Vyhláška č. 364/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 149/2000
Platnosť od 06.11.2000
Účinnosť od 15.11.2000

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

z 11. októbra 2000

o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47c ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje postup pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe ministerstva podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

(1) Majetok uvedený v § 1 možno previesť formou

a) verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby,

b) priameho predaja,

c) prevodu správy majetku na inú štátnu organizáciu.

(2) Ak sa majetok uvedený v § 1 prevedie na obec podľa osobitných predpisov2), ministerstvo túto skutočnosť písomne potvrdí.

§ 3

(1) Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o prevode správy majetku alebo kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod správy alebo vlastníctva k majetku podľa § 1, môže podať ministerstvu každá právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedú:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) podnikateľský zámer a využitie majetku,

c) návrh kúpnej ceny a podmienky jej splatnosti.

§ 4

(1) Ministerstvo ponuku na prevod majetku uvedený v § 1 uverejní v dennej tlači distribuovanej celoštátne najmenej dvakrát ročne a podľa vlastnej úvahy aj iným vhodným spôsobom.

(2) Ministerstvo ponuku neuverejní, ak

a) žiadosť o kúpu majetku podá vlastník nehnuteľnosti, ktorá tvorí s majetkom v správe ministerstva jeden funkčný celok,

b) žiadosť o kúpu majetku podá spoluvlastník,

c) žiadosť o kúpu majetku podá vlastník stavby na pozemku v správe ministerstva, na ktorom stavba stojí,

d) žiadosť o kúpu majetku podá vlastník pozemku, na ktorom stavba v správe ministerstva stojí,

e) žiadosť o kúpu majetku podá osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá privatizáciou nadobudla majetok tvoriaci jeden funkčný celok s majetkom v správe ministerstva,

f) žiadosť o prevod správy majetku podá iná štátna organizácia,

g) žiadosť o prevod majetku podá obec v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

(3) Ministerstvo zabezpečuje ocenenie prevádzaného majetku a uhrádza náklady spojené s prevodom majetku3). Ocenenie prevádzaného majetku sa vykoná podľa osobitného predpisu4). Pri prevode podľa § 2 ods. 1 písm. c) a § 2 ods. 2 sa ocenenie nevyžaduje.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 141/1996 Z. z. o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2000.


Mária Machová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 47c ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.§ 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 16 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.