Oznámenie č. 349/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 144/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 31. mája 2000, na základe článku 20.

349

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. februára 2000 bola v Tbilisi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 31. mája 2000, na základe článku 20.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a výkonná moc Gruzínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu,

majúc v úmysle rozširovať obchodno-hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

zohľadňujúc hlboké zmeny prebiehajúce v politických a ekonomických systémoch oboch republík,

snažiac sa postupne integrovať ekonomiky oboch štátov do svetového hospodárstva v súlade s medzinárodným právom a vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán,

potvrdzujúc stotožnenie sa Gruzínskej republiky s princípmi Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomných obchodno-hospodárskych vzťahov, zameraných najmä na zvýšenie vzájomného obratu tovaru a objemu poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod a národný režim vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi pochádzajúcimi z územia ich štátov, ako aj vo vzťahu k ďalším formám obchodno-hospodárskej spolupráce.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť cezhraničnú alebo medziregionálnu spoluprácu s inými štátmi,

b) vyplývajú z účasti štátov zmluvných strán v colných úniách a v zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že zahraničné obchodné vzťahy, tovarová výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahranično-obchodných vzťahov oboch štátov (ďalej len „subjekty“) na základe priamych alebo kompenzačných obchodných dodávok uzatváraných v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán za svetové ceny a na zásadách platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty štátov zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzavierať kontrakty a zmluvy o obchodno-hospodárskej spolupráci vrátane dlhodobých, najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že export a import tovarov a služieb medzi subjektmi sa budú uskutočňovať uzavieraním zmlúv v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 5

S cieľom zabezpečiť nevyhnutné predpoklady na obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu zmluvné strany považujú za nevyhnutné

a) vytvárať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti,

b) vzájomne sa informovať o zmenách v právnom poriadku a normatívnych právnych aktoch, ktoré súvisia s obchodno-hospodárskou a vedecko-technickou spoluprácou, ako aj s obchodom, investíciami, daňovým poriadkom, bankovníctvom, poisťovníctvom a ďalšími finančnými službami vrátane dopravy, pracovných podmienok atď.,

c) zabezpečiť ochranu práv na obchodné, priemyselné a duševné vlastníctvo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán,

d) navzájom sa oboznamovať so zmenami vo vnútroštátnom právnom poriadku štátov zmluvných strán, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie tejto dohody.

Článok 6

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozšírenia obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, budú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek organizácií, podnikov, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na území svojich štátov na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Zmluvné strany budú napomáhať vytváranie a fungovanie spoločných podnikov aj za účasti tretích štátov na svojom území alebo mimo neho, organizácií, medzinárodných technologických, priemyselných a vedecko-technických komplexov pre najdôležitejšie odvetvia, predovšetkým s cieľom dôkladnejšie prepracovať a efektívnejšie využívať surovinové zdroje.

Článok 7

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových vzťahov v obidvoch štátoch potvrdzujú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom svojich štátov vzájomný záujem o

a) vytváranie priaznivých podmienok na voľný pohyb kapitálu,

b) združovanie investícií zmluvných strán na realizáciu významných projektov,

c) proces privatizácie.

Článok 8

Zmluvné strany zamerajú vzájomnú spoluprácu predovšetkým na tieto oblasti hospodárstva: energetika, doprava, spoje, priemysel, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Článok 9

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikovaných vied, vyspelej techniky a technológie má dôležitú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú v tejto oblasti vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov.

Článok 10

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvárania dočasných alebo trvalých spoločných vedeckých kolektívov na riešenie vedecko-technických problémov a na realizáciu výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a hospodársky rozvoj v obidvoch štátoch.

Zmluvné strany budú zabezpečovať ochranu duševného vlastníctva a výsledky spoločných vedecko-výskumných prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Zmluvné strany budú pomáhať subjektom svojho štátu pri tranzite tovarov cez územie svojho štátu do tretích štátov s výnimkou tovarov vylúčených z dovozu a vývozu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 12

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že v prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov má významnú úlohu rozvoj turistiky, budú jej rozvoj podporovať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán a na základe odporúčaní „Konferencie OSN o medzinárodnej turistike a cestovaní“ (Rím 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia 1985).

Článok 13

Zúčtovanie a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

S cieľom zvýšiť obrat tovarov a rozšíriť ich skladbu môžu subjekty oboch štátov uskutočňovať vzájomne zladené obchodné operácie vrátane transakcií na klíringovom a kompenzačnom základe v súlade s platným vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 14

Platobno-zúčtovacie a úverové vzťahy medzi subjektmi štátov zmluvných strán sa budú uskutočňovať na úrovni obchodných bánk podľa výberu hospodárskych subjektov zúčastnených na spolupráci v súlade s platným vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 15

Splnomocnení predstavitelia štátov zmluvných strán sa budú stretávať s cieľom posúdiť vykonávanie tejto dohody a prijať potrebné opatrenia na jej vykonávanie na požiadanie jednej zo zmluvných strán striedavo na území štátov zmluvných strán. Zmluvné strany sa vzájomne upovedomia o menovaní splnomocnených zástupcov.

Článok 16

V prípade vzniku sporov pri výklade alebo pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany ich budú riešiť konzultáciami a rokovaniami v súlade s medzinárodným právom.

Článok 17

Na realizáciu cieľov tejto dohody a vypracovanie odporúčaní na zdokonaľovanie obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce sa zmluvné strany dohodli prerokovať otázku vytvorenia zmiešanej slovensko-gruzínskej medzivládnej komisie.

Článok 18

Zmluvné strany v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán môžu na území štátu druhej zmluvnej strany zakladať obchodné zastupiteľstvá.

Článok 19

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomne.

Článok 20

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť odo dňa doručenia nóty o tomto schválení.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčité obdobie. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka, pričom platnosť dohody sa skončí 31. decembra tohto roku.

Záväzky už plnené, ale k dátumu skončenia platnosti dohody ešte neukončené sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Dané v Tbilisi 4. februára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, gruzínskom a ruskom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za výkonnú moc
Gruzínskej republiky:

Tamara Beručašvili v. r.