Nariadenie vlády č. 343/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

Čiastka 141/2000
Platnosť od 26.10.2000 do17.07.2002
Účinnosť od 01.11.2000 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.

OBSAH

343

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno a) znie:

a) štátneho podniku,1) štátneho peňažného ústavu1a) alebo Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Predkladateľ posúdi žiadosť z hľadiska súladu s rozvojovým programom vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z hľadiska účelu poskytnutia štátnej záruky a jej rozsahu podľa osobitného predpisu,5a) z hľadiska ekonomickej návratnosti projektu a rizika vplyvu na štátny rozpočet. Predkladateľ predloží vláde návrh na prevzatie štátnej záruky so svojím odporúčaním, so stanoviskom Úradu pre štátnu pomoc podľa osobitného predpisu5a) a s návrhom zmluvy medzi predkladateľom a žiadateľom o podmienkach ručenia podľa § 7.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na základe žiadosti žiadateľa, ktorý je štátnym podnikom alebo akciovou spoločnosťou uvedenou v § 2 písm. b), alebo inou právnickou osobou uvedenou v § 2 písm. d), môže vláda na návrh predkladateľa rozhodnúť o znížení výšky úroku návratnej finančnej výpomoci. Žiadosť musí obsahovať najmä údaje o očakávaných výsledkoch hospodárenia a výhľadových finančných tokoch. Podmienkou schválenia žiadosti je zabezpečenie splácania záväzkov žiadateľa vrátane návratných finančných výpomocí podľa § 6 ods. 6 zákona.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.