Oznámenie č. 354/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu

Čiastka 145/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

354

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 10. augusta 2000 č. 2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz včelieho medu a výrobkov z medu, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.