Oznámenie č. 374/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 153/2000
Platnosť od 11.11.2000
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín, t. j. 16. februára 1996, na základe článku 29.

374

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 1995 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 183 z 8. septembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. októbra 1995.

Zmluva nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín, t. j. 16. februára 1996, na základe článku 29.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.