Vyhláška č. 352/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 162/1999 Z. z. o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou

Čiastka 145/2000
Platnosť od 31.10.2000
Účinnosť od 31.10.2000

OBSAH

352

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 26. októbra 2000,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 162/1999 Z. z. o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 162/1999 Z. z. o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Harach v. r.