Oznámenie č. 355/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy

Čiastka 145/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 350/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. augusta 2003.

355

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na kvalitu olejnín určených na priamu ľudskú spotrebu, na ich dovoz, ako aj na výrobu a dovoz výrobkov z olejnín okrem jedlých rastlinných tukov a olejov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.