Oznámenie č. 346/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu doplňujúceho Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 23. septembra 1971

Čiastka 142/2000
Platnosť od 27.10.2000
Redakčná poznámka

Pre Česko-slovenskú federatívnu republiku nadobudol protokol platnosť 18. apríla 1990 na základe článku VI ods. 1. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou na základe notifikácie sukcesie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo s úč...

346

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. februára 1988 bol v Montreale otvorený na podpis Protokol o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 23. septembra 1971 (vyhláška č. 16/1974 Zb.).

V mene Československej socialistickej republiky bol protokol podpísaný 24. februára 1988 v Montreale. Prezident Československej socialistickej republiky ratifikoval tento protokol 16. februára 1990 a ratifikačná listina bola uložená 19. marca 1990 u depozitára, Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Pre Česko-slovenskú federatívnu republiku nadobudol protokol platnosť 18. apríla 1990 na základe článku VI ods. 1.

Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou na základe notifikácie sukcesie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo s účinnosťou od 1. januára 1993.

PROTOKOL

o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 23. septembra 1971

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

uvedomujúc si, že násilné protiprávne činy, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť osôb na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu alebo ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku takýchto letísk, podkopávajú dôveru národov sveta v bezpečnosť týchto letísk a narúšajú bezpečný a riadny výkon civilnej leteckej dopravy pre všetky štáty;

uvedomujúc si, že výskyt takých činov vedie k vážnemu znepokojeniu medzinárodného spoločenstva a na účely ich predchádzania je naliehavo potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na potrestanie páchateľov;

uvedomujúc si, že je potrebné prijať dodatkové ustanovenia k ustanoveniam Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, s cieľom vyrovnať sa s násilnými protiprávnymi činmi na letiskách slúžiacich medzinárodnej civilnej doprave;

dohodli sa takto:

Článok I

Tento protokol dopĺňa Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 23. septembra 1971 (ďalej len „dohovor“), a vo vzťahu medzi zmluvnými stranami protokolu dohovor a protokol sa budú vykladať a interpretovať spoločne ako jeden dokument.

Článok II

1. V článku 1 dohovoru sa za odsek 1 vkladá odsek 1 bis, ktorý znie:

„1 bis: Každá osoba spácha trestný čin, ak protiprávne a úmyselne s použitím zariadenia, látky alebo zbrane

a) vykoná násilný čin proti osobe na letisku slúžiacom medzinárodnému civilnému letectvu, ktorý zapríčiní alebo môže zapríčiniť vážne zranenie alebo smrť; alebo

b) zničí alebo vážne poškodí zariadenia letiska slúžiaceho medzinárodnému civilnému letectvu alebo lietadlo na ňom umiestené, ktoré nie je v prevádzke, alebo naruší služby letiska,

ak takýto čin ohrozí alebo môže ohroziť bezpečnosť tohto letiska.“.

2. V článku 1 ods. 2 písm. a) sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 1 bis“.

Článok III

V článku 5 dohovoru sa za odsek 2 vkladá odsek 2 bis, ktorý znie:

„2 bis: Každý zmluvný štát navyše prijme také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na založenie jeho jurisdikcie nad trestnými činmi, ktoré sú vymenované v článku 1 ods. 1 bis a v článku 1 ods. 2, pokiaľ sa tento odsek týka takýchto trestných činov, v prípade, ak je údajný páchateľ prítomný na jeho území a nevydá ho podľa článku 8 štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku.“.

Článok IV

Tento protokol je otvorený na podpis v Montreale 24. februára 1988 štátom, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o leteckom práve, ktorá sa konala v Montreale od 9. do 24. februára 1988. Po 1. marci 1988 bude protokol otvorený na podpis všetkým štátom v Londýne, v Moskve, vo Washingtone a v Montreale, pokiaľ nenadobudne platnosť v súlade s článkom VI.

Článok V

1. Tento protokol podlieha ratifikácii signatárskych štátov.

2. Ktorýkoľvek štát, ktorý nie je zmluvným štátom dohovoru, môže ratifikovať tento protokol, ak súčasne ratifikuje alebo pristúpi k dohovoru podľa článku 15.

3. Ratifikačné listiny budú uložené u vlád Zväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických alebo v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo, ktoré sa týmto určujú za depozitárov.

Článok VI

1. Po uložení ratifikačných listín desiatich signatárskych štátov tohto protokolu nadobudne tento protokol platnosť tridsiaty deň po dni uloženia desiatej ratifikačnej listiny. Protokol nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý uloží ratifikačné listiny po tomto dátume, tridsiaty deň po dni uloženia jeho ratifikačnej listiny.

2. Po nadobudnutí platnosti protokolu ho depozitári zaregistrujú v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov a v súlade s článkom 83 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 1944).

Článok VII

1. Protokol bude po nadobudnutí platnosti otvorený na prístup každému nesignatárskemu štátu.

2. Každý štát, ktorý nie je zmluvným štátom dohovoru, môže pristúpiť k tomuto protokolu, ak súčasne ratifikuje alebo pristúpi k dohovoru podľa článku 15.

3. Listiny o prístupe budú uložené u depozitárov a prístup nadobudne platnosť tridsiaty deň po uložení.

Článok VIII

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomným oznámením depozitárom.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni, v ktorom depozitári prijmú oznámenie.

3. Výpoveď tohto protokolu nemá sama osebe vplyv na výpoveď dohovoru.

4. Výpoveď dohovoru zmluvným štátom dohovoru doplneného týmto protokolom znamená výpoveď tohto protokolu.

Článok IX

1. Depozitári bez meškania oznámia všetkým signatárom a štátom, ktoré pristúpili k tomuto protokolu, a všetkým signatárom a štátom, ktoré pristúpili k dohovoru,

a) dátum každého podpisu a dátum uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe k tomuto protokolu a

b) prijatie a dátum oznámenia o výpovedi tohto protokolu.

2. Depozitári tiež oznámia štátom podľa odseku 1 dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom VI.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Montreale 24. februára 1988 v štyroch origináloch, z ktorých každý je vyhotovený v štyroch autentických zneniach v anglickom, vo francúzskom, v ruskom a v španielskom jazyku.

Anglická verzia textu