345

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách.

Dohoda nadobudla platnosť 16. septembra 2000 na základe článku 15 ods. 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené o nutnosti spolupráce s cieľom vzájomne si poskytovať pomoc pri prírodných a iných katastrofách (ďalej len „katastrofy“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet dohody

Táto dohoda upravuje rámcové podmienky dobrovoľného poskytovania vzájomnej pomoci pri katastrofách na území štátu druhej zmluvnej strany, podmienky spolupráce pri prevencii katastrof a pri iných formách vzájomnej spolupráce.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody sa rozumie:

„prírodná a iná katastrofa“ je stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou a inými civilizačnými udalosťami s výnimkou vojny, ktorý svojím mimoriadnym rozsahom ohrozuje život, zdravie, životné podmienky, majetok a životné prostredie;

„žiadajúca zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány požiadajú druhú zmluvnú stranu o poskytnutie pomoci;

„žiadaná zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány vyhoveli žiadosti druhej zmluvnej strany o poskytnutie pomoci;

„záchranná jednotka“ je skupina osôb alebo jednotlivých odborníkov so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami určená žiadanou zmluvnou stranou na poskytnutie pomoci; záchrannou jednotkou sa rozumejú aj príslušníci ozbrojených síl, ktorí sú vycvičení a poverení na záchranu a poskytovanie pomoci;

„výbava“ sú technické, dopravné a iné prostriedky, ako aj materiál a predmety osobnej a spoločnej potreby členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov;

„predmety pomoci“ sú potraviny, pitná voda, lieky, zdravotnícky materiál a iný materiál určený na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

Článok 3

Žiadosť o pomoc

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Orgány zmluvných strán príslušné na predloženie a prijatie žiadosti sú:

na strane Slovenskej republiky

minister vnútra,

na strane Slovinskej republiky

minister obrany alebo veliteľ Civilnej ochrany Slovinskej republiky.

(3) Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 tohto článku musí obsahovať údaje o druhu a rozsahu požadovanej pomoci, o kontaktných inštitúciách a osobách, ako aj návrh na spôsob poskytnutia pomoci.

(4) Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 sa podáva písomne v jazyku žiadajúcej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku. Žiadosť o pomoc možno podať ústne, ale musí byť bez zbytočného odkladu potvrdená písomne.

Článok 4

Formy pomoci

Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek alebo jednotlivých odborníkov so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami, poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných informácií.

Článok 5

Prekračovanie štátnej hranice a pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany

(1) Čas a miesto prekročenia štátnej hranice, spôsob príchodu a odchodu a dobu pobytu záchrannej jednotky a jednotlivých odborníkov na území štátu druhej zmluvnej strany budú riešiť príslušné orgány uvedené v článku 3 ods. 2.

(2) Pri prekračovaní štátnej hranice a počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany preukazuje svoju totožnosť iba vedúci záchrannej jednotky, ktorý predkladá jej menný zoznam. Ak prekračujú členovia záchrannej jednotky alebo jednotliví odborníci štátnu hranicu jednotlivo alebo ak nepôsobia na území štátu druhej zmluvnej strany ako organizovaná skupina, preukazujú svoju totožnosť platným cestovným dokladom.

(3) Členovia záchranných jednotiek a jednotliví odborníci sú oprávnení na území štátu druhej zmluvnej strany nosiť uniformu, ak to patrí k ich bežnému výstroju. Používanie vlastných výstražných znamení záchrannými jednotkami sa riadi právnymi predpismi štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(4) Na členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov sa počas ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tohto štátu.

Článok 6

Preprava výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu

(1) Zmluvné strany uľahčia prepravu výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu. Vedúci záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník predloží pri prekračovaní štátnej hranice príslušnému colnému orgánu štátu žiadajúceho o pomoc iba zoznam výbavy a predmetov pomoci. Pre vozidlá používané záchrannými jednotkami a jednotlivými odborníkmi a pre vozidlá zabezpečujúce prepravu výbavy a predmetov pomoci sa nevyžaduje povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu.

(2) Výbava a predmety pomoci na základe tejto dohody sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov.

(3) Záchranné jednotky a jednotliví odborníci nesmú vyvážať a dovážať okrem výbavy a predmetov pomoci žiadny iný tovar.

(4) Ak je výbava ponechaná na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany ako predmet pomoci, je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnému colnému orgánu žiadajúcej zmluvnej strany. Výbava, ktorá nebola spotrebovaná, sa vyvezie späť na územie štátu žiadanej zmluvnej strany.

(5) Žiadajúca zmluvná strana umožní dekontamináciu výbavy záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov. Ak dekontaminácia nie je možná, výbavu možno ponechať na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(6) Lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky možno doviezť a použiť na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany iba na účel poskytnutia nevyhnutnej zdravotníckej pomoci pod lekárskym dozorom. Vedúci záchrannej jednotky predloží príslušnému colnému orgánu štátov oboch zmluvných strán zoznam liekov obsahujúcich omamné a psychotropné látky s uvedením ich názvu a množstva. Nespotrebované lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky musia byť pod colným dozorom žiadajúcej zmluvnej strany vyvezené späť na územie štátu žiadanej zmluvnej strany na základe dokladov potvrdzujúcich názov a množstvo uvedených liekov. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru podľa medzinárodných zmlúv o omamných a psychotropných látkach, ktorými sú zmluvné strany viazané.

(7) Dovoz zbraní, munície a výbušnín na územie štátu druhej zmluvnej strany určených na záchranné činnosti nie je dovolený. V súlade s predpismi žiadajúcej zmluvnej strany o pomoc je povolený dovoz priemyselných trhavín a iniciátorov určených na záchranné činnosti.

Článok 7

Použitie lietadiel

(1) Lietadlá možno použiť na presun záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov, ich výbavy a predmetov pomoci a na vykonávanie záchrannej činnosti v súlade s touto dohodou.

(2) Použitie lietadiel je potrebné oznámiť príslušným orgánom štátu žiadajúcej zmluvnej strany s uvedením údajov o druhu a označení lietadla, o posádke, náklade, čase odletu, predpokladanej trase a o mieste pristátia.

(3) Žiadajúca zmluvná strana v prípade potreby povolí let na určené miesta na území jej štátu.

(4) Pri použití lietadiel platia letecké predpisy zmluvných strán, predovšetkým povinnosť nahlasovať údaje o letoch príslušným leteckým orgánom.

(5) Ustanovenia tejto dohody sa primerane vzťahujú aj na posádky lietadiel.

(6) Vojenské lietadlá možno použiť v prípade vykonávania tejto dohody iba so súhlasom žiadajúcej zmluvnej strany.

Článok 8

Riadenie záchranných činností

(1) Činnosti vykonávané podľa tejto dohody riadia orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany zodpovedné za riadenie záchranných činností.

(2) Úlohy záchranných jednotiek sa odovzdávajú len ich vedúcim, resp. jednotlivým odborníkom žiadanej zmluvnej strany.

(3) Žiadajúca zmluvná strana poskytuje primeranú ochranu a pomoc záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom žiadanej zmluvnej strany.

Článok 9

Skončenie pomoci

Záchranné jednotky a jednotliví odborníci skončia svoju činnosť, ak o tom rozhodne príslušný orgán jednej zo zmluvných strán. Záchranné jednotky a jednotliví odborníci sa bezodkladne musia vrátiť späť na územie svojho štátu.

Článok 10

Náhrada výdavkov

(1) Žiadaná zmluvná strana nemá voči žiadajúcej zmluvnej strane nárok na náhradu výdavkov za poskytnutú pomoc vrátane výdavkov vzniknutých spotrebovaním, poškodením alebo stratou výbavy.

(2) Výdavky na pomoc, ktorú žiadaná zmluvná strana iba sprostredkúva právnickými osobami alebo fyzickými osobami, uhrádza žiadajúca zmluvná strana. Poskytnutie tejto pomoci si musí žiadajúca zmluvná strana priamo vyžiadať a musí súhlasiť s uhradením ich nákladov na poskytnutie pomoci.

(3) Ak záchranné jednotky a jednotliví odborníci spotrebujú svoje zásoby potravín a materiálu počas zásahu alebo v priamej súvislosti s ním, bezodplatne im ich poskytne žiadajúca zmluvná strana.

(4) Žiadajúca zmluvná strana bezodplatne poskytne záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom aj nevyhnutnú lekársku pomoc.

(5) Ustanovením odseku 1 nie je vylúčená možnosť uhradenia výdavkov žiadajúcou zmluvnou stranou, ak o tom sama rozhodne. V tom prípade bude uprednostnená žiadaná zmluvná strana.

Článok 11

Náhrada škôd

(1) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody druhou zmluvnou stranou v prípade škôd na majetku, ktoré spôsobil člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(2) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody druhou zmluvnou stranou v prípade škôd na zdraví, trvalých následkov na zdraví a smrti člena záchrannej jednotky alebo jednotlivého odborníka, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody.

(3) Ak člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník žiadanej zmluvnej strany spôsobí na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody škodu tretej osobe, zodpovednosť za škodu nesie žiadajúca zmluvná strana.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď škoda bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú iba na škody, ktoré vzniknú pri plnení dohody na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(6) Príslušné orgány zmluvných strán úzko spolupracujú pri objasňovaní zranení, úmrtí alebo škody, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody. Na tento účel si vymieňajú potrebné informácie.

Článok 12

Spojenie

Príslušné orgány uvedené v článku 3 ods. 2 zabezpečia vzájomné telefónne, rádiové a iné spojenia medzi záchrannými jednotkami v mieste poskytovania pomoci.

Článok 13

Ďalšie formy spolupráce

(1) Zmluvné strany budú v súlade s cieľmi tejto dohody rozvíjať aj ďalšie formy spolupráce predovšetkým v týchto oblastiach:

a) vzájomná informovanosť o hroziacich katastrofách, vzniknutých katastrofách a ich následkoch,

b) vzdelávanie a výcvik v ochrane, záchrane a poskytovaní pomoci,

c) výmena vedeckých a technických informácií dôležitých pri ochrane pred katastrofami,

d) vývoj a výroba ochrannej a záchranárskej výbavy a jej predaj na tretích trhoch.

(2) Príslušné orgány sa navzájom informujú o možnosti vzniku alebo vzniku katastrof, ktorých následky sa šíria alebo môžu sa rozšíriť na územie štátu druhej zmluvnej strany. Tieto informácie sa budú odovzdávať písomne alebo ústne v jazyku danej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku. Informácie podané ústne musia byť bezodkladne písomne potvrdené.

(3) Ustanovenia tejto dohody sa primerane použijú aj pri príprave a vykonávaní spoločných cvičení.

(4) Zmluvné strany budú vytvárať predpoklady na spoluprácu humanitárnych organizácií pri poskytovaní pomoci podľa tejto dohody.

Článok 14

Riešenie sporov

Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

(1) Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, nie sú touto dohodou dotknuté.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30) dňom od doručenia poslednej nóty, ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o tom, že boli splnené všetky vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o jej výpovedi.

(4) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré ku dňu skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Ľubľane 27. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v slovinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za vládu
Slovinskej republiky:

Franci Demšar v. r.