Oznámenie č. 357/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje

Čiastka 145/2000
Platnosť od 31.10.2000 do31.03.2014
Účinnosť do 31.03.2014
Zrušený 30/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000 okrem § 4 ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 351/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. augusta 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 551/2007 Z. z. a nadobudli účinn...

357

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie, úpravu a dovoz pramenitej stolovej vody, pramenitej dojčenskej vody, prírodnej minerálnej vody a prírodnej liečivej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000 okrem § 4 ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.