo úplného cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňované v strane na materiály použité na výrobu za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výslovne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že ustanovenia tohto článku boli uplatnené na nepôvodné materiály použité na ich výrobu a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie podľa článku 9 a na výrobky v súpravách podľa článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výlučne len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

6. Napriek ustanoveniam odseku 1 môžu strany uplatniť opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla alebo dávok majúcich rovnocenný účinok vzťahujúce sa na materiály použité na výrobu pôvodného výrobku podľa týchto ustanovení:

a) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 HS, použije sa 5 % sadzba alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v strane,

b) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 HS, použije sa 10 % sadzba alebo nižšia sadzba, ktorá platí v strane.

Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2000 a môžu sa po vzájomnej dohode prehodnotiť.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie tovaru EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možno identifikovať (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné podľa tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby sa predložil ktorýkoľvek z už uvedených dokladov.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v prílohe III. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby tu neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR.1 zaručia, aby formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Predovšetkým skontrolujú, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané kvôli chybám alebo neúmyselnému zabudnutiu, alebo zvláštnym okolnostiam, alebo

b) je náležite colným orgánom preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej evidencii.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

„VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

„IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

„DELIVRE A POSTERIORI“,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“.

5. Označenie uvedené v odseku 4 sa uvedie do odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

„DUPLIKÁT“,

„DUBLIKATAS“,

„DUPLICATE“,

„DUPLICATA“,

„DUPLIKAT“.

3. Označenie uvedené v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ pôvodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným osvedčením alebo viacerými pôvodnými osvedčeniami EUR. 1 na účely vývozu všetkých výrobkov alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Výmenu pôvodného osvedčenia EUR. 1 uskutoční colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného kusa alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 euro.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané rukou, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa článku 22 však nie je povinný toto vyhlásenie podpísať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcom štáte predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý k spokojnosti colných úradov poskytuje dostatočnú záruku kontroly charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú, ako toto colné povolenie schválený vývozca využíva.

5. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej strany.

2. Dôkazy o pôvode predkladané colným orgánom dovážajúcej strany po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1 možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v stanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej strany prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli výrobky predložené pred uplynutím tejto lehoty.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej strany v súlade s postupmi platnými v tejto strane. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež požadovať, aby sa k dovoznému colnému vyhláseniu priložilo vyhlásenie dovozcu, v ktorom potvrdí, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky, podľa všeobecného pravidla 2 písm. a) HS zaradené do tried XVI a XVII alebo do čísel 7308 a 9406 HS, jediný dôkaz o pôvode sa predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky posielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky sa nedovážajú na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou sa toto vyhlásenie môže uviesť na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a pozostávajú výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 euro v prípade malých zásielok a 1 200 euro v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Doklady uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 21 ods. 3 preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu byť inter alia

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovaru tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov vydané alebo vystavené v strane, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v strane, kde sa také doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovávať počas najmenej troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovávať počas najmenej troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovávať počas najmenej troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovávať počas najmenej troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných rozdielov medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely prepustenia dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, uzná ich táto strana za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca zmluvná strana sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1999.

4. Sumy vyjadrené v eure a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany preskúma Spoločný výbor, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmaní Spoločný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm vyjadrených v ktorejkoľvek národnej mene, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si navzájom odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú navzájom spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vždy, keď majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej strany, ak je to potrebné, aj s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o overenie.

3. Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej strany. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa colné orgány dovážajúcej strany rozhodnú pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi výrobky prepustia po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o overenie budú informované o jeho výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak colné orgány dovážajúcej strany v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o overenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s overovaním podľa článku 32 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto overenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu sa predložia Spoločnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej strany sa riadi právnymi predpismi tejto strany.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami, sa uplatnia sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu umiestneného na ich území, nenahradili iným tovarom a aby sa s nimi nezaobchádzalo inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Ak sú ako výnimka z ustanovenia odseku 1 výrobky pôvodné v strane umiestnené do slobodného colného pásma alebo skladu kryté dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zabezpečiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré sa mu zveria.

2. Colný podvýbor tvoria odborníci z oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy tohto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Ustanovenia tejto dohody možno uplatniť na tovar, ktorý spĺňa podmienky tohto protokolu a ktorý je k dátumu nadobudnutia platnosti dohody v režime tranzitu alebo je v strane uskladnený v colnom sklade, alebo sa nachádza v slobodnom colnom pásme alebo v sklade za predpokladu, že do štyroch mesiacov od tohto dátumu sa colným orgánom dovážajúcej strany predloží sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienky priamej dopravy.

Příloha 08

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1

Zoznam ustanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje číslo alebo kapitolu používanú v HS a druhý stĺpec obsahuje opis tovaru používaný v systéme na dané číslo alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2 Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom dané číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 všeobecný, priľahlé pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa HS zatriedené do rozličných čísel príslušnej kapitoly alebo do akýchkoľvek čísel spolu uvedených v stĺpci 1.

2.3 Ak sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každý odsek označuje časť čísla, na ktorú sa aplikuje pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

2.4 Ak je na položku uvedené pravidlo aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a aplikovať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, musí sa aplikovať pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú výrobkov, ktoré získali štatút pôvodných výrobkov a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento štatút získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v stranách.

Príklad:

Motor čísla 8407, pre ktorý pravidlo ustanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224. Ak sa toto kovanie vykonalo v strane na nepôvodnom ingote, tento výkovok získal štatút pôvodného na základe pravidla pre číslo ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode strany. Hodnota nepôvodného ingotu sa tak pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania a väčšie opracovanie alebo spracovanie tiež udeľuje štatút pôvodu; a naopak, menšie opracovanie alebo spracovanie nemôže udeliť štatút pôvodu. Inak povedané, ak pravidlo ustanovuje, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takého materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.

3.3 Ak pravidlo ustanovuje, že sa môžu použiť „materiály akéhokoľvek čísla“ bez dotknutia ustanovení poznámky 3.2., môžu sa použiť aj materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale s ohľadom na zvláštne obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle taktiež obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane ostatných materiálov čísla...“ znamená, že sa môžu použiť len materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.

3.4 Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viacerých materiálov, znamená to, že sa môže použiť akýkoľvek jeden materiál alebo viaceré z týchto materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny čísel 5208 až 5212 hovorí, že sa môžu použiť prírodné vlákna i chemické materiály okrem iných materiálov. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály; možno použiť buď jeden, alebo druhý, alebo obidva materiály.

3.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka samozrejme nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri aj poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textilné materiály).

Príklad:

Pravidlo pre potravinové výrobky čísla 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré, hoci sa nemôžu vyrobiť z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu sa vyrobiť z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie – aj keď netkané textílie sa nemôžu normálne vyrobiť z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza – t. j. vlákno.

3.6 Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne obmedzenia nesmú sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení sa nesmú prekročiť ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1 Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vláken ako umelých a syntetických vláken. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas čísla 0503, hodváb čísla 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižné vlákno“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo z umelého hodvábu, k strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo umelých vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1 Ak je pre daný výrobok v zozname odkaz na túto úvodnú poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilné materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov (pozri aj poznámky 5.3 a 5.4).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa môže uplatniť iba pri zmesových výrobkoch, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály:

- hodváb,

- vlna,

- hrubé zvieracie chlpy,

- jemné zvieracie chlpy,

- konský vlas,

- bavlna,

- papierenské materiály a papier,

- ľan,

- konope,

- juta a iné textilné lykové vlákna,

- sisal a iné textilné vlákna rodu Agave,

- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

- syntetické chemické nekonečné vlákna,

- umelé chemické nekonečné vlákna,

- elektricky vodivé vlákna,

- syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

- syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

- umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

- ostatné umelé chemické strižné vlákna,

- priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

- priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

- výrobky čísla 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je priehľadným alebo farebným lepidlom vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu,

- ostatné výrobky čísla 5605.

Príklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vláken čísla 5203 a syntetických strižných vláken čísla 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), sa môžu použiť do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižných vláken čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vláken nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí sa môže použiť za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených do dvoch rozdielnych čísel alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.

Príklad:

Ak uvedená všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a zo syntetickej tkaniny čísla 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály, a preto je všívaná textília zmesový výrobok.

5.3 V prípade, že výrobky obsahujú „priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade, že sú výrobky zložené z „jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami“, je tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro 30 %.

Poznámka 6

6.1 V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené odkazom na túto úvodnú poznámku, textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu predmetného konfekčného výrobku, sa môžu použiť za predpokladu, že sú zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez ohľadu na poznámku 6.3 sa materiály nezaradené do kapitol 50 až 63 môžu voľne použiť na výrobu textilného tovaru aj vtedy, ak obsahujú textílie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname ustanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, použitie priadze, nevylučuje to použitie kovových materiálov (napr. gombíkov), pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Keď sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, sa musí zohľadniť pri určení hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 7

7.1. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špecifické postupy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) štiepenie (krakovanie),

d) úprava (reforming),

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci tieto operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2 Na účely čísel 2710, 2711 a 2712 sa „špecifickými postupmi“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) štiepenie (krakovanie),

d) úprava (reforming),

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i,j) izomerizácia,

k) odsírovanie vodíkom iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovávaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710,

m) spracovanie pomocou vodíka iné ako pri odsírovaní, iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, pri tlaku nad 20 bar a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov čísla ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) atmosférická destilácia iba vo vzťahu k vykurovacím olejom čísla ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje čísla ex 2710.

7.3 Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry a akákoľvek kombinácia týchto operácii neposkytujú pôvod.

Příloha 09

PRÍLOHA II

OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ TREBA VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto treba prihliadať na ostatné časti dohody.

Príloha 09

Příloha 10

PRÍLOHA III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 musí byť vyhotovené na formulári, ktorého vzor je uvedený v tejto prílohe. Tento formulár musí byť vytlačený v slovenskom alebo litovskom jazyku, alebo v jazyku jednej z krajín uvedených v článku 4 tohto protokolu. Osvedčenia musia byť vyhotovené v jednom z týchto jazykov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej strany. Ak sa vypĺňajú rukou, musia byť vyplnené atramentom a veľkými tlačenými písmenami.

2. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou – 5 mm alebo + 8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na podtlači musí byť vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

3. Kompletné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u nimi schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiara identifikovať. Musí tiež obsahovať aj vytlačené poradové číslo, ktorého pomocou ho možno identifikovať.

Príloha 01

Příloha 11

PRÍLOHA IV

Príloha 01

Příloha 12

PROTOKOL 5

(k článku 16 ods. 3)

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu

a) „colná legislatíva“ znamená predpisy uplatňované na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek iného colného režimu vrátane opatrení zákazu, reštrikcie a kontroly, prijatých spomenutými stranami,

b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú na územiach strán, v súlade s colnou legislatívou, ale nezahŕňa dávky a poplatky, ktorých výška je limitovaná približným nákladom za poskytnuté služby,

c) „dožadujúci orgán“ znamená colný orgán, ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

d) „dožiadaný orgán“ znamená kompetentný colný orgán, ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

e) „porušenie“ znamená akékoľvek porušenie colnej legislatívy a tiež akýkoľvek pokus o porušenie takejto legislatívy,

f) „colný orgán“ znamená v republike Colný odbor Ministerstva financií (Muitines Departamentas prie Finansu Ministerijos) a v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo.

Článok 2

Rozsah

1. Strany si budú v rámci svojich kompetencií navzájom pomáhať pri zabezpečovaní správnej aplikácie colnej legislatívy spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania tejto legislatívy.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný orgán strany, ktorý je kompetentný na vykonávanie tohto protokolu. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebudú sa utajovať informácie získané úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov, ak s týmto tieto súhlasia.

Článok 3

Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho orgánu bude dožiadaný orgán poskytovať všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu legislatívy vrátane informácií týkajúcich sa zaznamenaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s legislatívou.

2. Na požiadanie dožadujúceho orgánu bude dožiadaný orgán informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán bol náležite dovezený na územie druhej strany a ak je to treba, uvedie colný režim, do ktorého sa tovar prepustil.

3. Na žiadosť dožadujúceho orgánu vykoná dožiadaný orgán potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

a) fyzickými alebo právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu,

b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colnej legislatívy,

c) dopravnými prostriedkami, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti, že sa používajú alebo sa môžu použiť na porušenie colnej legislatívy.

Článok 4

Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú navzájom pomoc, ak zvážia, že to treba na správnu aplikáciu colnej legislatívy, najmä ak získajú informácie o

- operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by porušili takúto legislatívu a o tieto informácie má záujem druhá strana,

- nových používaných prostriedkoch a metódach pri realizácií takýchto operácií,

- tovare, o ktorom je známe, že je predmetom podstatného porušovania colnej legislatívy,

- osobách, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu, ktorá platí na území druhej strany,

- dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že boli, sú alebo by sa mohli použiť v rozpore s colnou legislatívou druhej strany.

Článok 5

Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho orgánu vykoná dožiadaný orgán v zhode so svojou legislatívou všetky potrebné opatrenia s cieľom

- doručiť všetky dokumenty,

- oznámiť všetky rozhodnutia,

ktoré spadajú pod tento protokol, adresátovi, ktorý býva alebo sídli na jeho území. V takomto prípade sa uplatní článok 6(3).

Článok 6

Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Dokumenty potrebné na výkon takýchto žiadostí budú priložené k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach možno prijať aj ústnu žiadosť, ale musí sa okamžite písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

a) dožadujúci orgán, ktorý predkladá žiadosť,

b) požadované opatrenia,

c) predmet a dôvody žiadosti,

d) zákony, pravidlá a iné obsiahnuté zákonné prvky,

e) údaje, čo možno najpresnejšie a vyčerpávajúce, o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

f) súhrn závažných faktov okrem prípadov ustanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho orgánu alebo v jazyku prijateľnom pre tento orgán.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, môže sa vyžadovať jej oprava alebo doplnenie; môžu sa však vykonať potrebné predbežné opatrenia.

Článok 7

Vybavenie žiadosti

1. Na účely vyhovenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán alebo, ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný orgán žiadosť postúpil, bude v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných úkonov alebo pri zabezpečení ich získania postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných orgánov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana stanovila, získať od úradov dožiadaného orgánu alebo iného orgánu, ktorému je dožiadaný orgán nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colnej legislatívy, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri šetreniach vykonávaných na jej území.

Článok 8

Forma, v akej sa má informácia oznámiť

1. Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu výsledky šetrenia vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a podobne.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou v akejkoľvek forme na ten istý účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný úrad usúdi, že žiadaná pomoc by mohla narušiť suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy dožiadanej strany alebo by mohla spôsobiť porušenie priemyselného, obchodného alebo iného tajomstva na území tejto strany, môže odmietnuť poskytnúť takúto pomoc, poskytnúť ju čiastočne alebo ju podrobiť určitým podmienkam alebo požiadavkám.

2. Ak nemožno vyhovieť žiadosti o pomoc, okamžite sa to oznámi dožadujúcemu orgánu a zároveň sa bude informovať o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci, prípadne jej čiastočného poskytnutia alebo jej podrobenia určitým podmienkam alebo požiadavkám.

3. Ak colný orgán požiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by o to požiadal colný orgán druhej strany, potom vo svojej žiadosti na tento fakt upozorní. Dožiadaný orgán posúdi, či takejto žiadosti vyhovie.

Článok 10

Povinnosť utajenia

1. Každá informácia v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu bude utajená. Vzťahujú sa na ňu predpisy o utajovaní skutočností a požíva ochranu, ktorá sa poskytuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v strane, ktorá informáciu získala.

2. Uvedené informácie sa nebudú prenášať, ak existujú rozumné dôvody veriť, že prenos alebo použitie týchto informácií by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi jednej zo strán a predovšetkým, ak by mohli dotknutej osobe mohli spôsobiť neprimerané nevýhody. Prijímajúca strana bude na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, informovať túto stranu o spôsobe použitia dodaných informácií a dosiahnutých výsledkoch.

3. Uvedené informácie sa môžu poskytnúť iba colným orgánom a v prípade potreby prokuratúre, verejným súdom a súdnym orgánom. Iné osoby alebo orgány môžu získať takéto informácie len na základe splnomocnenia orgánu, ktorý informácie poskytol.

4. Strana, ktorá poskytuje informácie, si overí presnosť informácií, ktoré sa majú poskytnúť. Ak zistí, že poskytnutá informácia bola nepresná alebo sa má zrušiť, ihneď upozorní prijímaciu stranu. Strana je povinná uskutočniť korekciu alebo zrušiť informáciu.

5. Bez ohľadu na prípady, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná strana získať na požiadanie informácie o uchovávaní údajov a o dôvode ich uchovania.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže použiť každá strana len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného orgánu, ktorý informácie poskytol a s obmedzeniami, ktoré tento orgán stanovil. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú deliktov vo vzťahu k drogám a psychotropným látkam. Takéto informácie sa môžu poskytnúť iným orgánom priamo činným v boji proti drogám podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni využitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, ktoré je vyvolané porušením colnej legislatívy.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisoch, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. Originálne záznamy a dokumenty sa budú vyžadovať len v prípadoch, v ktorých by overené kópie neboli dostačujúce a ak to vnútroštátne právne predpisy povoľujú. Poskytnuté originály sa musia okamžite vrátiť, akonáhle pominie dôvod, pre ktorý sa druhej strane poskytli.

Článok 12

Experti a svedkovia

Úradník dožiadaného orgánu môže byť splnomocnený vystúpiť v rámci poskytnutého splnomocnenia ako expert alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložiť také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na účely tohto konania potrebné. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí špeciálne uviesť o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov týkajúcich sa úhrady nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu okrem, ak je to vhodné, nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách.

Článok 14

Implementácia

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné orgány strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách implementácie, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné orgány strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

Poznámky pod čiarou

1) Uplatňuje sa len pri výrobkoch obsahujúcich zložky poškodzujúce zemskú ozónovú vrstvu.

*) Národný kód Harmonizovaného systnému Litovskej republiky

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.