363

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Ratifikačnú listinu podpísal prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 8. júna 1992.

V súlade s článkom 13 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 31. decembra 1992.

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Gréckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch krajín na dlhodobom základe,

majúc na zreteli vytvorenie priaznivých podmienok na investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

uznávajúc, že podpora a ochrana investícií na základe tejto dohody budú prispievať k podnecovaniu iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky druhy majetkových hodnôt a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva alebo záruky,

b) akcie, cenné papiere, dlhopisy spoločnosti a iné formy účasti na spoločnosti,

c) pôžičky, peňažné pohľadávky alebo akékoľvek nároky na plnenie v súlade so zmluvou, ktoré má finančnú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, goodwill, technické procesy a know-how,

e) podnikateľské oprávnenia vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy vrátane oprávnení na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.

2. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné a iné poplatky.

3. Pojem „investor“ označuje vo vzťahu k príslušnej zmluvnej strane

a) fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom,

b) právnickú osobu zriadenú v súlade s právnym poriadkom tejto zmluvnej strany.

4. Pojem „územie“ označuje vo vzťahu k akejkoľvek zmluvnej strane územie pod jej zvrchovanosťou vrátane teritoriálnych vôd a pobrežného pásma, nad ktorými táto zmluvná strana vykonáva svoje zvrchované práva alebo súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať investície investorov druhej zmluvnej strany a bude takéto investície umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Možná zmena formy, v ktorej bola investícia uskutočnená, nemá vplyv na jej podstatu ako investície za predpokladu, že takáto zmena nebude v rozpore s právnym poriadkom a ustanoveniami príslušnej zmluvnej strany.

3. Výnosy z investícií a v prípade reinvestície zisk, ktorý z nej plynie, budú mať rovnakú ochranu ako pôvodné investície.

Článok 3

Doložka najvyšších výhod a národné zaobchádzanie

1. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám, ktoré vlastnia alebo kontrolujú investori druhej zmluvnej strany, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než to, aké poskytuje investíciám vlastných investorov alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o ich činnosť súvisiacu s investíciami, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než to, aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Takéto zaobchádzanie sa nebude týkať výhod alebo výsad, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať investorom tretích štátov:

a) v súvislosti s ich členstvom alebo pridružením k colnej alebo hospodárskej únii, spoločnému trhu, zóne voľného obchodu alebo podobným inštitúciám,

b) na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iných dohôd týkajúcich sa zdanenia.

Článok 4

Vyvlastnenie

1. Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany budú mať na území druhej zmluvnej strany plnú ochranu.

2. Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú vyvlastnené, znárodnené ani podrobené opatreniam s rovnakým účinkom ako vyvlastenie alebo znárodnenie na území druhej zmluvnej strany s výnimkou opatrení realizovaných za týchto podmienok:

a) opatrenia sú vo verejnom záujme a sú v súlade so zákonom,

b) opatrenia sú zrozumiteľné a nemajú diskriminačný charakter,

c) opatrenia sú sprevádzané ustanoveniami o bezodkladnom vyplatení primeranej a účinnej náhrady. Táto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote investície bezprostredne pred tým, ako opatrenia uvedené v tomto odseku nastali alebo sa stali verejne známe, a bude voľne prevoditeľná v zameniteľnej mene zmluvnej strany v úradnom kurze platnom v deň stanovenia jej hodnoty. Náhrada bude prevedená bez zbytočného odkladu vo voľne zameniteľnej mene. Náhrada bude zahŕňať úroky až do dňa platby podľa platného obchodného kurzu určeného ústrednou bankou zmluvnej strany a jej výška bude posúdená v súlade s právnym poriadkom.

Článok 5

Náhrada strát

Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície na území druhej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, prevratu, výnimočného stavu alebo iných výnimočných udalostí na území druhej zmluvnej strany, bude zo strany druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nebude menej priaznivé než to, aké poskytne táto zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Výsledné platby budú voľne prevoditeľné.

Článok 6

Prevody investícií a výnosov

1. Každá zmluvná strana zaručí, pokiaľ ide o investície investorov druhej zmluvnej strany, voľný prevod investícií a ich výnosov. Prevody sa vykonajú bez meškania vo voľne zameniteľnej mene dohodnutej medzi investorom a príslušnou zmluvnou stranou vo výmennom kurze platnom v deň prevodu.

2. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, nie však výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investícií,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splácanie pôžičiek,

d) licenčné a iné poplatky,

e) výnosy z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak sú investície investora jednej zmluvnej strany poistené v rámci zákonného systému poistenia, uzná druhá zmluvná strana vstup poisťovateľa alebo zaisťovateľa do práv uvedeného investora v súlade s podmienkami takéhoto poistenia.

Článok 8

Použiteľnosť dohody

Táto dohoda sa bude vzťahovať aj na investície uskutočnené pred nadobudnutím platnosti tejto dohody investormi ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, ale až po 1. januári 1950.

Článok 9

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor nebude dať vyriešiť takto v lehote šiestich mesiacov od začatia rokovania, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd sa ustanoví ad hoc takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia sa dohodnú na výbere predsedu, ktorý bude občanom tretieho štátu. Rozhodcovia budú vymenovaní do troch mesiacov, predseda do piatich mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana informovala druhú zmluvnú stranu o svojom úmysle predložiť spor rozhodcovskému súdu.

4. Ak do lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku neprebehne potrebné vymenovanie, môže ktorákoľvek strana v spore, ak neexistuje iná dohoda, požiadať o potrebné vymenovanie predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zo strán v spore alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný podpredseda, a ak aj podpredseda je občanom niektorej zo strán v spore alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo strán v spore.

5. Rozhodcovský súd rozhoduje na základe rešpektovania práva, berúc do úvahy ustanovenia tejto dohody a príslušných dohôd, ktoré uzatvorili obe zmluvné strany, ako aj všeobecne uznávané pravidlá a princípy medzinárodného práva.

6. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, rozhodcovský súd rozhodne o vlastnom postupe.

7. Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je konečné a pre zmluvné strany záväzné.

8. Každá zmluvná strana hradí náklady spojené s rozhodcom ňou vymenovaným a so svojím zastúpením. Náklady predsedu súdu a iné výdavky budú hradiť rovnakým dielom obe zmluvné strany.

Článok 10

Riešenie sporov medzi investorom a prijímajúcim štátom

1. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou, vrátane sporov z vyvlastnenia alebo zo znárodnenia sa bude podľa možnosti riešiť mimosúdnym urovnaním.

2. Ak sa spor takýmto spôsobom nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo strán požiadala o mimosúdne urovnanie, môže ho dotknutý investor predložiť buď príslušnému súdu zmluvnej strany, alebo medzinárodnému rozhodcovskému súdu. Obe zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť na arbitrážne konanie. V takomto prípade sa použijú príslušné ustanovenia článku 9 ods. 3 až 8 mutatis mutandis. Jednako však predseda Medzinárodného rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži bude požiadaný o vykonanie potrebných vymenovaní aj v prípade, že rozhodcovský súd určí svoje pravidlá s prihliadnutím na vtedy platné rozhodcovské pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Rozhodcovský nález bude záväzný a aplikovateľný v súlade s vnútroštátnym právom.

3. Zmluvná strana, ktorá je stranou v spore, nevznesie počas rozhodcovského konania alebo výkonu rozhodcovského nálezu námietku v prípade, ak dotknutý investor druhej zmluvnej strany dostal na základe poistnej zmluvy náhradu za celú škodu alebo za časť škody, ktorú utrpel.

4. V prípade, že obe zmluvné strany sú stranami Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965, môže byť spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v súlade s prvým odsekom tohto článku a na základe žiadosti dotknutého investora postúpený na vyriešenie formou zmierenia alebo arbitrážneho konania Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií.

Článok 11

Použitie iných predpisov

Ak právny predpis ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo záväzok existujúci v súčasnosti alebo v budúcnosti medzi zmluvnými stranami na základe medzinárodného práva mimo tejto dohody obsahuje pravidlá, či už všeobecné, alebo špecifické, oprávňujúce investície investorov druhej zmluvnej strany na výhodnejšie zaobchádzanie než to, aké vyplýva z tejto dohody, budú mať tieto pravidlá prednosť pred touto dohodou, a to v rozsahu, v ktorom sú výhodnejšie.

Článok 12

Konzultácie

Predstavitelia zmluvných strán pristúpia ku konzultáciám kedykoľvek, keď to bude potrebné, a v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto dohody. Konzultácie sa budú viesť na návrh jednej zo zmluvných strán na mieste a v čase, ako sa dohodne diplomatickou cestou.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti dohody, trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť jeden mesiac po dni výmeny ratifikačných listín. Zostane v platnosti počas desiatich rokov.

2. Platnosť tejto dohody bude predĺžená o ďalších desať rokov, ak ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie aspoň šesť mesiacov pred dátumom skončenia jej platnosti. Každá zmluvná strana si pritom ponechá právo skončiť platnosť dohody výpoveďou, zaslanou najmenej šesť mesiacov pred skončením prebiehajúceho obdobia jej platnosti.

3. Pre investície uskutočnené pred dňom skončenia platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia predchádzajúcich článkov v platnosti ešte ďalších desať rokov od tohto dňa.

Dané v Prahe 3. júna 1991 v českom, gréckom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu
Gréckej republiky:

Antonis Samaras v. r.

Anglická verzia textu