Oznámenie č. 344/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch

Čiastka 142/2000
Platnosť od 27.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 12. augusta 2000, na základe článku 10.

344

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 12. augusta 2000, na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko,

želajúc si vytvoriť pre nemecké vojnové hroby nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a slovenské vojnové hroby nachádzajúce sa na území Spolkovej republiky Nemecko právnu úpravu,

v snahe zabezpečiť zachovanie týchto hrobov a starostlivosť o ne dôstojným spôsobom a podľa ustanovení platného medzinárodného humanitárneho práva,

majúc na zreteli článok 30 Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z 27. februára 1992,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Na účely tejto dohody

a) „nemecké vojnové obete“ sú

- príslušníci nemeckých ozbrojených síl,

- osoby podľa nemeckého práva postavené na roveň príslušníkov nemeckých ozbrojených síl,

- ostatné osoby nemeckej štátnej príslušnosti, ktoré zomreli v dôsledku vojnových udalostí v rokoch 1914 – 1918 alebo v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku, ak boli v čase smrti pod ochranou medzinárodného humanitárneho práva,

b) „nemecké vojnové hroby“ sú hroby nemeckých vojnových obetí nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky,

c) „nemecké vojnové pohrebiská“ sú existujúce alebo novozakladané cintoríny alebo časti cintorínov na území Slovenskej republiky, v ktorých sú pochované nemecké vojnové obete.

(2) Na účely tejto dohody

a) „slovenské vojnové obete“ sú

- slovenskí príslušníci ozbrojených síl,

- Slováci, ktorí zomreli počas nemeckého vojnového zajatia alebo v jeho dôsledku do 31. marca 1952,

- Slováci, ktorí prišli o život ako obete národnosocialistických násilných opatrení alebo v ich dôsledku od 1. septembra 1939 do 31. marca 1952,

- Slováci, ktorí v čase od 1. septembra 1939 do 8. mája 1945 zomreli v nemeckých internačných táboroch,

- Slováci, ktorí boli v čase od 1. septembra 1939 do 8. mája 1945 odvlečení na nútené práce do Nemecka alebo ktorí boli na tomto území zadržiavaní proti svojej vôli a v tomto období zomreli,

- Slováci, o ktorých sa v zberných táboroch starala uznávaná medzinárodná organizácia pre utečencov a tam po prevezení do nemocnice v čase od 9. mája 1945 do 31. decembra 1945 zomreli,

b) „slovenské vojnové hroby“ sú hroby slovenských vojnových obetí nachádzajúce sa na území Spolkovej republiky Nemecko,

c) „slovenské vojnové pohrebiská“ sú existujúce alebo novozakladané cintoríny alebo časti cintorínov na území Spolkovej republiky Nemecko, v ktorých sú pochované slovenské vojnové obete.

Článok 2

(1) Vláda Slovenskej republiky zaručuje, že na území Slovenskej republiky zabezpečí ochranu nemeckých vojnových hrobov a nemeckých vojnových pohrebísk a právo trvalého odpočinku nemeckým vojnovým obetiam, ako aj to, že v okolí nemeckých vojnových pohrebísk nebudú umiestnené zariadenia, ktoré sú nezlučiteľné s úctou k týmto miestam.

(2) Vláda Spolkovej republiky Nemecko je oprávnená na vlastné náklady zriaďovať a starať sa o nemecké vojnové hroby a nemecké vojnové pohrebiská v Slovenskej republike.

(3) Spolková republika Nemecko na svoje náklady zabezpečuje zachovanie slovenských vojnových hrobov na území Spolkovej republiky Nemecko a starostlivosť o ne.

Článok 3

(1) Vláda Slovenskej republiky naďalej bezplatne a na neurčitý čas ponecháva pozemky, na ktorých sú nemecké vojnové pohrebiská, ako trvalé miesta odpočinku nemeckých vojnových obetí.

(2) Vlastnícke práva nie sú touto dohodou dotknuté. Potrebné zmeny hraníc pozemku, na ktorom je nemecké vojnové pohrebisko, sa doriešia po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami alebo nimi poverenými orgánmi. Ak sa so súhlasom oboch zmluvných strán pozemok úplne alebo čiastočne prestane užívať na predpokladaný účel, pre vládu Spolkovej republiky Nemecko to znamená stratu užívacieho práva k takémuto pozemku.

(3) Ak by sa pozemok uvedený v odseku 1 mal nevyhnutne použiť vo verejnom záujme na iný účel, vláda Slovenskej republiky poskytne vláde Spolkovej republiky Nemecko iný vhodný pozemok a uhradí náklady na premiestnenie telesných pozostatkov a na zriadenie nových hrobov. Výber nového pozemku, jeho úprava, ako aj premiestnenie telesných pozostatkov sa vykonajú po vzájomnej dohode.

Článok 4

(1) Vláda Slovenskej republiky umožní vláde Spolkovej republiky Nemecko po predložení a odsúhlasení projektu bez toho, aby jej vznikli náklady, spojiť na jednom pozemku hroby nemeckých vojnových obetí, ktorých premiestnenie považuje vláda Spolkovej republiky Nemecko za potrebné. Exhumáciu nemeckých vojnových obetí vykonajú osoby poverené nemeckou stranou.

(2) O každom premiestnení nemeckej vojnovej obete sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedie staré a nové miesto hrobu, osobné dáta, popis identifikačnej známky alebo iné identifikačné znaky.

(3) Ak v minulosti existujúce vojnové pohrebiská boli pre infraštruktúrne zmeny zrušené a tam pochované telesné pozostatky nemožno premiestniť alebo nájsť, zmluvná strana, na ktorej území sa vojnové pohrebisko nachádza, môže na žiadosť a náklady druhej zmluvnej strany povoliť zriadenie pamätníka v dôstojnej a vhodnej podobe. Ak na tieto účely treba poskytnúť pozemok alebo získať súhlas miestnych orgánov, každá zmluvná strana podporí druhú zmluvnú stranu pri vypracúvaní návrhov alebo pri uzatváraní zmlúv.

(4) Ak pred konečným pochovaním na nemeckom vojnovom pohrebisku treba nemecké vojnové obete, ktoré sa nájdu na území Slovenskej republiky, dočasne pochovať, vláda Slovenskej republiky prijme príslušné opatrenia na ich dočasné pochovanie a označenie hrobov.

Článok 5

(1) Na prevoz telesných pozostatkov nemeckých vojnových obetí z územia Slovenskej republiky do Spolkovej republiky Nemecko je potrebný predchádzajúci súhlas vlády Spolkovej republiky Nemecko. Vláda Slovenskej republiky taký prevoz povolí len po predložení tohto súhlasu.

(2) Súhlas vlády Spolkovej republiky Nemecko si vyžadujú aj žiadosti adresované vláde Slovenskej republiky o prevoz nemeckých vojnových obetí do tretích štátov.

(3) Odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na prevoz telesných pozostatkov slovenských vojnových obetí na územie Slovenskej republiky alebo tretích štátov.

(4) Všetky náklady a poplatky za exhumáciu a prevoz telesných pozostatkov vojnových obetí do cudziny uhrádza žiadateľ.

(5) Pri exhumácii telesných pozostatkov vojnových obetí na účely prevozu môžu byť prítomní zástupcovia príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 6

(1) Vláda Spolkovej republiky Nemecko poveruje „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfursorge e. V“ – Národný zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby (ďalej len „Národný zväz“) technickou realizáciou úloh v Slovenskej republike, ktoré z tejto dohody vyplývajú pre nemeckú stranu.

(2) Orgánom príslušným na vykonávanie tejto dohody v Slovenskej republike je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže technickou realizáciou úloh, ktoré vyplývajú z tejto dohody, poveriť tretie osoby.

(3) Ak sa technickou realizáciou úloh, ktoré vyplývajú z tejto dohody, poverí iná organizácia alebo inštitúcia, je na to potrebný súhlas zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany zaručujú inštitúciám alebo organizáciám uvedeným v článku 6 tejto dohody všetku možnú podporu, najmä prístup k podkladom o vojnových obetiach a vojnových hroboch druhej strany, ktoré teraz sú alebo v budúcnosti budú na úradoch a iných miestach v krajine k dispozícii.

Článok 8

(1) Na vykonanie svojich úloh môže Národný zväz vyslať do Slovenskej republiky zástupcov, odborníkov a iný personál.

(2) Pri vykonávaní tejto dohody použije Národný zväz na uskutočnenie potrebných prác podľa možnosti miestne pracovné sily a miestny materiál za podmienok obvyklých vo voľnej súťaži.

(3) Národný zväz môže zo Spolkovej republiky Nemecko alebo z tretieho štátu doviezť do Slovenskej republiky a opäť z nej vyviezť prístroje, dopravné prostriedky, materiál a príslušenstvo potrebné na výkon prác podľa tejto dohody.

(4) Pre colné vybavenie týchto tovarov platí:

a) prístroje a dopravné prostriedky dovezené do Slovenskej republiky colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s podmienkou, že sa tieto prístroje a dopravné prostriedky po skončení prác opäť vyvezú,

b) za materiál a príslušenstvo určené na zriadenie, výzdobu alebo starostlivosť o hroby, pamätníky a cintoríny sa nebudú vyberať poplatky, ak sa colným orgánom predloží riadne colné vyhlásenie s presným zoznamom dovážaného tovaru. K colnému vyhláseniu treba priložiť záväzné vyhlásenie podpísané zástupcom Národného zväzu, ktoré obsahuje ubezpečenie, že tento tovar sa použije len na účely uvádzané v tejto dohode.

Článok 9

(1) Prenechanie pozemkov slúžiacich ako nemecké vojnové pohrebiská dohodnuté podľa článku 3 ods. 1 oprávňuje Národný zväz v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky bezprostredne na nich vykonávať všetky zriaďovacie a skrášľovacie práce, ako aj výstavbu vhodných príjazdových ciest, priestorov a ostatných zariadení pre návštevníkov.

(2) Národný zväz sa postará, aby sa pri týchto prácach a pri prevoze telesných pozostatkov dodržiavali všetky hygienické a zdravotné požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky právne a správne predpisy o poriadku na cintorínoch.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď si zmluvné strany navzájom notifikujú, že boli splnené vnútroštátne podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Dané v Bratislave 2. marca 1999 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Spolkovej republiky Nemecko:

Luttger Buerstedde v. r.