Zákon č. 361/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Čiastka 147/2000
Platnosť od 01.11.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.11.2000 do31.12.2003
Zrušený 473/2003 Z. z.

361

ZÁKON

zo 4. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka (ďalej len „rozvojové programy“)1) vypracované v spolupráci s príslušným orgánom Európskej únie, na ktorých financovaní sa spolupodieľa štát, schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Podiel štátu na spolufinancovaní rozvojových programov sa ustanovuje v zákone o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok.

(4) Rozvojové programy a rozsah ich financovania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Suma poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok na účely podľa odseku 2 sa upraví o vplyv inflácie uvedenej v zákone o štátnom rozpočte.

(7) Spôsob úpravy poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 6 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

3. V § 2 ods. 1 písm. d) sa nad slovo „združenia“ umiestňuje odkaz „1a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.

4. V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:

e) podporu ozdravných a preventívnych opatrení v chovoch hospodárskych zvierat,1b)

f) podporu chovateľom včiel a včelích matiek, chovateľom na zachovanie genofondu podľa osobitného predpisu1c) (ďalej len „chovateľ“),

g) podporu obchodných spoločností a združení na zabezpečenie odbytu poľnohospodárskych výrobkov a služieb,

h) osobám, ktoré preukážu zaplatenie záložnej pohľadávky podľa osobitného predpisu,1d)“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

1b) § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1c) § 18 zákona č. 194/1998 Z. z.

1d) § 19 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

5. V § 2 ods. 1 písm. i) v prvom bode sa slovo „majetku“ nahrádza slovami „jednotlivých plodín rastlinnej výroby“.

6. V § 2 ods. 1 písm. i) v druhom bode sa nad slovom „opatrenia“ odkaz „1“ nahrádza odkazom „1e“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 54 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

7. V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Zákon o štátnom rozpočte zároveň ustanoví koeficient valorizácie sumy rozpočtových prostriedkov v príslušnom roku.“.

8. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „určitú“ a slová „koní alebo kôz“ sa nahrádzajú slovami „kôz alebo koní“.

9. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Podpora podľa § 2 a 3 sa poskytuje na základe žiadosti právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá podniká7) v poľnohospodárstve (ďalej len „žiadateľ“), na ozdravné a preventívne opatrenia v chovoch hospodárskych zvierat, chovateľovi, obchodným spoločnostiam a združeniam1a) a osobám, ktoré podnikajú podľa osobitného predpisu7).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 2 Obchodného zákonníka.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.“.

10. § 5 znie:

㤠5

(1) Predaj živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka a výrobkov z nich alebo čerstvej zeleniny a ovocia sa riadi osobitnou kúpnou zmluvou, ktorá okrem všeobecných náležitostí11a) musí obsahovať záväzok, že spracovateľ alebo obchodná organizácia, ak v zmluvnom vzťahu má postavenie kupujúceho, výrobcovi, ktorý má postavenie predávajúceho, alebo obchodná organizácia, ak v zmluvnom vzťahu má postavenie kupujúceho, spracovateľovi, ktorý má postavenie predávajúceho, zaplatí kúpnu cenu v lehote najneskôr 30 dní od ich dodania.

(2) Ak spracovateľ alebo obchodná organizácia nedodrží lehotu na zaplatenie kúpnej ceny podľa odseku 1, môže výrobca v postavení predávajúceho dať podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.11b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) § 409 Obchodného zákonníka.

11b) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Pri uplatňovaní všeobecných predpisov o ochranných opatreniach pri dovoze13) sa hrozbou vážnej ujmy domácemu poľnohospodárstvu a spracovateľskému potravinárskemu priemyslu rozumie zvýšené množstvo dovozu živočíšnych výrobkov, zvierat, rastlinných výrobkov a potravín (ďalej len „poľnohospodársky tovar“), pričom možno dôvodne, jednoznačne a jasne predpokladať závažné poškodenie domáceho poľnohospodárstva a spracovateľského potravinárskeho priemyslu alebo zhoršenie ich postavenia na domácom trhu.

(3) Dovoz, vývoz a tranzit poľnohospodárskeho tovaru možno zakázať alebo obmedziť podľa osobitných predpisov.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
§ 45 zákona č. 337/1998 Z. z.“.

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.

13. § 7 znie:

㤠7

(1) Na dovoz poľnohospodárskeho tovaru možno v súlade s medzinárodnou dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná,13b) zaviesť osobitné ochranné opatrenie, ak rozhodné množstvo dovozu je nad úroveň kvóty minimálneho a bežného prístupu13c) poľnohospodárskeho tovaru na trh. Osobitným ochranným opatrením sa rozumie dodatočné clo podľa odseku 2 alebo 3, ktoré sa uplatní len do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo zavedené.

(2) Spôsob zisťovania rozhodného množstva dovozu na účely zavedenia dodatočného cla je uvedený v prílohe č. 1. Dodatočné clo možno uplatniť len vo výške, ktorá nepresiahne jednu tretinu colnej tarify na príslušný druh tovaru podľa colného sadzobníka.

(3) Ak cena vyjadrená v domácej mene (dovozná cena), za ktorú sa uskutočňuje dovoz poľnohospodárskeho tovaru vrátane nákladov na dopravu a poistenie na miesto, kde poľnohospodársky tovar vstupuje do tuzemska, klesne o viac ako 10 % pod spúšťaciu cenu, zavedie sa dodatočné clo. Spúšťacou cenou sa na účely zavedenia dodatočného cla rozumie priemerná dovozná cena tovaru za roky 1991 a 1992. Spôsob zisťovania dodatočného cla je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Zoznam poľnohospodárskeho tovaru, na ktorého dovoz možno zaviesť dodatočné clo, výšku dodatočného cla a obdobie, v ktorom sa uplatňuje, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

13b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.

13c) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.“.

14. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

(1) Ak dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa uskutočňuje z krajín, ktoré nie sú členmi Svetovej obchodnej organizácie, v takých zvýšených množstvách alebo za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu poľnohospodárstvu a spracovateľskému potravinárskemu priemyslu, možno prijať ochranné opatrenie vo vzťahu k týmto krajinám.

(2) Jedným z ochranných opatrení môže byť aj vstupná hodnota, ktorá sa určuje súčtom priemernej ročnej ceny vybraných poľnohospodárskych tovarov vyrobených domácimi výrobcami zistenej za predchádzajúci kalendárny rok a dovozného cla na daný tovar.“.

15. V § 11 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.

16. Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý znie:

㤠12

(1) Podporu rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásením rozvojových programov podľa § 1 ods. 3 a 4 poskytuje organizácia zriadená ministerstvom18a) na ziskové projekty a neziskové projekty.

(2) Žiadateľom o poskytnutie podpory na ziskové projekty a neziskové projekty môže byť podnikateľ7) v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vodnom hospodárstve.

(3) Žiadateľom o poskytnutie podpory na neziskové projekty môžu byť len neziskové organizácie18b) a obce.

(4) Podpora podľa odsekov 2 a 3 sa poskytuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá ministerstvu a obsahuje

a) označenie žiadateľa,

b) bankové spojenie žiadateľa,

c) účel, na ktorý sa má podpora poskytnúť,

d) požadovanú výšku podpory,

e) prípadne ďalšie údaje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:

18a) § 20 ods. 3 a § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

18b) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.“.

17. Doterajšia príloha k zákonu č. 240/1998 Z. z. sa označuje ako príloha č. 1.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 361/2000 Z. z.

Príloha č. 2 k zákonu č. 240/1998 Z. z.

Spôsob zisťovania dodatočného cla

Dodatočné clo sa zisťuje takto:

1. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 10 %, ale menší alebo sa rovná 40 % zo spúšťacej ceny, dodatočné clo tvorí 30 % sumy, o ktorú prekročil tento rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou 10 % spúšťacej ceny,

2. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 40 %, ale menší alebo sa rovná 60 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 50 % sumy, o ktorú prekročil rozdiel 40 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého bodu,

3. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 60 %, ale menší alebo sa rovná 75 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 70 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 60 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého a druhého bodu,

4. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 75 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 90 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 75 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého, druhého a tretieho bodu.