Oznámenie č. 341/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev

Čiastka 140/2000
Platnosť od 26.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. apríla 2000, na základe článku 5 ods. 1.

341

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. apríla 2000, na základe článku 5 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov
s právom Európskych spoločenstiev

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na zreteli význam vzťahov medzi nimi a spoločné hodnoty, ktoré zdieľajú,

vyjadrujúc spoločný zámer aktívne sa zúčastniť na procese integrácie v Európe,

uvedomujúc si potrebu spolupráce v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev vrátane práva Európskej únie (ďalej len „právo Európskych spoločenstiev“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev na základe vzájomnej rovnosti a výhodnosti.

Článok 2

Spolupráca v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev zahŕňa

a) výmenu informácií a skúseností z legislatívneho procesu s prihliadnutím na harmonizáciu právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev v rámci integračných procesov; na ten účel budú zmluvné strany organizovať konzultácie odborníkov, spoločné semináre a konferencie v oblastiach spoločného záujmu,

b) výmenu informácií a skúseností pri tvorbe rekodifikovaných právnych kódexov,

c) výmenu informácií v oblasti prekladov práva Európskych spoločenstiev vrátane informácií o zabezpečení prekladateľského procesu,

d) vzájomné poskytovanie si pracovných prekladov práva Európskych spoločenstiev na služobné účely v rámci prípravy návrhov vnútroštátnych právnych predpisov; podmienky poskytovania týchto dokumentov a nakladanie s nimi upraví vykonávací protokol k tejto dohode.

Článok 3

Na vykonanie dohody môžu zmluvné strany uzatvárať vykonávacie protokoly.

Článok 4

Náklady spojené s vykonávaním tejto dohody uhradí tá zmluvná strana, ktorej vznikli, ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Článok 5

(1) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

(2) Dohoda sa uzatvára na obdobie dvoch rokov. Potom sa bude jej platnosť automaticky predlžovať vždy o ďalší rok, ak jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane najneskôr tri mesiace pred uplynutím tohto obdobia úmysel skončiť platnosť tejto dohody.

(3) Skončenie platnosti dohody nemá vplyv na uskutočnenie spoločných aktivít dohodnutých vo vykonávacích protokoloch.

Dané v Bratislave 18. apríla 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ľubomír Fogaš v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Pavel Rychetský v. r.