Oznámenie č. 37/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

(v znení č. 259/2007 Z. z.)

Čiastka 14/2000
Platnosť od 09.02.2000
Účinnosť od 25.05.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1992, na základe článku 12 ods. 1.

37

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. decembra 1991 bola v Pekingu podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1992, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

želajúc si rozvíjať hospodársku spoluprácu oboch štátov na základe vzájomného rešpektovania suverenity, rovnosti a vzájomného prospechu, vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov jedného štátu na území druhého štátu a podporovať ich a

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana investícií na základe tejto dohody budú prispievať k podnecovaniu podnikateľských aktivít v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia" označuje všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom a ustanoveniami tejto zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne,

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva,

b) akcie spoločnosti alebo iné formy účasti na spoločnosti,

c) peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré má finančnú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov, priemyselných vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných názvov a goodwillu,

e) podnikateľské oprávnenia vyplývajúce zo zákona vrátane oprávnení na prieskum alebo na využívanie prírodných zdrojov.

2. Pojem „investor" označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba" označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba" označuje vo vzťahu k príslušnej zmluvnej strane akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s jej právnym poriadkom.

3. Pojem „výnosy" označuje sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisky, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie" označuje územie, nad ktorým zmluvná strana vykonáva zvrchované práva a súdnu právomoc.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať investorov štátu druhej zmluvnej strany pri investovaní na území svojho štátu a bude takéto investície umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne pomoc a vytvorí predpoklady na získanie víz a pracovných povolení štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany na svojom území v súvislosti s činnosťami spojenými s takýmito investíciami.

Článok 3

Zaobchádzanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana poskytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a príslušným aktivitám vlastných investorov.

2. Ani jedna zo zmluvných strán neposkytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám investorov a príslušným aktivitám investorov ktoréhokoľvek iného tretieho štátu.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody zaobchádzania, prednosti alebo výsady na základe

a) jej členstva v akejkoľvek existujúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, hospodárskej únii, spoločnom trhu alebo akejkoľvek inej formy regionálnej hospodárskej organizácie a akejkoľvek medzinárodnej dohody vytvárajúcej takú úniu; alebo prijatia dohody, ktorej cieľom je vytvorenie alebo rozšírenie takej únie alebo oblasti v primeranom čase;

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa úplne alebo prevažne zdaňovania;

c) akéhokoľvek dohovoru o uľahčení malého pohraničného obchodu v hraničných oblastiach.

4. Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na

a) akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia platné na jej území;

b) pokračovanie akéhokoľvek nekonformného opatrenia;

c) žiadnu zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia v takej miere, že táto zmena nezvýši nekonformnosť týchto opatrení.

Článok 4

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s rovnakým účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie") na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná

a) v súlade s platným domácim zákonným postupom,

b) na nediskriminačnom základe,

c) za náhradu. Takáto náhrada sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, než sa vyvlastnenie stalo verejne známym, a bude zahŕňať úroky až do dňa platby podľa obvyklej obchodnej sadzby, bude vyplatená bez zbytočného odkladu, účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne vymeniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

3. Ak štát zmluvnej strany vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s právnym poriadkom platným na území jej štátu a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, táto zmluvná strana zabezpečí, že ustanovenia odseku 1 sa budú aplikovať do tej miery, aby sa investorom druhej zmluvnej strany vlastniacim takéto podiely zabezpečila primeraná náhrada vo vzťahu k ich investíciám.

Článok 5

Náhrada škody alebo strát

1. Ak investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany utrpia škody v dôsledku vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, vzbury, povstania alebo podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto zmluvná strana zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, vyrovnanie alebo o iné usporiadanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku

a) zhabania ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi,

b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne sa spravodlivá a primeraná náhrada za škody spôsobené pri zhabaní majetku alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne vymeniteľnej mene.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí v súlade so svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany prevod ich investícií a výnosov vlastnených na jej území vrátane

a) zisku, dividend, úrokov a iného legitímneho príjmu;

b) výnosov vyplývajúcich z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;

c) platieb podľa zmluvy o pôžičke v súvislosti s investíciami;

d) licenčných poplatkov súvisiacich s údajmi v článku 1 ods. 1 písm. d);

e) platieb za technickú pomoc alebo poplatkov za technické služby, poplatkov za riadenie;

f) poplatkov súvisiacich so zmluvnými projektmi;

g) príjmov občanov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú na jej území v súvislosti s investíciami.

2. Uvedený prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene a v bežnom výmennom kurze, ktorý platí v deň prevodu v zmluvnej strane prijímajúcej investície.

3. Napriek odsekom 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo obhajovať opatrenia týkajúce sa prevodu kapitálu

a) v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo

b) v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky.

4. Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

a) nepresiahnu opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;

b) budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a

c) budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak zmluvná strana alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu investorovi na základe záruky, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná postúpenie každého práva alebo nároku investora prvej zmluvnej strany alebo splnomocneného zástupcu a uzná prevod akéhokoľvek práva alebo nároku prvej zmluvnej strany alebo jej splnomocneného zástupcu. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky uvedeného investora.

Článok 8

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť konzultáciami alebo diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor nevyrieši v lehote šiestich mesiacov, postúpi sa na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc.

3. Rozhodcovský súd bude mať troch rozhodcov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie. Títo dvaja rozhodcovia do troch mesiacov odo dňa ich vymenovania spoločne vyberú tretieho rozhodcu, občana tretieho štátu, ktorý má diplomatické styky s obidvoma zmluvnými stranami. Tretieho rozhodcu obe zmluvné strany vymenujú za predsedu rozhodcovského súdu.

4. Ak rozhodcovský súd v lehote piatich mesiacov odo dňa prijatia písomnej žiadosti o rozhodcovské konanie nebude ustanovený, môže ktorákoľvek zmluvná strana bez existencie akejkoľvek inej dohody požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie rozhodcu (rozhodcov), ktorý(í) ešte nebol(i) vymenovaný(í). Ak je predseda občanom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo ak mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, požiada sa o vymenovanie najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd určí vlastné rokovacie pravidlá. Rozhodcovský súd pri svojom rozhodovaní berie do úvahy ustanovenia tejto dohody a princípy medzinárodného práva uznávané oboma zmluvnými stranami.

6. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. Také rozhodnutia sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd zriadený ad hoc na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán zdôvodní svoje rozhodnutie.

7. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena a svojej účasti na rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné náklady uhradia obe zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 9

Riešenie sporov medzi investorom a zmluvnou stranou

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, sa, pokiaľ je to možné, urovná rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor nevyrieši rokovaním do šiestich mesiacov, ktorákoľvek strana v spore je oprávnená predložiť spor buď

a) príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá investíciu umožnila, alebo

b) medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) v znení platnom v tom čase za predpokladu, že spor sa týka výšky náhrady za škody spôsobené vyvlastnením alebo že ide o akýkoľvek iný spor, na ktorom sa obe strany v spore dohodnú. Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel.

3. Investor má právo rozhodnúť sa pre zmierovacie konanie skôr, ako sa spor predloží na rozhodcovské konanie, bez ohľadu na ustanovenie odseku 2 písm. b) týkajúce sa predloženia sporu na rozhodcovské konanie.

4. Rozhodnutie arbitrážneho súdu uznajú a budú realizovať zmluvné strany v súlade s Dohovorom o akceptovaní a realizovaní cudzích arbitrážnych rozhodnutí, New York 1958.

Článok 10

Použitie iných predpisov

Ak zaobchádzanie poskytované jednou zmluvnou stranou investíciám alebo činnostiam súvisiacim s investíciami investorov druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom je priaznivejšie ako to, ktoré sa poskytuje na základe tejto dohody, použije sa priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie tejto dohody

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na investície uskutočnené po 1. januári 1950 investormi ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď si obe zmluvné strany písomne oznámili splnenie vnútorných ústavných podmienok alebo zákonných postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody, a zostáva v platnosti desať rokov.

2. Táto dohoda zostane v platnosti, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie jeden rok pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1.

3. Po uplynutí pôvodného desaťročného obdobia môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek skončiť platnosť tejto dohody výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane písomne najmenej s ročným predstihom.

4. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 tejto dohody v platnosti ešte ďalších desať rokov od tohto dátumu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Pekingu 4. decembra 1991 v dvoch vyhotoveniach, v českom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Marián Čalfa v. r.

Za vládu
Čínskej ľudovej republiky:

Li Pcheng v. r.

PROTOKOL

Pri podpise Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len „dohoda") sa podpísaní dohodli na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody:

1. Na účely ustanovení článku 3 ods. 2 tejto dohody žiadna zmluvná strana nebude považovať „menej priaznivé zaobchádzanie" poskytnuté investorovi druhej zmluvnej strany za diskriminačné zaobchádzanie, ak bolo poskytnuté v súlade s platným právnym poriadkom v skutočne nevyhnutných prípadoch a z dôvodu zachovania verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo priority v riadnom vývoji národného hospodárstva.

2. „Pohraničný obchod" uvedený v článku 3 ods. 3 znamená obchod uskutočňovaný vo vymedzených pohraničných oblastiach s preferenčným zaobchádzaním, ktoré povolila ktorákoľvek zmluvná strana a s ňou susediace krajiny s cieľom uspokojiť potreby ich obyvateľstva v pohraničných oblastiach.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Pekingu 4. decembra 1991 v dvoch vyhotoveniach, v českom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Marián Čalfa v. r.

Za vládu
Čínskej ľudovej republiky:

Li Pcheng v. r.