Vyhláška č. 360/2000 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000

Čiastka 146/2000
Platnosť od 01.11.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 15.11.2000 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH

360

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 16. októbra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 334/1999 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní sa vypúšťa bod 1.

2. V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 1.

3. V prílohe č. 5 v časti Prehľad zisťovaní sa vypúšťa bod 122.

4. V prílohe č. 5 sa časť Prehľad zisťovaní dopĺňa bodmi 181 a 182, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

181. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a etnických skupín

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

182. VO (ÚVO) 1-01 Ročný výkaz o použitých metódach verejného obstarávania“.

5. V prílohe č. 5 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 122.

6. V prílohe č. 5 v časti Charakteristiky zisťovaní bod 180 znie:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte a stave uvedených obytných zoskupení. Výsledky sa využijú na riešenie problémov rómskej menšiny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lokality, počtu rodín, počtu obyvateľov, obydlí, zdrojov pitnej vody, vodovodov, zavedenia elektriny, verejného osvetlenia, kanalizácie, prístupovej cesty, odvozu tuhého domového odpadu, počtu a druhu realizovaných projektov v rómskych osadách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Úrad vlády Slovenskej republiky.“.

7. V prílohe č. 5 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 180 vkladajú body 181 a 182, ktoré vrátane nadpisov znejú:

181. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a etnických skupín

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Podklady a prehľady je potrebné periodicky vykazovať pri monitorovaní plnenia záväzkov vo vzťahu k prijatým medzinárodným dokumentom Rady Európy a Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa aktivít a financovania kultúry národnostných menšín a etnických skupín zo štátnych a neštátnych zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

182. Názov zisťovania: Ročný výkaz o použitých metódach verejného obstarávania

Značka štatistického formulára: VO (ÚVO) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o použitých metódach verejného obstarávania. Výsledky zisťovania podľa Smerníc Rady EÚ 93/36, 93/37, 93/38, 92/50, 97/52 a 98/4 sa predkladajú Úradu pre verejné obstarávanie a Komisii Rady EÚ.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa metódy a predmetu obstarávania, predpokladaného nákladu, zmluvnej ceny, počtu ukončených, neukončených a zrušených metód verejného obstarávania, ako aj vyhodnotenia zahraničných víťazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obstarávatelia podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre verejné obstarávanie.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Úrad pre verejné obstarávanie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2000.


Peter Mach v. r.