Oznámenie č. 351/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 144/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

351

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 18. októbra 2000 č. Z-4/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.