Oznámenie č. 348/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov

Čiastka 144/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2000 na základe článku 7 ods. 1.

348

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2000 na základe článku 7 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chilskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v úsilí o prehĺbenie priateľských vzťahov medzi oboma štátmi

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania Chilskej republiky, držitelia platných diplomatických, služobných alebo špeciálnych pasov, môžu pricestovať a zdržiavať sa bez víza na území štátu druhej zmluvnej strany vrátane opakovaných vstupov deväťdesiat (90) dní.

(2) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu pricestovať a zdržiavať sa bez víza na území štátu druhej zmluvnej strany vrátane opakovaných vstupov deväťdesiat (90) dní.

Článok 2

(1) Občania Chilskej republiky, členovia diplomatického, administratívneho, technického a obslužného personálu diplomatických a konzulárnych úradov v Slovenskej republike, oficiálni predstavitelia Chilskej republiky v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, služobných alebo špeciálnych pasov, môžu pricestovať do tohto štátu a zdržiavať sa na jeho území bez víza do ukončenia ich misie.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, služobných alebo špeciálnych pasov.

(3) Občania Slovenskej republiky, členovia diplomatického, administratívneho, technického a obslužného personálu diplomatických a konzulárnych úradov v Chilskej republike, oficiálni predstavitelia Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území Chilskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu pricestovať do tohto štátu a zdržiavať sa na jeho území bez víza do ukončenia ich misie.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt osobám, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, ktoré na území štátu druhej zmluvnej strany sú považované za nežiaduce.

Článok 4

Zrušenie vízovej povinnosti stanovené touto dohodou nezbavuje držiteľov ustanovených pasov povinnosti dodržiavať platné zákony vzťahujúce sa na vstup, zdržiavanie sa a vycestovanie z územia štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

(1) Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody z dôvodov ochrany bezpečnosti štátu, udržiavania verejného poriadku alebo ochrany zdravia obyvateľstva.

(2) Prerušenie, ako aj obnovenie vykonávania tejto dohody si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory diplomatických, služobných alebo špeciálnych pasov, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

(2) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia nové alebo zmenené vzory pasov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, spolu s údajmi o ich používaní najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím ich platnosti.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dátumom posledného oznámenia zaslaného diplomatickou cestou, ktorou jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane príslušné schválenie tejto dohody podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí po uplynutím troch (3) mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Dané v Bratislave 28. novembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, v slovenskom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Zdenka Kramplová v. r.

Za vládu
Chilskej republiky:

Osvaldo Puccio Huidobro v. r.